១៤
សារ យីស៊ូ ផា អ៊ែ ឡាក់ ទ្រង ឡាំ ប៉ាគ់ ពឹ អ៊ែ
១ យីស៊ូ រ៉ះ ណាវ្គ ផា «ជែ វ៉ឹនវ៉ាយ អន់ដីស សឿ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ កេះ * ហគ់ សឿ អាញ់ ដេល។ ២ កាណុង ហី ពឹ អាញ់ ទី ចារ អ្វៃ អៀង។ ផា អូ ទី អាញ់ កា អូ កាប ផា អាញ់ ចឹង ឡាំ ទ្រៀម ចារ អន់ កា អន់ដីស អ្វៃ ណោះ អុះ។ ៣ ប៉ាគ់ អាញ់ ទ្រៀម ចារ សាំរ៉ាប់ កា អន់ដីស អ្វៃ កេះៗ អាញ់ ចឹង សឹត ប៉ាគ់ អា ណាវ្គ អ្យក់ អន់ដីស ឡាំ អន់ឌូ លូ អាញ់ ភឿ អន់ អន់ដីស អ្វៃ ប៉ាគ់ ចារ អាញ់ អ្វៃ ណោះ ដេល។ ៤ ប៉ាគ់ ចារ អាញ់ ឡាំ ណោះ អន់ដីស កា អ្លុ ដេល ទ្រង ឡាំ ណោះ»។ ៥ ថូម៉ះ តើល ផា «អឺ ពឹ តាំងឡា ញឹន អូ អ្លុ កា អីស ឡាំ ប៉ាគ់ ចំ ប៉្រគ័ នីចម័ ញឹន ចឹង អ្លុ ទ្រង ណោះ ?» ៦ យីស៊ូ តើល ផា «អាញ់ អា ហង ឡាក់ ទ្រង ឡាក់ សារ តាទឹច លូ អាញុ រ៉ីស។ អូ ទី ពឿ អ្លុ ឡាំ ប៉ាគ់ ចារ ពឹ អាញ់ ទី អុះ ផា អូ ឡាំ ពួយ អាញ់។ ៧ ផា អន់ដីស អន់ហ្នាល់ អាញ់ អន់ដីស កា ចឹង អន់ហ្នាល់ ពឹ អាញ់ ដេល។ ឡឹង កិញអៀ អា អន់ ប៉ាគ់ ម៉ាត់ អន់ដីស អន់ហ្នាល់ អ៊ែ ទឹប អន់ដីស ប៉ប័ អ៊ែ កេះ ដេល»។ ៨ ភីលីប តើល ផា «អឺ ពឹ តាំងឡា ប៉រ់ អីស តាំបាង ពឹ អីស ណោះ អន់ ញឹន ប៉ប័ ណើ ណោះ ញឹន ទិ ពុត ហង»។ ៩ យីស៊ូ តើល អ៊ែ ផា «អឺ ភីលីប អាញ់ អ្វៃ លូ អន់ដីស ឡឹង ទុញ ពែ កេះ ញ៉ា អីស បើ អន់ហ្នាល់ អាញ់ ប ? ពឿ ប៉ប័ អាញ់ កា ប៉ប័ ពឹ អាញ់ ដេល។ ញ៉ា ត្រគ់ អីស ផា "ប៉រ់ អីស តាំបាង ពឹ អីស អន់ ញឹន ប៉ប័ ណើ" នីអៀ ឡគ ? ១០ ញ៉ា អីស អូ សឿ ប អាញ់ អ្វៃ ពឹង ពឹ អាញ់ ពឹ អាញ់ កា អ្វៃ ពឹង អាញ់ ? សារ អាញ់ រ៉ះ កា អន់ដីស អា អូ ត្រគ់ ឡាច់ ឡឹង ពុត អាញ់ ទៅ អុះ ឃឺ ពឹ អាញ់ ឡាក់ អ្វៃ កាណុង អាញ់ អ៊ែ ប៉្រគ័ ង៉ារ អ៊ែ។ ១១ ផះ អាញ់ រ៉ះ ផា អាញ់ អ្វៃ ពឹង ពឹ អាញ់ ពឹ អាញ់ អ្វៃ ពឹង អាញ់ ហគ់ សឿ ពិ ផា អូ សឿ សារ អាញ់ រ៉ះ អា ហគ់ សឿ ញន កា ប៉ប័ សារ អំរ៉ាញ អឺញ អាញ់ ប៉្រគ័ ទិណោ័ះ ពិ។ ១២ អាញ់ ប៉រ់ រ៉ះ កា អន់ដីស តាទឹច ផា ពឿ សឿ អាញ់ ប៉ាណូស ណោះ ចឹង ប៉្រគ័ ង៉ារ ឡាក់ កា អាញ់ ប៉្រគ័ ដេល លូ ចឹង ប៉្រគ័ ង៉ារ សាំខាន់ កេង ឡឹង អា ណាវ្គ ខង អាញ់ ចឹង ឡាំ ប៉ាគ់ ពឹ អាញ់។ ១៣ អន់ដីស ប៉រ់ សារ ញ៉ា កាតាម ញន កា អន់ដីស ឡាក់ ប៉ាសុន អាញ់ កា អាញ់ ចឹង អន់ សារ ណោះ ភឿ អន់ ពូ ប៉ានេ ពឹ អាញ់ ញន កា អាញ់ ឡាក់ គន អ៊ែ។ ១៤ ផា អន់ដីស ប៉រ់ សារ ញ៉ា អេង អំរ៉ាញ អាញ់ ណោះ អាញ់ ចឹង អន់ សារ ណោះ»។
សារ ប‌៉្រ័ះ ចឹង អន់ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលឹង អ៊ែ
១៥ យីស៊ូ រ៉ះ ណាវ្គ ផា «ផា អន់ដីស ប៉ិច កា អាញ់ ណោះ អន់ដីស ចឹង ប៉្រគ័ ពួយ សារ អាញ់ រ៉ះ ណោះ ហង។ ១៦ កេះណោះ អាញ់ ចឹង ប៉រ់ ឡឹង ពឹ អាញ់ ឃឺ អ៊ែ ចឹង អន់ បក់ តង័ អន់ដីស ម៉ោញ ណាវ្គ អន់ អ្វៃ អន់ឌូ លូ អន់ដីស លើយ ១៧ ឃឺ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលឹង ប‌៉្រ័ះ ឡាក់ តាំបាង សារ តាទឹច ឡាក់ ប៉ាណូស ពឹង អង់កក់ តេះ អូ អ្លុ ហាប់ ខង ពូ ហៃ អ៊ែ អូ ប៉ប័ លូ ពូ អូ អន់ហ្នាល់ អ៊ែ ដេល។ ហះកា អន់ដីស អន់ហ្នាល់ អ៊ែ កេះ ខង អ៊ែ អ្វៃ អន់ឌូ លូ អន់ដីស ទឹប ចឹង ម៉ុត ពឹង អន់ដីស ដេល។
១៨ «អាញ់ អូ អ្លាត អន់ដីស អន់ អ្វៃ គន កាន់តី អុះ ឃឺ អាញ់ ចឹង ឡាំ ប៉ាគ់ អន់ដីស អា ណាវ្គ។ ១៩ អ្វៃ បាប៊ែត ណាវ្គ ប៉ាណូស ពឹង អង់កក់ តេះ អា ពូ ចឹង អូ ប៉ប័ អាញ់ ហង ហះកា អន់ដីស ចឹង ប៉ប័ អាញ់។ ញន អាញ់ អ្វៃ រ៉ីស អន់ដីស កា ចឹង អ្វៃ រ៉ីស ដេល។ ២០ ដារ់ ណោះ អន់ដីស ចឹង អ្លុ អន់តគ់ ផា អាញ់ អ្វៃ ពឹង ពឹ អាញ់ អន់ដីស កា អ្វៃ ពឹង អាញ់ អាញ់ កា អ្វៃ ពឹង អន់ដីស ដេល។ ២១ ពឿ ទី កាតាំង សារ អាញ់ រ៉ះ កេះណោះ ប៉្រគ័ ពួយ ឃឺ អ៊ែ ណោះ ហង ប៉ិច កា អាញ់ ពឿ ប៉ិច កា អាញ់ ពឹ អាញ់ កា ប៉ិច កា បក់ ណោះ អាញ់ កា ប៉ិច កា អ៊ែ ដេល ទឹប អាញ់ ចឹង តាំបាង ឡាកោ អន់ អ៊ែ ប៉ប័ ដេល»។ ២២ យូដះ អា (អូ ត្រគ់ យូដះ អ៊ីសាការីយ៉ុត អុះ) អ៊ែ តើល ផា «អឺ ពឹ តាំងឡា ញ៉ា ត្រគ់ អីស តាំបាង ដឹង កា ញឹន ប៉ប័ អីស ហះកា អូ អន់ ប៉ាណូស ពឹង អង់កក់ តេះ អា ប៉ប័ អីស ដេល នីណោ័ះ ?» ២៣ យីស៊ូ តើល ផា «ពឿ ប៉ិច កា អាញ់ អ៊ែ ចឹង ប៉្រគ័ ពួយ ប៉ានឹរ អាញ់ ពឹ អាញ់ ចឹង ប៉ិច កា បក់ ណោះ អាញ់ លូ ពឹ អាញ់ ចឹង ឡាំ អ្វៃ អន់ឌូ លូ អ៊ែ ណោះ ដេល។ ២៤ ពឿ អូ ប៉ិច កា អាញ់ បក់ ណោះ អូ ប៉្រគ័ ពួយ ប៉ានឹរ អាញ់ អុះ។ សារ ឡាក់ អន់ដីស កាតាំង អាញ់ រ៉ះ អា អូ ត្រគ់ ប៉ានឹរ អាញ់ ទៅ អុះ ឃឺ ប៉ានឹរ ពឹ អាញ់ ឡាក់ ប៉្រើ អាញ់ ពឹះ ប៉ាគ់ អា។
២៥ «អាញ់ រ៉ះ សារ ទិ អា អន់ កា អន់ដីស អ្លុ អន់តាន័ អាញ់ អ្វៃ អន់ឌូ លូ អន់ដីស។ ២៦ ហះកា បក់ តង័ ណោះ ឃឺ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលឹង ប‌៉្រ័ះ ដាគ់ កាខាក់ ឡាក់ ពឹ អាញ់ ចឹង ប៉្រើ ពឹះ តាង អាញ់ អ៊ែ ចឹង ប៉ាំងហៀន អន់ដីស គ្រឹប សារ លូ ចឹង តាគ់ កាចាំង ទិ សារ ឡាក់ អាញ់ ទី រ៉ះ កា អន់ដីស ដេល។ ២៧ អាញ់ ចឹង អន់ សារ សាណុក សាវ៉ាក ពឹង អន់ដីស ឃឺ អាញ់ អន់ សារ សាណុក សាវ៉ាក ម៉ះ អាញ់។ សារ សាណុក សាវ៉ាក អាញ់ អន់ អា អូ ត្រគ់ ឡាក់ កា សារ សាណុក សាវ៉ាក ម៉ះ ប៉ាណូស អុះ ជែ វ៉ឹនវ៉ាយ ជែ អ្យូគ។ ២៨ អន់ដីស កាតាំង កេះ អាញ់ រ៉ះ ផា "អាញ់ ចឹង ឡាច់ ចាក កេះណោះ អាញ់ ចឹង សឹត ប៉ាគ់ អន់ដីស ណាវ្គ"។ ផា អន់ដីស ប៉ិច ចៃ កា អាញ់ ណោះ អន់ដីស ចឹង ហោក រ៉គ់ ខង អាញ់ ឡាំ ប៉ាគ់ ពឹ អាញ់ ខង ពឹ អាញ់ អ៊ែ តីស ឡឹង អាញ់។ ២៩ កិញអៀ អា អាញ់ រ៉ះ អន់ កា អន់ដីស អ្លុ កេះ អន់ទ្រួល ឡឹង សារ ណោះ កើត ពឹះ។ ប៉ាគ់ សារ ទិ ណោះ កើត ពឹះ កេះ ណោះ អន់ដីស ចឹង សឿ។ ៣០ អាញ់ កាកាប លូ អន់ដីស អូ ទុញ អុះ ខង ប‌៉្រ័ះ បឺគ សាតាំង ឡាក់ ម៉ៃគ ណាំផា ប៉ាណូស ពឹង អង់កក់ តេះ អា ផះ ពឹះ ក្យាម័ ចឹង ទឹល កេះ ហះកា អ៊ែ អូ អ្លុ ច្រោម អាញ់ ឡឹង សារ ញ៉ា អុះ ៣១ ខង អាញ់ ប៉្រគ័ ពួយ ទិ សារ ពឹ អាញ់ អន់តគ់ រ៉ះ កា អាញ់ ភឿ អន់ ប៉ាណូស ពឹង អង់កក់ តេះ អា អ្លុ អន់តគ់ ផា អាញ់ ប៉ិច កា អ៊ែ តាទឹច។
«ពិ ពិន អ្យូវ ចាក ឡាច់ ឡឹង ចារ អា»។
* ១៤:១ ១៤:១ អន់ដីស សឿ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ កេះ ពិន ព្រែ នីអៀ កា ត្រគ់ ដេល៖ ហគ់ អន់ដីស សឿ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័