២០
សារ យីស៊ូ រ៉ីស សឹត
១ ប៉ាគ់ ដារ់ អាទិត ម៉ារី ឡឹង ស្រុក ម៉ាដាឡា ឡាំ ប៉ាគ់ រ៉ូង័ ឡឹង កាំលឺ ផុងម៉ាំង អ៊ែ ប៉ប័ អំហ្មោ ពូ កាត្រើគ ពឹរ រ៉ូង័ ណោះ ប៉ាហ្វាល់ ឡាច់ ឡឹង រ៉ូង័ កេះ។ ២ អ៊ែ សាតាក់ ឡាំ រ៉ះ កា ស៊ីម៉ូន ឡាក់ ពូ អើ ផា ពេត្រុះ លូ សឹះ ឡាក់ យីស៊ូ ប៉ិច ចៃ អ៊ែ រ៉ះ ផា «ពូ អ្យក់ ឡាច់ ប៉ាទ្រូ ពឹ តាំងឡា ពិន ឡឹង រ៉ូង័ ណោះ ហ៊្យង កេះ ញឹន អូ អ្លុ កា ពូ អ្យក់ ឡាំ អន់ ប៉ាគ់ ចំ អុះ»។ ៣ ពេត្រុះ លូ សឹះ ម៉ោញ ដូវ ណោះ អន់ឌែ កា សាតាក់ ឡាំ ប៉ាគ់ រ៉ូង័។ ៤ អន់ឌែ ពៀរ ដូវ អា សាតាក់ ឡាំ អន់ឌូ ណោះ ហង ហះកា សឹះ ម៉ោញ ដូវ ណោះ សាតាក់ ប៉្រាល់ ហ៊្លត ឡឹង ពេត្រុះ ទឹល ប៉ាគ់ រ៉ូង័ អន់ទ្រួល។ ៥ អ៊ែ សាម៉ង័ ហៃ ប៉ប័ ដឹង កាណាត់ ពូ ទ្រែម ប៉ាទ្រូ ហះកា អ៊ែ អូ ម៉ុត កាណុង រ៉ូង័ ណោះ អុះ។ ៦ កេះណោះ ស៊ីម៉ូន ពេត្រុះ តាយ៉ិប ពួយ អន់តីគ កា ពឹះ ទឹល ដេល អ៊ែ កា ម៉ុត កាណុង រ៉ូង័ ណោះ ប៉ប័ ដឹង កាណាត់ ពូ ទ្រែម ដេល ពឹង ចារ ណោះ ៧ លូ ប៉ប័ កាណាត់ ពូ លម កល់ អ៊ែ ពូ តាមួរ អន់ ចារ តាង អូ អន់ អន់ឌូ លូ កាណាត់ ពូ ទ្រែម ឡាកោ អុះ។ ៨ កេះណោះ សឹះ បក់ ទឹល អន់ទ្រួល ណោះ អ៊ែ កា ម៉ុត កាណុង រ៉ូង័ ណោះ ដេល ប៉ប័ នីណោ័ះ អ៊ែ កា សឿ។ ៩ ផះ ណោះ មួត សឹះ បើ ហ្លង់ អុះ ឡឹង សារ ឡាក់ ទី ច្រាគ់ កាណុង ផាប់ ប៉ានឹរ ប‌៉្រ័ះ រ៉ះ ផា យីស៊ូ ត្រគ់ រ៉ីស សឹត ណាវ្គ ណោះ។ ១០ កេះណោះ អន់ឌែ សឹត ប៉ាគ់ ហី ណាវ្គ។
១១ កាប៉ាច់ ម៉ារី អ្វៃ អន់តាវ ញ៉ាំ គែង ឡីង ហះ អំប៉ារ រ៉ូង័ លូ សាម៉ង័ ហៃ កាណុង រ៉ូង័ ១២ ប៉ប័ ប៊យ ប‌៉្រ័ះ ពៀរ ដូវ កាស៊ប ពៀត ខោ អាវ បាក អង់អ្វៃ ពឹង ចារ ពូ ចៃគ ប៉ាទ្រូ យីស៊ូ ពែ ម៉ោញ ដូវ អង់អ្វៃ គែង កល់ ម៉ោញ ដូវ អង់អ្វៃ គែង ជុង។ ១៣ ប៊យ ប‌៉្រ័ះ កាកាប លូ ម៉ារី ផា «អឺ ណាង អីស ញ៉ាំ កា ញ៉ា ?» ម៉ារី តើល ផា «អាញ់ ញ៉ាំ កា ពូ អ្យក់ ប៉ាទ្រូ ពឹ តាំងឡា អាញ់ ហ៊្យង កេះ អូ អ្លុ កា ពូ អ្យក់ ឡាំ អន់ ប៉ាគ់ ចំ»។ ១៤ កេះ អ៊ែ កាកាប នីណោ័ះ អ៊ែ កាលែង ហៃ គែង អង់កក់ ប៉ប័ យីស៊ូ អ្វៃ អន់តាវ ហះ ណោះ ហះកា អ៊ែ អូ អន់ហ្នាល់ យីស៊ូ អុះ។ ១៥ យីស៊ូ អំប៉ញ់ អ៊ែ ផា «អឺ ណាង អីស ញ៉ាំ កា ញ៉ា ? អីស ណាំង ពឿ ?» អ៊ែ សាម៉គ័ កា ប៉ាណូស បក់ រ៉ាំងហៃ សួន បះ អ៊ែ តើល ផា «អឺ ក្លឹញ ផា អីស ទី អ្យក់ ប៉ាទ្រូ ណោះ ប៉រ់ អីស រ៉ះ អន់ អាញ់ អ្លុ ដេល អីស អ្យក់ ឡាំ អន់ ប៉ាគ់ ចំ ម៉ាគ់ អាញ់ ចឹង ឡាំ អ្យក់»។ ១៦ យីស៊ូ អើ ផា «ម៉ារី !» ម៉ារី កាលែង គែង អ៊ែ លូ តើល កាប សុនសាត ហេព្រឺ ផា «រ៉ាបូនី» ព្រែ ផា «ណៃឃូ»។ ១៧ យីស៊ូ ផា កា អ៊ែ «បគ័ ហង ជែ គ្វែត អាញ់ ហង ខង អាញ់ បើ ហាវ ប៉ាគ់ ពឹ អាញ់។ ហគ់ អីស ឡាំ រ៉ះ កា អុះ ម៉ី អាញ់ ផា អាញ់ ចឹង ហាវ ប៉ាគ់ ពឹ អាញ់ ហង ឃឺ ពឹ អន់ដីស ដេល អាញ់ ចឹង ឡាំ ប៉ាគ់ ប‌៉្រ័ះ អាញ់ ឃឺ ប‌៉្រ័ះ អន់ដីស ដេល»។ ១៨ ណោះ ម៉ារី ឡឹង ស្រុក ម៉ាដាឡា អ៊ែ ឡាំ រ៉ះ កា មួត សឹះ ផា អ៊ែ ប៉ប័ យីស៊ូ កេះ លូ រ៉ះ ឡឹង សារ ឡាក់ យីស៊ូ ទី កាកាប លូ អ៊ែ។
សារ យីស៊ូ តាំបាង ឡាកោ អន់ កា មួត សឹះ ប៉ប័
១៩ ផះ កាង៉ាច ដារ់ អាទិត ណោះ មួត សឹះ អ្វៃ ប៉ាតុំ គួប កាណុង ហី សាកាល់ អំប៉ារ ខង អន់ឌែ អ្យូគ កា ម៉ៃគ ណាំផា សុនសាត អ៊ីស្រាអ៊ែល។ ផាឌី កា យីស៊ូ ម៉ុត អន់តាវ ពឹង អន់តិគ័ អន់ឌែ លូ កាប ផា «ហគ់ អន់ អន់ដីស ទី កាន សាណុក សាវ៉ាក ពិ»។ ២០ អ៊ែ កាប នីណោ័ះ កេះៗ អ៊ែ តាំបាង តាំងហាល ឡាកា ពឹង តី ពឹង អ៊្យែវ អន់ កា មួត សឹះ ហៃ។ មួត សឹះ ហោក ខាក់ កា អន់ឌែ ប៉ប័ ពឹ តាំងឡា អន់ឌែ។ ២១ កេះណោះ យីស៊ូ កាប លូ អន់ឌែ ម៉ោញ ទង ណាវ្គ ផា «ហគ់ អន់ អន់ដីស ទី កាន សាណុក សាវ៉ាក ពិ។ ពឹ អាញ់ ប៉្រើ អាញ់ ពឹះ ប៉ាគ់ អា នីចម័ អាញ់ ប៉្រើ អន់ដីស ឡាំ រ៉ះ នីណោ័ះ ដេល»។ ២២ អ៊ែ កាប នីណោ័ះ កេះ អ៊ែ កា ខ្លោម ពឹង មួត សឹះ លូ កាប ផា «ហគ់ អន់ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលឹង ប‌៉្រ័ះ ដាគ់ កាខាក់ អ្វៃ ពឹង អន់ដីស ពិ។ ២៣ ផា អន់ដីស អូ អ្យក់ យ៉ូ សារ ពូ ប៉្រគ័ យច ណោះ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ កា អូ អ្យក់ យ៉ូ សារ ពូ ប៉្រគ័ យច ណោះ ដេល។ ហះកា ផា អន់ដីស អ្យក់ យ៉ូ សារ ពូ ប៉្រគ័ យច ណោះ ពូ អ្វៃ កា ទី សារ យច»។
២៤ ផះ យីស៊ូ ម៉ុត ប៉ាគ់ អន់ឌែ ណោះ ថូម៉ះ ឡាក់ ពូ អើ ផា ឌីឌីម ឡាក់ សឹះ អន់ឌូ លូ សឹះ ១២ ដូវ ណោះ ដេល អ៊ែ អូ ទី អ្វៃ ហះ ណោះ អុះ។ ២៥ មួត សឹះ ឡាក់ ទី ប៉ប័ រ៉ះ កា អ៊ែ ផា «ញឹន ប៉ប័ ពឹ តាំងឡា ពិន» ហះកា ថូម៉ះ តើល ផា «ផា អាញ់ អូ ប៉ប័ តាំងហាល ពូ ប៉ង់ លូ ប៉ាសយ់ ពឹង តី អ៊ែ លូ ផា អាញ់ អូ សាប៉ាគ់ តាំងហាល ពូ ប៉ង់ ណោះ លូ ផា អាញ់ អូ ឡក់ ពឹង តាំងហាល ហះ អ៊្យែវ អ៊ែ ឃឺ អាញ់ អូ សឿ អុះ»។
២៦ ម៉ោញ អាទិត ឡឹង ណោះ មួត សឹះ អ្វៃ ប៉ាតុំ គួប កាណុង ហី ម៉ោញ ទង ណាវ្គ ទឹប សាកាល់ អំប៉ារ ថូម៉ះ កា អ្វៃ អន់ឌូ ដេល ផាឌី កា យីស៊ូ ម៉ុត អន់តាវ ពឹង អន់តិគ័ អន់ឌែ លូ កាប ផា «ហគ់ អន់ អន់ដីស ទី កាន សាណុក សាវ៉ាក ពិ»។ ២៧ កេះណោះ យីស៊ូ កាកាប លូ ថូម៉ះ ផា «ហគ់ អីស ហៃៗ តី អាញ់ អា ហគ់ សាប៉ាគ់ ពឹង តាំងហាល លូ សាប៉ាគ់ ហះ អ៊្យែវ អាញ់ អា ដេល ជែ កាង័ កល់ ហង ហគ់ សឿ ឡគ ពិ»។ ២៨ ផះ ណោះ ថូម៉ះ តើល អ៊ែ ផា «អីស ឃឺ ប‌៉្រ័ះ តាំងឡា អាញ់ តាទឹច ហង»។ ២៩ យីស៊ូ កាប លូ អ៊ែ ផា «អីស សឿ ញន កា អីស ប៉ប័ អាញ់ បក់ ចំ សឿ ហះកា អូ ទី ប៉ប័ អាញ់ បក់ ណោះ ទី សារ សាណុក សាវ៉ាក ហង»។
៣០ យីស៊ូ តាំបាង សារ អំរ៉ាញ អឺញ អន់ទៀគៗ អៀង ណាវ្គ អន់ មួត សឹះ អ៊ែ ប៉ប័ ហះកា អូ ទី ច្រាគ់ រ៉ះ កាណុង ផាប់ អា អុះ។ ៣១ ហះកា ទិ សារ ឡាក់ ទី ច្រាគ់ រ៉ះ អា ភឿ អន់ អន់ដីស សឿ ផា យីស៊ូ ឡាក់ គន ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ បក់ អ៊ែ រ៉ើស អន់ ប៉្រគ័ សាដាច់ តាទឹច លូ អន់ អន់ដីស ទី អាញុ រ៉ីស ញន កា សឿ អ៊ែ។