១០
សារ យីស៊ូ ប៉ាំងហៀន ជែ អន់ ក្លោ អ្លាត កាម៉ាញ់
១ កេះណោះ យីស៊ូ ចាក ឡាច់ ឡឹង ណោះ ឡាំ ប៉ាគ់ ខេត យូដា លូ ឃ្លង ទៀក ទ្រូង យដាន់ ឡាំ ប៉ាគ់ ហាង តោ។ ណោះ ទី កាំឡាំង អៀង ពឹះ ប៉ាគ់ ចារ អ៊ែ ណាវ្គ។ អ៊ែ កា ប៉ាំងហៀន ពូ ឡាក់ កា អង់ហៀៗ ដេល។ ២ ណោះ ទី មួត ផារ៉ាស៊ី ឡាំ អំប៉ញ់ សាគ់ លួង ភឿ ប៉ិច ណាំង សារ លូ អ៊ែ។ អន់ឌែ អំប៉ញ់ ផា «ទី ប ចាបាប់ ក្លោ អ្លាត កាម៉ាញ់ ?» ៣ យីស៊ូ តើល អន់ឌែ ផា «នីចម័ វគ័ ម៉ូសេ ទី រ៉ះ កា អន់ដីស ?» ៤ អន់ឌែ តើល ផា «វគ័ ម៉ូសេ អន់ ដេល ក្លោ អ្លាត កាម៉ាញ់ អ្យក់ កា ទី ច្រាគ់ សត់ត្រា អ្លាត កាម៉ាញ់»។ ៥ យីស៊ូ កាប ផា «វគ័ ម៉ូសេ ច្រាគ់ រ៉ះ អន់ កា អន់ដីស នីណោ័ះ ញន កា អន់ដីស ប៉ាណូស កាង័ កល់ តាឡាម័។ * ៦ ហះកា ផះ ប៉ាន់ដា ប‌៉្រ័ះ ប៉ាំងកើត តេះ ប៉្លៃង ពែ អ៊ែ ប៉ាំងកើត ប៉ាណូស កាម៉ាក័ ប៉ាណូស អង់កាន់។ ៧ "ញន ខ អា ហង បះ កាម៉ាក័ ឡាច់ ឡឹង មើគ ពឹ ឡាំ អ្វៃ អន់ឌូ លូ កាម៉ាញ់ ទឹប វ៉ឹន កា គួប សោប។ ៨ ប៉ាគ់ ទី គួប សោប កេះ អន់ឌែ ពៀរ ដូវ ពៀប ឡាក់ កា ឡាកោ ប៉ាំងឡៃ ដឹង ម៉ោញ"។ អន់ឌែ អូ ត្រគ់ ប៉ាណូស ពៀរ ដូវ ហង ឃឺ អន់ឌែ ពៀរ ដូវ ណោះ ឡាក់ កា ឡាកោ ដឹង ម៉ោញ កេះ។ ៩ ទឹល នីណោ័ះ ជែ អន់ បក់ ពឿ ប៉ាក្លះ ប៉ាក្លាយ ហង ខង ប‌៉្រ័ះ អន់ អន់ឌែ ទិ ពៀរ អ្វៃ អន់ឌូ លូ គួប កេះ»។
១០ សឹត ទឹល ប៉ាគ់ ហី មួត សឹះ អ៊ែ អំប៉ញ់ ណាវ្គ ឡឹង សារ អ៊ែ កាប ពែ។ ១១ យីស៊ូ តើល រ៉ះ កា អន់ឌែ ផា «ផា កាម៉ាក័ បក់ ចំ អ្លាត កាម៉ាញ់ កេះណោះ ទី កាម៉ាញ់ ណាវ្គ បក់ ប៉្រគ័ នីណោ័ះ ឡាក់ កា អ៊ែ រ៉ាលង កល់ កាម៉ាញ់ គុល អ៊ែ ហង។ ១២ ផានែវ អង់កាន់ ចំ អ្លាត ក្លោ កេះណោះ ទី កាម៉ាក័ អន់ទៀគ ណាវ្គ អង់កាន់ ណោះ កា រ៉ាលង កល់ ក្លោ គុល ដេល»។
សារ ម៉ុត ទី ប‌៉្រ័ះ រ៉ាំងហៃ រ៉ាំងខ្យា
១៣ ឡៃង ឡឹង ណោះ ទី ពូ អ្យក់ ពឹះ មួត សាស្វាៗ ឡាំ ប៉ាគ់ ចារ យីស៊ូ ភឿ អន់ អ៊ែ ម៉ន់ សាប៉ាគ់ អន់ឌែ ហះកា មួត សឹះ កាប កា ពូ។ ១៤ យីស៊ូ ប៉ប័ សឹះ អ៊ែ ប៉្រគ័ នីណោ័ះ យច ពុត អ៊ែ ហីក ណោះ ហង អ៊ែ ផា «ជែ ទឹប ហង សាស្វា ប៉ិច ឡាំ ប៉ាគ់ អាញ់ អន់ អន់ឌែ ពឹះ ពិ។ ទី ដឹង ប៉ាណូស ទី ពុត ឡាក់ កា សាស្វា អា ហង ទី ប‌៉្រ័ះ រ៉ាំងហៃ រ៉ាំងខ្យា។ ១៥ អាញ់ ប៉រ់ រ៉ះ កា អន់ដីស តាទឹច ផា បក់ ពឿ អូ ប៉្រគ័ ថិ ពុត ឡាក់ កា សាស្វា ភឿ អន់ ប‌៉្រ័ះ រ៉ាំងហៃ រ៉ាំងខ្យា បក់ ណោះ ចឹង អូ ទី ប‌៉្រ័ះ រ៉ាំងហៃ រ៉ាំងខ្យា អុះ»។ ១៦ កេះណោះ យីស៊ូ គ្វែត មួត សាស្វា លូ សាប៉ាគ់ ម៉ន់ អន់ សារ ដាគ់ កា អន់ឌែ។
១៧ ផះ យីស៊ូ ចាក ឡាច់ ឡឹង ណោះ ទី កាម៉ាក័ ម៉ោញ ដូវ តាយ៉ិប ឡាំ ជន តាកុល កាដាប សាំប‌៉័ះ អ៊ែ លូ កាប ផា «អឺ ណៃឃូ ឡាក់ ដាគ់ ត្រង់ ! អាញ់ ត្រគ់ ប៉្រគ័ នីចម័ ភឿ ទី អាញុ អ្វៃ រ៉ីស លើយ ?» ១៨ យីស៊ូ តើល ផា «ញ៉ា អីស ផា "ណៃឃូ ដាគ់ ត្រង់" ទី ដឹង ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ ហង ដាគ់ ត្រង់។ ១៩ អីស អ្លុ កេះ ចាបាប់ ទី រ៉ះ ផា "ជែ ប៉ាន់តោ័ ប៉ាណូស ជែ រ៉ាលង កល់ ជែ អន់តុង ម៉ះ ពូ ជែ កាប ព្លូង ប៉្លាច័ ប៉្រគ័ អន់ ពូ ត្រគ់ ថូត ជែ ប៉ាលុ ពូ ត្រគ់ អ្យិល កូត័ កា មើគ ពឹ"»។ ២០ កាម៉ាក័ ណោះ តើល យីស៊ូ ផា «ណៃឃូ អាញ់ ប៉្រគ័ ពួយ ចាបាប់ ទិ អា ឡឹង អាញ់ អ្វៃ តាតាម័ ពែ កេះ»។ ២១ យីស៊ូ ហៃ អ៊ែ លូ ទី ពុត ប៉ិច ចៃ កា អ៊ែ។ ណោះ ហង យីស៊ូ កាប ផា «ទី សារ ម៉ោញ ណាវ្គ អីស បើ តាន័ ប៉្រគ័។ ហគ់ ចាក ឡាំ ប្រូ រ៉ាស អំប៉ាស ម៉ះ អីស អន់ ទិ កេះណោះ អ្យក់ លៀន ជែក អន់ កា មួត ថុក ញ៉ាក តាបាយ កាសត់។ ប៉្រគ័ នីណោ័ះ អីស ចឹង ទី រ៉ាស អំប៉ាស អ្វៃ ពឹង ប៉្លៃង។ កេះ ប្រូ រ៉ាស ជែក លៀន កា ពូ កេះៗ ឡាំ ពួយ អាញ់ ពិ»។ ២២ កាម៉ាក័ ណោះ កាតាំង យីស៊ូ កាប នីណោ័ះ អ៊ែ ឡិ ម៉ាត់ ច្រគ័ លូ ចាក ឡាច់ ទឹប អុក ពុត អ៊ែ អូ ប៉្រគ័ ពួយ អុះ ខង អ៊ែ ទី រ៉ាស អំប៉ាស អៀង កាខាក់។ ២៣ យីស៊ូ ហៃ ជុំ រណោះ កេះណោះ កាប លូ មួត សឹះ អ៊ែ ផា «បក់ ប‌៉្រ័ះ ប៉ាត្រង័ ញ៉ាក ខាក់ ម៉ុត អន់ ទី ប‌៉្រ័ះ រ៉ាំងហៃ រ៉ាំងខ្យា»។ ២៤ មួត សឹះ ញម ខាក់ អូ ហ្លង់ ឡក់ ឡឹង សារ អ៊ែ កាប ណោះ។ យីស៊ូ កាប លូ អន់ឌែ ណាវ្គ ផា «អឺ អង់គន ! ញ៉ាក ខាក់ ពូ ចឹង ម៉ុត អន់ ទី ប‌៉្រ័ះ រ៉ាំងហៃ រ៉ាំងខ្យា ណោះ។ ២៥ ផា ទុង កាប៉ូវ ម៉ុត ពួយ ត្រោម ប៉ាអច់ ជ្រុំ ណោះ ឡាម៉គ់ លឺន ឡឹង បក់ ប‌៉្រ័ះ ប៉ាត្រង័ ម៉ុត អន់ ទី ប‌៉្រ័ះ រ៉ាំងហៃ រ៉ាំងខ្យា»។ ២៦ កាំឡាំង សឹះ ហ៊ែង ខាក់ អូ ហ្លង់ ឡឹង សារ អ៊ែ កាប ណោះ §។ ណោះ ហង អន់ឌែ អំប៉ញ់ ផា «ទឹល នីណោ័ះ ពឿ ចឹង រ៉ាវ៉ាច់ ឡាកោ ?» ២៧ យីស៊ូ ហៃ អន់ឌែ កេះណោះ កាប ផា «សារ អា ប៉ាណូស ប៉្រគ័ អូ អ្លុ អុះ ហះកា ប‌៉្រ័ះ ប៉្រគ័ អ្លុ ខង ប‌៉្រ័ះ ទី អំរ៉ាញ អ្លុ ប៉្រគ័ គ្រឹប សារ»។ ២៨ ពេត្រុះ ផា «អីស ប៉ប័ កេះ ញឹន អា អ្លាត គ្រឹប កាណាគ័ ម៉ះ ញឹន ភឿ ចាក ពួយ អីស»។ ២៩ យីស៊ូ រ៉ះ កា អន់ឌែ ផា «អាញ់ ប៉រ់ រ៉ះ កា អន់ដីស តាទឹច ផា បក់ ពឿ សាឡាគ់ អ្លាត ហី ក្រាន អុះ ម៉ី ពឹ មើគ គន សោ លើ ម៉ីរ ស៊្រែ ញន កា ចាក ពួយ អាញ់ លូ ញន កា សារ ដាគ់ ឡឹង ប‌៉្រ័ះ ៣០ បក់ ណោះ ចឹង ទី ខា។ កាណុង អង់កក់ តេះ អា អ៊ែ ចឹង ទី ហី រ៉ាយ៉ាំង អុះ ម៉ី រ៉ាយ៉ាំង ពឹ មើគ រ៉ាយ៉ាំង គន សោ រ៉ាយ៉ាំង លើ ម៉ីរ ស៊្រែ រ៉ាយ៉ាំង ហះកា ទី ទឹប ពូ អូ ណីស ដេល។ ដារ់ គែង ម៉ាត់ ទៀ អ៊ែ ចឹង ទី អាញុ អ្វៃ រ៉ីស លើយ ហង។ ៣១ ហះកា កិញអៀ អា ទី កាំឡាំង បក់ អន់ទ្រួល អៀង ចឹង កេះ អន់តីគ កាំឡាំង បក់ អន់តីគ អៀង ដេល ចឹង កេះ អន់ទ្រួល ណាវ្គ»។
សារ យ៉ាកុប លូ យូហាន ប៉រ់ ឡឹង យីស៊ូ
៣២ ផះ អន់ឌែ ចាក ឡាំ ប៉ាគ់ មឿង យេរូសាឡឹម ណោះ យីស៊ូ ប៉ាណាំ ទ្រង អន់ឌែ។ មួត សឹះ ញម ខាក់ មួត ចាក ពួយ អន់ឌែ កា អ្យូគ អ្យឹរៗ។ យីស៊ូ អើ ពឹះ សឹះ អ៊ែ ១២ ដូវ តុំ ម៉ោញ ទង ណាវ្គ កេះណោះ អ៊ែ រ៉ះ សារ ឡាក់ ចឹង ត្រគ់ កើត ពឹះ ពឹង អ៊ែ ផា ៣៣ «ហៃ ពិន ផះ ចាក ឡាំ ប៉ាគ់ មឿង យេរូសាឡឹម ឡាក់ ចារ ពូ ចឹង រ៉ុប ប៉ាណូស អាញ់ ជឹន អន់ កា មួត ម៉ៃគ ក្រាគ់ រ៉ាម៉ះ ប‌៉្រ័ះ លូ មួត ណៃឃូ ប៉ាំងហៀន ចាបាប់។ អន់ឌែ ចឹង តាត់ស៊ិន លូ ជឹន អាញ់ អន់ កា មួត សុនសាត អន់ទៀគ ប៉ាន់តោ័។ ៣៤ ពូ ចឹង ប៉ាឡៃវ កា អាញ់ លូ កាសុះ ទៀក ពឹរ ពឹង អាញ់ ដេល។ ពូ ចឹង ពីត ប៉្រគ័ បាប អាញ់ កេះណោះ ប៉ាន់តោ័ អ្លាត អាញ់។ ហះកា ប៉ៃង ដារ់ អន់តីគ ឡឹង ណោះ អាញ់ ចឹង រ៉ីស សឹត ណាវ្គ»។
៣៥ កេះណោះ យ៉ាកុប លូ យូហាន គន វគ័ សេបេដេ អន់ឌែ ឡាំ ប៉រ់ ហះ យីស៊ូ ផា «ណៃឃូ ! តង័ ហៃ ញឹន ណើ»។ ៣៦ យីស៊ូ អំប៉ញ់ អន់ឌែ ផា «អន់ដីស ប៉ិច អន់ អាញ់ ប៉្រគ័ ញ៉ា ?» ៣៧ អន់ឌែ រ៉ះ ផា «ប៉ាគ់ អីស ប៉្រគ័ សាដាច់ ឡាក់ ទី អំរ៉ាញ អឺញ កេង ខាក់ ទៀ ប៉រ់ ហះ អីស អន់ ញឹន អ្វៃ អន់ឌូ លូ អីស ណើ ឃឺ ម៉ោញ គែង សាម៉ា ម៉ោញ គែង សាំងអ្យោ អីស»។ ៣៨ យីស៊ូ ផា កា អន់ឌែ «អន់ដីស បើ ហ្លង់ ឡឹង សារ អន់ដីស ប៉រ់ ណោះ អុះ។ អន់ដីស ខឹន ប អ្យក់ សារ អាញ់ ចឹង ទី ? អន់ដីស ខឹន ប អ្យក់ កាឌី អាញ់ ចឹង ស៊ង អា ?*» ៣៩ អន់ឌែ តើល ផា «ញឹន ខឹន ដេល»។ យីស៊ូ តើល អន់ឌែ ផា «អន់ដីស ចឹង ទី សារ ឡាក់ អាញ់ ចឹង ទី អា ដេល លូ ចឹង ស៊ង កាឌី ឡាក់ អាញ់ ចឹង ត្រគ់ ស៊ង អា តាទឹច ដេល ហង ៤០ ហះកា សារ ម៉ោញ ប៉រ់ អ្វៃ គែង សាម៉ា ម៉ោញ ប៉រ់ គែង សាំងអ្យោ ណោះ អូ ត្រគ់ អាញ់ អុះ ត្រគ់ អន់ សារ ណោះ ឃឺ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ ទ្រៀម អន់ កេះៗ»។
៤១ ផះ មួត សឹះ ១០ ដូវ អន់ឌែ កាតាំង យ៉ាកុប លូ យូហាន ប៉រ់ នីណោ័ះ អន់ឌែ ប៉ិច អឺក ខាក់។ ៤២ យីស៊ូ អើ ពឹះ មួត សឹះ អ៊ែ កេះណោះ អ៊ែ ផា «អន់ដីស ទិឌូ អ្លុ កេះ សុនសាត អន់ទៀគ មួត ក្រាគ់ រ៉ាំងហៃ អន់ឌែ ជិះ ចគ័ ប៉ាសុន ខាក់ លូ មួត ប៉្រគ័ ម៉ៃគ ក្រាគ់ អន់ឌែ កា យរ ពូ តាម ពុត ម៉ះ អន់ឌែ ដេល។ ៤៣ ហះកា អន់ដីស អា អូ ត្រគ់ នីណោ័ះ អុះ។ បក់ ពឿ ប៉ិច ប៉្រគ័ តីស បក់ ណោះ ត្រគ់ ប៉្រគ័ ថិ ពុត ចឹត យរ លូ កាំឡាំង។ ៤៤ បក់ ពឿ ប៉ិច ប៉្រគ័ ម៉ៃគ អន់ដីស បក់ ណោះ ត្រគ់ កេះ ទុច អន់ដីស ទិឌូ ៤៥ ខង ប៉ាណូស អាញ់ ពឹះ អូ ត្រគ់ ប៉្រើ ពូ ប៉្រគ័ ង៉ារ អន់ កា អាញ់ អុះ ឃឺ អាញ់ ពឹះ ប៉្រគ័ ង៉ារ អន់ កា ពូ លូ អន់ ឡាកោ អាញ់ ភឿ តោ័ ហ្វាយ ឡាច់ ពូ អៀង ដូវ»។
សារ យីស៊ូ តាគ់ អន់ដាគ់ ប៉ាណូស ម៉ាម៉ាំង ម៉ាត់
៤៦ កេះណោះ យីស៊ូ លូ សឹះ ចាក ទឹល មឿង យេរីខូ។ ផះ អន់ឌែ ចាក ឡាច់ ឡឹង មឿង ណោះ ទី កាំឡាំង អៀង ចាក ពួយ អន់ឌែ គ្រិគៗ ណោះ ទី កាម៉ាក័ ម៉ាម៉ាំង ម៉ាត់ ម៉ោញ ដូវ សិច បាទីមេ ឡាក់ គន វគ័ ទីមេ អង់អ្វៃ ប៉រ់ កាណាគ័ ឡឹង ពូ ហះ ទ្រង។ ៤៧ អ៊ែ កាតាំង ផា យីស៊ូ ឡឹង តេះ ណាសារែត ចាក ទ្រង ណោះ អ៊ែ កា ឡុង អើ ផា «អឺ យីស៊ូ ផូង័ វ៉ាច់ សាដាច់ ដាវីត ប៉រ់ អីស តាប៉ាប កា អាញ់ ណើ»។ ៤៨ ទី កាំឡាំង អៀង ទឹប អ៊ែ អូ អន់ កាប ហ៊ែង ណោះ ហង អ៊ែ ឡុង ហ៊ែង ម៉ៃ កាខាក់ ផា «អឺ យីស៊ូ ផូង័ វ៉ាច់ សាដាច់ ដាវីត ប៉រ់ តាប៉ាប តាប៉ុន កា អាញ់ ណើ»។ ៤៩ យីស៊ូ តាវ ឡូត កេះណោះ រ៉ះ កា ពូ ផា «អើ អ៊ែ ពឹះ ប៉ាគ់ អា»។ ពូ ផា កា បក់ ម៉ាម៉ាំង ម៉ាត់ ណោះ «ជែ ហ្យឹក ហង អ៊ែ អើ អីស កេះ»។ ៥០ អ៊ែ កា អ្លាត អាវ គ្រឹន ប៉ាន់តាន ចាក ឡាំ ប៉ាគ់ ចារ យីស៊ូ។ ៥១ យីស៊ូ អំប៉ញ់ អ៊ែ ផា «អីស ប៉ិច អន់ អាញ់ ប៉្រគ័ ញ៉ា អន់ កា អីស ?» បក់ ម៉ាម៉ាំង ម៉ាត់ ណោះ តើល ផា «អឺ ពឹ តាំងឡា ប៉រ់ តាគ់ អន់ដាគ់ ម៉ាត់ អាញ់ អន់ តាតារ ណើ»។ ៥២ យីស៊ូ កាប លូ អ៊ែ ផា «ចាក ពិ ! ម៉ាត់ អីស តាតារ កេះ ញន កា អីស សឿ»។ ផាឌី ម៉ាត់ បក់ ម៉ាម៉ាំង ណោះ កា តាតារ ឡូត កេះណោះ អ៊ែ ចាក ពួយ យីស៊ូ ដេល។
* ១០:៥ ១០:៥ តាម ចាបាប់ ផា ក្លោ ប៉ិច អ្លាត កាម៉ាញ់ អ៊ែ ត្រគ់ ច្រាគ់ សត់ត្រា ភឿ អន់ ពូ អ្លុ អន់តគ់ ផា អ៊ែ អ្លាត តាទឹច កេះ ណោះ ពូ ចឹង ខឹន ទី អង់កាន់ ណោះ ណាវ្គ។ ១០:៨ ១០:៧-៨ សារ អា ឡាច់ ឡឹង កាណើត អង់កក់ តេះ (លោកុប្បត្តិ) ២:២៤ ១០:២៥ ១០:២៥ កាប៉ូវ ពៀគ គុល «អូត»។ § ១០:២៦ ១០:២៦ សុនសាត អ៊ីស្រាអ៊ែល សាម៉គ័ កា បក់ ចំ ប‌៉្រ័ះ ប៉ិច ចៃ បក់ ណោះ ចឹង កេះ ប‌៉្រ័ះ ប៉ាត្រង័ ហង។ * ១០:៣៨ ១០:៣៨ អន់ដីស ខឹន ប អ្យក់ សារ អាញ់ ចឹង ទី ? អន់ដីស ខឹន ប អ្យក់ កាឌី អាញ់ ចឹង ស៊ង អា ? ពៀគ គុល «អន់ដីស ខឹន ប អៃត ចក អាញ់ ត្រគ់ អៃត អា ? អន់ដីស ខឹន ដេល ប ហុំ ទៀក អាញ់ ត្រគ់ ហុំ អា ?»។ ១០:៣៩ ១០:៣៩ អន់ដីស ចឹង ទី សារ ឡាក់ អាញ់ ចឹង ទី អា ដេល លូ ចឹង ស៊ង កាឌី ឡាក់ អាញ់ ចឹង ត្រគ់ ស៊ង អា តាទឹច ដេល ហង ពៀគ គុល «អន់ដីស ចឹង អៃត ចក អាញ់ លូ អន់ដីស ចឹង ហុំ ទៀក ឡាក់ កា អាញ់ ដេល»។