១២
សារ ប៉ាន់ដឹប ពូ រ៉ាំងហៃ ម៉ីរ តើម ប៉្លៃ អង់កាច
១ កេះណោះ យីស៊ូ រ៉ះ សារ កា ពូ កាប ប៉ាន់ដឹប ផា «ទី កាម៉ាក័ ម៉ោញ ដូវ ប៉្រគ័ ម៉ីរ តប់ តើម ប៉្លៃ អង់កាច។ អ៊ែ ប៉្រគ័ រ៉ាំប៊ង ជុំ ម៉ីរ លូ ប៉្រគ័ ចារ រ៉ូត័ ប៉្លៃ ដេល។ កេះណោះ អ៊ែ ប៉្រគ័ ប៉ើក ជៀរ ម៉ោញ តុត ចាំងហីគ។ ឡៃង ឡឹង ណោះ អ៊ែ អន់ ពូ រ៉ាំងហៃ ជែក។ កេះណោះ អ៊ែ ចាក ឡាំ ប៉ាគ់ ចាំងហាយ្គ។ ២ ទឹល ថុន អ្លេះ ប៉្លៃ អង់កាច តាំងឡា ម៉ីរ ណោះ ប៉្រើ ទុច ម៉ោញ ដូវ ឡាំ អ្យក់ ចានែក ម៉ះ អ៊ែ ឡឹង មួត រ៉ាំងហៃ ម៉ីរ អ៊ែ ណោះ។ ៣ មួត រ៉ាំងហៃ ម៉ីរ ណោះ រ៉ុប ពីត ទុច តាំងឡា ម៉ីរ កេះណោះ តាំងហ្យិត អន់ អ៊ែ សឹត តី តាដោះ។ ៤ ឡៃង ឡឹង ណោះ បក់ តាំងឡា ម៉ីរ កា ប៉្រើ ទុច ម៉ោញ ដូវ ណាវ្គ។ មួត រ៉ាំងហៃ ម៉ីរ ណោះ កាមៃ កល់ អ៊ែ លូ ត័ះ ប៉ាស្យាប កាប អូ ដាគ់ កា អ៊ែ។ ៥ កេះណោះ តាំងឡា ម៉ីរ ប៉្រើ ទុច ម៉ោញ ដូវ ណាវ្គ ឡាំ។ មួត បក់ អ្វៃ រ៉ាំងហៃ ម៉ីរ ណោះ ប៉ាន់តោ័ អ្លាត អ៊ែ។ ឡៃង ឡឹង ណោះ បក់ តាំងឡា ម៉ីរ ណោះ កា ប៉្រើ មួត ទុច អៀង ដូវ ណាវ្គ ឡាំ។ ពូ កា ពីត គ្រឹប អន់ឌែ បក់ អន់ដា ពូ ប៉ាន់តោ័ អ្លាត។ ៦ តាំងឡា ម៉ីរ កា ទី គន កាម៉ាក័ ម៉ោញ ដូវ ឡាក់ អ៊ែ ប៉ិច ចៃ ខាក់។ ប៉ាគ់ អន់តីគ អ៊ែ ប៉្រើ គន អ៊ែ ទៅ ឡគ ឡាំ ទឹប ឃឹត ផា "ពូ ចឹង អ្យិល កូត័ ហង កា គន តាម័ អាញ់ អា"។ ៧ ហះកា មួត បក់ ក្យាគ់ រ៉ាំងហៃ ម៉ីរ ណោះ កាប លូ គួប អន់ឌែ ផា "បក់ អា ហង ចឹង អ្យក់ ប៉ាដក់ ប៉ាជៀ ម៉ីរ អា ! ពិ ពិន ប៉ាន់តោ័ អ្លាត អ៊ែ ម៉ាគ់ ចឹង ទី ម៉ីរ អា កា ពិន"។ ៨ ពូ កា រ៉ុប គន តាម័ តាំងឡា ម៉ីរ កេះណោះ ប៉ាន់តោ័ ហឹរ អ្លាត អ៊ែ ហះ អន់ទ្រឹល ម៉ីរ ប៉្លៃ អង់កាច ណោះ ហង។ ៩ នីចម័ តាំងឡា ម៉ីរ ចឹង ប៉្រគ័ ? អ៊ែ ចឹង ឡាំ ប៉ាន់តោ័ មួត បក់ រ៉ាំងហៃ ម៉ីរ ណោះ ហង កេះណោះ អន់ កា ពូ អន់ទៀគ ណាវ្គ រ៉ាំងហៃ ជែក ម៉ីរ អ៊ែ ណោះ។ ១០ អន់ដីស អូ ទី អាន ប សារ កាប កាណុង ផាប់ ប៉ានឹរ ប‌៉្រ័ះ ផា៖
 
"អំហ្មោ មួត រ៉ាគឹយ ហី ហឹរ អ្លាត
កិញអៀ អា កេះ អំហ្មោ សាំខាន់ ឡឹង ពូ។ *
១១ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ ប៉្រគ័ សារ កេង ខាក់ អា
ប៉្រគ័ អន់ ប៉ាណូស ពិន ហៃ ញម ខាក់"»។
 
១២ មួត ក្រាគ់ មួត ណៃឃូ អ្លុ អន់តគ់ ផា យីស៊ូ កាប សារ ណោះ ឃឺ កាប ប៉ាន់តាំង កា អន់ឌែ ណោះ ហង អន់ឌែ ណាំង ទ្រង រ៉ុប អ៊ែ ហះកា អន់ឌែ អ្យូគ កា មួត ប៉ាសុន។ ណោះ ហង អន់ឌែ ចាក ឡាច់ ឡឹង ចារ យីស៊ូ។
សារ មួត ផារ៉ាស៊ី លូ សាឌូស៊ី ណាំង សារ លូ យីស៊ូ
១៣ មួត ផារ៉ាស៊ី លូ មួត គន សោ សាដាច់ ហេរត ឡាំ អ្វៃ ក្យាម័ យីស៊ូ ភឿ ប៉ិច សាំយ៉ាំង អ្លុ ផៃគ យីស៊ូ ទី កាប យច។ ១៤ អន់ឌែ ប៉ាណាំ គួប តាគ់ អំប៉្រគ័ កាប ដាគ់ លូ យីស៊ូ ផា «ណៃឃូ ញឹន អ្លុ ផា អីស ប៉ាណូស ដាគ់ ត្រង់ ខាក់ អីស អូ អ្យូគ កា ពឿ អុះ អូ ឃឹត ផា បក់ តីស លើ បក់ ថិ ឃឺ អីស ប៉ាំងហៀន ពួយ សារ ប‌៉្រ័ះ ដាគ់ ត្រង់ តាទឹច។ នីចម័ ចាបាប់ ប‌៉្រ័ះ អន់ ប ពិន ស៊ង រ៉ាបៃ កា សាដាច់ តីស រ៉ូម ណោះ ?» ១៥ យីស៊ូ ឃឹត ហ្លង់ ឡឹង សារ អូ ដាគ់ កាណុង ពុត អន់ឌែ។ កេះណោះ អ៊ែ កាប ផា «ញ៉ា ត្រគ់ អន់ដីស ណាំង សារ លូ អាញ់ ? អ្យក់ ហៃ លៀន កាក់ អន់ កា អាញ់ ហៃ ប៉ាគ់ អា»។ ១៦ ពូ កា អ្យក់ កាក់ ម៉ោញ អន់ កា យីស៊ូ កេះណោះ អ៊ែ អំប៉ញ់ ផា «ហ៊ូប ពឿ សិច ពឿ ពឹង កាក់ អា ?» ពូ តើល ផា «ហ៊ូប លូ សិច សាដាច់ តីស រ៉ូម»។ ១៧ យីស៊ូ កាប លូ ពូ ផា «កាណាគ័ ញ៉ា ឡាក់ រ៉ាស ម៉ះ សាដាច់ រ៉ូម មប កា សាដាច់ រ៉ូម ទៅ ពិ ហះកា កាណាគ័ ញ៉ា ឡាក់ ម៉ះ ប‌៉្រ័ះ មប កា ប‌៉្រ័ះ ទៅ ដេល»។ កាំឡាំង ទិឌូ ញម ខាក់ កា យីស៊ូ ផា ណោះ។
១៨ ទី មួត សាឌូស៊ី ពឹះ កាកាប លូ យីស៊ូ ដេល។ កាំឡាំង មួត សាឌូស៊ី អូ សឿ ផា ប៉ាណូស តោ័ កេះ អ្លុ រ៉ីស សឹត ណាវ្គ អុះ។ អន់ឌែ អំប៉ញ់ យីស៊ូ ផា ១៩ «ណៃឃូ ញ៉ា វគ័ ម៉ូសេ ទី ច្រាគ់ រ៉ះ ផា បក់ ចំ ទី កាម៉ាញ់ កេះណោះ អ៊ែ តោ័ ហះកា បើ តាន័ ទី គន ត្រគ់ ធែម ថាអុះ ណាវ្គ អន់ ទី អៃ ភឿ ប៉ាំងកើត គន តូ ផូង័ វ៉ាច់ អន់ កា ម៉ី អ៊ែ § ២០ ប៉ាន់ដឹប ផា ទី អុះ ម៉ី កាម៉ាក័ តាំប៉ើះ ដូវ។ ម៉ី ឡោងទ្រៀ អ៊ែ ទី កាម៉ាញ់ កេះណោះ អ៊ែ តោ័ ហះកា បើ តាន័ ទី គន អុះ។ ២១ កេះណោះ ពូ ធែម អន់ កា ថាអុះ ណាវ្គ អ៊ែ តោ័ បើ តាន័ ទី គន ដេល កេះណោះ អុះ ទី ពៀរ កា តោ័ និះទៅ ដេល។ ២២ អុះ ម៉ី ទិ តាំប៉ើះ ដូវ ណោះ ទី អង់កាន់ ណោះ ហះកា បើ តាន័ ទី គន អុះ។ អន់តីគ ឡឹង ណោះ អង់កាន់ ណោះ តោ័ ដេល។ ២៣ ទឹល នីណោ័ះ ប៉ាគ់ ទឹល ដារ់ ប៉ាណូស តោ័ រ៉ីស សឹត អន់ទៀ កា ពឿ ចឹង ទី អង់កាន់ ណោះ ខង អុះ ម៉ី អន់ឌែ ទិ តាំប៉ើះ ដូវ ទី អង់កាន់ ណោះ និះទៅ ដេល ?» ២៤ យីស៊ូ តើល រ៉ះ កា អន់ឌែ ផា «អន់ដីស ឃឹត យច កេះ ញន អន់ដីស អូ អន់ហ្នាល់ ផាប់ ប៉ានឹរ ប‌៉្រ័ះ លូ អូ អន់ហ្នាល់ សារ អឺញ អំរ៉ាញ ម៉ះ ប‌៉្រ័ះ ដេល។ ២៥ ប៉ាគ់ ទឹល ដារ់ ប៉ាណូស តោ័ រ៉ីស សឹត អន់ទៀ អន់ឌែ អូ អ្លុ ទី ក្លោ ទី កាម៉ាញ់ ណាវ្គ អុះ ឃឺ ចឹង អ្វៃ ឡាក់ កា មួត ប៊យ ប‌៉្រ័ះ អ្វៃ ពឹង ប៉្លៃង តោ ដេល។ ២៦ កាប៉ាច់ សារ ប៉ាណូស តោ័ ចឹង រ៉ីស សឹត ណាវ្គ ម៉ូសេ ទី ច្រាគ់ កាណុង ផាប់ ប៉ានឹរ ប‌៉្រ័ះ ឡាក់ ទី រ៉ះ ឡឹង សារ ប‌៉្រ័ះ កាប ឡឹង អុញ សា ប៉ោម។ អន់ដីស អូ អាន ប ? ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ កាប លូ ម៉ូសេ ផា "អាញ់ អា ប‌៉្រ័ះ ឡាក់ រ៉ាំងហៃ អាប៉្រាហាំ លូ អ៊ីសាក់ លូ យ៉ាកុប"* ២៧ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ អូ ត្រគ់ ប‌៉្រ័ះ ឡាក់ រ៉ាំងហៃ ប៉ាទ្រូ អុះ ឃឺ ប‌៉្រ័ះ រ៉ាំងហៃ ប៉ាណូស រ៉ីស។ ឃឹត នែវ អន់ដីស អា យច កេះ»។
២៨ ទី ណៃឃូ ប៉ាំងហៀន ចាបាប់ ម៉ោញ ដូវ អ្វៃ ក្យាម័ រណោះ កាតាំង ពូ កាកាប លូ យីស៊ូ។ អ៊ែ ប៉ប័ ផា យីស៊ូ តើល ពូ ត្រគ់ ខាក់។ អ៊ែ កា ម៉ុត ក្យាម័ យីស៊ូ លូ អំប៉ញ់ ផា «ចាបាប់ ញ៉ា តីស ហ៊្លត ឡឹង ពូ ហះ ?» ២៩ យីស៊ូ តើល រ៉ះ ផា «ចាបាប់ ទី ម៉ោញ តីស ហ៊្លត ឡឹង ពូ "អឺ មួត អ៊ីស្រាអ៊ែល ហគ់ សាំយ៉ាំង ពិ ! ទី ដឹង ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ អា ហង ប‌៉្រ័ះ តាទឹច។ ៣០ ត្រគ់ ប៉ិច ចៃ កា ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ ឡាក់ ប‌៉្រ័ះ ម៉ះ អន់ដីស ទិ ពុត ទិ ពៀក ទឹប ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលឹង ទឹប ឡាកោ ប៉ាំងឡៃ" ៣១ ចាបាប់ ទី ពៀរ "ត្រគ់ ប៉ិច ចៃ កា ពូ ឡីង គែង ឡាក់ ប៉ិច ចៃ កា ឡាកោ អីស ទៅ ដេល"។ អូ ទី ចាបាប់ ចំ តីស ឡឹង ចាបាប់ ពៀរ អា អុះ»។ ៣២ ណៃឃូ ប៉ាំងហៀន ចាបាប់ ណោះ តើល យីស៊ូ ផា «ត្រគ់ តាទឹច ហង អីស ផា ទី ប‌៉្រ័ះ ដឹង ម៉ោញ តាទឹច អូ អន់ ទី ប‌៉្រ័ះ ញ៉ា ណាវ្គ កាយ ឡឹង អ៊ែ អុះ។ ៣៣ អន់ ប៉ិច ចៃ កា ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ ទិ ពុត ទិ ពៀក ទឹប ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលឹង ទឹប ឡាកោ ប៉ាំងឡៃ លូ ប៉ិច ចៃ កា ពូ ឡីង គែង ឡាក់ កា ប៉ិច ចៃ កា ឡាកោ តាំងឡា ណោះ ដាគ់ លឺន ឡឹង ពុះ កាណាគ័ រ៉ាម៉ះ ប‌៉្រ័ះ លូ កាណាគ័ ទៀន អន់ គ្រឹប នែវ សាំ»។ ៣៤ យីស៊ូ កាតាំង ប៉ាណូស ណោះ ផា នីណោ័ះ អ៊ែ ផា «អីស ក្យាម័ ចឹង ទី ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ រ៉ាំងហៃ រ៉ាំងខ្យា ហង»។ កេះណោះ អូ ទី បក់ ពឿ ខឹន អំប៉ញ់ អ៊ែ ហង។
៣៥ ផះ អ៊ែ អ្វៃ ប៉ាំងហៀន ពូ ប៉ាគ់ ចារ រ៉ោង រ៉ាម៉ះ  អ៊ែ កាប ណាវ្គ ផា «ខ ញ៉ា ត្រគ់ មួត ណៃឃូ ប៉ាំងហៀន ចាបាប់ ផា សាដាច់ ដាវីត អ៊ែ វគ័ ប៊ក កា បក់ ប‌៉្រ័ះ រ៉ើស អន់ ប៉្រគ័ សាដាច់ នីណោ័ះ ? ៣៦ សាដាច់ ដាវីត តាំងឡា កាប ពួយ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលឹង ប‌៉្រ័ះ ដាគ់ កាខាក់ ផា៖
 
"ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ កាប លូ ពឹ តាំងឡា អាញ់ ផា
'ហគ់ អ្វៃ ពឹង ចារ អំរ៉ាញ គែង សាម៉ា អាញ់
ក្យាគ់ អាញ់ ចឹង ពីត តាម៉ឺរ អីស អន់ អ្វៃ អន់តេ័ះ តាំប៉ាង ជុង អីស' "§
 
៣៧ ទឹល សាដាច់ ដាវីត តាំងឡា អើ បក់ ប‌៉្រ័ះ រ៉ើស អន់ ប៉្រគ័ សាដាច់ ណោះ ផា ពឹ តាំងឡា កេះ ញ៉ា ត្រគ់ ពូ ផា សាដាច់ ដាវីត ឡាក់ វគ័ ប៊ក អ៊ែ នីណោ័ះ ?» ទី កាំឡាំង អៀង សាំយ៉ាំង យីស៊ូ រ៉ះ សារ ណោះ អន់ឌែ ប៉ាញ័ ពុត ខាក់។
៣៨ ផះ យីស៊ូ អ្វៃ ប៉ាំងហៀន ពូ ណោះ អ៊ែ កាប ផា «ប៉រ់ ឡាវ៉ាំង ឡាកោ លូ មួត ណៃឃូ ប៉ាំងហៀន ចាបាប់ អន់ កាខាក់។ អន់ឌែ ឌុ ពៀត អាវ តីស អ្លឹង លូ ចាចាក ពឹង តាឡាត ប៉ិច កា ពូ ការ៉ុប សាំប‌៉័ះ អន់ឌែ។ ៣៩ ផា អ្វៃ ពឹង រ៉ោង ណាំង ដឹង ចារ ដាគ់ សាំ លឺន ឡឹង ពូ។ ផា អ្វៃ ប៉ាគ់ ចារ អៃត សា ណាំង ដឹង ចារ ក្រាគ់ បក់ កានឹត លឺន ឡឹង ពូ ដេល។ ៤០ អន់ឌែ ឌុ លោប អ្យក់ រ៉ាស អំប៉ាស ម៉ះ មួត អន់ត្រោ័ អន់ទ្រុះ លូ តាំប៉្រគ័ ម៉ន់ ទុញៗ ខាក់ ដេល។ អន់ឌែ ណោះ ចឹង ត្រគ់ ថូត ក្លាំង លឺន ឡឹង ពូ»។
សារ អង់កាន់ អន់ត្រោ័ ចៃគ លៀន មប អន់ កា ប‌៉្រ័ះ
៤១ កេះណោះ យីស៊ូ ចាក ឡាំ អង់អ្វៃ ហះ ម៉ាត់ ចារ ពូ ចៃគ លៀន មប អន់ កា ប‌៉្រ័ះ។ ផះ ណោះ ទី មួត បក់ ប‌៉្រ័ះ ប៉ាត្រង័ អៀង ដូវ អន់ឌែ ចៃគ លៀន អៀង ដេល។ ៤២ ហះកា ទី អង់កាន់ អន់ត្រោ័ ថុក ញ៉ាក ម៉ោញ ដូវ ចៃគ លៀន ប៊ែត ខាក់ ទី ដឹង ពៀរ ច្យិម * ឡក់។ ៤៣ កេះណោះ យីស៊ូ អើ មួត សឹះ លូ រ៉ះ ផា «អាញ់ ប៉រ់ រ៉ះ កា អន់ដីស តាទឹច ផា អង់កាន់ អន់ត្រោ័ ថុក ញ៉ាក អា ទី ចៃគ លៀន មប អន់ កា ប‌៉្រ័ះ អៀង ឡឹង ពូ ៤៤ ខង កាំឡាំង អន់ទៀគៗ អ្យក់ ចៃគ ដឹង លៀន អន់ឌែ សល់ មប អន់ កា ប‌៉្រ័ះ ហះកា អង់កាន់ អន់ត្រោ័ ថុក ញ៉ាក អា ចៃគ ទិ លៀន ឡាក់ អ៊ែ ទី មប អន់ កា ប‌៉្រ័ះ ឃឺ លៀន ឡាក់ អ៊ែ តងកាន ខាក់ ភឿ សិម ឡាកោ អ៊ែ»។
* ១២:១០ ១២:១០ សារ អា យីស៊ូ កាប ពៀប ឡឹង ឡាកោ អ៊ែ ទៅ ឡាក់ អំហ្មោ ដាគ់ ណោះ។ ១២:១១ ១២:១១ សារ អា ឡាច់ ឡឹង ផាប់ អញ់ស៊ែ ប៉ានេ ប‌៉្រ័ះ (ទំនុក/តម្កើង) ១១៨:២២-២៣ ១២:១៣ ១២:១៣ ថាម៉ាដា មួត ផារ៉ាស៊ី លូ មួត គន សោ សាដាច់ ហេរត អូ ត្រគ់ លូ គួប សោប អុះ។ § ១២:១៩ ១២:១៩ ប៉រ់ ហៃ សារ អន់ ចាបាប់ លឺក ទី ពៀរ (ចោទិយ/កថា) ២៥:៥-១០ * ១២:២៦ ១២:២៦ សារ អា ឡាច់ ឡឹង សារ ឡាច់ (និក្ខមនំ) ៣:៦ ១២:៣០ ១២:២៩-៣០ សារ អា ឡាច់ ឡឹង សារ អន់ ចាបាប់ លឺក ទី ពៀរ (ចោទិយ/កថា) ៦:៤-៥ ១២:៣១ ១២:៣១ សារ អា ឡាច់ ឡឹង ចាបាប់ មួត លេវី (លេវីវិន័យ) ១៩:១៨ § ១២:៣៦ ១២:៣៦ សារ អា ឡាច់ ឡឹង ផាប់ អញ់ស៊ែ ប៉ានេ ប‌៉្រ័ះ (ទំនុក/តម្កើង) ១១០:១ * ១២:៤២ ១២:៤២ ច្យិម ពៀគ គុល «ឡិបតា»។ ១២៨ ឡិបតា សាម៉ើ លូ ម៉ោញ ឌែណារី។ ម៉ោញ ឌែណារី ឃឺ ខា ប៉្រគ័ គូលី ម៉ោញ ដារ់។