២១
សារ យីស៊ូ តាំបាង ឡាកោ ប៉ាគ់ ហាង តាំងលោ័
១ អន់តីគ ឡឹង ណោះ យីស៊ូ តាំបាង ឡាកោ អន់ មួត សឹះ ប៉ប័ ម៉ោញ ទង ណាវ្គ ប៉ាគ់ ហាង តាំងលោ័ ទីបេរ៉ះ * ឃឺ អ៊ែ តាំបាង អន់ ពូ ប៉ប័ ឡាក់ កា អា៖ ២ ទី ស៊ីម៉ូន ឡាក់ ពូ អើ ផា ពេត្រុះ ថូម៉ះ ឡាក់ ពូ អើ ផា ឌីឌីម ណាថានែល ឡឹង តេះ កាណា ខេត កាលីឡេ លូ គន កាម៉ាក័ វគ័ សេបេដេ ទិ ពៀរ ដូវ ទឹប ទី មួត សឹះ អន់ទៀគ ពៀរ ដូវ ណាវ្គ កា អ្វៃ អន់ឌូ ដេល។ ៣ ស៊ីម៉ូន ពេត្រុះ អ៊ែ រ៉ះ កា អន់ឌែ ផា «អាញ់ ចឹង ឡាំ ណាំង កា»។ អន់ឌែ តើល ផា «ញឹន ចឹង ឡាំ ដេល»។ អន់ឌែ កា ប៉ាណាំ គួប ឡាំ ជឹរ ជិះ ទូក ទិ អន់ឌែ ហះកា ម៉ាំង ណោះ អន់ឌែ ណាំង កា អូ ទី អុះ។ ៤ ប៉ាគ់ កាំលឺ យីស៊ូ អ្វៃ អន់តាវ ហះ ហាង តាំងលោ័ ហះកា មួត សឹះ អូ អន់ហ្នាល់ អ៊ែ អុះ។ ៥ យីស៊ូ កាកាប លូ អន់ឌែ ផា «អឺ កាំឡាំង ពិន ទី ប កា កា អន់ដីស ?» អន់ឌែ តើល ផា «អូ ទី អុះ»។ ៦ កេះណោះ អ៊ែ រ៉ះ កា អន់ឌែ ផា «អន់ដីស ប៉ាឡិ អួន គែង សាម៉ា ទូក ពិ ណោះ ចឹង ទី កា»។ អន់ឌែ កា ប៉ាឡិ អួន ប៉ាគ់ អ្យក់ ហាវ អួន អូ ដាម័ អុះ ខង ត្រគ់ កា អៀង តាឡាម័។ ៧ ផះ ណោះ សឹះ ឡាក់ យីស៊ូ ប៉ិច ចៃ អ៊ែ រ៉ះ កា ពេត្រុះ ផា «ឃឺ យីស៊ូ ឡា»។ ផះ ពេត្រុះ កាតាំង ផា យីស៊ូ នីណោ័ះ អ៊ែ កា កត់ អាវ ខង អាវ អ៊ែ តាយ កេះណោះ អ៊ែ ប៉ូះ ពឹង ទៀក រែ ឡាំ ប៉ាគ់ ហាង។ ៨ មួត សឹះ អន់ទៀគ អន់ឌែ តោល ទូក ឡាំ ប៉ាគ់ ហាង ទុង ឡាំ អួន ឡាក់ ត្រគ់ កា អៀង ណោះ ហង ខង អូ ចាំងហាយ្គ ឡឹង ហាង អុះ ឃឺ អ៊ែ ២០០ ហាត់ ឡឹង ហាង។ ៩ ប៉ាគ់ អន់ឌែ ហាវ ពឹង គោក កា ប៉ប័ អុញ ទឹប ទី កា តាទៀង ពឹង អុញ លូ ទី ណុំ ប៉ាំង ហះ ណោះ ដេល។ ១០ យីស៊ូ ផា កា អន់ឌែ «អ្យក់ ហៃ កា អន់ដីស ត្រគ់ អួន ណោះ អន់ដា»។ ១១ ស៊ីម៉ូន ពេត្រុះ កា ឡាំ ប៉ាគ់ ទូក ទុង អួន ឡាក់ ត្រគ់ កា អៀង ណោះ អ្យក់ ហាវ ប៉ាគ់ គោក។ ទី កា តីសៗ ចំលួន ១៥៣ កាតុ យ‌៉័ះ ទី កា អៀង នីណោ័ះ កាតាម កា អួន អូ ស្យាត អុះ។ ១២ យីស៊ូ ជៀក អន់ឌែ ផា «ចុ សា សាណា ហិ»។ អូ ទី សឹះ ចំ ខឹន អំប៉ញ់ អ៊ែ ផា ពឿ ណោះ អុះ ខង អន់ឌែ ទិឌូ អ្លុ អន់តគ់ ផា ពឹ តាំងឡា អន់ឌែ។ ១៣ យីស៊ូ អ្យក់ ណុំ ប៉ាំង លូ កា ឡាំ អន់ កា អន់ឌែ។ ១៤ ឡឹង យីស៊ូ រ៉ីស សឹត ឃឺ ប៉ៃង ទង ហះ អា ហង អ៊ែ តាំបាង ឡាកោ អន់ កា មួត សឹះ អ៊ែ ប៉ប័។
សារ យីស៊ូ កាកាប លូ ពេត្រុះ
១៥ ប៉ាគ់ អន់ឌែ សា កេះៗ យីស៊ូ អំប៉ញ់ លូ ស៊ីម៉ូន ពេត្រុះ ផា «អឺ ស៊ីម៉ូន គន យូហាន នីចម័ អីស ប៉ិច ចៃ កា អាញ់ ហ៊្លត ឡឹង មួត អា ប ?» អ៊ែ តើល ផា «អឺះ ពឹ តាំងឡា អីស អ្លុ អន់តគ់ កា អាញ់ ប៉ិច ចៃ កា អីស»។ យីស៊ូ ផា កា អ៊ែ «អ្យគ័ អីស រ៉ាំងហៃ មួត សឿ អាញ់ ឡាក់ កា ពូ រង គន ចៀម ដេល»។ ១៦ យីស៊ូ អំប៉ញ់ អ៊ែ ម៉ោញ ទង ណាវ្គ ផា «អឺ ស៊ីម៉ូន គន យូហាន នីចម័ អីស ប៉ិច ចៃ កា អាញ់ ប ?» អ៊ែ តើល ផា «អឺះ ពឹ តាំងឡា អីស អ្លុ អន់តគ់ កេះ កា អាញ់ ប៉ិច ចៃ កា អីស»។ យីស៊ូ ផា កា អ៊ែ «អ្យគ័ អីស រ៉ាំងហៃ មួត សឿ អាញ់ ឡាក់ កា ពូ រង តាប៉ល់ ចៀម ដេល»។ ១៧ យីស៊ូ អំប៉ញ់ អ៊ែ ម៉ោញ ទង ណាវ្គ លឺក ទី ប៉ៃង ផា «អឺ ស៊ីម៉ូន គន យូហាន នីចម័ អីស ប៉ិច ចៃ កា អាញ់ ប ?» ពេត្រុះ អុក ពុត ខាក់ ខង យីស៊ូ អំប៉ញ់ អ៊ែ ផា «អីស ប៉ិច ចៃ កា អាញ់ ប ?» ទឹល ប៉ៃង ទង នីអៀ។ អ៊ែ តើល ផា «អឺះ ពឹ តាំងឡា អីស អ្លុ គ្រឹប សារ ញ៉ា កេះ លូ អីស អ្លុ អន់តគ់ កា អាញ់ ប៉ិច ចៃ កា អីស»។ យីស៊ូ ផា កា អ៊ែ «អ្យគ័ អីស រ៉ាំងហៃ មួត សឿ ឡាក់ កា ពូ រង តាប៉ល់ ចៀម ដេល។ ១៨ អាញ់ ប៉រ់ រ៉ះ កា អីស តាទឹច ផា ផះ អីស អ្វៃ សាស្វា ពែ អីស កាស៊ប ពៀត កត់ អាវ អីស ទៅ លូ ចាក តាម ពុត អីស ប៉ិច ហះកា ប៉ាគ់ អីស ក្រាគ់ កេះ អីស ចឹង ប៉្លាស លូ ទី ម៉ោញ ដូវ ណាវ្គ ចឹង កត់ តី អីស ទឹប ប៉ាណាំ អីស ឡាំ ប៉ាគ់ ចារ ឡាក់ អីស អូ ប៉ិច ឡាំ»។ ១៩ យីស៊ូ កាប នីអៀ ឃឺ ប៉ិច រ៉ះ ឡឹង ឡាបៀប ឡាក់ ពេត្រុះ ចឹង ត្រគ់ តោ័ ភឿ អន់ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ លៅ លែង សិច ។ ប៉ាគ់ អ៊ែ កាប នីណោ័ះ កេះៗ អ៊ែ ផា «ចុ ចាក ពួយ អាញ់»។
២០ ពេត្រុះ កាលែង គែង អង់កក់ ប៉ប័ សឹះ ឡាក់ យីស៊ូ ប៉ិច ចៃ អ៊ែ ចាក ពួយ ដេល។ សឹះ ណោះ ហង ឡាក់ អង់អ្វៃ ក្យាម័ យីស៊ូ ផះ ង៉ាច អន់ឌែ សា សាណា ពែ បក់ អំប៉ញ់ ផា «អឺ ពឹ តាំងឡា ពឿ ចឹង អញ់ជឹន អីស អន់ កា ពូ ណោះ ?» ២១ ប៉ាគ់ ពេត្រុះ ប៉ប័ សឹះ ណោះ អ៊ែ អំប៉ញ់ លូ យីស៊ូ ផា «អឺ ពឹ តាំងឡា ទី សារ ញ៉ា ចឹង កើត ពឹះ ពឹង អ៊ែ ណោះ ?» ២២ យីស៊ូ តើល អ៊ែ ផា «ផា អាញ់ អន់ បក់ អ៊ែ ណោះ អ្វៃ រ៉ីស លើយ ទឹល ដារ់ អាញ់ ពឹះ ណាវ្គ ទៀ ញ៉ា ចឹង ត្រគ់ វ៉ឹនវ៉ាយ ប៉ាគ់ អីស ? ចុ ចាក ពួយ អាញ់»។ ២៣ គឹត ដារ់ ណោះ ហង សារ ណោះ កាតាំង លៅ កាណុង កាំឡាំង មួត សឿ យីស៊ូ អន់ឌែ ផា សឹះ ណោះ អូ ត្រគ់ តោ័ អុះ ហះកា តាទឹច អ៊ែ យីស៊ូ អូ ផា សឹះ ណោះ អូ តោ័ អុះ ក្រាន័ កា អ៊ែ កាប ផា «ផា អាញ់ អន់ បក់ អ៊ែ ណោះ អ្វៃ រ៉ីស លើយ ទឹល ដារ់ អាញ់ ពឹះ ណាវ្គ ទៀ ញ៉ា ចឹង ត្រគ់ វ៉ឹនវ៉ាយ ប៉ាគ់ អីស ?»។
២៤ សឹះ ណោះ ហង ឡាក់ ប៉្រគ័ ផាញ៉ាន ឡឹង សារ ទិ អា លូ ទី ច្រាគ់ គម សារ ទិ អា ដេល។ ញឹន កា អ្លុ ផា សារ អ៊ែ រ៉ះ អា ឃឺ សារ ត្រគ់ តាទឹច។
២៥ ទី ង៉ារ អន់ទៀគ អៀង ណាវ្គ ឡាក់ យីស៊ូ ទី ប៉្រគ័ ផា ច្រាគ់ គម ទិណោ័ះ តាម អាញ់ ឃឹត ផា អង់កក់ តេះ អា អូ ទី ចារ រ៉ាន់ដាប់ ផាប់ ទិណោ័ះ បគ័ អុះ។
* ២១:១ ២១:១ តាំងលោ័ ទីបេរ៉ះ ឃឺ តាំងលោ័ កាលីឡេ ណោះ ហង។ ២១:១៩ ២១:១៩ ពូ ច្រាគ់ រ៉ះ ផា ពេត្រុះ ប៉ាគ់ អ៊ែ ក្រាគ់ កេះ ពូ ប៉ង់ ប៉ាន់តោ័ អ៊ែ ពឹង អ៊្លង គឹង។