១៩
១ ផះ ណោះ វគ័ ពីឡាត ប៉្រើ មួត តាហាន អ្យក់ យីស៊ូ ពីត លូ កាស៊ែ ប៉្លៃ ម៉ាត់។ ២ មួត តាហាន អ្យក់ សាលៀ រ៉ាំងគួង ប៉្រគ័ ឡាក់ កា មួក សាដាច់ តាគ់ អន់តល័ ពឹង កល់ អ៊ែ លូ អ្យក់ អាវ នែវ ណាំអ៊ិត តាគ់ អំពៀត ពឹង អ៊ែ ដេល។ ៣ កេះណោះ អន់ឌែ ប៉ាណាំ គួប ម៉ុត ក្យាម័ យីស៊ូ ទឹប កាប ប៉ាឡៃវ ផា «អឺ សាដាច់ សុនសាត អ៊ីស្រាអ៊ែល ញឹន ការ៉ុប សាំប‌៉័ះ អីស !» កេះណោះ ពូ តាប៉ះ គៀងតោរ អ៊ែ។
៤ វគ័ ពីឡាត ឡាំ ប៉ាគ់ សុនសាត អ៊ីស្រាអ៊ែល ម៉ោញ ទង ណាវ្គ លូ កាប ផា «ហៃ អាញ់ អ្យក់ អ៊ែ អា ឡាំ ប៉ាគ់ អន់ដីស ភឿ អន់ អន់ដីស អ្លុ អន់តគ់ ផា អាញ់ អូ ប៉ប័ អ៊ែ ទី យច សារ ញ៉ា អុះ»។ ៥ ផះ ណោះ យីស៊ូ ចាក ឡាច់ ប៉ាគ់ ឡីង ទឹប តល័ មួក សាលៀ លូ ពៀត អាវ នែវ ណាំអ៊ិត។ វគ័ ពីឡាត រ៉ះ កា អន់ឌែ ផា «ហៃ ប៉ាណូស អា ហង»។ ៦ ផះ មួត ម៉ៃគ ក្រាគ់ រ៉ាម៉ះ ប‌៉្រ័ះ លូ មួត តាហាន ញ៉ាម រ៉ោង រ៉ាម៉ះ ប៉ប័ យីស៊ូ អន់ឌែ កាប ម៉ៃៗ ផា «ប៉ង់ អ៊ែ ពឹង អ៊្លង គឹង ពិ ! ប៉ង់ អ៊ែ ពឹង អ៊្លង គឹង ពិ !» វគ័ ពីឡាត កាប ផា «អន់ដីស អ្យក់ ប៉ង់ អ៊ែ ពឹង អ៊្លង គឹង អន់ដីស ទៅ ពិ ខង អាញ់ អូ ប៉ប័ អ៊ែ អា ទី យច សារ ញ៉ា អុះ»។ ៧ សុនសាត អ៊ីស្រាអ៊ែល តើល វគ័ ពីឡាត ផា «ញឹន ទី ចាបាប់ ផា តាម ចាបាប់ ញឹន ប៉ាណូស អា ត្រគ់ តោ័ ខង អ៊ែ ផា ឡាកោ អ៊ែ ឡាក់ គន ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័»។ ៨ ផះ វគ័ ពីឡាត កាតាំង នីណោ័ះ អ៊ែ អ្យូគ ខាក់។ ៩ វគ័ ពីឡាត កា ម៉ុត គែង កាណុង ណាវ្គ កេះណោះ អំប៉ញ់ យីស៊ូ ផា «អីស ពឹះ ឡឹង ចំ ?» ហះកា យីស៊ូ អូ តើល អ៊ែ អុះ។ ១០ ខ ណោះ ហង បះ វគ័ ពីឡាត អំប៉ញ់ អ៊ែ ផា «ញ៉ា ត្រគ់ អីស អូ កាកាប លូ អាញ់ នីអៀ ? ញ៉ា អីស អូ អ្លុ អន់តគ់ ប កា អាញ់ ទី អំរ៉ាញ អឺញ តោះ ឡើយ អីស កា ទី លើ ប៉ាន់តោ័ អីស ពឹង អ៊្លង គឹង កា ទី ?» ១១ យីស៊ូ តើល អ៊ែ ផា «ផា ប‌៉្រ័ះ អូ អន់ សារ អំរ៉ាញ អឺញ កា អីស ណោះ អីស អូ ទី អំរ៉ាញ អឺញ ចឹង ប៉្រគ័ កា អាញ់ អុះ។ ខ អា ហង បះ បក់ អញ់ជឹន អាញ់ អន់ ប៉ាគ់ អីស អ៊ែ ទី យច តីស ឡឹង អីស»។ ១២ គឹត ណោះ ហង វគ័ ពីឡាត ណាំង ទ្រង ប៉ិច តោះ ឡើយ យីស៊ូ ដេល ហះកា សុនសាត អ៊ីស្រាអ៊ែល កាប ស៊្រែក ម៉ៃៗ ផា «ផា អីស តោះ ឡើយ ប៉ាណូស អា ណោះ អីស អូ ត្រគ់ គួប លូ សាដាច់ តីស រ៉ូម ហង ខង បក់ ពឿ ឃឹត ផា ឡាកោ ឡាក់ សាដាច់ ឃឺ អ៊ែ ប៉ាសាំង លូ សាដាច់ រ៉ូម ហង»។ ១៣ វគ័ ពីឡាត កាតាំង ពូ កាប នីណោ័ះ អ៊ែ កា អ្យក់ ឡាំ យីស៊ូ ប៉ាគ់ ចារ ម៉ោញ កេះណោះ អ៊ែ អង់អ្វៃ ពឹង គ្រេ ចារ តាត់ស៊ិន សារ ចារ ណោះ ពូ អើ ផា «ឡាន តគ័ អំហ្មោ» កាប ពួយ សុនសាត ហេព្រឺ ផា កាបាថា។ ១៤ ផះ ណោះ ឃឺ ដារ់ ពូ ទ្រៀម កាណាគ័ សាំរ៉ាប់ ដារ់ រ៉ាឡូវ រ៉ាំងវ៉ាង អាទិត ប៊ុន ទ្រួង ឃឺ ដារ់ ប៉ង់ កេះ វគ័ ពីឡាត រ៉ះ កា សុនសាត អ៊ីស្រាអ៊ែល ផា «ហៃ អា សាដាច់ អន់ដីស»។ ១៥ ហះកា សុនសាត អ៊ីស្រាអ៊ែល អន់ឌែ កាប ម៉ៃៗ ផា «ប៉ាន់តោ័ អ៊ែ ពិ ! ប៉ង់ អ៊ែ ពឹង អ៊្លង គឹង ពិ !» វគ័ ពីឡាត អំប៉ញ់ ពូ ផា «ញ៉ា អន់ អាញ់ ប៉ាន់តោ័ សាដាច់ អន់ដីស ប ?» មួត ម៉ៃគ ក្រាគ់ រ៉ាម៉ះ ប‌៉្រ័ះ តើល ផា «ហ្វាស ឡឹង សាដាច់ តីស រ៉ូម ញឹន អូ ទី សាដាច់ ម៉ោញ ណាវ្គ អុះ»។ ១៦ ទឹល នីណោ័ះ វគ័ ពីឡាត កា មប យីស៊ូ អន់ កា ពូ ប៉ាន់តោ័។
សារ ពូ ប៉ង់ យីស៊ូ ពឹង អ៊្លង គឹង
មួត តាហាន សុនសាត រ៉ូម កា អ្យក់ យីស៊ូ ឡាំ ប៉ាន់តោ័។ ១៧ យីស៊ូ គយ អ៊្លង គឹង ចាក ឡាច់ ឡឹង មឿង ឡាំ ប៉ាគ់ ចារ ម៉ោញ ឡាក់ ពូ អើ ផា ប៉ានឹម កាន់តីង កល់ កាប ពួយ សុនសាត ហេព្រឺ ផា កុលកុថា។ ១៨ ពូ កា ប៉ាន់តោ័ អ៊ែ ហះ ចារ ណោះ ហង អន់ឌូ លូ ប៉ាណូស ថូត ពៀរ ដូវ ពូ ប៉ាន់តោ័ ហះ ណោះ ដេល។ ពូ ប៉ង់ អន់ឌែ ពឹង អ៊្លង គឹង ម៉ោញ ដូវ គែង សាំងអ្យោ ម៉ោញ ដូវ គែង សាម៉ា យីស៊ូ ពឹង អន់តិគ័។ ១៩ វគ័ ពីឡាត ប៉្រើ ពូ ច្រាគ់ ពឹង ប៉ាតាគ់ ប៉ង់ ពឹង អ៊្លង គឹង អំប៉ាំង កល់ យីស៊ូ ច្រាគ់ រ៉ះ ផា «យីស៊ូ ឡឹង តេះ ណាសារែត ឡាក់ សាដាច់ សុនសាត អ៊ីស្រាអ៊ែល»។ ២០ សុនសាត អ៊ីស្រាអ៊ែល អៀង ដូវ ទី ហៃ សារ ពូ ច្រាគ់ ណោះ ខង ចារ ពូ ប៉ាន់តោ័ យីស៊ូ ណោះ ហះ សានែង មឿង លូ សារ ពូ ច្រាគ់ ណោះ ពូ ច្រាគ់ សត់ត្រា សុនសាត ហេព្រឺ សត់ត្រា សុនសាត រ៉ូម សត់ត្រា សុនសាត ក្រិក។ ២១ មួត ម៉ៃគ ក្រាគ់ រ៉ាម៉ះ ប‌៉្រ័ះ រ៉ះ កា វគ័ ពីឡាត ផា «ជែ ច្រាគ់ ផា សាដាច់ អ៊ីស្រាអ៊ែល នីអៀ ត្រគ់ ច្រាគ់ "ពួយ អ៊ែ កាប ផា អាញ់ អា ឃឺ សាដាច់ សុនសាត អ៊ីស្រាអ៊ែល"»។ ២២ វគ័ ពីឡាត តើល អន់ឌែ ផា «អាញ់ ច្រាគ់ រ៉ះ ផា នីចម័ ត្រគ់ គម អន់ នីណោ័ះ ហង ពិ»។
២៣ ប៉ាគ់ ពូ ប៉ង់ យីស៊ូ ពឹង អ៊្លង គឹង កេះៗ មួត តាហាន អ្យក់ ខោ អាវ យីស៊ូ ហ៊ែក ប៉្វាន់ ចានែក ជែក គួប សោប ម៉ោញ ដូវ ម៉ោញ ចានែក កាប៉ាច់ អាវ អ្លឹង យីស៊ូ ពូ ប៉្រគ័ លូ កាណាត់ ម៉ោញ ប៉‌្ល័ះ អូ ទី ចារ ជឹង អុះ ឡឹង អំប៉ាំង ទឹល អន់តេ័ះ។ ២៤ ទឹល នីណោ័ះ អន់ឌែ កាប ផា «ជែ ហ៊ែក អាវ អា ពិន ត្រគ់ រ៉ុប កាប៉ាច់ ហិ ណោះ ពិន ចឹង អ្លុ អន់តគ់ ផា អាវ អា ចឹង ទី កា បក់ ពឿ»។ មួត តាហាន ប៉្រគ័ នីណោ័ះ ត្រគ់ ពួយ សារ ឡាក់ ទី ច្រាគ់ រ៉ះ កាណុង ផាប់ ប៉ានឹរ ប‌៉្រ័ះ ផា៖
 
«ពូ អ្យក់ ខោ អាវ អាញ់ ជែក គួប សោប
ពូ រ៉ុប កាប៉ាច់ អ្យក់ អាវ អាញ់»។*
 
២៥ ផះ ណោះ មើគ យីស៊ូ លូ ណេះ អ៊ែ គែង មើគ ទឹប ម៉ារី កាម៉ាញ់ ក្លូប៉ះ លូ ម៉ារី ឡឹង ស្រុក ម៉ាដាឡា អន់ឌែ អ្វៃ អន់តាវ ក្យាម័ អ៊្លង គឹង ពូ ប៉ង់ យីស៊ូ ណោះ ដេល។ ២៦ ផះ យីស៊ូ ប៉ប័ មើគ អ៊ែ លូ សឹះ អ៊ែ ម៉ោញ ដូវ ឡាក់ អ៊ែ ប៉ិច ចៃ អ្វៃ អន់តាវ ក្យាម័ ហះ ណោះ អ៊ែ កាកាប លូ មើគ អ៊ែ ផា «អឺ មើគ ហៃ ប៉ាណូស បក់ អ្វៃ ក្យាម័ អីស អា ហង គន អីស»។ ២៧ កេះណោះ យីស៊ូ កាកាប លូ សឹះ ម៉ោញ ដូវ ណោះ ផា «អីស ហៃ អា ហង មើគ អីស»។ ឡឹង គឹត ណោះ ហង សឹះ ណោះ កា អ្យក់ ម៉ារី អ្វៃ អន់ឌូ ប៉ាគ់ ហី អ៊ែ។
សារ យីស៊ូ តោ័
២៨ កេះណោះ យីស៊ូ អ្លុ អន់តគ់ ផា ង៉ារ ទិណោ័ះ អ៊ែ ប៉្រគ័ កេះ ទិ កេះ ហះកា ភឿ អន់ តាគ់ អង់កេះ សារ ឡាក់ ទី ច្រាគ់ រ៉ះ កាណុង ផាប់ ប៉ានឹរ ប‌៉្រ័ះ អ៊ែ កាប ផា «អាញ់ ហ៊្រែង ទៀក ខាក់» ២៩ ហះ ចារ ណោះ ទី ព្រឺយ យ៉ាំង ម៉ោញ ពូ ចៃគ ទៀក អ្យូគ ប៉ាញ័ មួត តាហាន អ្យក់ បឹង សាអ្យាំង ឡុក ពឹង ទៀក អ្យូគ សប់ សាអ្យប័ កេះណោះ ទ្រែម ពឹង អ៊្លង អន់ទឺប ទឹល ពឹរ យីស៊ូ។ ៣០ ប៉ាគ់ យីស៊ូ អ្យឹប ទៀក អ្យូគ កេះ អ៊ែ កាប ផា «ង៉ារ អាញ់ ប៉្រគ័ កេះ ទិ កេះ»។ កេះណោះ អ៊ែ កុប កល់ លូ កាតាច់ កាស៊ែ តាំងហើម។
៣១ ដារ់ ណោះ ឃឺ ដារ់ ពូ ទ្រៀម សាំរ៉ាប់ ដារ់ រ៉ាឡូវ មួត ម៉ៃគ ណាំផា សុនសាត អ៊ីស្រាអ៊ែល អូ ប៉ិច អន់ ទី ប៉ាទ្រូ អ្វៃ ពឹង អ៊្លង គឹង ពឹង ដារ់ រ៉ាឡូវ អុះ ខង ដារ់ ណោះ ឡាក់ ដារ់ ប៊ុន តីស។ ខ ណោះ ហង បះ ពូ ប៉្រើ វគ័ ពីឡាត ប៉្រើ មួត តាហាន កាមៃ តាគ់ អំប៉ាក់ ជុង មួត ថូត ពូ ប៉ង់ ពឹង អ៊្លង គឹង ណោះ ភឿ ប៉ិច កា ឡាម៉គ់ តោ័ កេះណោះ អ្យក់ ជឹរ ប៉ាទ្រូ ឡឹង អ៊្លង គឹង។ ៣២ មួត តាហាន កា ឡាំ កាមៃ តាគ់ អំប៉ាក់ ជុង មួត ថូត ពៀរ ដូវ ឡាក់ ពូ ប៉ង់ ពឹង អ៊្លង គឹង អន់ឌូ លូ យីស៊ូ។ ៣៣ ប៉ាគ់ មួត តាហាន ទឹល ប៉ាគ់ យីស៊ូ ប៉ប័ អ៊ែ តោ័ កេះ អន់ឌែ អូ ទី កាមៃ តាគ់ អំប៉ាក់ ជុង យីស៊ូ អុះ។ ៣៤ ហះកា តាហាន ម៉ោញ ដូវ ច្រាគ័ យីស៊ូ លូ តាប៉ាក័ ហះ អ៊្យែវ ផាឌី ឡាច់ ផាម លូ ឡាច់ ទៀក ឡូត។ ៣៥ ទី ប៉ាណូស ម៉ោញ ដូវ ឡាក់ ទី ប៉ប័ អ៊ែ កា រ៉ះ ឡឹង សារ ណោះ ភឿ អន់ អន់ដីស សឿ ដេល។ សារ អ៊ែ រ៉ះ ណោះ ឃឺ ត្រគ់ តាទឹច អ៊ែ កា អ្លុ អន់តគ់ សារ អ៊ែ រ៉ះ ឃឺ សារ តាទឹច។ ៣៦ សារ ទិ អា កើត ពឹះ ភឿ អន់ ត្រគ់ ពួយ សារ ឡាក់ ទី ច្រាគ់ រ៉ះ កាណុង ផាប់ ប៉ានឹរ ប‌៉្រ័ះ ផា «កាន់តីង អ៊ែ ម៉ោញ កាតុ កា អូ ត្រគ់ ប៉ាក់ អុះ» ៣៧ ទី សារ ម៉ោញ ណាវ្គ ឡាក់ ទី ច្រាគ់ រ៉ះ កាណុង ផាប់ ប៉ានឹរ ប‌៉្រ័ះ ផា «ពូ ចឹង ហៃ បក់ ពូ ច្រាគ័ ណោះ»§
សារ ពូ តប់ ប៉ាទ្រូ យីស៊ូ
៣៨ អន់តីគ ឡឹង ណោះ វគ័ យូស៊ែប ឡាក់ ប៉ាណូស ឡឹង ស្រុក អារ៉ាម៉ាថេ អ៊ែ ឡាំ ប៉ាគ់ វគ័ ពីឡាត ប៉រ់ អ្យក់ ប៉ាទ្រូ យីស៊ូ។ វគ័ ពីឡាត កា អន់ ដេល វគ័ យូស៊ែប កា តាឡេះ ប៉ាទ្រូ យីស៊ូ។ អ៊ែ អា កា សឹះ យីស៊ូ ដេល ហះកា អ៊ែ អូ ខឹន រ៉ះ ឡាច់ អុះ ខង អ៊ែ អ្យូគ កា មួត ម៉ៃគ ណាំផា សុនសាត អ៊ីស្រាអ៊ែល។ ៣៩ វគ័ នីកូដេម ឡាក់ ឡាំ ចាចាក ប៉ាគ់ យីស៊ូ ផះ កាម៉ាំង រ៉ាំងវ៉ាង អន់ទ្រួល ពែ កា ឡាំ អន់ឌូ ដេល អ៊ែ ទ្រុង ឡាំ ចារ័ អ៊្លង បោផូវ លូ ឃឿង បោផូវ ឃឺ អ៊ែ ៣០ កាឡូ។ ៤០ អន់ឌែ ពៀរ ដូវ កា ទ្រែម ប៉ាទ្រូ យីស៊ូ លូ កាណាត់ បាក ដាគ់ៗ អន់ឌូ លូ ឃឿង បោផូវ គុន តាឡាប័ ឃើយ សុនសាត អ៊ីស្រាអ៊ែល តប់ ប៉ាទ្រូ។ ៤១ ត្រង់ ចារ ពូ ប៉ាន់តោ័ យីស៊ូ ណោះ ទី សួន ពឹង សួន ណោះ ទី រ៉ូង័ ប៉ានឹម ម៉ោញ ពូ ប៉្រគ័ សាំរ៉ាប់ តប់ ប៉ាទ្រូ កាណុង រ៉ូង័ ណោះ បើ ទី ចៃគ ប៉ាទ្រូ ពឿ អុះ។ ៤២ ញន កា រ៉ូង័ ណោះ ក្យាម័ ហះ ណោះ កេះ អន់ឌែ កា អ្យក់ ប៉ាទ្រូ យីស៊ូ ចៃគ កាណុង រ៉ូង័ ណោះ ខង ដារ់ ណោះ ឃឺ ដារ់ ពូ ទ្រៀម សាំរ៉ាប់ ដារ់ រ៉ាឡូវ។ *
* ១៩:២៤ ១៩:២៤ សារ អា ឡាច់ ឡឹង ផាប់ អញ់ស៊ែ ប៉ានេ ប‌៉្រ័ះ (ទំនុក/តម្កើង) ២២:៨ ១៩:២៨ ១៩:២៨ ពូ ឃឹត ផា សារ អា ត្រគ់ លូ ផាប់ អញ់ស៊ែ ប៉ានេ ប‌៉្រ័ះ (ទំនុក/តម្កើង) ៦៩:២១ឡាក់ ច្រាគ់ រ៉ះ ផា «ផះ អាញ់ ហ៊្រែង ទៀក ពូ អ្យក់ ទៀក អ្យូគ អន់ កា អាញ់ អៃត»។ ១៩:៣៦ ១៩:៣៦ ប៉រ់ ហៃ សារ ឡាច់ (និក្ខមនំ) ១២:៤៦; ចំលួន ប៉ាសុន (ជន/គណនា) ៩:១២; ផាប់ អញ់ស៊ែ ប៉ានេ ប‌៉្រ័ះ (ទំនុក/តម្កើង) ៣៤:២០ § ១៩:៣៧ ១៩:៣៧ សារ អា ឡាច់ ឡឹង សាការី ១២:១០ * ១៩:៤២ ១៩:៤២ ចាបាប់ ដារ់ រ៉ាឡូវ ឃឺ នីអៀ៖ ពូ ត្រគ់ រ៉ាឡូវ គឹត ដារ់ ម៉ុត។ ទឹល នីណោ័ះ អន់ឌែ ណាំង រ៉ូង័ ក្យាម័ ចារ ណោះ ភឿ ចឹង តប់ ប៉ាទ្រូ យីស៊ូ អន់ទ្រួល ឡឹង ដារ់ ម៉ុត។