១៦
សារ យីស៊ូ រ៉ីស សឹត ណាវ្គ
១ ឡៃង ឡឹង ដារ់ រ៉ាឡូវ ណោះ ម៉ារី ឡឹង ស្រុក ម៉ាដាឡា លូ ម៉ារី មើគ យ៉ាកុប លូ សាឡូមេ អន់ដា អន់ឌែ តាច់ ឃឿង បោផូវ ភឿ ចឹង ឡាប ពឹង ប៉ាទ្រូ យីស៊ូ។ ២ ទឹល កាំលឺ ដារ់ អាទិត ផះ ដារ់ ឡាច់ ប្រីងៗ អន់ឌែ ណាំផា គួប ឡាំ ប៉ាគ់ រ៉ូង័ ចារ ពូ តប់ យីស៊ូ។ ៣ ផះ អន់តាន័ អ្វៃ ចាក រទ្រង អន់ឌែ កាកាប អំប៉ញ់ គួប ផា «ទី ពឿ ចឹង តាហ្វាល់ ឡាច់ អំហ្មោ ឡឹង អំប៉ារ រ៉ូង័ ណោះ កា ពិន ?» ៤ កេះណោះ អន់ឌែ ង៉ើយ ហៃ ផាឌី ប៉ប័ អំហ្មោ ពូ តាហ្វាល់ ឡាច់ ឡឹង អំប៉ារ រ៉ូង័ កេះ។ អំហ្មោ ណោះ តីស ខាក់។ ៥ អន់ឌែ ម៉ុត ហៃ កាណុង រ៉ូង័ ប៉ប័ ប៉ាណូស តាតាម័ ម៉ោញ ដូវ កាស៊ប ពៀត ខោ អាវ បាក អង់អ្វៃ គែង សាម៉ា។ អន់ឌែ អ្យូគ ខាក់ ឡាច់ ក្វាង័។ ៦ កាម៉ាក័ ណោះ កាប លូ អន់ឌែ ផា «ជែ អ្យូគ ហង ! អន់ដីស ពឹះ ហៃ យីស៊ូ ឡឹង ស្រុក ណាសារែត ឡាក់ ពូ ប៉ាន់តោ័។ អ៊ែ អូ អ្វៃ ហះ អា កេះ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ តាគ់ អង់រ៉ីស សឹត អ៊ែ កេះ។ ហៃ ! ហះ អា ហង ចារ ពូ ចៃគ អ៊ែ ពែ។ ៧ ហគ់ អន់ដីស សឹត រ៉ះ កា ពេត្រុះ លូ កាំឡាំង សឹះ ទិឌូ ផា យីស៊ូ ចាក ឡាំ ប៉ាគ់ ខេត កាលីឡេ អន់ទ្រួល ឡឹង អន់ដីស។ ប៉ាគ់ ណោះ អន់ដីស ចឹង ប៉ប័ អ៊ែ ឡាក់ កា អ៊ែ ទី រ៉ះ កា អន់ដីស ផះ អន់ទ្រួល ពែ ហង»។ ៨ មួត អង់កាន់ ណោះ ប៉ាន់តាន ឡាច់ ឡឹង រ៉ូង័ លូ ចាក សាតាក់។ អន់ឌែ អ្យូគ លូ កាខរ់ ណូស រ៉ារ៉ៃត ទឹប ឡាកោ។ ញន អន់ឌែ អ្យូគ ណោះ ហង កា ពឿ កា អន់ឌែ អូ រ៉ះ អុះ។ *
[ ៩ យីស៊ូ រ៉ីស សឹត ត្រគ់ ពឹង កាំលឺ ដារ់ អាទិត។ សាគ់ ប៉ាន់ដា អ៊ែ តាំបាង ឡាកោ អន់ កា ម៉ារី ឡឹង ស្រុក ម៉ាដាឡា ប៉ប័ ឡាក់ អង់កាន់ អ៊ែ ទី ទ្រុះ ឡាច់ ប‌៉្រ័ះ បឺគ ឡឹង អ៊ែ តាំប៉ើះ ដូវ ផះ អន់ទ្រួល ពែ។ ១០ ម៉ារី ចាក រ៉ះ កា កាំឡាំង ទិឌូ ឡាក់ ឃើយ ចាក ពួយ យីស៊ូ ផះ ប៉ាន់ដា ពែ។ ពូ ផះ អ្វៃ ញ៉ាំ សោក ញ៉ាំ ហ្យឹក រ៉ាំបីស កា អ៊ែ។ ១១ ផះ អន់ឌែ កាតាំង ម៉ារី រ៉ះ ផា យីស៊ូ រ៉ីស សឹត កេះ លូ ទី ប៉ប័ អ៊ែ តិគ័ អន់ឌែ អូ សឿ អុះ។
១២ កេះណោះ យីស៊ូ តាំបាង ឡាកោ អន់ កា សឹះ ពៀរ ដូវ ប៉ប័ ផះ អន់ឌែ ចាក ឡាច់ ឡឹង មឿង ហះកា ត្រង័ អ៊ែ តាង ប៊ែត។ ១៣ សឹះ ពៀរ ដូវ ណោះ កា វ៉ីល សឹត រ៉ះ លូ មួត សឹះ អន់ទៀគៗ ហះកា ពូ អ្វៃ អូ សឿ អន់ឌែ ដេល។
១៤ អន់តីគ ឡឹង ណោះ យីស៊ូ តាំបាង ឡាកោ អន់ កា មួត សឹះ ទិ ១១ ដូវ ប៉ប័ ទិឌូ ត្រគ់ ផះ អន់ឌែ អ្វៃ សា សាណា។ យីស៊ូ កាប កា អន់ឌែ ញន អន់ឌែ កាង័ កល់ អូ ចៃ សឿ ប៉ានឹរ ពូ ឡាក់ ប៉ប័ អ៊ែ រ៉ីស សឹត។ ១៥ យីស៊ូ អន់តគ់ ផា «ហគ់ ចាក រ៉ះ អន់ កាំឡាំង អង់កក់ តេះ អ្លុ អន់តគ់ ទិឌូ ឡឹង សារ ដាគ់ អា។ ១៦ ផា បក់ ចំ សឿ លូ ទី អន់ ពូ ប៉ាំងហុំ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ ចឹង តង័ បក់ ណោះ ហះកា បក់ ចំ អូ ចៃ សឿ បក់ ណោះ ចឹង ត្រគ់ ថូត។ ១៧ បក់ ចំ សឿ ចឹង ទី អំរ៉ាញ ប‌៉្រ័ះ អ្វៃ អន់ឌូ អន់ឌែ ចឹង អ្លុ ទ្រុះ ឡាច់ ប‌៉្រ័ះ បឺគ ផា រ៉ះ សិច អាញ់ លូ អ្លុ កាប តាង ឡឹង ពូ ដេល។ ១៨ ផានែវ អន់ឌែ រ៉ុប ពិះ លើ អៃត កាណាគ័ ប៉ាញឹល កាតាម អន់ឌែ អូ អីគ អូ ប៉ាញឹល អុះ។ ផា អន់ឌែ ម៉ន់ សាប៉ាគ់ ប៉ាណូស អីគ ប៉ាណូស ណោះ ចឹង ដាគ់ ប៉្រាល់ ហង»។
១៩ កេះ យីស៊ូ កាប អន់តគ់ សារ កេះ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ កា ប៉ោក ហាវ អ៊ែ ពឹង ប៉្លៃង លូ អន់ អ៊ែ អង់អ្វៃ គែង សាម៉ា អ៊ែ។ ២០ មួត សឹះ ចាក ឡាំ រ៉ះ សារ ដាគ់ កា ពូ គ្រឹប ចារ។ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ កា អ្វៃ ប៉្រគ័ ង៉ារ អន់ឌូ លូ អន់ឌែ ដេល ទឹប ប៉្រគ័ សារ អំរ៉ាញ អឺញ លើយ ភឿ តាំបាង ផា សារ អន់ឌែ រ៉ះ ណោះ សារ តាទឹច។]
* ១៦:៨ ហ្លា ពូ ច្រាគ់ លូ តី ម៉ោញ ចំលួន ឡាក់ ច្រាគ់ អន់ទ្រួល ឡឹង ពូ អូ ទី ១៦:៩-២០ អុះ។ ១៦:១៧ ១៦:១៧ កាប តាង ឡឹង ពូ ទី ណី ពៀរ ម៉ោញ ផា «កាប សុនសាត អន់ទៀគៗ ឡាក់ អូ អ្លុ កាប អន់ទ្រួល» ម៉ោញ ណាវ្គ ផា «កាប គុន ប៊យ ប‌៉្រ័ះ អូ ត្រគ់ កាប ឡាក់ កា ប៉ាណូស»។