១៨
សារ ពូ ឡាំ រ៉ុប យីស៊ូ
១ ប៉ាគ់ យីស៊ូ កាប ឡឹង សារ ទិណោ័ះ កេះៗ អ៊ែ លូ មួត សឹះ កា ចាក ឡាំ ឃ្លង តាចាង័ សិច កេដ្រូន។ ហះ ចារ ណោះ ទី សួន ម៉ោញ អន់ឌែ កា ម៉ុត កាណុង សួន ណោះ។ ២ កាប៉ាច់ យូដះ ឡាក់ អូ ត្រង់ កា យីស៊ូ អ៊ែ កា អ្លុ ចារ ណោះ ដេល ខង ចារ យីស៊ូ លូ មួត សឹះ ឃើយ អ្វៃ ប៉ាតុំ គួប សោប។ ៣ មួត ម៉ៃគ ក្រាគ់ រ៉ាម៉ះ ប‌៉្រ័ះ លូ មួត ផារ៉ាស៊ី ប៉្រើ តាហាន ឡាក់ ញ៉ាម រ៉ោង រ៉ាម៉ះ ចាក លូ យូដះ កា ទី តាហាន រ៉ូម ម៉ោញ ក្រុំ ចាក លូ អ៊ែ ដេល អ៊ែ កា ប៉ាណាំ ពូ ឡាំ ប៉ាគ់ ចារ យីស៊ូ ទឹប ពូ ចឹក អុញ កាបង អុញ តាគៀង ចឹក ដាវ ចឹក អ៊្លង។ ៤ យីស៊ូ អ្លុ កេះ គ្រឹប សារ ឡាក់ ចឹង កើត ពឹះ ពឹង អ៊ែ ហះកា អ៊ែ ចាក ឡាំ ប៉ាគ់ ម៉ាត់ ពូ លូ អំប៉ញ់ ផា «អន់ដីស ឡាំ ណាំង ពឿ ?» ៥ ពូ តើល ផា «ញឹន ឡាំ ណាំង បក់ សិច យីស៊ូ ឡឹង តេះ ណាសារែត»។ យីស៊ូ តើល ផា «អាញ់ អា ហង»។ កាប៉ាច់ យូដះ ឡាក់ អូ ត្រង់ កា យីស៊ូ អ៊ែ កា អ្វៃ អន់តាវ លូ ពូ ហះ ណោះ ដេល។ ៦ ផះ អន់ឌែ កាតាំង យីស៊ូ រ៉ះ ផា «អាញ់ អា ហង» នីណោ័ះ អន់ឌែ កា រ៉ុញ ប៉ក់ តាង កាតាង ទិឌូ។ ៧ យីស៊ូ អំប៉ញ់ ម៉ោញ ទង ណាវ្គ ផា «អន់ដីស ឡាំ ណាំង ពឿ ?» អន់ឌែ តើល ផា «ញឹន ឡាំ ណាំង បក់ សិច យីស៊ូ ឡឹង តេះ ណាសារែត»។ ៨ យីស៊ូ តើល ពូ ផា «អាញ់ រ៉ះ កា អន់ដីស កេះ ឃឺ អាញ់ អា ហង សិច យីស៊ូ។ ផា អន់ដីស ឡាំ ណាំង អាញ់ អន់ មួត សឹះ អាញ់ អា ចាក ឡាច់ ពិ»។ ៩ យីស៊ូ កាប នីអៀ ឃឺ ត្រគ់ ពួយ ប៉ានឹរ អ៊ែ រ៉ះ ផា «ទិ ប៉ាណូស បក់ ពឹ អន់ កា អាញ់ អូ ទី ពឿ ម៉ោញ ដូវ ហ៊្យង អុះ»។ ១០ ស៊ីម៉ូន ពេត្រុះ អ៊ែ ទី ដាវ អ៊ែ ហ្វាត់ ដាវ កោះ ទុច ម៉ៃគ ក្រាគ់ រ៉ាម៉ះ ប‌៉្រ័ះ ម៉ោញ ដូវ កាតាច់ ហ្លា តោរ គែង សាម៉ា ទុច ណោះ សិច អ៊ែ ម៉ាល់កុះ។ ១១ យីស៊ូ កាប កា ពេត្រុះ ផា «តាម៉ុត ដាវ កាណុង អង់លប ណាវ្គ ពិ ញ៉ា អីស អូ អន់ អាញ់ ទី សារ ប៉ាណាប * ឡាក់ ពឹ អាញ់ អន់ អា ប ?»។
សារ ពូ អំប៉ញ់ យីស៊ូ
១២ ផះ ណោះ មួត តាហាន រ៉ូម លូ ម៉ៃគ តាហាន ទឹប តាហាន សុនសាត អ៊ីស្រាអ៊ែល ឡាក់ ញ៉ាម រ៉ោង រ៉ាម៉ះ កា ម៉ុត រ៉ុប ចគ់ យីស៊ូ ១៣ កេះណោះ ឡាំ ជឹន ប៉ាគ់ វគ័ អាណា ហិ ខង អ៊ែ ពឹ អន់ហ្នី កៃផា ឡាក់ ប៉្រគ័ ម៉ៃគ មួត ក្រាគ់ រ៉ាម៉ះ ប‌៉្រ័ះ កាណុង សាណាំ ណោះ។ ១៤ វគ័ កៃផា អា ហង ឡាក់ រ៉ះ កា មួត ម៉ៃគ ណាំផា សុនសាត អ៊ីស្រាអ៊ែល ពែ ផា «ផា ទី ប៉ាណូស ម៉ោញ ដូវ តោ័ ប៉ាតាង ប៉ាសុន សារ ណោះ ដាគ់ ខាក់»។
១៥ ស៊ីម៉ូន ពេត្រុះ លូ សឹះ ម៉ោញ ដូវ ណាវ្គ អន់ឌែ ចាក ពួយ យីស៊ូ ហះកា ម៉ៃគ ក្រាគ់ រ៉ាម៉ះ ប‌៉្រ័ះ អន់ហ្នាល់ សឹះ ម៉ោញ ដូវ ណោះ ណោះ ហង បះ អ៊ែ ទី ម៉ុត ពួយ យីស៊ូ គែង កាណុង ឡាន ហី ម៉ៃគ ក្រាគ់ ណោះ។ ១៦ កាប៉ាច់ ពេត្រុះ អ៊ែ ក្យាគ់ គែង ឡីង ហះ សានែង អំប៉ារ រ៉ាំប៊ង។ សឹះ ឡាក់ ម៉ៃគ មួត ក្រាគ់ រ៉ាម៉ះ ប‌៉្រ័ះ អន់ហ្នាល់ ណោះ ឡាច់ ឡាំ កាកាប លូ អង់កាន់ បក់ ញ៉ាម អំប៉ារ កេះណោះ ជៀក ពេត្រុះ ម៉ុត គែង កាណុង ដេល។ ១៧ អង់កាន់ បក់ ញ៉ាម អំប៉ារ កាកាប លូ ពេត្រុះ ផា «ញ៉ា អីស កា សឹះ បក់ អ៊ែ ណោះ ដេល ប ?» ពេត្រុះ តើល ផា «អូ អុះ»។ ១៨ មួត ទុច ម៉ៃគ ក្រាគ់ រ៉ាម៉ះ ប‌៉្រ័ះ លូ មួត តាហាន ញ៉ាម រ៉ោង រ៉ាម៉ះ អន់ឌែ ប៉ាកូះ អុញ អញ់ជួរ ខង គ្រឹន ខាក់ ពេត្រុះ កា អញ់ជួរ អុញ អន់ឌូ លូ ពូ ដេល។
១៩ ផះ ណោះ ម៉ៃគ ក្រាគ់ រ៉ាម៉ះ ប‌៉្រ័ះ កា អំប៉ញ់ យីស៊ូ ឡឹង សារ មួត សឹះ លូ សារ អ៊ែ ប៉ាំងហៀន។ ២០ យីស៊ូ តើល អ៊ែ ផា «អាញ់ កាកាប ហះ ម៉ាត់ ប៉ាណូស ទិឌូ អាញ់ ឌុ ប៉ាំងហៀន ពូ ពឹង រ៉ោង ចារ ពូ លួម លូ ប៉ាគ់ ចារ រ៉ោង រ៉ាម៉ះ ឡាក់ ចារ មួត កាំឡាំង អ្វៃ ប៉ាតុំ គួប សោប អាញ់ អូ កាកាប ពឹង ចារ សាគឹម អុះ។ ២១ ញ៉ា ត្រគ់ អីស អំប៉ញ់ អាញ់ នីអៀ ? អីស អំប៉ញ់ ទិ មួត បក់ កាតាំង សារ អាញ់ រ៉ះ ណោះ ឡគ ពិ ខង អន់ឌែ អ្លុ ឡឹង សារ ញ៉ា ឡាក់ អាញ់ ប៉ាំងហៀន ណោះ»។ ២២ ផះ កាតាំង យីស៊ូ កាប នីណោ័ះ តាហាន បក់ ញ៉ាម រ៉ោង រ៉ាម៉ះ ម៉ោញ ដូវ អ្វៃ អន់តាវ សានែង ណោះ អ៊ែ តាប៉ះ គៀងតោរ យីស៊ូ លូ កាប ផា «ញ៉ា ត្រគ់ អីស ខឹន តើល ម៉ៃគ ក្រាគ់ រ៉ាម៉ះ ប‌៉្រ័ះ នីអៀ ?» ២៣ យីស៊ូ តើល ផា «ផា អាញ់ កាប យច ប៉រ់ អីស រ៉ះ ហៃ យច នីចម័ ផា អាញ់ កាប ត្រគ់ ញ៉ា ត្រគ់ អីស ពីត អាញ់ នីអៀ ?» ២៤ កេះណោះ វគ័ អាណា ប៉្រើ ពូ ជឹន យីស៊ូ ទឹប ពូ កត់ ណោះ ហង ប៉ាគ់ វគ័ កៃផា ឡាក់ ប៉្រគ័ ម៉ៃគ មួត ក្រាគ់ រ៉ាម៉ះ ប‌៉្រ័ះ។
២៥ ផះ ណោះ ស៊ីម៉ូន ពេត្រុះ កា អ្វៃ អញ់ជួរ អុញ ហះ ណោះ ដេល ពូ អំប៉ញ់ អ៊ែ ផា «ញ៉ា អីស សឹះ អ៊ែ តោ ដេល ប ?» ពេត្រុះ ប៉ាគែក ផា «អូ អូ ត្រគ់ អុះ»។ ២៦ ទី ទុច ម៉ៃគ ក្រាគ់ រ៉ាម៉ះ ប‌៉្រ័ះ ម៉ោញ ដូវ ឡាក់ អុះ ម៉ី លូ ប៉ាណូស បក់ ពេត្រុះ កោះ កាតាច់ ហ្លា តោរ ពែ អ៊ែ កាប ផា «ញ៉ា ឡាក់ កា អាញ់ ប៉ប័ អីស អ្វៃ ពឹង សួន អន់ឌូ លូ អ៊ែ តោ ដេល»។ ២៧ ពេត្រុះ កា ប៉ាគែក ម៉ោញ ទង ណាវ្គ ផាឌី អ្យិរ អោគ ឡូត។
សារ ពូ ជឹន យីស៊ូ ប៉ាគ់ វគ័ ពីឡាត
២៨ ផះ តារ រ៉ីង សារ៉ីង កេះ ពូ អ្យក់ ឡាច់ យីស៊ូ ឡឹង ចារ វគ័ កៃផា ឡាំ ជឹន ប៉ាគ់ ហី វគ័ ពីឡាត ឡាក់ ម៉ៃគ រ៉ាំងហៃ ខេត។ ហះកា មួត ម៉ៃគ ណាំផា សុនសាត អ៊ីស្រាអ៊ែល អូ ម៉ុត កាណុង ហី ណោះ អុះ ខង អន់ឌែ សឿ ផា ម៉ុត ពឹង ហី សុនសាត អន់ទៀគ ចឹង ប៉្រគ័ អន់ អន់ឌែ កើត អូ ដាគ់ ណោះ អន់ឌែ ចឹង អូ ទី ម៉ុត ប៉្រគ័ ប៊ុន ទ្រួង ណាវ្គ ហង។ ២៩ ទឹល នីណោ័ះ វគ័ ពីឡាត កា ឡាច់ ឡាំ ប៉ាគ់ ចារ ពូ លូ អំប៉ញ់ ផា «អន់ដីស ភង អ៊ែ អា ឡឹង សារ ញ៉ា ?» ៣០ ពូ តើល វគ័ ពីឡាត ផា «ផា ប៉ាណូស អា អូ ប៉្រគ័ យច ញឹន អូ ឡាំ ជឹន អ៊ែ ប៉ាគ់ អីស អុះ»។ ៣១ វគ័ ពីឡាត រ៉ះ កា អន់ឌែ ផា «ប៉ាណូស អា អន់ដីស អ្យក់ ឡាំ តាត់ស៊ិន សារ តាម ចាបាប់ ម៉ះ អន់ដីស ពិ»។ ហះកា មួត សុនសាត អ៊ីស្រាអ៊ែល តើល ផា «ញឹន អូ ទី ចាបាប់ ប៉ាន់តោ័ ប៉ាណូស អុះ»។ ៣២ ពូ កាប នីណោ័ះ ត្រគ់ ពួយ ប៉ានឹរ យីស៊ូ រ៉ះ ពែ ឡឹង ឡាបៀប អ៊ែ ត្រគ់ តោ័។
៣៣ វគ័ ពីឡាត ម៉ុត កាណុង ហី ណាវ្គ លូ អើ ម៉ុត យីស៊ូ កេះណោះ អំប៉ញ់ ផា «ញ៉ា អីស សាដាច់ សុនសាត អ៊ីស្រាអ៊ែល តាទឹច ប ?» ៣៤ យីស៊ូ តើល អ៊ែ ផា «អីស អំប៉ញ់ នីអៀ ឡាច់ ឡឹង ពុត អីស ទៅ ញ៉ា ទី ពូ អន់ទៀគ រ៉ះ កា អីស ?» ៣៥ វគ័ ពីឡាត តើល ផា «អាញ់ អូ ត្រគ់ សុនសាត អ៊ីស្រាអ៊ែល អុះ ! សុនសាត អីស ទៅ លូ មួត ម៉ៃគ ក្រាគ់ រ៉ាម៉ះ ប‌៉្រ័ះ ឡាំ ជឹន អីស ប៉ាគ់ អាញ់ អា។ អីស ប៉្រគ័ យច សារ ញ៉ា ?» ៣៦ យីស៊ូ តើល អ៊ែ ផា «សារ រ៉ាំងហៃ រ៉ាំងខ្យា ម៉ះ អាញ់ អូ ត្រគ់ ពឹង អង់កក់ តេះ អា អុះ។ ផា សារ រ៉ាំងហៃ រ៉ាំងខ្យា អាញ់ អ្វៃ ពឹង អង់កក់ តេះ អា តាទឹច អាញ់ ចឹង ប៉្រើ តាហាន ប៉ាណាំ គួប តាកូះ លូ ពូ ឡូត ភឿ ជែ អន់ ពូ ឡាំ ជឹន អាញ់ ប៉ាគ់ សុនសាត អ៊ីស្រាអ៊ែល អា។ ហះកា អូ ត្រគ់ ពឹង អង់កក់ តេះ អា អុះ សារ រ៉ាំងហៃ រ៉ាំងខ្យា ម៉ះ អាញ់»។ ៣៧ វគ័ ពីឡាត អំប៉ញ់ លូ យីស៊ូ ផា «ទឹល នីណោ័ះ ញ៉ា អីស សាដាច់ តាទឹច ប ?» យីស៊ូ តើល ផា «អីស ផា អាញ់ សាដាច់ ណោះ ត្រគ់ ហង ហះកា អាញ់ កើត ពឹះ ពឹង អង់កក់ តេះ អា ភឿ រ៉ះ សារ តាទឹច។ ពឿ ប៉ិច កា សារ តាទឹច បក់ ណោះ ចឹង សាំយ៉ាំង ប៉ានឹរ អាញ់»។ ៣៨ វគ័ ពីឡាត កាប កា យីស៊ូ ផា «កាណាគ័ ញ៉ា សារ តាទឹច ?»។
កេះ អ៊ែ កាប នីណោ័ះ កេះ អ៊ែ ឡាច់ ឡាំ ប៉ាគ់ មួត សុនសាត អ៊ីស្រាអ៊ែល ណាវ្គ លូ រ៉ះ ផា «អាញ់ អូ ប៉ប័ ប៉ាណូស អា ទី សារ យច អុះ។ ៣៩ តាម តាឡាប័ ឃើយ គុន សុនសាត អន់ដីស រ៉ាំងវ៉ាង ប៊ុន ទ្រួង អា អាញ់ ត្រគ់ តោះ ឡើយ ប៉ាណូស ថូត ម៉ោញ ដូវ អន់ កា អន់ដីស។ នីចម័ អន់ដីស ប៉ិច ប កា អាញ់ តោះ ឡើយ សាដាច់ អ៊ីស្រាអ៊ែល អា ?» ៤០ ផះ ណោះ អន់ឌែ ឡុង ម៉ៃៗ ណាវ្គ ផា «ជែ តោះ ឡើយ ប៉ាណូស អា ប៉រ់ អីស តោះ ឡើយ បារ៉ាបះ ពិ»។ កាប៉ាច់ បារ៉ាបះ អា ឃឺ ប៉ាណូស អន់តុង រ៉ាត ម៉ះ ពូ។
* ១៨:១១ ១៨:១១ ទី សារ ប៉ាណាប ពៀគ គុល «អៃត ពឹង ចក»។ ១៨:៣២ ១៨:៣២ ទី ដឹង សុនសាត រ៉ូម ប៉ាន់តោ័ ប៉ាណូស ថូត ប៉ង់ ពឹង អ៊្លង គឹង។ ផា សុនសាត អ៊ីស្រាអ៊ែល ប៉ាន់តោ័ ពូ ឃឺ អន់ឌែ ហឹរ អំហ្មោ។