១៣
សារ រ៉ោង រ៉ាម៉ះ ចឹង រ៉ាយ រ៉ាំ លូ យីស៊ូ ចឹង ជឹរ ណាវ្គ
១ ផះ យីស៊ូ ចាក ឡាច់ ឡឹង រ៉ោង រ៉ាម៉ះ ប‌៉្រ័ះ ទី សឹះ ម៉ោញ ដូវ កាប លូ អ៊ែ ផា «ណៃឃូ ហៃ អំហ្មោ លូ ហី អា ញ៉ា តិម ដាគ់ ឡាយ៉ាម័ !» ២ យីស៊ូ រ៉ះ កា សឹះ អ៊ែ ផា «ដារ់ គែង ម៉ាត់ អន់ទៀ ហី តីស ដាគ់ អន់ដីស ប៉ប័ អា ពូ ចឹង តាគ់ អំព្លូក រ៉ាយ រ៉ាំ ទិ ហង អូ ទី អំហ្មោ ចំ ចឹង អ្វៃ អំប៉ាំង គួប អ៊ែ ណាវ្គ ហង»។
៣ អន់តីគ ឡឹង ណោះ យីស៊ូ ហាវ ពឹង ប៉ានឹម តើម អូលេវ ត្រង់ រ៉ោង រ៉ាម៉ះ ប‌៉្រ័ះ កេះណោះ អង់អ្វៃ ណោះ សឹះ អ៊ែ សិច ពេត្រុះ យ៉ាកុប យូហាន លូ អន់ត្រេ ពឹះ អំប៉ញ់ លូ អ៊ែ ដឹង ដូវ អន់ឌែ ផា ៤ «ប៉រ់ រ៉ះ ហៃ កា ញឹន ណើ សារ ទិ អា ដារ់ ចំ ចឹង កើត ពឹះ ? ទី កាណាគ័ ញ៉ា ចឹង កើត ពឹះ ភឿ ប៉្រគ័ អន់ អន់ហ្នាល់ ផា សារ ទិ អា ក្យាម័ ចឹង ទឹល ហង ?» ៥ យីស៊ូ រ៉ះ កា អន់ឌែ «អន់ដីស ត្រគ់ ឡាវ៉ាំង ឡាកោ កាខាក់ ជែ សឿ ពូ ឡាំ ប៉ាង៉ល់ អន់ដីស អន់ ហ្យើត ឡាច់ ឡឹង ប‌៉្រ័ះ ៦ ខង ចឹង ទី ប៉ាណូស អៀង ចៃគ សិច ឡាក់ កា សិច អាញ់ ពឹះ កាប ផា "អាញ់ អា ហង យីស៊ូ"។ អន់ឌែ ចឹង ប៉ាណាំ ប៉ាណូស អៀង ដូវ អន់ ហ្យើត ឡាច់ ឡឹង ប‌៉្រ័ះ។ ៧ ផះ ចំ អន់ដីស កាតាំង លៅ ផា ទី ពូ តាកូះ សាំងខាម ក្យាម័ កេះ លូ ប៉ាគ់ ចាំងហាយ្គ ណោះ អន់ដីស ជែ កាដើត ខង សារ ណោះ ត្រគ់ កើត ពឹះ នីណោ័ះ ហង ហះកា បើ ទឹល ដារ់ ចឹង ឡុច អុះ។ ៨ សុនសាត ម៉ោញ ចឹង តាកូះ លូ សុនសាត ម៉ោញ ប៉ាថេត ម៉ោញ ចឹង តាកូះ លូ ប៉ាថេត ម៉ោញ ណាវ្គ។ ទី ចារ អន់ដា តេះ ចឹង រ៉ារ៉ៃត លូ កើត ឡាយ៉ិត ឡាំងវ៉ាញ់ តិម ខាក់ ដេល។ សារ ទិ អា ពៀប ឡាក់ កា អង់កាន់ ប៉ាន់ដា អីគ ឡាឡិគ័ៗ ចឹង អ្វៃ ហាអុញ។
៩ «អ្យគ័ អន់ដីស ឡាវ៉ាំង ឡាកោ អន់ កាខាក់ ខង ពូ ចឹង រ៉ុប អន់ដីស ចៃគ ថូត។ ពូ ចឹង អ្យក់ រ៉ាំងកេ័ះ ពីត អន់ដីស ពឹង រ៉ោង លូ ជឹន អន់ដីស អន់ មួត ក្រាគ់ ណាំផា លូ សាដាច់ តាត់ស៊ិន ញន អន់ដីស សឿ អាញ់។ ហះកា សារ អា ចឹង ប៉្រគ័ អន់ អន់ដីស ទី ទ្រង រ៉ះ កា អន់ឌែ ឡឹង សារ អាញ់ ១០ ខង សារ ដាគ់ ឡឹង ប‌៉្រ័ះ អា ត្រគ់ រ៉ះ អន់ គ្រឹប សុនសាត អ្លុ កាតាំង ហិ។ ១១ ផះ ពូ រ៉ុប អន់ដីស អ្យក់ ឡាំ តាត់ស៊ិន សារ ជែ អ្យូគ កា អូ អ្លុ កាប។ អន់ដីស ត្រគ់ កាប ពួយ ប‌៉្រ័ះ រ៉ះ កា អន់ដីស ផះ ណោះ ហង ខង អូ ត្រគ់ អន់ដីស អុះ ចឹង កាប ឃឺ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលឹង ប‌៉្រ័ះ ដាគ់ កាខាក់ ឡាក់ កាប។ ១២ ម៉ី លូ អុះ ចឹង កេះ តាម៉ឺរ រ៉ុប គួប សោប អន់ ពូ ប៉ាន់តោ័ អ្លាត។ ពឹ ចឹង រ៉ុប គន ទៅ អន់ កា ពូ ប៉ាន់តោ័ អ្លាត។ កាប៉ាច់ គនៗ ចឹង ប៉ាណាំ គួប តាប៉ុញ លូ មើគ ពឹ ទឹប អញ់ជឹន អន់ ពូ ប៉ាន់តោ័ ដេល។ ១៣ ប៉ាណូស ទិឌូ ចឹង អូ ណីស កា អន់ដីស ញន កា សឿ អាញ់។ ហះកា បក់ ចំ ដាម័ អត់ អ្វៃ សឿ ទឹល ឡុច បក់ ណោះ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ ចឹង តង័ អ៊ែ តាទឹច។
១៤ «ប៉ាគ់ អន់ដីស ប៉ប័ កាណាគ័ បឺគ អ៊ក កាខាក់ ឡាក់ ថាំឡាយ * អ្វៃ ពឹង ចារ អូ ឃឺ ចឹង អ្វៃ ណោះ» (ប៉រ់ បក់ អាន ទិឌូ ហ្លង់ ពិ) «កាំឡាំង បក់ អ្វៃ កាណុង ខេត យូដា ត្រគ់ សាតាក់ ឡាំ អោន ឡាកោ ប៉ាគ់ ប៉ានឹម តោ ពិ។ ១៥ បក់ អ្វៃ ពឹង អន់តល័ ហី ត្រគ់ ជឹរ សាតាក់ ឡូត ជែ ម៉ុត អ្យក់ កាណាគ័ កាណុង ហី។ ១៦ កាំឡាំង បក់ អ្វៃ ប៉ាគ់ ម៉ីរ ជែ សឹត អ្យក់ អាវ គ្រឹន ប៉ាគ់ ហី ដេល។ ១៧ រ៉ាំងវ៉ាង ណោះ អង់កាន់ បក់ ឡាកោ គៀម លូ អង់កាន់ រង គន កាសៃគ ថុក ញ៉ាក ខាក់ ហង។ ១៨ ត្រគ់ ម៉ន់ ឡោម ឡា ហះ ប‌៉្រ័ះ ប៉រ់ សារ អា ជែ អន់ កើត ពឹង ថុន បី រ៉ាឡឹម ១៩ ខង រ៉ាំងវ៉ាង ណោះ ចឹង កើត សារ ថុក ញ៉ាក កេង ខាក់។ អូ ទី សារ ថុក ញ៉ាក នែវ អា កើត ពឹះ អុះ ឡឹង ប៉ាន់ដា ប‌៉្រ័ះ ប៉ាំងកើត តេះ ប៉្លៃង ពែ ទឹល រ៉ប់ ដារ់ អា។ យ‌៉័ះ ដារ់ គែង ម៉ាត់ ទៀ កា អូ ទី សារ ថុក ញ៉ាក នែវ អា កើត ពឹះ ណាវ្គ ហង។ ២០ ផា ប‌៉្រ័ះ ប៉្រគ័ អន់ សារ ណោះ កើត ទុញ ដារ់ ចាបះ កា អូ ទី ពឿ ចឹង អ្វៃ រ៉ីស អុះ។ ហះកា ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ ចឹង ប៉្រគ័ អន់ ដារ់ ណោះ កេះ ស៊្រស ញន អ៊ែ តាប៉ាប កា ប៉ាសុន អ៊ែ ទី រ៉ើស។ ២១ ផា ទី ពូ រ៉ះ កា អន់ដីស ផា "ហៃ ប៉ាណូស បក់ ប‌៉្រ័ះ រ៉ើស អន់ ប៉្រគ័ សាដាច់ ណោះ អ្វៃ ហះ អា !" លើ ផា "អ៊ែ អ្វៃ ហះ តោ !" អន់ដីស ជែ សឿ សារ ណោះ ២២ ខង ចឹង ទី ប៉ាណូស អៀង ពឹះ តាំព្លូង រ៉ះ ផា អន់ឌែ ហង ឡាក់ ប‌៉្រ័ះ រ៉ើស ប៉្រើ ប៉្រគ័ សាដាច់ លូ ចឹង ទី ប៉ាណូស អៀង ដូវ រ៉ះ ផា រ៉ាគឹយ ប‌៉្រ័ះ ដេល។ អន់ឌែ ចឹង ប៉្រគ័ សារ អំរ៉ាញ អឺញ អៀង នែវ តាំបាង អន់ កា ពូ ប៉ប័ ភឿ ប៉ាង៉ល់ មួត បក់ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ រ៉ើស អន់ អន់ឌែ ហ្យើត ឡាច់ ឡឹង ប‌៉្រ័ះ ដេល ផា អ្លុ ប៉្រគ័ ទី។ ២៣ ត្រគ់ ឡាវ៉ាំង ឡាកោ អន់ កាខាក់ ដាគ់ កេះ អាញ់ រ៉ះ សារ អា អន់ អន់ដីស អ្លុ អន់ទ្រួល ទិ កេះ។
២៤ «រ៉ាំងវ៉ាង ណោះ កេះ កើត សារ ថុក ញ៉ាក ខាក់ កេះ ដារ់ ចឹង កេះ ម៉ាម៉ាំង ខៃ កា ចឹង អូ តាតារ ហង ដេល។ ២៥ សំឡង់ ពឹង ប៉្លៃង ចឹង ឡិ ជឹរ អំរ៉ាញ ពឹង ប៉្លៃង កា ចឹង រ៉ាន់ថើគ ដេល។ ២៦ កេះណោះ ពូ ចឹង ប៉ប័ ប៉ាណូស អាញ់ ចាក ពឹង កាម៉ល់ ទី អំរ៉ាញ កេង ខាក់ លូ ទី តាតារ ក្លាគ់ ដេល។ ២៧ កេះណោះ អាញ់ ចឹង ប៉្រើ មួត ប៊យ ប‌៉្រ័ះ ចាក ប៉ាតុំ មួត បក់ ប‌៉្រ័ះ រ៉ើស ប៉្រគ័ ប៉ាសុន អ៊ែ គ្រឹប ចារ ពឹង អង់កក់ តេះ អា។
២៨ «ហគ់ អន់ដីស អ្យក់ ចាជ្រែប ហៃ សារ ប៉ាន់ដឹប ឡឹង តើម ហ្រា។ ផះ ចំ អន់ដីស ប៉ប័ តើម ហ្រា ចាត់ ហ្លា កាសៃគ ឡាញ់ចឺន ណោះ អន់ដីស អ្លុ អន់តគ់ ផា ក្យាម័ ចឹង ទឹល ថុន បី ហង។ ២៩ ទឹល នីណោ័ះ ផះ ចំ អន់ដីស ប៉ប័ សារ អា កើត ពឹះ ណោះ ត្រគ់ អ្លុ អន់តគ់ ផា ដារ់ ណោះ ក្យាម័ ចឹង ទឹល ហង។ ៣០ អាញ់ ប៉រ់ រ៉ះ កា អន់ដីស តាទឹច ផា ទី ប៉ាណូស បក់ អន់ដា អ្វៃ ពឹង រ៉ាំងហាវ អា បើ តាន័ តោ័ អុះ អន់ឌែ ចឹង ប៉ប័ សារ ទិ អា កើត ពឹះ ដេល ហង។ ៣១ តេះ លូ ប៉្លៃង ចឹង រ៉ាយ រ៉ាំ ហ៊្យង ហ្យើត ហះកា ប៉ានឹរ អាញ់ កាប អា អូ អ្លុ ហ៊្យង អុះ។
៣២ «កាប៉ាច់ ដារ់ លូ មង ចំ ចឹង ត្រគ់ កើត ពឹះ សារ ណោះ អូ ទី បក់ ពឿ អ្លុ អុះ។ យ‌៉័ះ ប៊យ ប‌៉្រ័ះ ឡាក់ អ្វៃ ពឹង ប៉្លៃង កាតាម យ‌៉័ះ អាញ់ ឡាក់ គន ប‌៉្រ័ះ កាតាម អូ ទី ពឿ អ្លុ ដារ់ សារ ណោះ ចឹង ត្រគ់ កើត ពឹះ អុះ។ ទី ដឹង ពឹ អាញ់ ដូវ អ៊ែ អ្លុ។ ៣៣ អន់ដីស ទិឌូ អូ អ្លុ អន់តគ់ អុះ ផា ដារ់ ចំ ចឹង កើត សារ ណោះ ទឹល នីណោ័ះ ត្រគ់ ឡាវ៉ាំង អន់ កាខាក់។ ៣៤ ដារ់ កាំឡត់ ណោះ ពៀប ឡាក់ កា កាម៉ាក័ ម៉ោញ ដូវ ចាក ឡាច់ ឡឹង ហី ឡាំ ប៉ាគ់ ចាំងហាយ្គ។ អ៊ែ អន់ មួត ទុច អ៊ែ រ៉ាំងហៃ រ៉ាស អំប៉ាស ហី ក្រាន អ៊ែ លូ ជែក ង៉ារ អន់ កា អន់ឌែ ប៉្រគ័ ទឹប អន់តគ់ រ៉ះ កា បក់ ញ៉ាម ហី អន់ ឡាវ៉ាំង កាខាក់ ដេល។ ៣៥ អន់ដីស ទិឌូ អា កា ត្រគ់ ឡាវ៉ាំង និះទៅ ដេល ខង អន់ដីស អូ អ្លុ កា តាំងឡា ហី ណោះ ចឹង សឹត មង ប៉ុប ចំ អុះ។ កាង៉ាច អ្លុ អ៊ែ លើ ទងតិគ័ ម៉ាំង អ្លុ អ៊ែ លើ អ្យិរ អោគ ម៉ោញ ទង អ្លុ អ៊ែ លើ ផះ កាំលឺ អ្លុ អ៊ែ។ ៣៦ អ្យូគ ផៃគ អ៊ែ សឹត ទៀ ត្រគ់ ផះ អន់ដីស តៃប ហ្លាក់។ ៣៧ សារ អាញ់ រ៉ះ អន់ អន់ដីស កាតាំង អា អាញ់ កា ប៉ិច រ៉ះ អន់ កាំឡាំង ទិឌូ អ្លុ អន់តគ់ និះទៅ ដេល ម៉ាគ់ ឡាវ៉ាំង ឡាកោ កាខាក់»។
* ១៣:១៤ ១៣:១៤ កាណាគ័ បឺគ អ៊ក កាខាក់ ឡាក់ ថាំឡាយ ប៉រ់ ហៃ ដានីអ៊ែល ៩:២៧; ១១:៣១; ១២:១១។ សារ ដានីអ៊ែល រ៉ះ ណោះ កាប ឡឹង សាដាច់ អាន់ទីយ៉ូគូះ អេពីផាន អ៊ែ ប៉្រគ័ អន់ហ្នឹង លូ អ្យក់ សាគែ សៃន ប‌៉្រ័ះ សេយូះ ពឹង រ៉ោង រ៉ាម៉ះ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័។ យីស៊ូ ប៉ិច រ៉ះ ផា ចឹង ទី សារ វ៉ឹច លូ អា ម៉ោញ ណាវ្គ កើត ពឹះ ពឹង រ៉ោង រ៉ាម៉ះ។ ១៣:១៥ ១៣:១៥ ហី សុនសាត ពូ ទី អន់តល័ សាម៉ើ ពូ ឃើយ ហាវ អ្វៃ ពឹង អន់តល័ ដេល។ ១៣:២៦ ១៣:២៦ ប៉រ់ ហៃ ដានីអ៊ែល ៧:១៣-១៤