១៤
សារ មួត ម៉ៃគ ក្រាគ់ រ៉ាម៉ះ ប‌៉្រ័ះ ណាំង ទ្រង ប៉ាន់តោ័ យីស៊ូ
១ ពៀរ ដារ់ អន់ទ្រួល ចឹង ទឹល ដារ់ ពូ ប៉្រគ័ ប៊ុន ទ្រួង លូ ប៊ុន ណុំ ប៉ាំង ឡាតាំង  មួត ម៉ៃគ ក្រាគ់ រ៉ាម៉ះ ប‌៉្រ័ះ លូ មួត ណៃឃូ ប៉ាំងហៀន ចាបាប់ ណាំង ទ្រង រ៉ុប អន់តុង យីស៊ូ ភឿ ប៉ាន់តោ័ អ្លាត។ ២ ហះកា អន់ឌែ កាប លូ គួប សោប ផា «ជែ ប៉ាន់តាន រ៉ុប ពឹង ដារ់ ម៉ុត ប៊ុន អា អ្យូគ ផៃគ កាំឡាំង កើត សារ អូ ដាគ់ រ៉ាចក់ រ៉ាចល់»។
៣ ផះ ណោះ យីស៊ូ អ្វៃ ប៉ាគ់ តេះ បេតថានី ពឹង ហី កាម៉ាក័ ម៉ោញ ដូវ ឡាក់ ត្រគ់ រ៉ោះ ពែ សិច អ៊ែ ណោះ ស៊ីម៉ូន។ ផះ យីស៊ូ អ្វៃ សា សាណា ណោះ ទី អង់កាន់ ម៉ោញ ដូវ ចឹក ចាយ ដាគ់ ឡាយ៉ាម័។ កាណុង ចាយ ណោះ ទី សាប៊ូ បោផូវ ក្លាំង ខា ខាក់។ អង់កាន់ ណោះ គុ កល់ ចាយ កេះណោះ ជ្រោ សាប៊ូ បោផូវ ពឹង កល់ យីស៊ូ។ ៤ ទី ប៉ាណូស បក់ អន់ដា អ្វៃ រណោះ ប៉ិច អឺក កា អ៊ែ ពូ កាប លូ គួប ពូ ផា «ញ៉ា តិម តាំងខាត អា ! ៥ ផា ប្រូ អ្យក់ លៀន ម៉ៃ ចឹង ទី ៣០០ កាក់ * កេះណោះ អ្យក់ លៀន ណោះ ជែក អន់ កា មួត ថុក ញ៉ាក អូ ដាគ់ កា ញ៉ា !» ពូ កា កាប កា អង់កាន់ ណោះ ខាក់។ ៦ យីស៊ូ កាប ផា «អន់ អ៊ែ ប៉្រគ័ តាម ពុត អ៊ែ ពិ ! ញ៉ា ត្រគ់ អន់ដីស អ្វៃ ណាំង សារ លូ អ៊ែ ! អ៊ែ ប៉្រគ័ សារ ដាគ់ អន់ កា អាញ់។ ៧ មួត ថុក ញ៉ាក អ្វៃ លូ អន់ដីស លើយ។ ផា អន់ដីស ប៉ិច អន់ កាណាគ័ ញ៉ា កា អន់ឌែ ដារ់ ចំ កា ទី ហះកា អាញ់ ចឹង អូ អ្វៃ លូ អន់ដីស លើយ អុះ។ ៨ ណាង អា ប៉្រគ័ តាម អ៊ែ អ្លុ ប៉្រគ័។ អ៊ែ ឡាប សាប៊ូ ណាំហម អន់ កា អាញ់ ភឿ ទ្រៀម សាំរ៉ាប់ កា ប៉ាទ្រូ អាញ់ អន់ទ្រួល។ ៩ អាញ់ ប៉រ់ រ៉ះ កា អន់ដីស តាទឹច ផា គ្រឹប ចារ ពូ ចាក រ៉ះ ឡឹង សារ ដាគ់ ឡឹង ប‌៉្រ័ះ ពឹង អង់កក់ តេះ អា ពូ កា ចឹង រ៉ះ ឡឹង សារ អ៊ែ ប៉្រគ័ អា ដេល ភឿ កាចាំង កា អ៊ែ»។ ១០ កេះណោះ យូដះ អ៊ីសាការីយ៉ុត ឡាក់ សឹះ យីស៊ូ កាណុង កាំឡាំង ១២ ដូវ ណោះ ដេល អ៊ែ ឡាំ កាប លូ មួត ម៉ៃគ ក្រាគ់ រ៉ាម៉ះ ប‌៉្រ័ះ ភឿ ចឹង ជឹន ពូ រ៉ុប យីស៊ូ។ ១១ កេះ អន់ឌែ កាំប៉ាំង សារ អ៊ែ រ៉ះ ណោះ កេះ អន់ឌែ ហោក ខាក់ អន់ឌែ សាញ៉ា ផា ចឹង អន់ លៀន កា ខា អ៊ែ រ៉ះ ណោះ។ យូដះ កា ណាំង ទ្រង ភឿ ជឹន ពូ រ៉ុប យីស៊ូ។
សារ យីស៊ូ ប៉្រគ័ ប៊ុន ទ្រួង អន់ឌូ លូ មួត សឹះ
១២ ដារ់ ប៉ាន់ដា ពូ ម៉ុត ប៊ុន ណុំ ប៉ាំង ឡាតាំង ណោះ ពូ កា កោះ ចៀម អៀង សាំរ៉ាប់ សា ប៉្រគ័ ប៊ុន ទ្រួង។ មួត សឹះ យីស៊ូ អំប៉ញ់ អ៊ែ ផា «ណៃឃូ ប៉ាគ់ ចំ អីស ឃឹត ចឹង អន់ ញឹន ទ្រៀម ប៉្រគ័ ប៊ុន ទ្រួង អា វេ័ះ ?» ១៣ យីស៊ូ ប៉្រើ សឹះ ពៀរ ចាក លូ អន់តគ់ ផា «ហគ់ អន់ដីស ចាក ឡាំ ប៉ាគ់ មឿង យេរូសាឡឹម តោ ទឹល ប៉ាគ់ ណោះ អន់ដីស ចឹង ប៉ាត័ះ កាម៉ាក័ ម៉ោញ ដូវ គយ ព្រឺយ ទៀក។ អ្យគ័ ចាក ពួយ អ៊ែ ណោះ ហង។ ១៤ ផា អ៊ែ ម៉ុត ពឹង ហី ចំ ត្រគ់ អំប៉ញ់ លូ តាំងឡា ហី ណោះ ផា "ណៃឃូ ញឹន អំប៉ញ់ ផា ពឹង កាណុង ចំ អ៊ែ ចឹង ត្រគ់ ប៉្រគ័ ប៊ុន ទ្រួង សា សាណា លូ មួត សឹះ ?" ១៥ ណោះ តាំងឡា ហី ចឹង តាំបាង អន់ កាណុង តីស ម៉ោញ ពឹង ចាំងហីគ ឡាក់ ទី ឃឿង ខង ទ្រៀម កេះៗ។ អ្យគ័ អន់ដីស ទ្រៀម សាណា សាណឹត កា ពិន ពឹង កាណុង ហី ណោះ ហង»។ ១៦ កេះណោះ មួត សឹះ ចាក ឡាំ ប៉ាគ់ មឿង ប៉ប័ ឡាក់ កា យីស៊ូ ទី រ៉ះ កា អន់ឌែ តាទឹច ហង។ អន់ឌែ កា ទ្រៀម សាណា សាណឹត សាំរ៉ាប់ ប៊ុន ទ្រួង ហះ ណោះ ហង។
១៧ ប៉ាគ់ កាង៉ាច យីស៊ូ ពឹះ ទឹល លូ មួត សឹះ អ៊ែ ១២ ដូវ។ ១៨ ផះ យីស៊ូ អ្វៃ សា សាណា អន់ឌូ លូ មួត សឹះ ណោះ អ៊ែ កាប ផា «អាញ់ ប៉រ់ រ៉ះ កា អន់ដីស តាទឹច ផា ទី ម៉ោញ ដូវ ពឹង កាំឡាំង ពិន សា អា ចឹង ណាំផា ពូ ពឹះ រ៉ុប អាញ់»។ ១៩ មួត សឹះ កាតាំង នីណោ័ះ អន់ឌែ អុក ពុត ខាក់។ អន់ឌែ វ៉ិង អំប៉ញ់ យីស៊ូ កេះ ម៉ោញៗ ផា «អូ ត្រគ់ អាញ់ ដេល ត័ះ ?» ២០ អ៊ែ តើល រ៉ះ កា អន់ឌែ ផា «អ៊ែ ណោះ អ្វៃ ពឹង កាំឡាំង អន់ដីស ១២ ដូវ អា ដេល ឃឺ ម៉ោញ ដូវ ឡាក់ អ្វៃ តាគ់ សា ណុំ ប៉ាំង ពឹង គូម អន់ឌូ លូ អាញ់ អា ហង។ ២១ ប៉ាណូស អាញ់ ត្រគ់ តោ័ ត្រគ់ ឡាក់ កា ច្រាគ់ រ៉ះ កាណុង ផាប់ ប៉ានឹរ ប‌៉្រ័ះ ពែ ហង។ ហះកា ប៉ាណូស ឡាក់ ណាំផា ពូ រ៉ុប អាញ់ ចឹង ប៉ាណាប ខាក់ ផា អូ ទី កើត ពែ ណោះ ដាគ់ លឺន សាំរ៉ាប់ អ៊ែ»។
២២ ផះ អន់ឌែ អ្វៃ សា ណោះ យីស៊ូ អ្យក់ ណុំ ប៉ាំង ប៉ានេ ប‌៉្រ័ះ កេះណោះ គុ ជែក អន់ កា សឹះ អ៊ែ ទឹប កាប ផា «សា ពិ ! អា ហង ឡាកោ ប៉ាំងឡៃ អាញ់»។ ២៣ កេះណោះ អ៊ែ អ្យក់ ចឹក ពៀង តាពែ ប៉្លៃ អង់កាច លូ ប៉ានេ ប‌៉្រ័ះ កេះណោះ អន់ទឺប អន់ កា មួត សឹះ អៃត ទិឌូ។ ២៤ យីស៊ូ កាប លូ អន់ឌែ ផា «អា ហង ផាម អាញ់ ឡាក់ ផាម សាំរ៉ាប់ ប៉្រគ័ សារ សាញ៉ា រែវ ពុត ឡាក់ ប‌៉្រ័ះ ទី សាញ៉ា លូ ប៉ាសុន អ៊ែ។ ផាម អាញ់ ហូរ័ ឡាច់ សាំរ៉ាប់ ប៉ាណូស អៀង ដូវ ភឿ រ៉ះកះ ប៉ារម ពូ លូ ប‌៉្រ័ះ។ ២៥ អាញ់ រ៉ះ កា អន់ដីស តាទឹច ផា អាញ់ ចឹង អូ ទី អៃត តាពែ ប៉្លៃ អង់កាច អា ណាវ្គ ហង។ ក្យាគ់ អៃត ផើយ តាពែ ប៉្លៃ អង់កាច ណាវ ប៉ាគ់ ដារ់ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ រ៉ាំងហៃ រ៉ាំងខ្យា ទៀ ណាវ្គ»។ ២៦ កេះណោះ អន់ឌែ ប៉្រគ័ អញ់ស៊ែ ប៉ានេ ប‌៉្រ័ះ។
ឡៃង ឡឹង ណោះ យីស៊ូ ចាក ហាវ ពឹង ប៉ានឹម តើម អូលេវ លូ មួត សឹះ អ៊ែ។ ២៧ កេះណោះ អ៊ែ រ៉ះ កា អន់ឌែ ផា «អន់ដីស ទិឌូ ចឹង សាតាក់ អ្លាត អាញ់ ឡាក់ កា ច្រាគ់ រ៉ះ កាណុង ផាប់ ប៉ានឹរ ប‌៉្រ័ះ ពែ ផា៖
 
"អាញ់ ចឹង កោះ អ្លាត បក់ រង ចៀម
ណោះ ចៀម ចឹង សាតាក់ តាប៉្រះ តាប៉្រោង ហង"។
 
២៨ ហះកា ប៉ាគ់ ប‌៉្រ័ះ តាគ់ អង់រ៉ីស សឹត អាញ់ កេះ អាញ់ ចឹង ឡាំ ប៉ាគ់ ខេត កាលីឡេ អន់ទ្រួល ឡឹង អន់ដីស»។ ២៩ ពេត្រុះ រ៉ះ ផា «យ‌៉័ះ កាំឡាំង ទិឌូ អ្លាត អីស កាតាម អាញ់ អូ អ្លាត អីស អុះ»។ ៣០ យីស៊ូ រ៉ះ កា ពេត្រុះ ផា «អាញ់ រ៉ះ កា អីស តាទឹច ផា ម៉ាំង អា ហង អន់ទ្រួល ឡឹង អ្យិរ អោគ លឺក ទី ពៀរ អីស ចឹង ប៉ាគែក ប៉ៃង ទង ផា អូ អន់ហ្នាល់ អាញ់»។ ៣១ ហះកា ពេត្រុះ ខំ ប៉ាគែក ផា «យ‌៉័ះ អាញ់ ត្រគ់ តោ័ អន់ឌូ លូ អីស កាតាម កា អាញ់ អូ ប៉ាគែក ផា អូ អន់ហ្នាល់ អីស អុះ»។ កាំឡាំង សឹះ អន់ទៀគៗ កា កាប រ៉ះ ឡាក់ កា ពេត្រុះ និះទៅ ដេល។
សារ យីស៊ូ ម៉ន់ ឡោម ប‌៉្រ័ះ អ្វៃ ប៉ាគ់ កេតសេម៉ានី
៣២ កេះណោះ យីស៊ូ ចាក ទឹល ចារ ម៉ោញ សិច កេតសេម៉ានី អន់ឌូ លូ សឹះ អ៊ែ។ អ៊ែ រ៉ះ កា សឹះ អ៊ែ ផា «អន់ដីស អ្វៃ កូម័ អាញ់ ហះ អា ហង ក្យាគ់ អាញ់ ម៉ន់ ហិ»។ ៣៣ អ៊ែ ជៀក ពេត្រុះ យ៉ាកុប លូ យូហាន ឡាំ ពួយ អ៊ែ។ ផះ ណោះ អ៊ែ កាខរ់ ណូស លូ កាដុក កាដុល តាំ ពុត ខាក់។ ៣៤ យីស៊ូ កាប លូ មួត ប៉ៃង ដូវ ណោះ ផា «អាញ់ អុក ពុត ខាក់ ប៊ែត ចឹង តោ័ ហង។ អ្យគ័ អន់ដីស អ្វៃ ក្យាគ់ ហះ អា លូ ឡាវ៉ាំង ឡាកោ»។ ៣៥ យីស៊ូ ចាក ប៉ាគ់ ម៉ាត់ ប៊ែត កេះណោះ កាដាប ទឹះ តេះ ម៉ន់ ឡោម ប៉រ់ ហះ ប‌៉្រ័ះ អន់ អ៊ែ រ៉ាវ៉ាច់ ឡឹង សារ ចុនចៃ ណោះ ផា អ្លុ ប៉្រគ័ ទី។ ៣៦ អ៊ែ កាប ផា «ពឹ អឺ ពឹ ! សារ ញ៉ា កា អីស អ្លុ ប៉្រគ័ ដោះ ប៉រ់ អីស អ្យក់ ឡាច់ សារ ថុក ប៉ាណាប អា ឡឹង អាញ់ ណើ ហះកា ជែ ប៉្រគ័ ពួយ ពុត អាញ់ ប៉រ់ ប៉្រគ័ ពួយ ពុត អីស ទៅ»។
៣៧ កេះណោះ យីស៊ូ វ៉ីល សឹត ប៉ាគ់ ចារ មួត សឹះ ប៉ៃង ដូវ ប៉ប័ អន់ឌែ ផះ តៃប ហ្លាក់ អ៊ែ កាប កា ពេត្រុះ ផា «ស៊ីម៉ូន ! ញ៉ា ត្រគ់ អន់ដីស តៃប នីអៀ ? អ្វៃ ក្យាគ់ ម៉ោញ មង ប៊ែត អូ អ្លុ ប ? ៣៨ ហគ់ ក្យាគ់ លូ ម៉ន់ អើ ប‌៉្រ័ះ ភឿ ប៉ាគ់ ទី សារ ឡាំបាក ណោះ អន់ដីស ចឹង អូ ប៉្រគ័ យច អុះ។ យ‌៉័ះ ពុត ពៀក ប៉ិច ប៉្រគ័ សារ ដាគ់ កេះ កាតាម ហះកា ឡាកោ ប៉ាំងឡៃ ប៉្រគ័ អូ អ្លុ អុះ»។ ៣៩ អ៊ែ កា ចាក ឡាច់ ម៉ន់ ណាំង ឡោម ប‌៉្រ័ះ ណាវ្គ អ៊ែ កាប សារ ទៅ ណោះ ហង។
៤០ អ៊ែ សឹត ប៉ាគ់ មួត សឹះ ណាវ្គ ប៉ប័ អន់ឌែ ហ្លាក់ តៃប រ៉ាង៉ាប់ ណាវ្គ ខង អន់ឌែ កាកី តៃប កេង ខាក់ អូ ដាម័ រ៉ាល ម៉ាត់។ អន់ឌែ អូ អ្លុ ចឹង តើល យីស៊ូ នីចម័ អុះ។ ៤១ យីស៊ូ វ៉ីល ឡាំ ប៉ាគ់ ចារ មួត សឹះ លឺក ទី ប៉ៃង ណោះ អ៊ែ កាប ផា «ញ៉ា អន់ដីស អ្វៃ តៃប ហ្លាក់ ស៊្រែល នីអៀ ? បគ័ ហង អន់ដីស តៃប ណោះ។ ទឹល មង ពូ ត្រគ់ រ៉ុប ប៉ាណូស អាញ់ ជឹន អន់ កា មួត អូ ដាគ់ កេះ។ ៤២ អ្យូវ ឡគ ពិ ពិន ចាក ហៃ តោ បក់ ណាំផា ពូ ពឹះ រ៉ុប អាញ់ អ៊ែ ក្យាម័ ចឹង ទឹល ហង»។
សារ ពូ ឡាំ រ៉ុប យីស៊ូ
៤៣ ផះ យីស៊ូ អ្វៃ កាកាប ផាឌី យូដះ ពឹះ ទឹល។ អ៊ែ ណោះ កា សឹះ ពឹង កាំឡាំង សឹះ ១២ ដូវ ដេល។ អ៊ែ ណាំផា ទឹប មួត កាំឡាំង ចឹក ដាវ ចឹក អ៊្លង ពឹះ អន់ឌូ លូ អ៊ែ។ មួត ណោះ ឡាក់ កាំឡាំង មួត ម៉ៃគ ក្រាគ់ រ៉ាម៉ះ ប‌៉្រ័ះ ក្រាគ់ រ៉ាំងហៃ មឿង លូ ណៃឃូ ប៉ាំងហៀន ចាបាប់ ប៉្រើ ឡាំ។ ៤៤ យូដះ ណាំផា ពូ ឡាំ រ៉ុប យីស៊ូ ណោះ អ៊ែ ទី សាញ៉ា លូ ពូ ផា «អាញ់ ចុំ បក់ ចំ បក់ ណោះ ហង យីស៊ូ ហគ់ រ៉ុប អ៊ែ ពិ ត្រគ់ សាំងកៃ កាខាក់ ជែ អន់ ក្លាស»។ ៤៥ សាគ់ យូដះ ទឹល ប៉ាគ់ ណោះ អ៊ែ សាឡង់ ពឹះ រឹក ប៉ាគ់ ចារ យីស៊ូ កាប ផា «ណៃឃូ !» កេះណោះ ចុំ យីស៊ូ។ ៤៦ ពូ កា ប៉ាណាំ គួប រ៉ុប យីស៊ូ ឡូត។ ៤៧ ទី ប៉ាណូស ម៉ោញ ដូវ អ្វៃ ក្យាម័ ណោះ ហ្វាត់ ដាវ កោះ ទុច ម៉ះ ម៉ៃគ ក្រាគ់ រ៉ាម៉ះ ប‌៉្រ័ះ ម៉ោញ ដូវ កាតាច់ ហ្លា តោរ ម៉ោញ ប៊ែង។ ៤៨ យីស៊ូ កាប កា ពូ ផា «អាញ់ អា ប៉ាណូស អន់តុង អន់ទួក ប បះ អន់ដីស ពឹះ រ៉ុប ចឹក ដាវ ចឹក អ៊្លង នីអៀ ? ៤៩ រ៉ប់ ដារ់ អាញ់ អ្វៃ លូ អន់ដីស ប៉ាគ់ ចារ រ៉ោង រ៉ាម៉ះ ប‌៉្រ័ះ លូ ប៉ាំងហៀន ប៉ាសុន ទិឌូ ដេល ហះកា អន់ដីស អូ រ៉ុប អាញ់ អុះ។ សារ អា កើត ពឹះ ភឿ តាគ់ អង់កេះ សារ ទី ច្រាគ់ រ៉ះ កាណុង ផាប់ ប៉ានឹរ ប‌៉្រ័ះ ហង»។ ៥០ ផះ ណោះ មួត សឹះ ទិឌូ សាតាក់ អ្លាត យីស៊ូ។ ៥១ ទី តាតាម័ ម៉ោញ ដូវ អន់តុក អញ់ស៊ែង ចាក ពួយ យីស៊ូ ពូ កា រ៉ុប ទឹប អ៊ែ ដេល។ ៥២ អ៊ែ សាតាក់ អ្លាត អញ់ស៊ែង ចាក ឡុន សាឡុន។
៥៣ កេះណោះ ពូ អ្យក់ ឡាំ យីស៊ូ អន់ ប៉ាគ់ ហី ម៉ៃគ ក្រាគ់ រ៉ាម៉ះ ប‌៉្រ័ះ។ ប៉ាគ់ ណោះ ទី មួត ម៉ៃគ ក្រាគ់ រ៉ាម៉ះ ប‌៉្រ័ះ ទិឌូ ទី មួត ក្រាគ់ រ៉ាំងហៃ មឿង លូ មួត ណៃឃូ ប៉ាំងហៀន ចាបាប់ ពឹះ តុំ គួប សោប។ ៥៤ កាប៉ាច់ ពេត្រុះ ចាក ពួយ ហៃ យីស៊ូ ឡឹង ចាំងហាយ្គ ទឹល គែង កាណុង ឡាន ហី ម៉ៃគ ក្រាគ់ រ៉ាម៉ះ ប‌៉្រ័ះ។ ទឹល ប៉ាគ់ ណោះ អ៊ែ ម៉ុត អញ់ជួរ អុញ លូ មួត ញ៉ាម ហី។ ៥៥ មួត ម៉ៃគ ក្រាគ់ រ៉ាម៉ះ ប‌៉្រ័ះ លូ មួត ពឹកសា រ៉ាតីសៗ ទិឌូ ឃឹត ណាំង ផាញ៉ាន ច្រោម យីស៊ូ ភឿ ទី ទ្រង ចឹង ប៉ាន់តោ័ អ៊ែ ហះកា អន់ឌែ ណាំង សារ យច ត្រគ់ ប៉ាន់តោ័ អ៊ែ អូ ប៉ប័ សាអ្វះ។ ៥៦ ទី កាំឡាំង អៀង ដូវ កាប តាំព្លូង ភង យីស៊ូ ហះកា សារ អន់ឌែ កាប ណោះ អូ ត្រគ់ គួប សោប អុះ។ ៥៧ ទី បក់ អន់ដា អ្យូវ អន់តាវ កាប ព្លូង ភង យីស៊ូ ផា ៥៨ «ញឹន កាតាំង ប៉ាណូស អា កាប ផា "អាញ់ ចឹង យ៉ះ អ្លាត រ៉ោង រ៉ាម៉ះ ឡាក់ ប៉្រគ័ លូ តី ប៉ាណូស កេះណោះ រ៉ាំងវ៉ាង ប៉ៃង ដារ់ អាញ់ ចឹង ប៉្រគ័ រ៉ោង រ៉ាម៉ះ ម៉ោញ ណាវ្គ ឡាក់ អូ ត្រគ់ ប៉្រគ័ លូ តី ប៉ាណូស អុះ"»។ ៥៩ យ‌៉័ះ ទី សារ កាប នែវ អា ហះកា សារ ណោះ អ្វៃ អូ ត្រគ់ គួប សោប ទៅ។ ៦០ ផះ ណោះ ម៉ៃគ ក្រាគ់ រ៉ាម៉ះ ប‌៉្រ័ះ អ្យូវ អន់តាវ ហះ ម៉ាត់ កាំឡាំង អំប៉ញ់ យីស៊ូ ផា «ញ៉ា ត្រគ់ អីស អូ តើល ពូ កាប ច្រោម អីស អា ?» ៦១ យីស៊ូ អ្វៃ ង៉ើប អូ កាប អុះ។ ម៉ៃគ ក្រាគ់ រ៉ាម៉ះ ប‌៉្រ័ះ ណោះ អំប៉ញ់ ណាវ្គ ផា «នីចម័ អីស អា ហង ប គន តាម័ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ ឡាក់ អ៊ែ រ៉ើស អន់ ប៉្រគ័ សាដាច់ ?» ៦២ យីស៊ូ តើល ផា «អាញ់ អា ហង។ អន់ដីស ចឹង ប៉ប័ ប៉ាណូស អាញ់ អ្វៃ គែង សាម៉ា ប‌៉្រ័ះ ឡាក់ ទី អំរ៉ាញ អឺញ លូ ចាក ពឹង ប៉្លៃង កាម៉ល់ §»។ ៦៣-៦៤ កាតាំង យីស៊ូ ផា នីណោ័ះ ម៉ៃគ ក្រាគ់ រ៉ាម៉ះ ប‌៉្រ័ះ កា ហ៊ែក អាវ អ៊ែ ទៅ កេះណោះ កាប ផា «អន់ដីស ទិឌូ កាតាំង កេះ អ៊ែ កាប ផាម៉ាត ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័។ ពិន អូ តងកាន ណាំង ផាញ៉ាន ណាវ្គ ហង។ នីចម័ អន់ដីស ចឹង ឃឹត ប៉្រគ័ ?» ពូ កា តាត់ស៊ិន អន់ ប៉ាន់តោ័ អ្លាត យីស៊ូ។ ៦៥ បក់ អន់ដា កាសុះ ទៀក ពឹរ ពឹង យីស៊ូ។ ពូ សាក្លុំ ម៉ាត់ អ៊ែ កេះណោះ ដាល័ អ៊ែ លូ អំប៉ញ់ ផា «ទួង ហៃ ពឿ ពីត អីស ?» កេះណោះ អន់ឌែ ជឹន អ៊ែ អន់ កា មួត ញ៉ាម ហី ពូ តាពយ គៀងតោរ អ៊ែ ណាវ្គ។
៦៦ ផះ ពេត្រុះ អ្វៃ រឡាន ហី ណោះ ទី ទុច អង់កាន់ ម៉ះ ម៉ៃគ ក្រាគ់ រ៉ាម៉ះ ប‌៉្រ័ះ ម៉ោញ ដូវ ពឹះ ទឹល។ ៦៧ អ៊ែ ប៉ប័ ពេត្រុះ ផះ អ្វៃ អញ់ជួរ អុញ។ អ៊ែ ប៉ាញ់ចាក័ ហៃ កាខាក់ កេះណោះ កាប ផា «អីស អា កា គួប យីស៊ូ តេះ ណាសារែត ដេល !» ៦៨ ហះកា ពេត្រុះ ប៉ាគែក ផា «អាញ់ អូ អន់ហ្នាល់ អ៊ែ អុះ ! អាញ់ អូ ហ្លង់ អុះ អ្លុ កា អីស ប៉ិច កាប ឡឹង សារ ញ៉ា ណោះ»។ ពេត្រុះ អ្យូវ ឡាច់ ឡឹង ណោះ ចាក ឡាច់ គែង ឡីង អ្វៃ ហះ អំប៉ារ រ៉ាំប៊ង។ * ៦៩ ទុច អង់កាន់ ណោះ ប៉ប័ ពេត្រុះ អ្វៃ ហះ ណោះ អ៊ែ កា រ៉ះ លូ កាំឡាំង អ្វៃ រណោះ ណាវ្គ ផា «ប៉ាណូស ណោះ កា គួប យីស៊ូ ដេល !» ៧០ ពេត្រុះ ប៉ាគែក ណាវ្គ។ ម៉ោញ ទ្រុ ឡឹង ណោះ ទី កាំឡាំង បក់ អ្វៃ រណោះ កាប កា ពេត្រុះ ផា «អីស អា កា គួប យីស៊ូ ដេល ហង ខង អីស កា ពឹះ ឡឹង ខេត កាលីឡេ ដេល»។ ៧១ ពេត្រុះ តើល លូ ម៉ត់ ផា «ផា អាញ់ កាប ព្លូង អន់ ប‌៉្រ័ះ ចៃគ ថូត អាញ់ កាតាម ! អាញ់ អូ អន់ហ្នាល់ ប៉ាណូស ណោះ ឡក់»។ ៧២ ផាឌី អ្យិរ អោគ លឺក ទី ពៀរ ផះ ណោះ អ៊ែ កាចាំង កា ប៉ានឹរ យីស៊ូ រ៉ះ កា អ៊ែ ផា «អន់ទ្រួល ឡឹង អ្យិរ អោគ លឺក ទី ពៀរ អីស ចឹង ប៉ាគែក ប៉ៃង ទង ផា អូ អន់ហ្នាល់ អាញ់»។ ណោះ ហង ពេត្រុះ កា ញ៉ាំ។
* ១៤:៥ ១៤:៥ កាក់ ពៀគ គុល «ឌែណារី»។ ម៉ោញ ឌែណារី ឃឺ ខា ប៉្រគ័ គូលី ម៉ោញ ដារ់។ ១៤:២៧ ១៤:២៧ សារ អា ឡាច់ ឡឹង សាការី ១៣:៧ ១៤:៣៦ ១៤:៣៦ សារ ថុក ប៉ាណាប អា ពៀគ គុល «ចក អា»។ § ១៤:៦២ ១៤:៦២ ប៉រ់ ហៃ ដានីអ៊ែល ៧:១៣-១៤ * ១៤:៦៨ ១៤:៦៨ ហ្លា ពូ ច្រាគ់ លូ តី ម៉ោញ ចំលួន ធែម ប៉ានឹរ ផា៖ ផះ ណោះ អ្យិរ អោគ។