១៥
សារ ពូ ជឹន យីស៊ូ អន់ ប៉ាគ់ វគ័ ពីឡាត
១ តារ កាំលឺ មួត ម៉ៃគ ក្រាគ់ រ៉ាម៉ះ ប‌៉្រ័ះ លួម លូ មួត ក្រាគ់ រ៉ាំងហៃ មឿង លូ មួត ណៃឃូ ប៉ាំងហៀន ចាបាប់ លូ កាំឡាំង មួត ពឹកសា រ៉ាតីសៗ ទិឌូ។ ពូ កត់ ចគ់ យីស៊ូ អ្យក់ ឡាំ ជឹន ប៉ាគ់ វគ័ ពីឡាត * ២ វគ័ ពីឡាត អំប៉ញ់ យីស៊ូ ផា «អីស ហង ប សាដាច់ សុនសាត អ៊ីស្រាអ៊ែល ?» យីស៊ូ តើល អ៊ែ ផា «ត្រគ់ ឡាក់ កា អីស ផា ណោះ ហង» ៣ មួត ម៉ៃគ ក្រាគ់ រ៉ាម៉ះ ប‌៉្រ័ះ អន់ឌែ ច្រោម យីស៊ូ អៀង សារ។ ៤ វគ័ ពីឡាត អំប៉ញ់ យីស៊ូ ម៉ោញ ទង ណាវ្គ ផា «ញ៉ា ត្រគ់ អីស អូ តើល ពូ សាអ្វះ នីអៀ ? អីស អូ កាតាំង ប ពូ កាប ច្រោម អីស អៀង កាខាក់ អា ?» ៥ យីស៊ូ សាអ្វះ អូ តើល ពូ អុះ ណោះ ហង ប៉្រគ័ អន់ កា វគ័ ពីឡាត ញម ខាក់។
៦ រ៉ប់ សាណាំ រ៉ាំងវ៉ាង ប៉្រគ័ ប៊ុន ទ្រួង វគ័ ពីឡាត ឃើយ រ៉ីស ឡើយ ប៉ាណូស ត្រគ់ ថូត ម៉ោញ ដូវ ពួយ មួត ប៉ាសុន ប៉រ់។ ៧ ទី កាម៉ាក័ ម៉ោញ ដូវ សិច បារ៉ាបះ ត្រគ់ ថូត អន់ឌូ លូ មួត កាំឡាំង ប៉្រគ័ ប៉ាត់តាវ៉ាត់ អន់ឌែ ប៉ាន់តោ័ ពូ ផះ រ៉ាំងវ៉ាង អន់ឌែ ប៉្រគ័ ប៉ាត់តាវ៉ាត់។ ៨ កាំឡាំង ប៉ាសុន អៀង ដូវ ប៉ាណាំ គួប ឡាំ ប៉ាគ់ វគ័ ពីឡាត ប៉រ់ អ៊ែ ឡើយ ប៉ាណូស ត្រគ់ ថូត ម៉ោញ ដូវ តាម តាឡាប័ អ៊ែ ឃើយ ប៉្រគ័ រ៉ប់ សាណាំ។ ៩ វគ័ ពីឡាត អំប៉ញ់ មួត ប៉ាសុន ផា «នីចម័ អន់ដីស ប៉ិច កា អាញ់ ឡើយ សាដាច់ សុនសាត អ៊ីស្រាអ៊ែល អា ប ?» ១០ អ៊ែ អំប៉ញ់ នីណោ័ះ ញន អ៊ែ អ្លុ អន់តគ់ ផា មួត ម៉ៃគ ក្រាគ់ រ៉ាម៉ះ ប‌៉្រ័ះ រ៉ុប យីស៊ូ ជឹន ប៉ាគ់ អ៊ែ ញន អន់ឌែ សាណីង។ ១១ ហះកា មួត ម៉ៃគ ក្រាគ់ រ៉ាម៉ះ ប‌៉្រ័ះ ប៉ាណាំ គួប ឡាច់ ប៉ាញ់សុះ កាំឡាំង ប៉ាសុន ប៉្រើ ពូ ប៉រ់ ហះ វគ័ ពីឡាត រ៉ីស ឡើយ បារ៉ាបះ។ ១២ វគ័ ពីឡាត អំប៉ញ់ កាំឡាំង ប៉ាសុន ម៉ោញ ទង ណាវ្គ ផា «ផា នីណោ័ះ អន់ដីស ប៉ិច កា អាញ់ ប៉្រគ័ នីចម័ កា ប៉ាណូស អន់ដីស ផា សាដាច់ អ៊ីស្រាអ៊ែល អា ?» ១៣ ពូ ស៊្រែក ផា «ប៉ង់ អ៊ែ ពឹង អ៊្លង គឹង ពិ !» ១៤ វគ័ ពីឡាត អំប៉ញ់ ណាវ្គ «ប៉ាណូស អា ទី ប៉្រគ័ យច ញ៉ា ?» ហះកា អន់ឌែ តើល ហ៊ែង ម៉ៃ ខាក់ ផា «ប៉ង់ អ៊ែ ពឹង អ៊្លង គឹង ពិ !» ១៥ វគ័ ពីឡាត ប៉ិច កា ប៉ាសុន ប៉ាញ័ ពុត អ៊ែ កា រ៉ីស ឡើយ បារ៉ាបះ។ អ៊ែ ប៉្រើ ពូ អ្យក់ កាស៊ែ ប៉្លៃ ម៉ាត់ ពីត សាប៉្វាត័ យីស៊ូ កេះណោះ អ៊ែ អន់ ពូ អ្យក់ ឡាំ ប៉ង់ ពឹង អ៊្លង គឹង។
សារ ពូ អ្យក់ យីស៊ូ ឡាំ ប៉ង់ ពឹង អ៊្លង គឹង
១៦ មួត តាហាន អ្យក់ ឡាំ យីស៊ូ អន់ ប៉ាគ់ ឡាន ហី ម៉ៃគ រ៉ាំងហៃ ខេត កេះណោះ អើ មួត តាហាន ពឹះ ទិឌូ។ ១៧ ពូ អ្យក់ អាវ នែវ ណាំអ៊ិត តាគ់ អំពៀត អ៊ែ កេះណោះ អ្យក់ សាលៀ រ៉ាំងគួង ប៉្រគ័ ឡាក់ កា មួក សាដាច់ តាគ់ អន់តល័ ពឹង កល់ អ៊ែ។ ១៨ ពូ ប៉ាណាំ គួប តាគ់ អំប៉្រគ័ ការ៉ុប ផា «ប៉រ់ ការ៉ុប សាំប‌៉័ះ សាដាច់ សុនសាត អ៊ីស្រាអ៊ែល !» ១៩ ពូ អ្យក់ ហ៊្រែ ពីត សាប៉្វាត័ អ៊ែ ពឹង កល់ លូ កាសុះ ទៀក ពឹរ ពឹង អ៊ែ កេះណោះ ពូ ជន តាកុល ប៉ាឡៃវ ការ៉ុប សាំប‌៉័ះ អ៊ែ។ ២០ កេះ ពូ ប៉ាឡៃវ ប៉ាំងហ្រល់ កា អ៊ែ ពូ រ៉ីស ឡាច់ អាវ នែវ ណាំអ៊ិត កេះណោះ ពូ អ្យក់ អាវ អ៊ែ ទៅ តាគ់ អំពៀត អ៊ែ ណាវ្គ។ កេះណោះ ពូ អ្យក់ អ៊ែ ឡាំ ប៉ង់ ពឹង អ៊្លង គឹង។ ២១ ផះ ណោះ ទី កាម៉ាក័ មឿង គីរែន ម៉ោញ ដូវ ចាក ម៉ុត ពឹង មឿង យេរូសាឡឹម ពូ រ៉ុប ប៉ាំងខំ អ៊ែ អន់ គយ អ៊្លង គឹង ពូ ចឹង ប៉ង់ យីស៊ូ។ កាម៉ាក័ ណោះ សិច ស៊ីម៉ូន គន អ៊ែ សិច អាលេកសានត្រុះ លូ រូភូស។
២២ ពូ អ្យក់ ឡាំ យីស៊ូ ទឹល ចារ កុលកុថា (ព្រែ ផា «ប៉ានឹម កាន់តីង កល់»)។ ២៣ ពូ អ្យក់ តាពែ ប៉្លៃ អង់កាច ឡាយ លូ អន់ហ្នាំ ភឿ ជែ អន់ អីគ អន់ កា យីស៊ូ អៃត ហះកា អ៊ែ អូ ចៃ អៃត អុះ។ ២៤ មួត តាហាន ប៉ង់ យីស៊ូ ពឹង អ៊្លង គឹង កេះណោះ អ្យក់ ខោ អាវ អ៊ែ រ៉ុប កាប៉ាច់ ភឿ ចឹង អ្លុ អន់តគ់ ផា ចឹង ទី កា ពឿ ខោ អាវ ណោះ។ ២៥ ពូ ប៉ង់ យីស៊ូ មង អញ់សឹន កាំលឺ។ ២៦ ពូ ច្រាគ់ ពឹង ប៉ាតាគ់ រ៉ះ ឡឹង សារ ពូ ប៉ង់ យីស៊ូ ផា «សាដាច់ សុនសាត អ៊ីស្រាអ៊ែល»។ ២៧-២៨ ពូ កា ប៉ង់ ប៉ាណូស អន់តុង ពៀរ ដូវ សានែង អ៊ែ ដេល។ ម៉ោញ ដូវ អ្វៃ គែង សាម៉ា អ៊ែ ម៉ោញ ដូវ ណាវ្គ អ្វៃ គែង សាំងអ្យោ។ ២៩ កាំឡាំង ចាក រណោះ ពូ កាប ប៉ាឡៃវ កា យីស៊ូ ទឹប ង៉ាង៉ិរ កល់ កា អ៊ែ លូ កាប ផា «ញ៉ា អីស ផា ចឹង យ៉ះ រ៉ោង រ៉ាម៉ះ ប‌៉្រ័ះ កេះណោះ ប៉្រគ័ ណាវ្គ ដឹង ប៉ៃង ដារ់ ! ៣០ ញ៉ា អូ តាឡេះ ឡាកោ អីស ទៅ ជឹរ ឡឹង អ៊្លង គឹង អា !» ៣១ ចានែក មួត ម៉ៃគ ក្រាគ់ រ៉ាម៉ះ ប‌៉្រ័ះ លូ មួត ណៃឃូ ប៉ាំងហៀន ចាបាប់ អន់ឌែ កា កាប ប៉ាឡៃវ កា យីស៊ូ ដេល។ អន់ឌែ កាប លូ គួប ផា «អ៊ែ ទី តង័ ពូ អន់ទៀគៗ អៀង ហះកា អ៊ែ អូ អ្លុ តង័ ឡាកោ ទៅ អុះ។ ៣២ អឺ ប៉ាណូស បក់ ប‌៉្រ័ះ រ៉ើស អន់ ប៉្រគ័ សាដាច់ អ៊ីស្រាអ៊ែល ហគ់ ជឹរ ឡឹង អ៊្លង គឹង កិញអៀ ហៃ ម៉ាគ់ ញឹន ប៉ប័ លូ សឿ ដេល»។ មួត បក់ ពូ ប៉ង់ អន់ឌូ លូ យីស៊ូ កា កាប បឺង៉ាយ កា អ៊ែ និះទៅ ដេល។
៣៣ ផះ កាដារ់ ប៉ង់ សាន់តាគ័ ផាឌី ប៉្លៃង ម៉ាម៉ាំង ក្លិប ទឹប ប៉ាថេត ណោះ ទឹល មង ប៉ៃង កាង៉ាច។ ៣៤ រ៉ាំងវ៉ាង មង ប៉ៃង ណោះ យីស៊ូ កា ស៊្រែក ម៉ៃៗ ផា «អេឡយ អេឡយ ឡាម៉ា សាបាច់ ថានី ?» ព្រែ ផា «អឺ ប‌៉្រ័ះ ! ប‌៉្រ័ះ អាញ់ វ៉ៃ ! ញ៉ា ត្រគ់ អីស អ្លាត អាញ់ នីអៀ ?» ៣៥ ទី បក់ អន់ដា អ្វៃ ក្យាម័ រណោះ កាតាំង អ៊ែ កាប នីណោ័ះ ពូ ផា «អ្យគ័ អ៊ិះ ! កាតាំង ប អ៊ែ អើ វគ័ អេលីយ៉ា ហង ណោះ !» ៣៦ ទី ប៉ាណូស ម៉ោញ ដូវ សាតាក់ ឡាំ អ្យក់ បឹង សាអ្យាំង ឡុក ពឹង ទៀក អ្យូគ ទ្រែម ពឹង ឡាណុច អ៊្លង អន់ទឺប អន់ កា យីស៊ូ អ្យឹប លូ កាប ផា «អញ់ចាំ ហៃ លួង ! វគ័ អេលីយ៉ា ជឹរ តង័ តាឡេះ ឡាច់ អ៊ែ ឡឹង អ៊្លង គឹង តាទឹច ប ?» ៣៧ កាប៉ាច់ យីស៊ូ ស៊្រែក តុត ម៉ៃ ខាក់ កេះណោះ កាតាច់ កាស៊ែ តាំងហើម តោ័ ឡូត។ ៣៨ ផះ ណោះ កាណាត់ ប៉ិង កាណុង ពឹង រ៉ោង រ៉ាម៉ះ ប‌៉្រ័ះ តាហ៊ែក ប៉ុត ឡឹង កាំប៉ាំង ទឹល អន់តេ័ះ។ ៣៩ ម៉ៃគ តាហាន សុនសាត រ៉ូម ម៉ោញ ដូវ អ្វៃ អន់តាវ ហៃ គែង ម៉ាត់ យីស៊ូ អ៊ែ ប៉ប័ យីស៊ូ តោ័ នីណោ័ះ អ៊ែ កាប ផា «ប៉ាណូស អា គន ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ តាទឹច វេ !» ៤០ ទី មួត អង់កាន់ អន់តាវ ហៃ យីស៊ូ ឡឹង ចាំងហាយ្គ ដេល។ ពឹង កាំឡាំង មួត អង់កាន់ ណោះ ទី ម៉ារី ឡឹង ស្រុក ម៉ាដាឡា ទី ម៉ារី ឡាក់ មើគ យ៉ាកុប ថិ លូ យូសេ លូ ទី សាឡូមេ អន់ដា ដេល។ ៤១ មួត អង់កាន់ ណោះ តាឡាប័ ពួយ តង័ ប៉្រគ័ ង៉ារ កា យីស៊ូ ឡឹង ខេត កាលីឡេ ពែ កេះ។ ទី មួត អង់កាន់ អន់ទៀគៗ អៀង ណាវ្គ ហាវ ប៉ាគ់ មឿង យេរូសាឡឹម អន់ឌូ លូ យីស៊ូ ដេល។
សារ ពូ តប់ ប៉ាទ្រូ យីស៊ូ
៤២ ដារ់ ណោះ ត្រគ់ ផះ ពូ ទ្រៀម អន់ទ្រួល ចឹង ទឹល ដារ់ ពូ រ៉ាឡូវ។ ង៉ាច ណោះ ៤៣ ទី ប៉ាណូស ឡឹង ស្រុក អារ៉ាម៉ាថេ ម៉ោញ ដូវ សិច យូស៊ែប អ៊ែ ខឹន ឡាំ ប៉ាគ់ វគ័ ពីឡាត ប៉រ់ អ្យក់ ប៉ាទ្រូ យីស៊ូ។ វគ័ យូស៊ែប ណោះ អ៊ែ ឡាក់ ប៉ាណូស ដាគ់ អ្វៃ កាណុង ក្រុំ ពឹកសា រ៉ាតីសៗ។ អ៊ែ កា អ្វៃ ក្យាគ់ ប‌៉្រ័ះ ពឹះ រ៉ាំងហៃ រ៉ាំងខ្យា ដេល។ ៤៤ វគ័ ពីឡាត ញម ខាក់ ផះ អ៊ែ អ្លុ អន់តគ់ ផា យីស៊ូ តោ័ កេះ នីណោ័ះ។ អ៊ែ អើ ម៉ៃគ តាហាន ពឹះ អំប៉ញ់ ភឿ ប៉ិច អ្លុ អន់តគ់ ផា យីស៊ូ តោ័ កេះ ប។ ៤៥ កេះ តាហាន រ៉ះ កា អ៊ែ កេះ ណោះ អ៊ែ អន់ វគ័ យូស៊ែប អ្យក់ ប៉ាទ្រូ យីស៊ូ។ ៤៦ វគ័ យូស៊ែប តាច់ កាណាត់ បាក ដាគ់ៗ អ៊ែ អ្យក់ ជឹរ ប៉ាទ្រូ យីស៊ូ ឡឹង អ៊្លង គឹង ទ្រែម កេះណោះ អ៊ែ អ្យក់ ឡាំ តប់ កាណុង រ៉ូង័ អំហ្មោ ម៉ោញ ឡាក់ ចារ ពូ ប៉្រគ័ ភឿ តប់ ប៉ាទ្រូ។ កេះ តប់ អ៊ែ តាហ្វាល់ អំហ្មោ តីស ម៉ោញ កាត្រើគ អំប៉ារ រ៉ូង័ ណោះ។ ៤៧ ម៉ារី ឡឹង ស្រុក ម៉ាដាឡា លូ ម៉ារី ឡាក់ មើគ យូសេ ពឹះ ហៃ ចារ តប់ ប៉ាទ្រូ យីស៊ូ ដេល។
* ១៥:១ ១៥:១ វគ័ ពីឡាត ឡាក់ ម៉ៃគ រ៉ាំងហៃ ខេត អ៊ែ សុនសាត រ៉ូម។ ១៥:២ ១៥:២ «ត្រគ់ ឡាក់ កា អីស ផា ណោះ ហង» ពៀគ គុល «អីស ផា នីណោ័ះ»។ ១៥:២៧-២៨ ១៥:២៧-២៨ ហ្លា ពូ ច្រាគ់ លូ តី ម៉ោញ ចំលួន ធែម ប៉ានឹរ ផា៖ សារ អា កើត ពឹះ ត្រគ់ ឡាក់ ទី ច្រាគ់ រ៉ះ កាណុង ផាប់ ប៉ានឹរ ប‌៉្រ័ះ ផា «ពូ ចឹង យ៉ាប អ៊ែ អន់ឌូ លូ ប៉ាណូស ប៉្រគ័ យច ចាបាប់»។