១៥
សារ យីស៊ូ កាប ប៉ាន់ដឹប ឡឹង តើម អង់កាច
១ យីស៊ូ រ៉ះ ណាវ្គ ផា «អាញ់ អា ហង ពៀប ឡាក់ កា តើម អង់កាច តាទឹច * ពឹ អាញ់ ឡាក់ តាំងឡា តប់។ ២ តាំងកង់ ចំ ឡាក់ ចាត់ ឡឹង អាញ់ ហះកា អូ ទី ប៉្លៃ ពឹ អាញ់ កាសិត អ្លាត តាំងកង់ ណោះ។ តាំងកង់ ចំ ទី ប៉្លៃ អ៊ែ ចឹង រ៉ាំងហៃ តាំងកង់ ណោះ អន់ ដាគ់ ភឿ អន់ ទី ប៉្លៃ អៀង ណាវ្គ។ ៣ អន់ដីស កា ដាគ់ កេះ ដេល ញន កា សារ អាញ់ ទី រ៉ះ កា អន់ដីស។ ៤ ហគ់ អន់ដីស អ្វៃ តឹត លូ អាញ់ ណោះ អាញ់ ចឹង អ្វៃ តឹត លូ អន់ដីស ដេល។ ផា តាំងកង់ ចំ អូ តឹត លូ តើម តាំងកង់ ណោះ អូ អ្លុ ប៉ាំងកើត ប៉្លៃ អ៊ែ ទៅ អុះ។ អន់ដីស កា និះទៅ ដេល ផា អូ អ្វៃ តឹត លូ អាញ់។ ៥ អាញ់ អា ហង ឡាក់ តើម អង់កាច អន់ដីស ឡាក់ តាំងកង់ ពឿ អ្វៃ តឹត លូ អាញ់ អាញ់ កា អ្វៃ តឹត លូ អ៊ែ ណោះ អ៊ែ ចឹង ទី ប៉្លៃ អៀង។ ផា ក្លះ ឡាច់ ឡឹង អាញ់ អន់ដីស ប៉្រគ័ ញ៉ា អូ កើត អុះ។ ៦ ពឿ អូ អ្វៃ តឹត លូ អាញ់ បក់ ណោះ ពៀប ឡាក់ កា តាំងកង់ ពូ កាសិត វ៉ឹត អ្លាត ឡាយ៉ោ ក្រោះ កេះណោះ ពូ ទូញ តាំងកង់ ណោះ ចៃគ ពឹង អុញ អុញ កា សា ទិ។ ៧ ផា អន់ដីស អ្វៃ តឹត លូ អាញ់ លើយ ផា ប៉ានឹរ អាញ់ អ្វៃ កាណុង ពុត អន់ដីស ដេល ហគ់ ប៉រ់ ពិ សារ ញ៉ា ឡាក់ អន់ដីស ប៉ិច ណោះ អាញ់ ចឹង ប៉្រគ័ អន់ កា អន់ដីស តាទឹច ឡូត។ ៨ ផា អន់ដីស ទី ប៉្លៃ អៀង ណោះ អន់ដីស សឹះ អាញ់ តាទឹច សារ ណោះ ចឹង ប៉្រគ័ អន់ ពឹ អាញ់ លៅ លែង សិច ហង។
៩ «អាញ់ ប៉ិច កា អន់ដីស ឡាក់ ពឹ អាញ់ ប៉ិច កា អាញ់ ដេល។ ហគ់ អ្យក់ សារ អាញ់ ប៉ិច ចៃ កា អន់ដីស ណោះ អន់ អ្វៃ កាណុង ពុត អន់ដីស លើយ។ ១០ ផា អន់ដីស ប៉្រគ័ ពួយ សារ អាញ់ រ៉ះ ទិណោ័ះ ណោះ សារ អាញ់ ប៉ិច ចៃ កា អ្វៃ កាណុង ពុត អន់ដីស តាទឹច ហង ឡាក់ កា អាញ់ ប៉្រគ័ ពួយ សារ ពឹ អាញ់ រ៉ះ ទិណោ័ះ ដេល ឃឺ សារ ពឹ អាញ់ ប៉ិច ចៃ កា អាញ់ អ្វៃ កាណុង ពុត អាញ់ លើយ ដេល។ ១១ អាញ់ រ៉ះ សារ ទិ អា កា អន់ដីស កេះ ភឿ អន់ អន់ដីស ហោក រ៉គ់ ឡាក់ កា អាញ់ ដេល ឃឺ អន់ អន់ដីស ទី សារ ហោក រ៉គ់ កាខាក់។
១២ «សារ អាញ់ ប៉្រើ ឃឺ នីអៀ ហគ់ អន់ អន់ដីស ប៉ិច ចៃ កា គួប សោប ឡាក់ កា អាញ់ ប៉ិច ចៃ កា អន់ដីស ដេល។ ១៣ ផា ទី បក់ ពឿ សាឡាគ់ តោ័ ប៉ាតាង ចាង័ អ៊ែ បក់ ណោះ ទី ពុត ប៉ិច ចៃ ហ៊្លត ឡឹង ពូ ហង។ ១៤ ផា អន់ដីស ប៉្រគ័ ពួយ សារ អាញ់ ប៉្រើ អា ណោះ អន់ដីស គួប ចាង័ អាញ់ តាទឹច ហង។ ១៥ អាញ់ អូ ផា អន់ដីស ទុច អាញ់ ណាវ្គ អុះ ខង ទុច អូ អ្លុ អុះ ឡឹង ផិនកាន ពឹ តាំងឡា អ៊ែ ប៉្រគ័ អាញ់ ផា អន់ដីស គួប ចាង័ អាញ់ ឡគ ខង សារ ញ៉ា ឡាក់ អាញ់ កាតាំង ឡឹង ពឹ អាញ់ អាញ់ កា រ៉ះ អន់ អន់ដីស អ្លុ ដេល។ ១៦ អូ ត្រគ់ អន់ដីស អុះ រ៉ើស អ្យក់ អាញ់ ឃឺ អាញ់ ឡាក់ រ៉ើស អន់ដីស ទឹប ប៉្រើ អន់ដីស ឡាំ រ៉ះ សារ ប‌៉្រ័ះ លូ ប៉្រគ័ អន់ ង៉ារ អន់ដីស ទី ខា លើយ។ ទឹល នីណោ័ះ សារ ញ៉ា ឡាក់ អន់ដីស ប៉រ់ ឡឹង ពឹ អាញ់ ញន កា អន់ដីស ឡាក់ ប៉ាសុន អាញ់ អ៊ែ ចឹង អន់ កា អន់ដីស តាទឹច ឡូត។ ១៧ សារ ឡាក់ អាញ់ អន់តគ់ រ៉ះ កា អន់ដីស អា ឃឺ អន់ អន់ដីស ប៉ិច ចៃ កា គួប សោប។
សារ ពូ ចឹង អូ ណីស កា សឹះ យីស៊ូ
១៨ «ផា ប៉ាណូស ពឹង អង់កក់ តេះ អូ ណីស កា អន់ដីស អន់ដីស ត្រគ់ អ្លុ អន់តគ់ ផា ពូ អូ ណីស កា អាញ់ អន់ទ្រួល ឡឹង ពូ អូ ណីស កា អន់ដីស កេះ។ ១៩ ផា អន់ដីស កា គួប លូ ប៉ាណូស ពឹង អង់កក់ តេះ អា ដេល ណោះ ពូ ចឹង ប៉ិច ចៃ កា អន់ដីស ហង ខង អន់ដីស អ្វៃ គែង ពូ។ ហះកា អាញ់ អ្យក់ ឡាច់ អន់ដីស ឡឹង ពូ កេះ ឃឺ អន់ដីស អូ ត្រគ់ កាំឡាំង ពូ អុះ ខ អា ហង បះ ពូ អូ ណីស កា អន់ដីស។ ២០ ហគ់ កាចាំង ឡឹង សារ អាញ់ រ៉ះ កា អន់ដីស ពែ ផា "ទុច អូ តីស ឡឹង ម៉ៃគ អ៊ែ អុះ"។ ផា ពូ ប៉្រគ័ បាប អាញ់ ពូ ចឹង ប៉្រគ័ បាប អន់ដីស ដេល។ ផា ពូ រ៉ាប់ សឿ ប៉ានឹរ អាញ់ ពូ កា ចឹង រ៉ាប់ សឿ ប៉ានឹរ អន់ដីស ដេល។ ២១ ហះកា ពូ ប៉្រគ័ អូ ដាគ់ កា អន់ដីស ញន អន់ដីស សឿ អាញ់ ខង ពូ អូ អន់ហ្នាល់ ប‌៉្រ័ះ ឡាក់ ប៉្រើ អាញ់ ពឹះ ណោះ អុះ។ ២២ ផា អាញ់ អូ ទី ពឹះ ពឹង អង់កក់ តេះ អា លូ ផា អាញ់ អូ ទី រ៉ះ សារ កា ពូ ឃឺ ពូ អូ ទី ថូត អុះ ហះកា កិញអៀ អា ពូ អូ ទី សារ ញ៉ា ចឹង ប៉ាគែក អន់ រ៉ាវ៉ាច់ ឡាកោ ឡឹង ថូត អុះ។ ២៣ ពឿ អូ ណីស កា អាញ់ បក់ ណោះ កា អូ ណីស កា ពឹ អាញ់ ដេល។ ២៤ ផា អាញ់ អូ ទី ប៉្រគ័ សារ អំរ៉ាញ អឺញ ឡាក់ ពូ អន់ទៀគ អូ ឃើយ ប៉្រគ័ អុះ ពឹង កាំឡាំង អន់ឌែ ណោះ អន់ឌែ អូ ទី ថូត អុះ ហះកា កិញអៀ អា អន់ឌែ ទី ប៉ប័ កេះ អន់ឌែ អូ ណីស កា អាញ់ លូ អូ ណីស កា ពឹ អាញ់ ដេល។ ២៥ សារ អា ត្រគ់ ពួយ សារ ពូ ច្រាគ់ រ៉ះ កាណុង ចាបាប់ ម៉ះ អន់ឌែ ផា "អន់ឌែ អូ ណីស កា អាញ់ តាដោះ អូ ទី សារ ញ៉ា អុះ"
២៦ «ហះកា អាញ់ ចឹង ប៉្រើ បក់ តង័ ពឹះ ប៉ាគ់ អន់ដីស អ៊ែ ណោះ ឡាច់ ឡឹង ពឹ អាញ់ ឃឺ អ៊ែ ហង ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលឹង ប‌៉្រ័ះ ឡាក់ តាំបាង សារ តាទឹច។ ប៉ាគ់ អ៊ែ ពឹះ ទឹល ទៀ អ៊ែ ចឹង ប៉្រគ័ អន់ អន់ដីស អ្លុ ឡឹង សារ អាញ់។ ២៧ អន់ដីស កា ចឹង រ៉ះ ឡឹង សារ អាញ់ ដេល ខង អន់ដីស អ្វៃ អន់ឌូ លូ អាញ់ ឡឹង ប៉ាន់ដា ពែ។
* ១៥:១ ១៥:១ កាណុង ផាប់ ប៉ានឹរ ប‌៉្រ័ះ ទី សារ អៀង ពូ កាប ពៀប ផា សុនសាត អ៊ីស្រាអ៊ែល ឡាក់ កា តើម អង់កាច អន់ឌែ ត្រគ់ ប៉ាំងកើត ប៉្លៃ ដាគ់ កា ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ ហះកា អន់ឌែ ប៉្រគ័ យច លូ ប‌៉្រ័ះ អូ ទី ប៉ាំងកើត ប៉្លៃ ដាគ់ អុះ។ កិញអៀ យីស៊ូ ផា កា ឡាកោ ឡាក់ តើម អង់កាច តាទឹច អូ ត្រគ់ ឡាក់ កា សុនសាត អ៊ីស្រាអ៊ែល ផះ សើគ ពែ អុះ។ ប៉រ់ ហៃ ផាប់ អញ់ស៊ែ ប៉ានេ ប‌៉្រ័ះ (ទំនុក/តម្កើង) ៨០:៨-១៦; អេសាយ ៥:១-៧; យេរេមៀ ២:២១; អេសេគៀល ១៥:១-៨; ១៩:១០-១៤; ហូសេ ១០:១ ១៥:២៥ ១៥:២៥ សារ អា ឡាច់ ឡឹង ផាប់ អញ់ស៊ែ ប៉ានេ ប‌៉្រ័ះ (ទំនុក/តម្កើង) ៣៥:១៩; ៦៩:៥