១៧
សារ យីស៊ូ ម៉ន់ ឡោម ប‌៉្រ័ះ អន់ កា សឹះ អ៊ែ
១ ប៉ាគ់ យីស៊ូ រ៉ះ សារ ទិណោ័ះ កេះៗ អ៊ែ ង៉ើយ ហៃ ពឹង ប៉្លៃង លូ កាប ផា «អឺ ពឹ កិញអៀ អា ទឹល ដារ់ កាំឡត់ កេះ ប៉រ់ អីស ប៉្រគ័ អន់ កា អាញ់ ឡាក់ គន អីស លៅ លែង សិច ភឿ អន់ អាញ់ ប៉្រគ័ អន់ កា អីស លៅ លែង សិច ដេល ២ ខង អីស អន់ អាញ់ ទី សារ អំរ៉ាញ អឺញ រ៉ាំងហៃ ប៉ាណូស ទិឌូ ភឿ អន់ អាញ់ អន់ អាញុ រ៉ីស លើយ កា ប៉ាណូស បក់ អីស អន់ កា អាញ់ ទិឌូ។ ៣ ផា ពូ អន់ហ្នាល់ អីស ឡាក់ ប‌៉្រ័ះ តាទឹច ដឹង ម៉ោញ លូ អន់ហ្នាល់ អាញ់ ឡាក់ អីស ប៉្រើ ពឹះ ប៉្រគ័ សាដាច់ ណោះ ពូ ចឹង ទី អាញុ អ្វៃ រ៉ីស លើយ។ ៤ អាញ់ កា ទី ប៉្រគ័ អន់ កា អីស លៅ លែង សិច ពឹង អង់កក់ តេះ អា ញន កា អាញ់ ទី តាគ់ អង់កេះ ង៉ារ ឡាក់ អីស ប៉្រើ អាញ់ ប៉្រគ័ កេះ ទិ កេះ ដេល។ ៥ អឺ ពឹ កិញអៀ អា ប៉រ់ អីស តាគ់ អំប៉ោក ហាវ អាញ់ អន់ ទី សារ អំរ៉ាញ អឺញ អន់ឌូ លូ អីស ដេល ឡាក់ អាញ់ ឃើយ ទី អន់ឌូ លូ អីស ឡឹង អង់កក់ តេះ អា បើ កើត ពែ។
៦ «កាប៉ាច់ មួត បក់ អីស រ៉ើស ពឹង អង់កក់ តេះ មប កា អាញ់ ណោះ អាញ់ ប៉្រគ័ អន់ អន់ឌែ អន់ហ្នាល់ អីស កេះ។ អន់ឌែ ណោះ ឃឺ ប៉ាសុន អីស ឡាក់ អីស អន់ កា អាញ់ អន់ឌែ កា ប៉្រគ័ ពួយ ប៉ានឹរ អីស ដេល។ ៧ កិញអៀ អា អន់ឌែ អ្លុ អន់តគ់ ផា ទិ កាណាគ័ ញ៉ា ឡាក់ អីស អន់ កា អាញ់ ឃឺ ឡាច់ ឡឹង អីស ទិណោ័ះ តាទឹច ៨ ខង ប៉ានឹរ អីស រ៉ះ កា អាញ់ ណោះ អាញ់ រ៉ះ កា អន់ឌែ កេះ។ អន់ឌែ កា រ៉ាប់ សឿ ដេល ទឹប អ្លុ ផា អាញ់ ឡាច់ ឡឹង អីស លូ សឿ ផា អីស ប៉្រើ អាញ់ ពឹះ តាទឹច។ ៩ អាញ់ ម៉ន់ ឡោម អីស សាំរ៉ាប់ កា អន់ឌែ អូ ត្រគ់ សាំរ៉ាប់ កា ប៉ាណូស ពឹង អង់កក់ តេះ អា ឡាក់ អូ សឿ អីស អុះ ឃឺ អាញ់ ម៉ន់ ឡោម អន់ ដឹង កា មួត បក់ អីស មប កា អាញ់ ណោះ ហង ខង អន់ឌែ ណោះ ឃឺ ប៉ាសុន អីស។ ១០ ទិ ប៉ាណូស ចំ ឡាក់ ម៉ះ អាញ់ កា ប៉ាណូស ម៉ះ អីស ប៉ាណូស ចំ ឡាក់ ម៉ះ អីស កា ប៉ាណូស ម៉ះ អាញ់ ដេល អាញ់ កា លៅ លែង សិច ញន កា អន់ឌែ ហង។ ១១ អាញ់ អូ អ្វៃ ពឹង អង់កក់ តេះ អា ណាវ្គ អុះ ឃឺ អាញ់ ចឹង សឹត ប៉ាគ់ អីស ហង ហះកា អន់ឌែ អ្វៃ ពឹង អង់កក់ តេះ អា។
«អឺ ពឹ ឡាក់ ដាគ់ កាខាក់ ប៉រ់ អីស ប៉ងកាន់ មួត ទិណោ័ះ លូ អំរ៉ាញ អីស ឡាក់ អីស អន់ កា អាញ់ ដេល ភឿ អន់ អន់ឌែ ប៉ាតុំ គួប ពៀប ឡាក់ កា ឡាកោ ដឹង ម៉ោញ ឡាក់ កា ពិន ដឹង ម៉ោញ ដេល។ ១២ ផះ អាញ់ អ្វៃ លូ អន់ឌែ អាញ់ ប៉ងកាន់ អន់ឌែ ញន កា អំរ៉ាញ អីស អន់ កា អាញ់។ អាញ់ រ៉ាំងហៃ អន់ឌែ អូ ទី ពឿ ហ៊្យង អុះ ទី ដឹង ម៉ោញ ដូវ ឡក់ ឡាក់ ត្រគ់ តោ័ * ភឿ អន់ ត្រគ់ ពួយ សារ ឡាក់ ទី ច្រាគ់ រ៉ះ កាណុង ផាប់ ប៉ានឹរ ប‌៉្រ័ះ។ ១៣ កិញអៀ អា អាញ់ ត្រគ់ សឹត ប៉ាគ់ អីស ហង ហះកា អាញ់ រ៉ះ សារ ទិ អា ផះ អាញ់ អ្វៃ ពឹង អង់កក់ តេះ អា ភឿ អន់ អន់ឌែ ហោក រ៉គ់ ឡាក់ កា អាញ់ ដេល ឃឺ អន់ អន់ឌែ ទី សារ ហោក រ៉គ់ កាខាក់។ ១៤ អាញ់ រ៉ះ ប៉ានឹរ អីស កា អន់ឌែ ហះកា ប៉ាណូស អ្វៃ ពឹង អង់កក់ តេះ អា ពូ អូ ណីស កា អន់ឌែ ហង ខង អន់ឌែ អូ ទី ពុត គុន ប៉ាណូស អុះ ឡាក់ កា អាញ់ អូ ទី ពុត គុន ប៉ាណូស ដេល។ ១៥ អាញ់ អូ ប៉្រើ អីស អ្យក់ ឡាច់ អន់ឌែ ឡឹង អង់កក់ តេះ អា អុះ ឃឺ ប៉្រើ អីស ប៉ងកាន់ អន់ឌែ អន់ រ៉ាវ៉ាច់ ឡឹង ម៉ៃគ ប‌៉្រ័ះ បឺគ។ ១៦ អន់ឌែ អូ ទី ពុត គុន ប៉ាណូស ឡាក់ កា អាញ់ អូ ទី ពុត គុន ប៉ាណូស ដេល។ ១៧ ប៉រ់ អីស ប៉្រគ័ អន់ អន់ឌែ ដាគ់ សាំរ៉ាប់ កា អីស ញន កា សារ តាទឹច ឃឺ ប៉ានឹរ អីស ណោះ ហង ឡាក់ សារ តាទឹច។ ១៨ អាញ់ ប៉្រើ អន់ឌែ ចាក ពឹង អង់កក់ តេះ អា ឡាក់ កា អីស ប៉្រើ អាញ់ ពឹះ ពឹង អង់កក់ តេះ អា ដេល។ ១៩ អាញ់ មប ឡាកោ កា អីស សាំរ៉ាប់ អន់ឌែ ភឿ អន់ អន់ឌែ ដាគ់ សាំរ៉ាប់ កា អីស ដេល ញន កា សារ តាទឹច។
២០ «អាញ់ អូ ម៉ន់ ឡោម អីស អន់ ដឹង កា អន់ឌែ ណោះ អុះ ឃឺ អាញ់ ម៉ន់ ឡោម អន់ កា មួត បក់ ចឹង សឿ អាញ់ ទិណោ័ះ ញន កា ប៉ានឹរ អន់ឌែ ចឹង រ៉ះ ណោះ ដេល ២១ ភឿ អន់ អន់ឌែ ទិឌូ ណោះ ប៉ាតុំ គួប សោប ពៀប ឡាក់ កា ឡាកោ ដឹង ម៉ោញ។ ឡាក់ កា អីស អ្វៃ ពឹង អាញ់ ឡាក់ កា អាញ់ អ្វៃ ពឹង អីស នីចម័ អន់ អន់ឌែ អ្វៃ អន់ឌូ លូ ពិន នីណោ័ះ ដេល ភឿ អន់ ប៉ាណូស ពឹង អង់កក់ តេះ សឿ ផា អីស ប៉្រើ អាញ់ ពឹះ តាទឹច។ ២២ សារ អំរ៉ាញ អឺញ អីស អន់ កា អាញ់ អាញ់ កា មប អន់ កា អន់ឌែ កេះ ភឿ អន់ អន់ឌែ ប៉ាតុំ គួប សោប ពៀប ឡាក់ កា ឡាកោ ដឹង ម៉ោញ ឡាក់ កា ពិន ដឹង ម៉ោញ ដេល ២៣ ឃឺ អាញ់ អ្វៃ ពឹង អន់ឌែ អីស អ្វៃ ពឹង អាញ់ ភឿ អន់ អន់ឌែ ប៉ាតុំ គួប សោប ពៀប ឡាក់ កា ឡាកោ ដឹង ម៉ោញ ដាគ់ៗ ទឹល នីណោ័ះ ប៉ាណូស ពឹង អង់កក់ តេះ ចឹង អ្លុ អន់តគ់ ផា អីស ប៉្រើ អាញ់ ពឹះ តាទឹច លូ ពូ ចឹង អ្លុ អន់តគ់ ផា អីស ប៉ិច កា អន់ឌែ ឡាក់ កា អីស ប៉ិច កា អាញ់ ដេល។
២៤ «អឺ ពឹ អាញ់ ប៉ិច អន់ ទិ ប៉ាណូស បក់ អីស មប អន់ កា អាញ់ ណោះ អន់ អន់ឌែ អ្វៃ អន់ឌូ លូ អាញ់ ពឹង ចារ អាញ់ អ្វៃ ណោះ ដេល ភឿ អន់ អន់ឌែ ប៉ប័ សារ អំរ៉ាញ អឺញ ឡាក់ អីស អន់ កា អាញ់ ខង អីស ប៉ិច កា អាញ់ ឡឹង តេះ ប៉្លៃង បើ កើត ពែ កេះ។ ២៥ អឺ ពឹ ឡាក់ ដាគ់ ត្រង់ ប៉ាណូស ពឹង អង់កក់ តេះ អា ពូ អូ អន់ហ្នាល់ អីស អុះ ហះកា អាញ់ អន់ហ្នាល់ អីស អន់ឌែ អា កា អ្លុ អន់តគ់ ផា អីស ទី ប៉្រើ អាញ់ ពឹះ តាទឹច ២៦ ខង អាញ់ ប៉្រគ័ អន់ អន់ឌែ អន់ហ្នាល់ អីស អាញ់ កា ចឹង ប៉្រគ័ អន់ អន់ឌែ អន់ហ្នាល់ ហ៊ែង ខាក់ ណាវ្គ ភឿ ប៉្រគ័ អន់ អន់ឌែ ចឹង ប៉ិច ចៃ កា គួប សោប ឡាក់ កា អីស ប៉ិច ចៃ កា អាញ់ ដេល ណោះ អាញ់ កា អ្វៃ ពឹង អន់ឌែ ហង»។
* ១៧:១២ ១៧:១២ សារ អា កាប ឡឹង យូដះ អ៊ីសាការីយ៉ុត ឡាក់ ចឹង ប៉្រគ័ អូ ត្រង់ កា យីស៊ូ កេះណោះ អ៊ែ ចឹង តោ័។