១៣
សារ យីស៊ូ រ៉ាវ ជុង កា សឹះ អ៊ែ
១ អន់ទ្រួល ឡឹង ប៉្រគ័ ប៊ុន ទ្រួង  យីស៊ូ អ្លុ អន់តគ់ ផា ទឹល ដារ់ កាំឡត់ ឡាក់ អ៊ែ ត្រគ់ ចាក ឡាច់ ឡឹង អង់កក់ តេះ អា សឹត ប៉ាគ់ ពឹ អ៊ែ កេះ។ អ៊ែ ប៉ិច កា មួត សឹះ អ៊ែ ផះ អ៊ែ អ្វៃ ពឹង អង់កក់ តេះ អា អ៊ែ កា ប៉ិច កា អន់ឌែ លើយ ទឹល ឡុច។ ២-៤ ប‌៉្រ័ះ បឺគ សាតាំង កា ប៉ាណាំ ពុត ពៀក យូដះ ឡាក់ គន ស៊ីម៉ូន អ៊ីសាការីយ៉ុត ទី ពុត ប៉ិច ប៉ាណាំ ពូ ឡាំ រ៉ុប យីស៊ូ។ យីស៊ូ អ្លុ អន់តគ់ ផា ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ មប ទិ កាណាគ័ ញ៉ាៗ ពឹង តី អ៊ែ កេះ ទឹប អ្លុ អន់តគ់ ផា អ៊ែ ឡាច់ ឡឹង ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ អ៊ែ កា ត្រគ់ សឹត ប៉ាគ់ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ ណាវ្គ ដេល។ ផះ យីស៊ូ លូ មួត សឹះ អ៊ែ អន់ឌែ ផះ ចឹង សា សាណា អ៊ែ កា អ្យូវ អន់តាវ រ៉ីស ឡាច់ អាវ អ្លឹង កេះណោះ អ្យក់ អញ់ស៊ែង កត់ សាំងគៀង។ ៥ កេះណោះ អ៊ែ កោ័ះ ទៀក ពឹង កាបឺង រ៉ាវ ជុង មួត សឹះ ទឹប អ្យក់ អញ់ស៊ែង អ៊ែ កត់ សាំងគៀង ណោះ អ៊្យូត។ ៦ ផះ អ៊ែ ចឹង រ៉ាវ ជុង ស៊ីម៉ូន ពេត្រុះ ស៊ីម៉ូន កាប ផា «អឺ ពឹ តាំងឡា ញ៉ា អីស ចឹង រ៉ាវ ជុង អាញ់ ប ?» ៧ យីស៊ូ តើល អ៊ែ ផា «កិញអៀ អា អីស បើ តាន័ ហ្លង់ អុះ ឡឹង ង៉ារ ញ៉ា ឡាក់ អាញ់ ផះ ប៉្រគ័ អា ហះកា ប៉ាគ់ យ៉ាង័ តោ ទៀ អីស ចឹង ហ្លង់ ហង»។ ៨ ពេត្រុះ កាប ផា «អូ អុះ អីស អូ ត្រគ់ រ៉ាវ ជុង អាញ់ អុះ»។ យីស៊ូ តើល ផា «ផា អាញ់ អូ រ៉ាវ ជុង អីស ណោះ អីស អូ ត្រគ់ គួប អាញ់ អុះ»។ ៩ ស៊ីម៉ូន តើល អ៊ែ ផា «ផា នីណោ័ះ អីស ជែ រ៉ាវ ដឹង ជុង ប៉រ់ អីស រ៉ាវ ទឹប តី ទឹប កល់ ដេល»។ ១០ យីស៊ូ តើល អ៊ែ ផា «បក់ ហុំ ដាគ់ កេះ អូ តងកាន រ៉ាវ ឡាកោ អុះ រ៉ាវ ដឹង ជុង បគ័ ហង ខង ឡាកោ អ៊ែ ដាគ់ កេះ។ កាប៉ាច់ អន់ដីស កា ដាគ់ កេះ ដេល ហះកា អូ ត្រគ់ ទិឌូ អុះ»។ ១១ យីស៊ូ អ្លុ អន់តគ់ ផា ពឿ ចឹង ប៉ាណាំ ពូ ឡាំ រ៉ុប អ៊ែ ណោះ ហង បះ អ៊ែ កាប ផា «អន់ដីស អូ ត្រគ់ ដាគ់ ទិឌូ អុះ»។
១២ ប៉ាគ់ អ៊ែ រ៉ាវ ជុង អន់ឌែ កេះៗ អ៊ែ អ្យក់ ពៀត អាវ ឡាំ អង់អ្វៃ ណាវ្គ កេះណោះ កាប ផា «អន់ដីស ហ្លង់ ដេល ប ឡឹង សារ អាញ់ រ៉ាវ ជុង អន់ដីស អា ? ១៣ អន់ដីស អើ អាញ់ ផា ណៃឃូ លូ អើ ផា ពឹ តាំងឡា ណោះ ត្រគ់ កេះ ឃឺ អាញ់ អា ហង។ ១៤ ផា អាញ់ ឡាក់ ពឹ តាំងឡា លូ ណៃឃូ អន់ដីស រ៉ាវ ជុង កា អន់ដីស កេះ អន់ដីស កា ត្រគ់ រ៉ាវ ជុង កា គួប អន់ដីស និះទៅ ដេល។ ១៥ អាញ់ ប៉្រគ័ តាំបាង អន់ កា អន់ដីស កេះ ភឿ អន់ អន់ដីស ប៉្រគ័ ពួយ ឡាក់ កា អាញ់ ទី ប៉្រគ័ កា អន់ដីស ដេល។ ១៦ អាញ់ ប៉រ់ រ៉ះ កា អន់ដីស តាទឹច បក់ ប៉្រគ័ ទុច ពូ អូ តីស ឡឹង ពឹ តាំងឡា អ៊ែ អុះ ប៉ាណូស បក់ ពូ ប៉្រើ អ៊ែ ឡាំ កា អូ តីស ឡឹង បក់ ប៉្រើ អ៊ែ ឡាំ ណោះ ដេល។ ១៧ ផា អន់ដីស អ្លុ សារ ទិ អា កេះណោះ ប៉្រគ័ ពួយ ណោះ អន់ដីស ចឹង ទី សារ សាណុក សាវ៉ាក តាទឹច ហង។
១៨ «អាញ់ កាប អា អូ ត្រគ់ កាប កា អន់ដីស ទិឌូ អុះ ខង អាញ់ អន់ហ្នាល់ ទិ ប៉ាណូស ឡាក់ អាញ់ ទី រ៉ើស។ ហះកា ត្រគ់ តាគ់ អង់កេះ សារ ឡាក់ ច្រាគ់ កាណុង ផាប់ ប៉ានឹរ ប‌៉្រ័ះ ផា "បក់ សា ណុំ ប៉ាំង អន់ឌូ លូ អាញ់ អ៊ែ ប៉ាសាំង លូ អាញ់"* ១៩ អាញ់ រ៉ះ កា អន់ដីស ឡឹង កិញអៀ ហង អន់ទ្រួល ឡឹង សារ ទិណោ័ះ កើត ពឹះ។ ប៉ាគ់ សារ ទិណោ័ះ កើត ពឹះ ទៀ ណោះ អន់ដីស ចឹង សឿ ផា ឃឺ អាញ់ តាទឹច ហង ២០ អាញ់ ប៉រ់ រ៉ះ កា អន់ដីស តាទឹច ពឿ ហាប់ ប៉ាណូស បក់ អាញ់ ចឹង ប៉្រើ ឡាំ ណោះ ឡាក់ កា អ៊ែ ហាប់ អាញ់ ដេល ពឿ ហាប់ អាញ់ ឡាក់ កា ហាប់ ប‌៉្រ័ះ ឡាក់ ប៉្រើ អាញ់ ពឹះ ដេល»។
សារ យីស៊ូ រ៉ះ អន់ទ្រួល ផា យូដះ ចឹង អូ ត្រង់ កា អ៊ែ
២១ កេះ យីស៊ូ កាប នីណោ័ះ អ៊ែ កាដុក កាដុល កាណុង ពុត ខាក់ អ៊ែ កាប ប៉ាឡាក់ ណាវ្គ ផា «អាញ់ ប៉រ់ រ៉ះ កា អន់ដីស តាទឹច កាណុង កាំឡាំង អន់ដីស អា ទី ប៉ាណូស ម៉ោញ ដូវ ចឹង ប៉ាណាំ ពូ ឡាំ រ៉ុប អាញ់»។ ២២ មួត សឹះ កាលែង ហៃ ម៉ាត់ គួប សោប ទឹប អូ អ្លុ កា អ៊ែ ផា កា ពឿ។ ២៣ ទី សឹះ ម៉ោញ ដូវ ឡាក់ យីស៊ូ ប៉ិច អ៊ែ អង់អ្វៃ ក្យាម័ យីស៊ូ។ ២៤ ស៊ីម៉ូន ពេត្រុះ ប៉្រគ័ សាញ៉ា ប៉្រើ អ៊ែ អំប៉ញ់ លូ យីស៊ូ កា ពឿ អ៊ែ ផា ណោះ។ ២៥ ប៉ាណូស ណោះ កា ប៉ាន់តឹះ កល់ ពឹង យីស៊ូ លូ អំប៉ញ់ ផា «អឺ ពឹ តាំងឡា កា ពឿ អីស ផា ណោះ ?» ២៦ យីស៊ូ រ៉ះ កា អ៊ែ ផា «អាញ់ ឡុក ណុំ ប៉ាំង អន់ទឺប កា បក់ អ៊ែ ចំ ឃឺ បក់ ណោះ ហង»។ យីស៊ូ កា ឡុក ណុំ ប៉ាំង កេះណោះ អន់ទឺប អន់ កា យូដះ អ៊ីសាការីយ៉ុត ឡាក់ គន វគ័ ស៊ីម៉ូន។ ២៧ ប៉ាគ់ យូដះ អ្យក់ ណុំ ប៉ាំង ឡឹង យីស៊ូ កេះ ប‌៉្រ័ះ បឺគ សាតាំង កា ម៉ុត ពឹង កាណុង ពុត អ៊ែ ឡូត។ យីស៊ូ រ៉ះ កា អ៊ែ ផា «ង៉ារ ញ៉ា ឡាក់ អីស ត្រគ់ ប៉្រគ័ ហគ់ អីស ប៉្រគ័ ស៊្រសៗ ពិ»។ ២៨ ទិ កាំឡាំង អន់ឌែ អ្វៃ អន់ឌូ ណោះ អូ ទី ពឿ ហ្លង់ អុះ ឡឹង សារ យីស៊ូ រ៉ះ កា អ៊ែ ណោះ។ ២៩ ញន កា យូដះ ចឹក កាទុង លៀន បះ បក់ អន់ដា សាម៉គ័ កា យីស៊ូ ប៉្រើ អ៊ែ ឡាំ តាច់ កាណាគ័ សាំរ៉ាប់ ប៉្រគ័ ប៊ុន លើ ប៉្រើ យូដះ ឡាំ ជែក លៀន អន់ កា មួត ថុក ញ៉ាក។ ៣០ ប៉ាគ់ យូដះ អ្យក់ ណុំ ប៉ាំង ឡឹង យីស៊ូ កេះ កា ឡាច់ ចាក ឡូត ផះ ណោះ ឃឺ ប៉្លៃង ម៉ាំង កេះ។
សារ យីស៊ូ អន់ ចាបាប់ ណាវ
៣១ ប៉ាគ់ យូដះ ចាក រ៉ាវ៉ាច់ កេះ យីស៊ូ កាប ផា «កិញអៀ អា ពូ ចឹង ប៉ប័ សារ ដាគ់ កេង ម៉ះ ប៉ាណូស អាញ់ ពូ កា ចឹង ប៉ប័ ដេល សារ ដាគ់ កេង ម៉ះ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ ញន កា អាញ់។ ៣២ ផា ពូ ប៉ប័ សារ ដាគ់ កេង ម៉ះ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ ញន កា អាញ់ ណោះ ប‌៉្រ័ះ ចឹង តាំបាង អន់ ពូ ប៉ប័ សារ ដាគ់ កេង ម៉ះ អ៊ែ អ្វៃ កាណុង អាញ់ ដេល ឃឺ អ៊ែ ចឹង តាំបាង ស៊្រសៗ រ៉ាំងវ៉ាង អា ហង។ ៣៣ អឺ គន សោ អ្វៃ បាប៊ែត ណាវ្គ អាញ់ ចឹង អ្វៃ លូ អន់ដីស ណោះ អន់ដីស ចឹង ណាំង អាញ់ ហង កិញអៀ អា អាញ់ រ៉ះ កា អន់ដីស ឡាក់ កា អាញ់ រ៉ះ កា មួត ម៉ៃគ ណាំផា សុនសាត អ៊ីស្រាអ៊ែល ពែ ដេល អន់ដីស អូ អ្លុ ឡាំ អុះ ប៉ាគ់ ចារ អាញ់ ចឹង ឡាំ ណោះ។ ៣៤ អាញ់ អន់ ចាបាប់ ណាវ កា អន់ដីស ឃឺ អន់ អន់ដីស ប៉ិច ចៃ កា គួប សោប។ អន់ដីស ត្រគ់ ប៉ិច ចៃ កា គួប សោប ឡាក់ អាញ់ ប៉ិច ចៃ កា អន់ដីស និះទៅ ដេល។ ៣៥ ផា អន់ដីស ប៉ិច ចៃ កា គួប សោប ណោះ ប៉ាណូស ទិឌូ ពូ ចឹង អ្លុ អន់តគ់ ផា អន់ដីស ឃឺ សឹះ អាញ់ តាទឹច ហង»។
៣៦ ស៊ីម៉ូន ពេត្រុះ អំប៉ញ់ អ៊ែ ផា «អឺ ពឹ តាំងឡា ប៉ាគ់ ចំ អីស ចឹង ឡាំ ណោះ ?» យីស៊ូ តើល ផា «ចារ អាញ់ ឡាំ ណោះ អីស អូ អ្លុ ឡាំ ពួយ អាញ់ កិញអៀ អា អុះ ប៉ាគ់ យ៉ាង័ តោ ទៀ អីស ចឹង អ្លុ ឡាំ ពួយ»។ ៣៧ ពេត្រុះ អំប៉ញ់ លូ អ៊ែ ណាវ្គ ផា «ខ ញ៉ា បះ អាញ់ ចឹង ឡាំ ពួយ អីស កិញអៀ អូ ទី ? អាញ់ ចឹង សាឡាគ់ តោ័ ប៉ាតាង អីស»។ ៣៨ យីស៊ូ តើល អ៊ែ ផា «ញ៉ា អីស ចឹង តោ័ ប៉ាតាង អាញ់ តាទឹច ប ? ហះកា អាញ់ ប៉រ់ រ៉ះ កា អីស តាទឹច អន់ទ្រួល ឡឹង អ្យិរ បើ អោគ អីស ចឹង ប៉ាគែក ប៉ៃង ទង ផា អូ អន់ហ្នាល់ អាញ់»។
* ១៣:១៨ ១៣:១៨ សារ អា ឡាច់ ឡឹង ផាប់ អញ់ស៊ែ ប៉ានេ ប‌៉្រ័ះ (ទំនុក/តម្កើង) ៤១:៩ ១៣:១៩ ១៣:១៩ អាញ់ តាទឹច ហង ពៀគ គុល វ៉ឹច លូ ប៉ានឹរ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ ផះ អ៊ែ រ៉ះ សិច អ៊ែ កា វគ័ ម៉ូសេ ពែ។ ប៉រ់ ហៃ សារ ឡាច់ (និក្ខមនំ) ៣:១៤