១២
សារ ម៉ារី ឡាប សាប៊ូ បោផូវ ពឹង ជុង យីស៊ូ
១ ត្រោ ដារ់ អន់ទ្រួល ឡឹង ចឹង ប៉្រគ័ ប៊ុន ទ្រួង  យីស៊ូ ឡាំ ទឹល ប៉ាគ់ ស្រុក បេតថានី ឡាក់ ស្រុក ឡាសា បក់ អ៊ែ តាគ់ អង់រ៉ីស សឹត ពែ។ ២ អ្វៃ ពឹង ស្រុក ណោះ ពូ ទ្រៀម សាណា សាណឹត សា អន់ឌូ លូ យីស៊ូ។ ម៉ាថា អ៊ែ រ៉ាំងហៃ អំហ៊្មយ កាប៉ាច់ ឡាសា អ៊ែ អ្វៃ អន់ឌូ លូ យីស៊ូ ឡាក់ កា បក់ អន់ដា ដេល។ ៣ ម៉ារី អ្យក់ សាប៊ូ បោផូវ ទងតិគ័ លិត ឡាក់ គឹត ខា កាខាក់ ជ្រោ ឡាប ពឹង ជុង យីស៊ូ កេះណោះ អ៊្យូត លូ សក់ អ៊ែ ទៅ សាប៊ូ ណោះ កា បោផូវ ប៉ាញ័ ទឹប ហី។ ៤ ហះកា សឹះ អ៊ែ ម៉ោញ ដូវ សិច យូដះ អ៊ីសាការីយ៉ុត ឡាក់ ចឹង អូ ត្រង់ កា អ៊ែ កាប ផា ៥ «ញ៉ា ត្រគ់ អូ អ្យក់ សាប៊ូ បោផូវ ឡាក់ គឹត ខា ៣០០ កាក់ * អា ឡាំ ប្រូ អ្យក់ លៀន ជែក អន់ កា មួត ថុក ញ៉ាក»។ ៦ អ៊ែ កាប នីអៀ អូ ត្រគ់ អ៊ែ ប៉ិច កា មួត ថុក ញ៉ាក អុះ ឃឺ អ៊ែ ឡាក់ ប៉ាណូស អន់តុង។ អ៊ែ ចឹក កាទុង លៀន រួម អ៊ែ ឌុ អ្យក់ អន់តុង លៀន ឡាក់ ពូ ចៃគ ពឹង កាទុង ណោះ ដេល។ ៧ ហះកា យីស៊ូ កាប ផា «អន់ អ៊ែ ប៉្រគ័ តាម ពុត អ៊ែ ពិ អ៊ែ ជ្រោ សាប៊ូ បោផូវ អា ឃឺ សាំរ៉ាប់ ដារ់ តប់ ប៉ាទ្រូ អាញ់ ទៀ។ ៨ មួត ថុក ញ៉ាក អ្វៃ អន់ឌូ លូ អន់ដីស លើយ ហះកា អាញ់ អូ អ្វៃ លូ អន់ដីស លើយ អុះ»។
៩ សុនសាត អ៊ីស្រាអ៊ែល អៀង ដូវ ខាក់ ទី អ្លុ អន់តគ់ កា យីស៊ូ អ្វៃ ពឹង ស្រុក បេតថានី អន់ឌែ កា ប៉ាណាំ គួប ឡាំ ហៃ។ អូ ត្រគ់ ដឹង ប៉ិច ប៉ប័ យីស៊ូ ណោះ អុះ ឃឺ ប៉ិច ប៉ប័ ទឹប ឡាសា ឡាក់ យីស៊ូ តាគ់ អង់រ៉ីស សឹត ណោះ ដេល។ ១០ ហះកា មួត ម៉ៃគ ក្រាគ់ រ៉ាម៉ះ ប‌៉្រ័ះ អន់ឌែ ឃឹត ប៉ាន់តោ័ ទឹប ឡាសា ដេល។ ១១ ញន កា ឡាសា អា ហង បះ ប៉ាសុន អ៊ីស្រាអ៊ែល អៀង ដូវ ឡាច់ ឡឹង ក្រុំ អន់ឌែ ម៉ុត សឿ យីស៊ូ ឡគ។
សារ យីស៊ូ ជិះ លៀ ម៉ុត ពឹង មឿង យេរូសាឡឹម
១២ ប៉ាគ់ ដារ់ តាយ៉ាង័ មួត ប៉ាសុន បក់ ពឹះ ប៉្រគ័ ប៊ុន ទ្រួង ណោះ សាគ់ អន់ឌែ កាតាំង ពូ ផា យីស៊ូ ផះ ចាក ចឹង ម៉ុត កាណុង មឿង យេរូសាឡឹម ក្យាម័ ចឹង ទឹល កេះ ១៣ អន់ឌែ កា ប៉ាណាំ គួប កោះ តាំងកង់ រ៉ាសៃ ចឹក សាំរ៉ាប់ ហាប់ យីស៊ូ ទឹប កាប ម៉ៃៗ ផា «ហូសាណា ! អន់ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ ជឹន សារ ដាគ់ កា អីស ឡាក់ ពឹះ ប៉ាតាង អ៊ែ ឃឺ អីស ឡាក់ សាដាច់ សុនសាត អ៊ីស្រាអ៊ែល»។ ១៤ យីស៊ូ អ្យក់ គន លៀ ម៉ោញ កេះណោះ អ៊ែ ជិះ ត្រគ់ ពួយ សារ ឡាក់ ទី ច្រាគ់ រ៉ះ ឡឹង អន់ទ្រួល ពែ ផា ១៥ «អឺ មួត ប៉ាសុន មឿង ស៊ីយ៉ូន  ជែ អ្យូគ ហង ហៃ តោ សាដាច់ អន់ដីស ពឹះ កេះ អ៊ែ ជិះ គន លៀ»§ ១៦ ផះ ណោះ មួត សឹះ អ៊ែ អូ ហ្លង់ អុះ ឡឹង សារ ទិ អា ហះកា ប៉ាគ់ យីស៊ូ រ៉ីស សឹត កេះ ណោះ អន់ឌែ កាចាំង ផា សារ ទិ អា ឃឺ ច្រាគ់ រ៉ះ ឡឹង សារ អ៊ែ លូ ង៉ារ មួត ប៉ាសុន ប៉្រគ័ អន់ កា អ៊ែ ទិណោ័ះ ឃឺ ត្រគ់ ពួយ សារ ពូ ច្រាគ់ ណោះ ហង។ ១៧ មួត បក់ អ្វៃ អន់ឌូ លូ យីស៊ូ ផះ អ៊ែ អើ ឡាសា ឡាច់ ឡឹង រ៉ូង័ ប៉ានឹម លូ តាគ់ អង់រ៉ីស សឹត ណោះ ពែ អន់ឌែ កា រ៉ះ ឡឹង ង៉ារ ឡាក់ យីស៊ូ ទី ប៉្រគ័ ដេល។ ១៨ ណោះ ហង បះ មួត ប៉ាសុន ឡាំ ហាប់ យីស៊ូ ខង អន់ឌែ កាតាំង ពូ ផា អ៊ែ តាំបាង សារ អំរ៉ាញ អឺញ កេង ខាក់ នីណោ័ះ។ ១៩ មួត ផារ៉ាស៊ី កាកាប លូ គួប អន់ឌែ ផា «ប៉ប័ ដេល ប ពិន អូ ដាម័ អុះ ? ហៃ មួត ប៉ាសុន ម៉ុត ទិ គែង អ៊ែ ណោះ កេះ»។
២០ កាណុង កាំឡាំង មួត បក់ ឡាំ រ៉ាម៉ះ ប‌៉្រ័ះ រ៉ាំងវ៉ាង ប៊ុន ទ្រួង ណោះ ទី សុនសាត ក្រិក អន់ដា ដេល។ ២១ អន់ឌែ ឡាំ ប៉ាគ់ ភីលីប ឡាក់ ពឹះ ឡឹង ស្រុក បេតសៃដា ខេត កាលីឡេ អន់ឌែ កាប ផា «ក្លឹញ ញឹន ប៉ិច ប៉ប័ យីស៊ូ ដេល»។ ២២ ភីលីប ឡាំ រ៉ះ កា អន់ត្រេ កេះណោះ អន់ឌែ ឡាំ រ៉ះ កា យីស៊ូ។ ២៣ យីស៊ូ រ៉ះ កា អន់ឌែ ផា «កិញអៀ អា ទឹល ដារ់ កាំឡត់ ឡាក់ ប៉ាណូស អាញ់ ចឹង លៅ លែង សិច កាខាក់ កេះ។ ២៤ អាញ់ ប៉រ់ រ៉ះ កា អន់ដីស តាទឹច ផា តីល ពៀ ឡិ ពឹង តេះ កេះ ហះកា អូ អោម ឃឺ អ៊ែ អ្វៃ ដឹង ម៉ោញ តីល ណោះ ទៅ ហង ផា តីល ណោះ អោម ហ៊ន ណោះ ចឹង ទី ប៉្លៃ អៀង។ ២៥ ពឿ ប៉ិច កា អ្វៃ រ៉ីស បក់ ណោះ ចឹង តោ័ ហះកា ពឿ អូ ប៉ិច កា អាញុ អ្វៃ រ៉ីស ពឹង អង់កក់ តេះ អា បក់ ណោះ ចឹង ទី អាញុ អ្វៃ រ៉ីស លើយ។ ២៦ ពឿ ប៉្រគ័ ង៉ារ កា អាញ់ បក់ ណោះ ត្រគ់ ចាក ពួយ អាញ់ យ‌៉័ះ អាញ់ អ្វៃ ហះ ចំ កាតាម អ៊ែ កា ចឹង អ្វៃ អន់ឌូ លូ អាញ់ ហះ ណោះ ដេល។ បក់ ពឿ ប៉្រគ័ ង៉ារ កា អាញ់ ពឹ អាញ់ ចឹង ប៉ានេ អ៊ែ។
២៧ «កិញអៀ អា អាញ់ កាដុក កាដុល កាណុង ពុត ខាក់ អាញ់ អូ អ្លុ ចឹង ត្រគ់ កាប នីចម័ អុះ។ អឺ ពឹ ប៉រ់ អីស តង័ អាញ់ ណើ អន់ រ៉ាវ៉ាច់ ឡឹង សារ ចុនចៃ អា។ ហះកា ញន កា សារ ប៉ាណាប អា ហង បះ អាញ់ ពឹះ ទឹល ប៉ាគ់ ដារ់ កាំឡត់ អា។ ២៨ អឺ ពឹ ប៉រ់ អីស តាំបាង សារ ដាគ់ កេង ម៉ះ អីស»។ ផាឌី កា កាតាំង ប៉ានឹរ កាប ឡឹង ប៉្លៃង ផា «អាញ់ តាំបាង កេះ ហះកា អាញ់ ចឹង តាំបាង ម៉ោញ ទង ណាវ្គ ដេល»។ ២៩ មួត កាំឡាំង បក់ អ្វៃ ហះ ចារ ណោះ កាតាំង ទិឌូ បក់ អន់ដា ផា តេះតរ់ បក់ អន់ដា ផា ប៊យ ប‌៉្រ័ះ កាកាប លូ អ៊ែ។ ៣០ ហះកា យីស៊ូ កាប ផា «ប៉ានឹរ ណោះ កាប សាំរ៉ាប់ កា អន់ដីស អូ ត្រគ់ ទី ខា ដឹង កា អាញ់ អុះ។ ៣១ កិញអៀ អា ទឹល ដារ់ តាត់ស៊ិន សារ ប៉ាណូស ពឹង អង់កក់ តេះ អា កេះ លូ ទឹល ដារ់ ត្រគ់ ទ្រុះ ឡាច់ ប‌៉្រ័ះ បឺគ សាតាំង ឡាក់ ម៉ៃគ ណាំផា អន់ឌែ ដេល។ ៣២ កាប៉ាច់ អាញ់ ប៉ាគ់ ដារ់ ចំ ពូ លឺក ហាវ អាញ់ ចឹង អ្យក់ ប៉ាណូស ទិឌូ អន់ អ្វៃ គែង អាញ់»។ ៣៣ អ៊ែ កាប នីអៀ ភឿ រ៉ះ កា ពូ ឡឹង ឡាបៀប ឡាក់ អ៊ែ ចឹង ត្រគ់ តោ័ នីចម័។ ៣៤ មួត ប៉ាសុន តើល អ៊ែ ផា «ញឹន កាតាំង សារ កាណុង ផាប់ ចាបាប់ ប‌៉្រ័ះ ទី រ៉ះ ផា បក់ ប‌៉្រ័ះ រ៉ើស អន់ ប៉្រគ័ សាដាច់ ណោះ អ៊ែ ត្រគ់ អ្វៃ លើយ។ ញ៉ា ត្រគ់ អីស ផា ប៉ាណូស អីស * ពូ ចឹង លឺក ហាវ នីណោ័ះ ? ពឿ អីស អា ?» ៣៥ យីស៊ូ តើល ផា «តាតារ អ្វៃ លូ អន់ដីស ឃឺ អ្វៃ បាប៊ែត ណាវ្គ។ ទឹល នីណោ័ះ ហគ់ អន់ដីស ចាក ផះ អ្វៃ ទី តាតារ ពិ ភឿ ជែ អន់ សារ ម៉ាម៉ាំង តាន័ អន់ដីស។ ប៉ាគ់ ប៉្លៃង ម៉ាំង កេះ បក់ ចាក ណោះ អ៊ែ អូ អ្លុ អន់តគ់ ផា អ៊ែ ចាក ឡាំ គែង ចំ អុះ។ ៣៦ ហគ់ អន់ដីស ម៉ឹង តាតារ ពិ ផះ អង់រ៉ាម័ អន់ដីស អ្វៃ ទី តាតារ ភឿ ម៉ាគ់ អន់ដីស កេះ ប៉ាណូស តាគ់ តាតារ ដេល»។
យីស៊ូ កាប នីណោ័ះ កេះៗ អ៊ែ ចាក អោន ឡាកោ អូ អន់ មួត ប៉ាសុន ប៉ប័។ ៣៧ យ‌៉័ះ យីស៊ូ តាំបាង សារ អំរ៉ាញ អឺញ អន់ អន់ឌែ ប៉ប័ អៀង ទង កេះ កាតាម អ្វៃ កា អន់ឌែ អូ សឿ អ៊ែ ដេល ៣៨ ត្រគ់ ឡាក់ កា ប៉ានឹរ វគ័ អេសាយ ឡាក់ រ៉ាគឹយ ប‌៉្រ័ះ ទី រ៉ះ សើគ ពែ ផា៖
 
«អឺ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័
អូ ទី ពឿ សឿ អុះ សារ ឡាក់ ញឹន រ៉ះ អា។
អីស តាំបាង សារ អំរ៉ាញ អឺញ អន់ កា ពឿ ប៉ប័ ?»
 
៣៩ ពូ អូ សឿ អុះ ត្រគ់ ឡាក់ កា វគ័ អេសាយ ទី រ៉ះ ណាវ្គ ផា៖
 
៤០ «ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ ប៉្រគ័ អន់ ម៉ាត់ ពូ ម៉ាម៉ាំង
លូ ប៉្រគ័ អន់ ពូ កាង័ កល់
អ្យូគ កា ពូ ហៃ ប៉ប័ លូ ពុត ពូ ហ្លង់
អ្យូគ កា ពូ ចឹង ប៉ិនពែង ពុត ពៀក សឿ អ៊ែ
ណោះ អ៊ែ ចឹង តាគ់ អន់ដាគ់ ពូ»។§
 
៤១ ទិ សារ វគ័ អេសាយ រ៉ះ អា ឃឺ ញន កា អ៊ែ ប៉ប័ សារ អំរ៉ាញ អឺញ យីស៊ូ កេះណោះ អ៊ែ រ៉ះ ឡឹង សារ យីស៊ូ។
៤២ យ‌៉័ះ នីណោ័ះ កាតាម កា ទី អៀង ដូវ ដេល កាណុង កាំឡាំង មួត ម៉ៃគ ណាំផា ណោះ សឿ យីស៊ូ ហះកា អន់ឌែ អូ ខឹន រ៉ះ ផា ឡាកោ អន់ឌែ សឿ អុះ ខង អ្យូគ កា មួត ផារ៉ាស៊ី លូ អ្យូគ កា ពូ តាំងហ្យិត ឡាច់ អន់ឌែ ឡឹង ចារ ពូ លួម ៤៣ ខង អន់ឌែ ប៉ិច កា ប៉ាណូស ប៉ានេ ក្វា ឡឹង ប៉ិច កា ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ ប៉ានេ។
៤៤ យីស៊ូ កាប ម៉ៃៗ ផា «ពឿ សឿ អាញ់ អូ ត្រគ់ អ៊ែ សឿ ដឹង អាញ់ អុះ ឃឺ អ៊ែ សឿ ប‌៉្រ័ះ ឡាក់ ប៉្រើ អាញ់ ពឹះ ណោះ ហង។ ៤៥ ពឿ ប៉ប័ អាញ់ បក់ ណោះ កា ប៉ប័ ប‌៉្រ័ះ ឡាក់ ប៉្រើ អាញ់ ពឹះ ណោះ ដេល។ ៤៦ អាញ់ ឡាក់ អុញ តាតារ អាញ់ ពឹះ ពឹង អង់កក់ តេះ អា ភឿ ជែ អន់ មួត បក់ សឿ អាញ់ អ្វៃ កាណុង សារ ម៉ាម៉ាំង។ ៤៧ ផា ពឿ កាតាំង ប៉ានឹរ អាញ់ ហះកា អូ ប៉្រគ័ ពួយ អូ ត្រគ់ អាញ់ អុះ ចៃគ ថូត អ៊ែ ណោះ ខង អាញ់ ពឹះ ប៉ាគ់ អា អូ ត្រគ់ ពឹះ ភឿ ចៃគ ថូត ប៉ាណូស អុះ ឃឺ ពឹះ តង័ ប៉ាណូស។ ៤៨ ពឿ អូ ចៃ កា អាញ់ លូ អូ សឿ ប៉ានឹរ អាញ់ ប៉ាណូស ណោះ ទី បក់ ចឹង តាត់ស៊ិន សារ ចៃគ ថូត អ៊ែ កេះ ឃឺ ប៉ានឹរ អាញ់ កាប អា ហង ចឹង ចៃគ ថូត ពូ ប៉ាគ់ ដារ់ តាត់ស៊ិន សារ ទៀ ៤៩ ខង ប៉ានឹរ អាញ់ កាប អា អូ ត្រគ់ ឡាច់ ឡឹង ពុត អាញ់ ទៅ អុះ ឃឺ ឡាច់ ឡឹង ពឹ អាញ់ ឡាក់ ប៉្រើ អាញ់ ពឹះ អ៊ែ អន់តគ់ រ៉ះ ឡឹង សារ ឡាក់ អាញ់ ត្រគ់ កាប រ៉ះ អា ហង។ ៥០ អាញ់ អ្លុ អន់តគ់ ផា សារ អ៊ែ ប៉្រើ ណោះ អន់ ទី អាញុ រ៉ីស លើយ។ សារ ឡាក់ អាញ់ កាកាប អា ឃឺ អាញ់ កាប ឡាក់ កា អ៊ែ ទី រ៉ះ ពឹង អាញ់ ណោះ ហង»។
* ១២:៥ ១២:៥ កាក់ ពៀគ គុល «ឌែណារី»។ ម៉ោញ ឌែណារី ឃឺ ខា ប៉្រគ័ គូលី ម៉ោញ ដារ់។ ១២:១៣ ១២:១៣ ហូសាណា ពៀគ សុនសាត ហេព្រឺ ទី ណី ផា «ប៉ានេ» លើ «ប៉រ់ តង័ ញឹន ណើ»។ ១២:១៥ ១២:១៥ មឿង ស៊ីយ៉ូន ឃឺ មឿង យេរូសាឡឹម ណោះ ហង។ § ១២:១៥ ១២:១៥ សារ អា ឡាច់ ឡឹង សាការី ៩:៩ * ១២:៣៤ ១២:៣៤ ប៉ាណូស អីស ពៀគ គុល «គន ប៉ាណូស»។ ថាម៉ាដា ពិន ព្រែ ពៀគ អា ផា «ប៉ាណូស អាញ់»។ ១២:៣៤ ១២:៣៤ អីស ពៀគ គុល «គន ប៉ាណូស»។ ១២:៣៨ ១២:៣៨ សារ អា ឡាច់ ឡឹង អេសាយ ៥៣:១ § ១២:៤០ ១២:៤០ សារ អា ឡាច់ ឡឹង អេសាយ ៦:៩-១០