១១
សារ យីស៊ូ ម៉ុត ពឹង មឿង យេរូសាឡឹម
១ យីស៊ូ លូ មួត សឹះ ចាក ក្យាម័ ទឹល មឿង យេរូសាឡឹម កេះ។ ទឹល ស្រុក បេតផាសេ លូ ស្រុក បេតថានី ក្យាម័ ប៉ានឹម តើម អូលេវ យីស៊ូ ប៉្រើ សឹះ អ៊ែ ពៀរ ដូវ ចាក អន់ទ្រួល ២ លូ អន់តគ់ កា អន់ឌែ ផា «ហគ់ អន់ដីស ចាក ឡាំ ប៉ាគ់ ស្រុក ពូ គែង ម៉ាត់ តោ ទឹល ប៉ាគ់ ណោះ អន់ដីស ចឹង ប៉ប័ លៀ ប៉ាញ័ តាម័ ម៉ោញ កាតុ ពូ កត់ អ្លាត។ លៀ ណោះ បើ តាន័ ទី បក់ ពឿ ជិះ អុះ។ អ្យគ័ រ៉ីស អ្យក់ ឡាំ ប៉ាគ់ អា។ ៣ ផា ពូ អំប៉ញ់ អន់ដីស "ញ៉ា ត្រគ់ អន់ដីស រ៉ីស អ្យក់ លៀ អា ?" អន់ដីស រ៉ះ ផា "ពឹ តាំងឡា ញឹន តងកាន កេះណោះ អ៊ែ ចឹង ជឹន ស៊្រស ណាវ្គ"»។ ៤ មួត សឹះ ពៀរ ដូវ ណោះ ចាក ឡាំ ប៉ប័ លៀ ប៉ាញ័ តាម័ ម៉ោញ ពូ កត់ ហះ អំប៉ារ សានែង ទ្រង គែង ឡីង ហី អន់ឌែ កា ឡាំ រ៉ីស អ្យក់។ ៥ ទី កាំឡាំង អន់ដា អ្វៃ រណោះ ប៉ប័ អន់ឌែ រ៉ីស លៀ កា អំប៉ញ់ ផា «ញ៉ា ត្រគ់ អន់ដីស រ៉ីស អ្យក់ លៀ អា ?» ៦ មួត សឹះ កា រ៉ះ ពួយ ប៉ានឹរ យីស៊ូ អន់តគ់ កា អន់ឌែ កេះណោះ ពូ អន់ អន់ឌែ ទុង អ្យក់ លៀ ណោះ។ ៧ សឹះ ពៀរ ដូវ ទុង អ្យក់ លៀ ណោះ ជឹន អន់ កា យីស៊ូ លូ រ៉ីស អាវ អន់ឌែ ត្រាក័ ពឹង អង់កក់ លៀ។ កេះណោះ យីស៊ូ ហាវ ជិះ លៀ ណោះ។
៨ ទី កាំឡាំង អៀង ប៉ាណាំ គួប រ៉ីស អាវ ត្រាក័ ពឹង ទ្រង បក់ អន់ដា កោះ តាំងកង់ អ្យិត ត្រាក័ ពឹង ទ្រង យីស៊ូ ចាក ដេល ភឿ ហាប់ អ៊ែ។ ៩ ទិ កាំឡាំង បក់ ចាក ពួយ យីស៊ូ ទឹប គែង អង់កក់ ទឹប គែង ង៉ីរ តាំងហើ ផា «ហូសាណា* ! អន់ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ ជឹន អន់ សារ ដាគ់ កា អីស ឡាក់ ពឹះ ប៉ាតាង អ៊ែ។ ១០ អន់ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ ជឹន អន់ សារ ដាគ់ កា អីស ឡាក់ ចឹង រ៉ាំងហៃ រ៉ាំងខ្យា ប៉ាតាង សាដាច់ ដាវីត ឡាក់ វគ័ អីស។ ហូសាណា ! ប៉ានេ ប‌៉្រ័ះ អ្វៃ ពឹង ប៉្លៃង ចាំងហីគ កាខាក់»។ ១១ ផះ រ៉ាំងវ៉ាង យីស៊ូ ចាក ម៉ុត ពឹង មឿង យេរូសាឡឹម អ៊ែ កា ចាក ម៉ុត ពឹង រ៉ាំប៊ង រ៉ោង រ៉ាម៉ះ ប‌៉្រ័ះ ដេល។ កេះ អ៊ែ ហៃ គ្រឹប កាណាគ័ អ្វៃ ជុំ រណោះ កេះ អ៊ែ កា ប៉ាណាំ សឹះ ១២ ដូវ សឹត ប៉ាគ់ ស្រុក បេតថានី ខង ប៉្លៃង ក្យាម័ ចឹង ម៉ាំង កេះ។
១២ ប៉ាគ់ ដារ់ តាយ៉ាង័ អន់ឌែ ចាក ឡាច់ ឡឹង ស្រុក បេតថានី ណាវ្គ ផះ ណោះ យីស៊ូ កា ឡាយ៉ិត។ ១៣ អ៊ែ ប៉ប័ តើម ហ្រា ឡឹង ចាំងហាយ្គ ហ្លា តាឌុក តាឌេ អ៊ែ កា ឡាំ ហៃ អ្លុ ផៃគ ទី ប៉្លៃ។ ប៉ាគ់ ទឹល ណោះ អ៊ែ ប៉ប័ ហ្រា ទី ដឹង ហ្លា ដោះ ឌែល ខង បើ តាន័ ទឹល ថុន អ៊ែ ប៉្លៃ។ ១៤ យីស៊ូ កាប កា តើម ហ្រា ណោះ ផា «គឹត អៀ ប៊ែង ម៉ាត់ អូ ទី បក់ ពឿ ចឹង អ្លេះ សា ប៉្លៃ អីស ហង»។ មួត សឹះ កា កាតាំង ដេល យីស៊ូ កាប ណោះ។
១៥ យីស៊ូ ទឹល មឿង យេរូសាឡឹម លូ មួត សឹះ កេះណោះ អ៊ែ ចាក ម៉ុត កាណុង រ៉ាំប៊ង រ៉ោង រ៉ាម៉ះ ទ្រុះ ឡាច់ មួត ប្រូ ប្រី រឡាន រ៉ោង រ៉ាម៉ះ ប‌៉្រ័ះ។ អ៊ែ តាឡក័ អ្លាត គ្រេ ចារ ពូ តូរ័ លៀន លូ គ្រេ ចារ ពូ អង់អ្វៃ ប្រូ អន់តើប។ ១៦ យីស៊ូ អូ អន់ បក់ ពឿ គយ តូង័ កាណាគ័ ចាក ម៉ុត ទ្រង រ៉ោង រ៉ាម៉ះ ណោះ អុះ។ ១៧ អ៊ែ អន់តគ់ ប៉ាតោ កា ពូ ផា «កាណុង ផាប់ ប៉ានឹរ ប‌៉្រ័ះ ទី ច្រាគ់ រ៉ះ ផា "ហី អាញ់ ឃឺ ចារ សាំរ៉ាប់ គ្រឹប សុនសាត ម៉ន់ អើ អាញ់" ហះកា អន់ដីស អ្យក់ ហី អា ប៉្រគ័ ចារ មួត អន់តុង អន់ទួក §»។ ១៨ មួត ម៉ៃគ ក្រាគ់ រ៉ាម៉ះ ប‌៉្រ័ះ លូ មួត ណៃឃូ ប៉ាំងហៀន ចាបាប់ កាតាំង លៅ ឡឹង សារ ណោះ អន់ឌែ ឃឹត ណាំង ទ្រង ប៉ិច ប៉ាន់តោ័ អ្លាត យីស៊ូ ខង អន់ឌែ អ្យូគ កា អ៊ែ ញន កា កាំឡាំង អៀង ញម កា សារ អ៊ែ ប៉ាំងហៀន ពូ ណោះ។ ១៩ ទឹល កាង៉ាច យីស៊ូ លូ សឹះ អ៊ែ ចាក ឡាច់ គែង ឡីង មឿង យេរូសាឡឹម ម៉ោញ ទង ណាវ្គ។
២០ តារ កាំលឺ ផះ អន់ឌែ ចាក រទ្រង មួត សឹះ ប៉ប័ តើម ហ្រា ឡាយ៉ោ ក្រោះ ទឹល រ៉ាយ៉ះ។ ២១ ពេត្រុះ កាចាំង ឡឹង ប៉ានឹរ យីស៊ូ កាប ណោះ ហង អ៊ែ ផា «ណៃឃូ ! ហៃ តោ តើម ហ្រា អីស កាប ពែ ឡាយ៉ោ ក្រោះ កេះ»។ ២២ យីស៊ូ កាប លូ មួត សឹះ អ៊ែ ផា «ហគ់ អន់ដីស សឿ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ ពិ ! ២៣ អាញ់ រ៉ះ កា អន់ដីស តាទឹច ផា បក់ ពឿ កាប ប៉្រើ ប៉ានឹម អា ផា "ហគ់ ចាក ឡាច់ ឡឹង អា ឡាំ អ្វៃ ពឹង ទៀក សាឡីគ សាឡាយ តោ" ផា បក់ ណោះ សឿ តាទឹច អូ ទី សង់សៃ សាអ្វះ ណោះ ប‌៉្រ័ះ ចឹង លឺក ប៉ានឹម ណោះ ពួយ ប៉ានឹរ អ៊ែ ផា ណោះ ហង។ ២៤ ណោះ ហង បះ អាញ់ រ៉ះ កា អន់ដីស ផា សារ ញ៉ា កាតាម អន់ដីស ម៉ន់ ប៉រ់ អ្យក់ កា អន់ដីស សឿ ផា អន់ដីស ទី កេះ ណោះ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ ចឹង អន់ កា អន់ដីស តាទឹច។ ២៥-២៦ ផះ អន់ដីស ម៉ន់ ផា អន់ដីស ទី សារ លូ គួប សោប ជែ អ្យក់ យ៉ូ បក់ ណោះ ម៉ាគ់ ពឹ អន់ដីស ឡាក់ ប‌៉្រ័ះ អ្វៃ ពឹង ប៉្លៃង អ៊ែ ចឹង អូ អ្យក់ យ៉ូ អន់ដីស ដេល *»។
២៧ អន់ឌែ ចាក ម៉ុត ពឹង មឿង យេរូសាឡឹម ម៉ោញ ទង ណាវ្គ។ ផះ យីស៊ូ អ្វៃ ចាក កាណុង រ៉ាំប៊ង រ៉ោង រ៉ាម៉ះ ប‌៉្រ័ះ ណោះ ទី មួត ម៉ៃគ ក្រាគ់ រ៉ាម៉ះ ប‌៉្រ័ះ លូ មួត ណៃឃូ ប៉ាំងហៀន ចាបាប់ លូ មួត ក្រាគ់ រ៉ាំងហៃ មឿង កា ឡាំ ប៉ាគ់ ចារ អ៊ែ។ ២៨ អន់ឌែ អំប៉ញ់ យីស៊ូ ផា «អីស ប៉្រគ័ សារ ទិ អា អេង អំរ៉ាញ ញ៉ា ? ពឿ ប៉្រើ អីស ប៉្រគ័ នែវ អា ?» ២៩ យីស៊ូ តើល អន់ឌែ ផា «អាញ់ ប៉រ់ អំប៉ញ់ សារ ម៉ោញ ហះ អន់ដីស ដេល។ ផា អន់ដីស តើល រ៉ះ កា អាញ់ ណោះ អាញ់ ចឹង រ៉ះ កា អន់ដីស បក់ អន់ អាញ់ ប៉្រគ័ សារ ទិ អា ដេល។ ៣០ ប៉រ់ រ៉ះ ហៃ ពឿ ប៉្រើ វគ័ យូហាន ប៉ាំងហុំ ពូ ? ប‌៉្រ័ះ ឡឹង ប៉្លៃង ញ៉ា ប៉ាណូស ដោច ?»។ ៣១ អន់ឌែ កាកាប លូ គួប ផា «ផា ពិន ផា ប‌៉្រ័ះ ប៉្រើ វគ័ យូហាន ប៉្រគ័ ណោះ អ៊ែ ចឹង ផា កា ពិន "ញ៉ា ត្រគ់ អន់ដីស អូ សឿ អ៊ែ ?" ៣២ ពិន ចឹង ផា ប៉ាណូស ប ប៉្រើ វគ័ យូហាន ប៉ាំងហុំ ពូ ?» ហះកា អន់ឌែ អ្យូគ ផា នីណោ័ះ ខង កាំឡាំង ប៉ាសុន ទិឌូ សឿ ផា ប‌៉្រ័ះ ប៉្រើ វគ័ យូហាន ប៉្រគ័ រ៉ាគឹយ អ៊ែ តាទឹច។ ៣៣ ណោះ ហង អន់ឌែ តើល យីស៊ូ ផា «ញឹន អូ អ្លុ អុះ»។ កេះណោះ យីស៊ូ កា តើល ប៉ានឹរ អន់ឌែ ផា «អាញ់ កា អូ រ៉ះ កា អន់ដីស ដេល បក់ អន់ អាញ់ ប៉្រគ័ សារ ទិ អា»។
* ១១:៩ ១១:៩ ហូសាណា ពៀគ សុនសាត ហេព្រឺ ទី ណី ផា «ប៉ានេ» លើ «ប៉រ់ តង័ ញឹន ណើ»។ ១១:១៣ ១១:១៣ កាណុង ផាប់ ប៉ានឹរ ប‌៉្រ័ះ តើម ហ្រា ឃឺ ពូ កាប ប៉ាន់ដឹប ឡឹង សុនសាត អ៊ីស្រាអ៊ែល។ ១១:១៧ ១១:១៧ សារ អា ឡាច់ ឡឹង អេសាយ ៥៦:៧ § ១១:១៧ ១១:១៧ ប៉រ់ ហៃ យេរេមៀ ៧:១១ * ១១:២៥-២៦ ១១:២៥-២៦ ហ្លា ពូ ច្រាគ់ លូ តី ម៉ោញ ចំលួន ធែម ប៉ានឹរ ផា៖ ហះកា ផា បក់ ចំ អ្វៃ អ្យក់ យ៉ូ ពូ លើយ ពឹ អន់ដីស ឡាក់ ប‌៉្រ័ះ អ្វៃ ពឹង ប៉្លៃង អ៊ែ ចឹង អ្យក់ យ៉ូ បក់ ណោះ ដេល។