១១
សារ ឡាសា តោ័
១ ប៉ាគ់ តេះ បេតថានី ទី កាម៉ាក័ ម៉ោញ ដូវ សិច ឡាសា អ៊ែ អីគ ក្លាំង។ អ៊ែ ទី ម៉ី អង់កាន់ ពៀរ ដូវ សិច ម៉ាថា លូ ម៉ារី អ្វៃ ពឹង ស្រុក ណោះ ដេល។ ២ ម៉ារី អា ហង ឡាក់ អ្យក់ សាប៊ូ ណាំហម ជ្រោ ពឹង ជុង យីស៊ូ ទឹប អ៊្យូត លូ សក់ អ៊ែ ទៅ។ ៣ ម៉ាថា លូ ម៉ារី ប៉្រើ ពូ ឡាំ រ៉ះ កា យីស៊ូ ផា «អឺ ពឹ តាំងឡា ប៉ាណូស ឡាក់ អីស ប៉ិច ចៃ ណោះ ពែ អ៊ែ អីគ ក្លាំង»។ ៤ ផះ យីស៊ូ កាតាំង ពូ រ៉ះ នីណោ័ះ អ៊ែ កាប ផា «អីគ ណោះ អូ តោ័ អុះ ឃឺ សាំរ៉ាប់ កា តាំបាង សារ អំរ៉ាញ អឺញ ម៉ះ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ លូ អន់ ពូ ប៉ប័ សារ អំរ៉ាញ អឺញ ម៉ះ គន អ៊ែ ញន កា សារ អីគ អា»។ ៥ យីស៊ូ ប៉ិច ខាក់ កា ម៉ាថា កា ម៉ារី លូ កា អុះ អន់ឌែ ឡាសា។ ៦ ហះកា* ផះ អ៊ែ កាតាំង ពូ ផា ឡាសា អីគ អ៊ែ កា អ្វៃ ហះ ចារ ណោះ ទៅ ពៀរ ដារ់ ណាវ្គ។ ៧ ឡៃង ឡឹង ណោះ អ៊ែ រ៉ះ កា សឹះ អ៊ែ ផា «ពិ ពិន សឹត ប៉ាគ់ ខេត យូដា ឡគ»។ ៨ សឹះ អ៊ែ តើល ផា «ណៃឃូ មួត ម៉ៃគ ណាំផា សុនសាត អ៊ីស្រាអ៊ែល ណាំង ហឹរ ប៉ាន់តោ័ អីស លូ អំហ្មោ រ៉ាំងវ៉ាង អា ឡក់ ញ៉ា ត្រគ់ អីស ប៉ិច សឹត ប៉ាគ់ ណោះ ណាវ្គ ឡគ ?» ៩ យីស៊ូ តើល ផា «កាណុង ម៉ោញ ដារ់ ទី ១២ មង ពឿ ចាក កាដារ់ បក់ ណោះ អូ សាលឹម ប៉ក់ អុះ ខង អ្វៃ ទី តាតារ ពឹង អង់កក់ តេះ អា។ ១០ ហះកា ពឿ ចាក កាម៉ាំង បក់ ណោះ ចឹង សាលឹម ប៉ក់ ឡូត ខង អូ ទី តាតារ»។ ១១ កេះណោះ អ៊ែ រ៉ះ កា អន់ឌែ ណាវ្គ ផា «គួប ពិន ឡាសា អ៊ែ តៃប ហ្លាក់ កេះ អាញ់ ត្រគ់ សឹត រ៉ោ អន់ អ៊ែ អ្យូវ ឡគ»។ ១២ មួត សឹះ តើល ផា «ពឹ តាំងឡា ផា អ៊ែ ហ្លាក់ តៃប នីណោ័ះ អ៊ែ ចឹង ដាគ់ ហង»។ ១៣ ហះកា តាទឹច អ៊ែ យីស៊ូ ប៉ិច រ៉ះ ផា ឡាសា តោ័ កេះ ហះកា មួត សឹះ សាម៉គ័ កា អ៊ែ ផា ហ្លាក់ តៃប តាទឹច។ ១៤ ញន កា នីណោ័ះ ហង បះ អ៊ែ រ៉ះ ប៉ាឡាក់ ផា «ឡាសា តោ័ កេះ។ ១៥ អាញ់ ហោក ដេល កា អាញ់ អូ ទី អ្វៃ ហះ ចារ ណោះ ភឿ ទី ខា សាំរ៉ាប់ កា អន់ដីស ម៉ាគ់ អន់ អន់ដីស សឿ។ ទឹល នីណោ័ះ ពិ ពិន ឡាំ ប៉ាគ់ ហី អ៊ែ កិញអៀ ហង»។ ១៦ ផះ ណោះ ថូម៉ះ ឡាក់ ពូ អន់ សិច ផា ឌីឌីម អ៊ែ កាប លូ គួប អន់ឌែ ផា «ពិ ពិន ឡាំ តោ័ អន់ឌូ លូ ពឹ តាំងឡា ដេល»។
១៧ ប៉ាគ់ យីស៊ូ ពឹះ ទឹល កេះ អ៊ែ អ្លុ អន់តគ់ ផា ពូ ចៃគ ឡាសា កាណុង រ៉ូង័ ប៉ានឹម ប៉្វាន់ ដារ់ កេះ។ ១៨ តេះ បេតថានី ចាំងហាយ្គ ឡឹង មឿង យេរូសាឡឹម ឃឺ អ៊ែ ប៉ៃង កាឡូម៉ិត។ ១៩ ទី មួត សុនសាត អ៊ីស្រាអ៊ែល អៀង ដូវ ឡាំ អ្វៃ រ៉ាតុ អង់រ៉ើង ម៉ាថា លូ ម៉ារី ផះ អុះ អន់ឌែ តោ័ ណោះ។ ២០ ផះ ម៉ាថា កាតាំង ពូ ផា យីស៊ូ ពឹះ ក្យាម័ ចឹង ទឹល ស្រុក កេះ អ៊ែ កា ឡាច់ ឡាំ ហាប់ យីស៊ូ ឡូត កាប៉ាច់ ម៉ារី អ៊ែ អ្វៃ កាណុង ហី។ ២១ ម៉ាថា កាប ផា «ពឹ តាំងឡា ផា អីស អ្វៃ ហះ អា អុះ អាញ់ អ៊ែ អូ តោ័ អុះ។ ២២ ហះកា អាញ់ អ្លុ អន់តគ់ ផា សារ ញ៉ា ឡាក់ អីស ប៉រ់ ឡឹង ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ ចាបះ កា អ៊ែ ចឹង អន់ ឡូត យ‌៉័ះ កិញអៀ កាតាម»។ ២៣ យីស៊ូ រ៉ះ កា ម៉ាថា ផា «អុះ អីស ចឹង រ៉ីស សឹត ណាវ្គ»។ ២៤ ម៉ាថា តើល ផា «អាញ់ អ្លុ ដេល កា ប៉ាគ់ ដារ់ ប‌៉្រ័ះ ចឹង តាត់ស៊ិន សារ កា ប៉ាណូស ទៀ ប៉ាណូស បក់ តោ័ ចឹង រ៉ីស សឹត ណោះ អុះ អាញ់ កា ចឹង រ៉ីស សឹត ដេល»។ ២៥ យីស៊ូ តើល អ៊ែ ផា «អាញ់ អា ហង ឡាក់ តាគ់ អង់រ៉ីស ប៉ាណូស អាញ់ អា ហង អន់ ពូ ទី អាញុ រ៉ីស។ ពឿ សឿ អាញ់ យ‌៉័ះ អ៊ែ តោ័ កាតាម កា អ៊ែ ចឹង រ៉ីស សឹត ណាវ្គ ២៦ កាប៉ាច់ បក់ អ្វៃ រ៉ីស ផា អ៊ែ សឿ អាញ់ អ៊ែ ចឹង អូ តោ័ អុះ។ នីចម័ អីស សឿ ដេល ប សារ អាញ់ រ៉ះ អា ?» ២៧ ម៉ាថា តើល អ៊ែ ផា «អឺ ពឹ តាំងឡា អាញ់ សឿ ផា អីស តាទឹច ហង បក់ ប‌៉្រ័ះ រ៉ើស អន់ ប៉្រគ័ សាដាច់ ឡាក់ គន ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ ឡាក់ ត្រគ់ ពឹះ ពឹង អង់កក់ តេះ អា»។
២៨ ម៉ាថា កាប នីណោ័ះ កេះៗ កា ឡាំ រ៉ះ កា អុះ អ៊ែ ម៉ារី អូ អន់ ពូ កាតាំង អ៊ែ ផា «ណៃឃូ ពឹះ ទឹល ប៉ាគ់ អា កេះ អ៊ែ ណាំង អីស»។ ២៩ ម៉ារី កាតាំង នីណោ័ះ កា តាឡូះ អ្យូវ ប៉ាន់តាន ឡាំ ប៉ាគ់ ចារ យីស៊ូ ដេល។ ៣០ ផះ ណោះ យីស៊ូ បើ តាន័ ម៉ុត កាណុង ស្រុក អុះ ឃឺ អ៊ែ អ្វៃ ហះ ចារ ម៉ាថា ឡាំ ហាប់ អ៊ែ ណោះ។ ៣១ មួត សុនសាត អ៊ីស្រាអ៊ែល ឡាក់ ពឹះ អ្វៃ រ៉ាតុ អង់រ៉ើង អន់ឌូ លូ ម៉ារី កាណុង ហី ផះ អន់ឌែ ប៉ប័ ម៉ារី តាឡូះ អ្យូវ ប៉ាន់តាន ឡាច់ ចាក គែង ឡីង នីណោ័ះ អន់ឌែ កា ជៀក គួប ឡាំ ពួយ ខង អន់ឌែ សាម៉គ័ កា ម៉ារី ឡាំ ញ៉ាំ ប៉ាគ់ ចារ តប់ ប៉ាទ្រូ។ ៣២ ប៉ាគ់ ម៉ារី ទឹល ចារ យីស៊ូ អ្វៃ កេះ អ៊ែ កា មូប កល់ ហះ ជុង យីស៊ូ លូ កាប ផា «អឺ ពឹ តាំងឡា ផា អីស អ្វៃ ហះ អា អុះ អាញ់ អ៊ែ អូ តោ័ អុះ»។ ៣៣ ផះ យីស៊ូ ប៉ប័ ម៉ារី លូ កាំឡាំង ឡាក់ ឡាំ អន់ឌូ ណោះ ញ៉ាំ នីណោ័ះ អ៊ែ កា ឡិ ណូស អុក ពុត ពៀក ទឹប អឺក ខាក់។ ៣៤ យីស៊ូ អំប៉ញ់ លូ ពូ ផា «ប៉ាគ់ ចំ អន់ដីស ឡាំ តប់ ប៉ាទ្រូ ណោះ ?» ពូ តើល ផា «ចុ ឡាំ ពួយ ញឹន ណោះ អីស ចឹង ប៉ប័»។ ៣៥ ផះ ណោះ យីស៊ូ ឡាច់ ទៀក ម៉ាត់។ ៣៦ ពូ កាប ផា «ហៃ អ៊ែ ប៉ិច កា ឡាសា ខាក់»។ ៣៧ ហះកា កាណុង កាំឡាំង ពូ ណោះ ទី បក់ អន់ដា កាប ផា «ប៉ាណូស អា ហង អ្លុ ប៉្រគ័ តាគ់ តាតារ ម៉ាត់ បក់ ប៊្លែល ពែ ញ៉ា អ៊ែ អូ អ្លុ ដេល ប តាគ់ អន់ដាគ់ ឡាសា ផះ អ៊ែ បើ តោ័ ពែ ?»។
៣៨ យីស៊ូ ឡាំ ប៉ាគ់ ចារ ពូ តប់ ប៉ាទ្រូ ទឹប អុក ពុត។ ចារ ពូ តប់ ប៉ាទ្រូ ណោះ កាណុង រ៉ូង័ ប៉ានឹម អំប៉ារ រ៉ូង័ ណោះ ពូ កាត្រើគ លូ អំហ្មោ តីស។ ៣៩ យីស៊ូ កាប ផា «អ្យក់ ឡាច់ អំហ្មោ អា ពិ»។ ម៉ាថា ម៉ី បក់ តោ័ រ៉ះ ផា «ពឹ តាំងឡា បោ អោម កេះ ខង អ៊ែ តោ័ ប៉្វាន់ ដារ់ កេះ»។ ៤០ យីស៊ូ កាប កា អ៊ែ ផា «អាញ់ រ៉ះ កេះ កា អីស ផា អីស សឿ ណោះ អីស ចឹង ប៉ប័ សារ អំរ៉ាញ អឺញ កេង ខាក់ ម៉ះ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័»។ ៤១ ពូ កា អ្យក់ ឡាច់ អំហ្មោ ឡឹង ពឹរ រ៉ូង័។ យីស៊ូ ង៉ើយ ពឹង ប៉្លៃង លូ កាប ផា «អឺ ពឹ អាញ់ ប៉ានេ អីស ខង អីស ចៃ សាំយ៉ាំង អាញ់។ ៤២ ហះកា អាញ់ អ្លុ អន់តគ់ កេះ ដេល កា អីស ចៃ សាំយ៉ាំង អាញ់ លើយៗ ណោះ ហះកា អាញ់ កាប នីអៀ ញន កា ទី ប៉ាណូស អៀង ដូវ អ្វៃ ជុំ អាញ់ ភឿ អន់ អន់ឌែ អ្លុ អន់តគ់ ផា អីស ទី ប៉្រើ អាញ់ ពឹះ តាទឹច»។ ៤៣ កេះ អ៊ែ កាប នីណោ័ះ កេះ អ៊ែ អើ ម៉ៃៗ ផា «អឺ ឡាសា ឡាច់ ប៉ាគ់ អា ពិ»។ ៤៤ ផះ ណោះ ឡាសា ឡាក់ តោ័ ណោះ កា ឡាច់ ឡឹង រ៉ូង័ ទឹប កាណាត់ ពូ ទ្រែម ជុង តី លូ អញ់ស៊ែង ពូ កាត្រោប ម៉ូះ ម៉ាត់។ យីស៊ូ រ៉ះ កា ពូ ផា «រ៉ីស ឡាច់ កាណាត់ ឡឹង អ៊ែ កេះណោះ អន់ អ៊ែ ចាក ពិ»។
សារ ពូ ឃឹត ចឹង ប៉ាន់តោ័ យីស៊ូ
៤៥ មួត សុនសាត អ៊ីស្រាអ៊ែល អៀង ដូវ ឡាក់ ឡាំ ប៉ាគ់ ហី ម៉ារី អន់ឌែ ប៉ប័ យីស៊ូ តាគ់ អង់រ៉ីស សឹត ឡាសា នីណោ័ះ អន់ឌែ អៀង ដូវ កា សឿ យីស៊ូ ដេល។ ៤៦ ហះកា កាំឡាំង អន់ឌែ បក់ អន់ដា ឡាំ រ៉ះ កា មួត ផារ៉ាស៊ី ឡឹង សារ ឡាក់ យីស៊ូ ប៉្រគ័ ណោះ។ ៤៧ ផះ ណោះ មួត ម៉ៃគ ក្រាគ់ រ៉ាម៉ះ ប‌៉្រ័ះ លូ មួត ផារ៉ាស៊ី អើ មួត ក្រុំ ពឹកសា រ៉ាតីសៗ ពឹះ ប៉ាតុំ គួប លួម។ អន់ឌែ កាប ផា «ប៉ាណូស ណោះ តាំបាង សារ អំរ៉ាញ អឺញ កេង ខាក់ អៀង ទង កេះ នីចម័ ពិន ចឹង ប៉្រគ័ កា អ៊ែ ណោះ ? ៤៨ ផា ពិន អន់ អ៊ែ ប៉្រគ័ នីណោ័ះ ណាវ្គ ចាបះ កា មួត ប៉ាសុន ទិឌូ ចឹង សឿ អ៊ែ ហង មួត សុនសាត រ៉ូម កា ចឹង ថាំឡាយ រ៉ោង រ៉ាម៉ះ លូ តាគ់ អង់ហ៊្យង សុនសាត ពិន ហង»។ ៤៩ កាណុង កាំឡាំង អន់ឌែ ណោះ ទី វគ័ ម៉ោញ ដូវ សិច កៃផា អ៊ែ ឡាក់ ម៉ៃគ មួត ក្រាគ់ រ៉ាម៉ះ ប‌៉្រ័ះ កាណុង សាណាំ ណោះ អ៊ែ កាប កា ពូ ផា «អន់ដីស ទិឌូ អូ ហ្លង់ ញ៉ា អុះ។ ៥០ ញ៉ា អន់ដីស ឃឹត អូ ប៉ប័ ប ? ផា ទី ប៉ាណូស ម៉ោញ ដូវ តោ័ តាង ប៉ាសុន សារ ណោះ ឃឺ ដាគ់ ហ៊្លត សាំរ៉ាប់ អន់ដីស ហង ភឿ ជែ អន់ សុនសាត ពិន អា ហ៊្យង ទិ»។ ៥១ អ៊ែ កាប នីណោ័ះ អូ ត្រគ់ ឡាច់ ឡឹង ពុត អ៊ែ ទៅ អុះ អ៊ែ កាប ញន កា អ៊ែ ម៉ៃគ មួត ក្រាគ់ រ៉ាម៉ះ ប‌៉្រ័ះ កាណុង សាណាំ ណោះ អ៊ែ អន់ទួង ផា យីស៊ូ ចឹង តោ័ តាង សុនសាត អ៊ីស្រាអ៊ែល ហះកា អ៊ែ អូ អ្លុ កា សារ ណោះ ឡាច់ ឡឹង ប‌៉្រ័ះ អុះ។ ៥២ អូ ត្រគ់ តោ័ ដឹង កា ប៉ាតាង សុនសាត អ៊ីស្រាអ៊ែល អុះ ឃឺ ភឿ អន់ អ៊ែ ចឹង ប៉ាតុំ គន ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ ឡាក់ អ្វៃ តាតិគ័ ឡឹង គួប ណោះ ពឹះ ប៉ាតុំ គួប ដឹង ម៉ោញ ក្រុំ ឡគ។ ៥៣ ឡឹង ដារ់ ណោះ ហង មួត ម៉ៃគ ក្រាគ់ រ៉ាម៉ះ ប‌៉្រ័ះ លូ មួត ផារ៉ាស៊ី អន់ឌែ រែវ ពុត ឃឹត ចឹង ប៉ាន់តោ័ យីស៊ូ។ ៥៤ ញន ខ អា ហង បះ យីស៊ូ អូ ចាចាក អន់ ពូ ប៉ប័ អ៊ែ ឃឺ អ៊ែ ចាក ឡាច់ ឡឹង ចារ ណោះ ឡាំ ប៉ាគ់ ចារ ម៉ោញ ក្យាម័ ស៊្រែ តីស ត្រង់ ហះ ស្រុក អេប៉្រាអ៊ីម អ៊ែ លូ សឹះ អ៊ែ កា អ្វៃ ហះ ចារ ណោះ ហង។
៥៥ ផះ រ៉ាំងវ៉ាង ណោះ ក្យាម័ ចឹង ទឹល ដារ់ សុនសាត អ៊ីស្រាអ៊ែល ប៉្រគ័ ប៊ុន ទ្រួង កេះ ទី កាំឡាំង អៀង ឡឹង ស្រុក អន់ទៀគៗ ឡាំ ប៉ាគ់ មឿង យេរូសាឡឹម អន់ទ្រួល ឡឹង ដារ់ ប៉្រគ័ ប៊ុន ភឿ ប៉្រគ័ ពួយ ចាបាប់ ប‌៉្រ័ះ អន់ឌែ រ៉ាវ ឡាកោ អន់ ដាគ់។ ៥៦ ពូ កា ណាំង យីស៊ូ ផះ អន់ឌែ អ្វៃ កាណុង ចារ រ៉ោង រ៉ាម៉ះ អន់ឌែ កាកាប លូ គួប សោប ផា «នីចម័ អីស ឃឹត អីស ? អ៊ែ អូ ខឹន ម៉ុត ប៉្រគ័ ប៊ុន អុះ តាម ហៃ»។ ៥៧ មួត ម៉ៃគ ក្រាគ់ រ៉ាម៉ះ ប‌៉្រ័ះ លូ មួត ផារ៉ាស៊ី អន់ឌែ រ៉ះ លូ កាំឡាំង ផះ អន់ទ្រួល ពែ ផា ពឿ អ្លុ អន់តគ់ លូ ប៉ប័ ចារ យីស៊ូ អ្វៃ ហះ ចំ ត្រគ់ រ៉ះ លូ អន់ឌែ ម៉ាគ់ អន់ឌែ ចឹង ឡាំ រ៉ុប អ៊ែ។
* ១១:៦ ១១:៦ ហះកា ពៀគ គុល «ទឹល នីណោ័ះ»។ ១១:១៧ ១១:១៧ គុន តាឡាប័ ឃើយ សុនសាត អ៊ីស្រាអ៊ែល ឃឺ អន់ឌែ ឃើយ តប់ ប៉ាទ្រូ ស៊្រសៗ ដារ់ ពូ តោ័ កា អ្លុ តប់ ដេល។