១៦
១ «អាញ់ រ៉ះ សារ ទិ អា កា អន់ដីស ភឿ ជែ អន់ អន់ដីស អ្លាត សឿ។ ២ ខង ប៉ាគ់ យ៉ាង័ តោ ទៀ ពូ ចឹង តាំងហ្យិត ឡាច់ អន់ដីស ឡឹង កាំឡាំង សួន អៀង ឡូត មួត បក់ ប៉ាន់តោ័ អន់ដីស អន់ឌែ ចឹង ឃឹត ផា អន់ឌែ ប៉្រគ័ ង៉ារ កា ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ ដេល។ ៣ ពូ ប៉្រគ័ កា អន់ដីស នីណោ័ះ ញន កា ពូ អូ អន់ហ្នាល់ ពឹ អាញ់ លូ អូ អន់ហ្នាល់ អាញ់ ដេល។ ៤ អាញ់ រ៉ះ សារ ទិ អា កា អន់ដីស ភឿ ប៉ាគ់ ទឹល ដារ់ ណោះ ទៀ អន់ដីស ចឹង កាចាំង ផា អាញ់ រ៉ះ កា អន់ដីស កេះ។
សារ យីស៊ូ រ៉ះ ឡឹង ង៉ារ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលឹង ប‌៉្រ័ះ
«ឡឹង អន់ទ្រួល ពែ អាញ់ អូ ទី រ៉ះ អុះ សារ អា ខង អាញ់ អ្វៃ អន់ឌូ លូ អន់ដីស ៥ ហះកា កិញអៀ អា អាញ់ ចឹង សឹត ប៉ាគ់ ប‌៉្រ័ះ ឡាក់ ប៉្រើ អាញ់ ពឹះ ប៉ាគ់ អា ពែ។ កាណុង កាំឡាំង អន់ដីស អា អូ ទី ពឿ អំប៉ញ់ ផា "ប៉ាគ់ ចំ អីស ចឹង ឡាំ ណោះ ?" ៦ ហះកា អន់ដីស អុក ពុត ពៀក ខាក់ ញន កា អាញ់ រ៉ះ សារ ទិ អា កា អន់ដីស។ ៧ អាញ់ រ៉ះ កា អន់ដីស ត្រង់ៗ អាញ់ សឹត អា ឃឺ ទី ខា សាំរ៉ាប់ អន់ដីស។ ផា អាញ់ អូ សឹត បក់ តង័ អូ ពឹះ ប៉ាគ់ អន់ដីស អុះ ហះកា ផា អាញ់ សឹត ណោះ អាញ់ ចឹង ប៉្រើ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលឹង ប‌៉្រ័ះ ពឹះ តង័ អន់ដីស ឡគ។ ៨ ប៉ាគ់ អ៊ែ ពឹះ ទឹល ទៀ អ៊ែ ចឹង រ៉ះ ផា ប៉ាណូស ពឹង អង់កក់ តេះ អា អូ ហ្លង់ ឡឹង សារ យច សារ ដាគ់ ត្រង់ លូ សារ ចៃគ ថូត។ * ៩ អ៊ែ ចឹង រ៉ះ ឡឹង សារ យច ញន កា ពូ អូ សឿ អាញ់។ ១០ អ៊ែ ចឹង រ៉ះ ឡឹង សារ ដាគ់ ត្រង់ ញន កា អាញ់ សឹត ប៉ាគ់ ពឹ អាញ់ អន់ដីស ចឹង អូ ប៉ប័ អាញ់ ណាវ្គ ហង។ ១១ អ៊ែ ចឹង រ៉ះ ឡឹង សារ ចៃគ ថូត ញន កា ប‌៉្រ័ះ ចៃគ ថូត ប‌៉្រ័ះ បឺគ សាតាំង ឡាក់ ម៉ៃគ ណាំផា ប៉ាណូស ពឹង អង់កក់ តេះ អា កេះ។
១២ «អាញ់ ទី សារ អន់ទៀគៗ អៀង ណាវ្គ ត្រគ់ រ៉ះ កា អន់ដីស ហះកា កិញអៀ អា អន់ដីស អូ ដាម័ សាំយ៉ាំង អុះ។ ១៣ ប៉ាគ់ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលឹង ប‌៉្រ័ះ ឡាក់ តាំបាង សារ តាទឹច ពឹះ ទឹល ទៀ ណោះ អ៊ែ ចឹង ប៉្រគ័ អន់ កា អន់ដីស ហ្លង់ ឡឹង សារ តាទឹច គ្រឹប នែវ ខង សារ អ៊ែ រ៉ះ ណោះ អូ ត្រគ់ រ៉ះ សារ ឡឹង ឡាកោ អ៊ែ ទៅ អុះ ឃឺ អ៊ែ រ៉ះ សារ ញ៉ា ឡាក់ អ៊ែ ទី កាតាំង លូ សារ ចឹង កើត ពឹះ ប៉ាគ់ យ៉ាង័ តោ ទៀ។ ១៤ អ៊ែ ចឹង ប៉្រគ័ អន់ កា អាញ់ លៅ លែង សិច ខង អ៊ែ ចឹង អ្យក់ សារ ញ៉ាៗ ឡឹង អាញ់ ទិណោ័ះ ពឹះ រ៉ះ កា អន់ដីស អន់ អ្លុ។ ១៥ កាណាគ័ ញ៉ា ឡាក់ ពឹ អាញ់ ទី កាណាគ័ ទិណោ័ះ កា ម៉ះ អាញ់ ដេល។ ខ អា ហង បះ អាញ់ កាប ផា ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលឹង ប‌៉្រ័ះ ចឹង អ្យក់ សារ ញ៉ាៗ ឡឹង អាញ់ ពឹះ រ៉ះ កា អន់ដីស។
សារ សឹះ យីស៊ូ ចឹង អុក ពុត កេះណោះ ចឹង ទី សារ ហោក រ៉គ់
១៦ «អ្វៃ បាប៊ែត ណាវ្គ អន់ដីស ចឹង អូ ប៉ប័ អាញ់ ហង ហះកា បាប៊ែត ឡឹង ណោះ ណាវ្គ អន់ដីស ចឹង ប៉ប័ អាញ់ ណាវ្គ ដេល»។ ១៧ មួត សឹះ អ៊ែ បក់ អន់ដា កាកាប លូ គួប អន់ឌែ ផា «អ៊ែ រ៉ះ ផា "អ្វៃ បាប៊ែត ណាវ្គ អន់ដីស ចឹង អូ ប៉ប័ អាញ់ ហង ហះកា បាប៊ែត ឡឹង ណោះ ណាវ្គ អន់ដីស ចឹង ប៉ប័ អាញ់ ណាវ្គ ដេល" លូ កាប ផា "ខង អាញ់ សឹត ប៉ាគ់ ពឹ អាញ់" អ៊ែ កាប ឡឹង សារ ញ៉ា ណោះ ?» ១៨ ផះ ណោះ អន់ឌែ អំប៉ញ់ លូ គួប អន់ឌែ ណាវ្គ ផា «ញ៉ា អ៊ែ រ៉ះ ផា "អ្វៃ បាប៊ែត ណាវ្គ" ណោះ អ៊ែ ប៉ិច កាប ឡឹង សារ ញ៉ា ណោះ ? ញឹន អូ ហ្លង់ អុះ»។ ១៩ យីស៊ូ អ្លុ អន់តគ់ ផា អន់ឌែ ប៉ិច អំប៉ញ់ អ៊ែ ហង បះ អ៊ែ តើល ផា «នីចម័ អន់ដីស ប៉ិច អំប៉ញ់ ឡឹង សារ អាញ់ កាប ផា "អ្វៃ បាប៊ែត ណាវ្គ អន់ដីស ចឹង អូ ប៉ប័ អាញ់ ហង ហះកា បាប៊ែត ឡឹង ណោះ អន់ដីស ចឹង ប៉ប័ អាញ់ ណាវ្គ" ណោះ ប ? ២០ អាញ់ ប៉រ់ រ៉ះ កា អន់ដីស តាទឹច អន់ដីស ចឹង ញ៉ាំ សោក ហះកា ប៉ាណូស ពឹង អង់កក់ តេះ អា បក់ អូ សឿ ប‌៉្រ័ះ ចឹង ហោក រ៉គ់ អន់ដីស ចឹង អុក ពុត ពៀក ហះកា សារ អុក ពុត ណោះ ចឹង កេះ សារ ហោក រ៉គ់ ឡគ។ ២១ អង់កាន់ ផះ ក្យាម័ ចឹង អ្វៃ ហាអុញ អ៊ែ អុក ពុត ពៀក ខាក់ ខង អ៊ែ ចឹង អីគ ប៉ាណាប ហះកា ប៉ាគ់ អ្វៃ ហាអុញ រ៉ាវ៉ាច់ កេះ អ៊ែ ពឹល ទិ កេះ សារ អីគ ណោះ ឃឺ អ៊ែ ហោក រ៉គ់ ហង ខង ទី ប៉ាណូស ម៉ោញ ដូវ កើត ឡាច់ ឡឹង អ៊ែ។ ២២ អន់ដីស កា និះទៅ ដេល កិញអៀ អា អន់ដីស អុក ពុត ហះកា ប៉ាគ់ អាញ់ ពឹះ ប៉ាគ់ អន់ដីស ទៀ ណាវ្គ ណោះ អន់ដីស ចឹង ហោក រ៉គ់ ហង អូ ទី ពឿ ចឹង អ្លុ អ្យក់ ឡាច់ សារ ហោក រ៉គ់ ឡឹង ពុត អន់ដីស ទី អុះ។ ២៣ ផះ ណោះ អន់ដីស អូ អំប៉ញ់ សារ ញ៉ា ណាវ្គ ឡឹង អាញ់ ហង។ អាញ់ ប៉រ់ រ៉ះ កា អន់ដីស តាទឹច សារ ញ៉ា ឡាក់ អន់ដីស ប៉រ់ ឡឹង ពឹ អាញ់ ញន កា អន់ដីស ឡាក់ ប៉ាសុន អាញ់ ណោះ អ៊ែ ចឹង អន់ កា អន់ដីស តាទឹច ឡូត។ ២៤ ឡឹង សើគ ពែ អន់ដីស បើ ទី ប៉រ់ សារ ញ៉ា ញន កា អន់ដីស ប៉ាសុន អាញ់ អុះ កិញអៀ អា ហគ់ ប៉រ់ ណោះ អន់ដីស ចឹង ទី ហង ម៉ាគ់ ចឹង ទី សារ ហោក រ៉គ់ តាទឹច។
២៥ «អាញ់ រ៉ះ សារ ទិ អា កា អន់ដីស អាញ់ កាប ប៉ាន់ដឹប ហះកា ប៉ាគ់ ទឹល ដារ់ កាំឡត់ កេះ អាញ់ ចឹង រ៉ះ សារ លូ អន់ដីស អូ កាប ប៉ាន់ដឹប ហង ឃឺ អាញ់ រ៉ះ ឡឹង សារ ពឹ អាញ់ អន់ អន់ដីស អ្លុ ឡាក់ៗ ឡូត។ ២៦ ដារ់ ណោះ អន់ដីស ចឹង ប៉រ់ សារ ញ៉ាៗ ឡឹង ពឹ អាញ់ ញន កា អន់ដីស ប៉ាសុន អាញ់ អាញ់ អូ រ៉ះ កា អន់ដីស ផា អាញ់ ចឹង ឡោម ពឹ អាញ់ អន់ កា អន់ដីស អុះ ២៧ ខង ពឹ អាញ់ អ៊ែ ទី ពុត ប៉ិច កា អន់ដីស ញន កា អន់ដីស ប៉ិច កា អាញ់ លូ អន់ដីស សឿ ផា អាញ់ ឡាច់ ឡឹង ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័។ ២៨ អាញ់ ឡាច់ ឡឹង ពឹ អាញ់ ជឹរ ពឹង អង់កក់ តេះ អា ហះកា កិញអៀ អា អាញ់ ចឹង ឡាច់ ឡឹង អង់កក់ តេះ អា សឹត ប៉ាគ់ ពឹ អាញ់ ណាវ្គ»។ ២៩ មួត សឹះ តើល អ៊ែ ផា «ហៃ កិញអៀ អា អីស រ៉ះ ឡាក់ កាខាក់ អីស អូ កាប ប៉ាន់ដឹប កេះ។ ៣០ កិញអៀ អា ញឹន អ្លុ អន់តគ់ កេះ ផា អីស អ្លុ ហ្លង់ គ្រឹប សារ ទិណោ័ះ អូ សាណាង កា ពឿ អំប៉ញ់ អីស អុះ ខ អា ហង បះ ញឹន សឿ ផា អីស ឡាច់ ឡឹង ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ តាទឹច»។ ៣១ យីស៊ូ តើល អន់ឌែ ផា «កិញអៀ អា អន់ដីស សឿ តាទឹច ប ? ៣២ អន់ដីស ហៃ ដារ់ កាំឡត់ ពឹះ ទឹល ឃឺ កិញអៀ ហង អន់ដីស ចឹង តាប៉្រះ តាប៉្រោង ទ្រង ពឿ ទ្រង អ៊ែ អ្លាត អាញ់ អ្វៃ ដឹង អាញ់ ហះកា អាញ់ អូ អ្វៃ ដឹង អាញ់ អុះ ឃឺ ទី ពឹ អាញ់ អ្វៃ អន់ឌូ លូ អាញ់ ដេល។ ៣៣ អាញ់ រ៉ះ កា អន់ដីស ឡឹង សារ ទិ អា ភឿ អន់ អន់ដីស ទី សារ សាណុក សាវ៉ាក ញន កា អាញ់។ អន់ដីស អ្វៃ ពឹង អង់កក់ តេះ អា ទី សារ ឡាំបាក តាទឹច ហង ហះកា ហគ់ ម៉ឹង ឡគ ពិ ខង ទិ សារ ពឹង អង់កក់ តេះ អា ចាយ័ ទ្រង អាញ់ កេះ»។
* ១៦:៨ ១៦:៨ ខ អា ពិន ព្រែ នីអៀ កា ត្រគ់ ដេល៖ ប៉ាគ់ បក់ តង័ ពឹះ ទឹល ទៀ អ៊ែ ចឹង ប៉្រគ័ អន់ កា ប៉ាណូស ពឹង អង់កក់ តេះ អា ឡាប់ ញម កា ឡាកោ ប៉្រគ័ យច លូ តាគ់ អំប៉្រគ័ ដាគ់ លូ តាត់ស៊ិន សារ អូ ត្រង់។ ១៦:២៣ ១៦:២៣ អំប៉ញ់ ពិន ព្រែ នីអៀ កា ត្រគ់ ដេល៖ ប៉រ់