១ កេះណោះ យីស៊ូ កាប លូ អន់ឌែ ផា «អាញ់ រ៉ះ កា អន់ដីស តាទឹច ផា ទី កាំឡាំង បក់ អន់ដា ឡាក់ អ្វៃ ហះ អា ចឹង អូ តាន័ តោ័ អុះ អន់ឌែ ចឹង ប៉ប័ សារ ប‌៉្រ័ះ រ៉ាំងហៃ រ៉ាំងខ្យា ញន អំរ៉ាញ អឺញ អ៊ែ»។
សារ យីស៊ូ ម៉ាច់ ឡាកោ
២ ត្រោ ដារ់ អន់តីគ ឡឹង ណោះ យីស៊ូ ជៀក ពេត្រុះ យ៉ាកុប លូ យូហាន ឡាំ ពួយ អ៊ែ ហាវ ពឹង ប៉ានឹម ចាំងហីគ ឡាក់ ចារ អូ ទី ប៉ាណូស អុះ ទី ដឹង អន់ឌែ ណោះ ហង។ ផះ ណោះ ប‌៉្រ័ះ ប៉្រគ័ អន់ ត្រង័ ទ្រៀយ យីស៊ូ តាង ឡឹង អន់ទ្រួល ហះ ម៉ាត់ អន់ឌែ។ ៣ ខោ អាវ អ៊ែ បាក ក្លាគ់ កាខាក់ អូ ទី បក់ ពឿ ពឹង អង់កក់ តេះ អា អ្លុ ប៉្រគ័ ក្លាគ់ នីណោ័ះ អុះ។ ៤ ផះ ណោះ មួត សឹះ ប៉ប័ រ៉ាគឹយ ប‌៉្រ័ះ ផះ ម៉ោហ ពែ ឃឺ វគ័ អេលីយ៉ា លូ វគ័ ម៉ូសេ ផះ អ្វៃ កាកាប លូ យីស៊ូ។ ៥ ពេត្រុះ កាប លូ យីស៊ូ ផា «ណៃឃូ ញឹន អ្វៃ ហះ អា ដាគ់ ខាក់ ញឹន ចឹង ប៉្រគ័ រ៉ាណើះ ប៉ៃង អន់ កា អីស ម៉ោញ អន់ កា វគ័ ម៉ូសេ ម៉ោញ លូ អន់ កា វគ័ អេលីយ៉ា ម៉ោញ»។ ៦ ពេត្រុះ កាប នីណោ័ះ ញន អ៊ែ អូ ហ្លង់ ផា ចឹង កាប នីចម័ អុះ ខង អន់ឌែ កាខរ់ ណូស អ្យូគ ខាក់។ ៧ ផាឌី ទី កាម៉ល់ ពឹះ កាត្រោប អន់ឌែ ទិឌូ។ អន់ឌែ កាតាំង ប៉ានឹរ កាប ឡឹង កាម៉ល់ ណោះ ផា «អា ហង គន អាញ់ ប៉ិច ចៃ កាខាក់ អ្យគ័ សាំយ៉ាំង អ៊ែ ពិ»។ ៨ សាណោគ ណោះ មួត សឹះ កាលែង ហៃ ជុំ ឡាកោ អន់ឌែ អូ ទី ប៉ប័ ពឿ អុះ ទី ដឹង យីស៊ូ អ្វៃ លូ អន់ឌែ។ ៩ ផះ អន់ឌែ ចាក ជឹរ ឡឹង ប៉ានឹម យីស៊ូ អន់តគ់ រ៉ះ កា មួត សឹះ អ៊ែ ប៉ៃង ដូវ ណោះ ផា «ជែ រ៉ះ សារ ឡាក់ កា អន់ដីស ទី ប៉ប័ ពែ កូម័ រ៉ះ ប៉ាគ់ ប៉ាណូស អាញ់ រ៉ីស សឹត ទៀ»។ ១០ មួត សឹះ រ៉ាប់ យីស៊ូ អន់តគ់ រ៉ះ កា អន់ឌែ ហះកា អន់ឌែ អូ ហ្លង់ ឡឹង សារ កាប ផា រ៉ីស សឹត។ អន់ឌែ អំប៉ញ់ លូ គួប អន់ឌែ ផា «រ៉ីស សឹត នីចម័ ?»។
១១ កេះណោះ អន់ឌែ អំប៉ញ់ លូ យីស៊ូ ផា «ញ៉ា ត្រគ់ មួត ណៃឃូ ប៉ាំងហៀន ចាបាប់ អន់ឌែ ឌុ រ៉ះ ផា វគ័ អេលីយ៉ា ត្រគ់ ពឹះ អន់ទ្រួល ឡឹង សាដាច់ បក់ ប‌៉្រ័ះ រ៉ើស ?» ១២ យីស៊ូ តើល មួត សឹះ ផា «ត្រគ់ ហង វគ័ អេលីយ៉ា ត្រគ់ ពឹះ អន់ទ្រួល តាទឹច ភឿ ទ្រៀម គ្រឹប ង៉ារ អន់ ដាគ់ តៃល ទៅ ណាវ្គ *។ ហះកា កាណុង ផាប់ ប៉ានឹរ ប‌៉្រ័ះ ទី ច្រាគ់ រ៉ះ ផា ប៉ាណូស អាញ់ ត្រគ់ ប៉ាណាប ខាក់ ទឹប ពូ អូ ណីស កា អាញ់ ខាក់ ដេល។ ១៣ អាញ់ រ៉ះ កា អន់ដីស អន់ ហ្លង់ ផា វគ័ អេលីយ៉ា ពឹះ កេះ ពូ ប៉្រគ័ បាប អ៊ែ តាម តាំលឺង ពុត ពូ ខាក់ ត្រគ់ ឡាក់ កា ពូ ទី ច្រាគ់ រ៉ះ ឡឹង សារ អ៊ែ ពែ តាទឹច ហង»។
សារ យីស៊ូ ទ្រុះ ឡាច់ ប‌៉្រ័ះ បឺគ ឡឹង សាស្វា ម៉ោញ ដូវ
១៤ យីស៊ូ លូ សឹះ អ៊ែ ប៉ៃង ដូវ ចាក ឡាំ ប៉ាគ់ ចារ សឹះ អន់ទៀគៗ ណាវ្គ ណោះ អ៊ែ ប៉ប័ កាំឡាំង អៀង រ៉ាងុំ រ៉ាង៉ៃ អ្វៃ ជុំ មួត សឹះ អ៊ែ។ ទី មួត ណៃឃូ ប៉ាំងហៀន ចាបាប់ ផះ អ្វៃ កាប ប៉ាគែក លូ អន់ឌែ ដេល។ ១៥ ផះ កាំឡាំង ប៉ប័ យីស៊ូ ណោះ អន់ឌែ ញម ខាក់ ទិឌូ អន់ឌែ កា សាតាក់ ឡាំ ហាប់ សាំប‌៉័ះ អ៊ែ ឡូត។ ១៦ យីស៊ូ អំប៉ញ់ អន់ឌែ ផា «សារ ញ៉ា អន់ដីស ប៉ាគែក លូ ពូ ?» ១៧ ទី កាម៉ាក័ ម៉ោញ ដូវ រ៉ះ ផា «ណៃឃូ ! អាញ់ អ្យក់ គន កាម៉ាក័ អាញ់ ឡាំ ប៉ាគ់ អីស។ ប‌៉្រ័ះ បឺគ ម៉ុត ពឹង អ៊ែ ប៉្រគ័ អន់ អ៊ែ កាំឡូ អូ អ្លុ កាប។ ១៨ យ‌៉័ះ ប៉ាគ់ ចំ កាតាម រ៉ប់ ប‌៉្រ័ះ បឺគ ម៉ុត អ៊ែ តាគ់ អំប៉ក់ គន អាញ់ អន់ សាស្វាល់ ឡាឡាក ពឹង តេះ ឡាច់ កាំពុះ ទៀក ពឹរ លូ រ៉ាំងគែត សាណាញ់ ក្វាង័ ឡាកោ។ អាញ់ អ្យក់ ពឹះ អ៊ែ ប៉ាគ់ អា ប៉្រើ សឹះ អីស ទ្រុះ ឡាច់ ប‌៉្រ័ះ បឺគ ណោះ ហះកា អន់ឌែ ទ្រុះ ឡាច់ អូ ដាម័ អុះ»។ ១៩ យីស៊ូ កាប កា អន់ឌែ ផា «អឺ មួត កាង័ កល់ អូ ចៃ សឿ ! ត្រគ់ អន់ អាញ់ អ្វៃ ទុញ ប៉ុប ចំ ណាវ្គ លូ អន់ដីស អា ? អ្យក់ សាស្វា ណោះ ឡាំ ប៉ាគ់ អាញ់ អា»។ ២០ ពូ កា អ្យក់ សាស្វា ណោះ ឡាំ ប៉ាគ់ ចារ យីស៊ូ។ សាគ់ ប‌៉្រ័ះ បឺគ ប៉ប័ យីស៊ូ អ៊ែ កា តាគ់ អំប៉ក់ សាស្វា ណោះ អន់ សាស្វាល់ ឡាឡាក ពឹង តេះ ឡាច់ កាំពុះ ទៀក ពឹរ។ ២១ យីស៊ូ អំប៉ញ់ លូ ពឹ សាស្វា ណោះ ផា «ទុញ កេះ ប អ៊ែ កើត នីអៀ ?» ពឹ សាស្វា ណោះ តើល ផា «ឡឹង អ៊ែ អ្វៃ ថិ ពែ កេះ។ ២២ លើយៗ កេះ អ៊ែ តាគ់ អំប៉ក់ គន អាញ់ ពឹង ទៀក ពឹង អុញ ភឿ ប៉ិច ប៉ាន់តោ័ អ៊ែ។ ផា អីស អ្លុ តាគ់ អន់ដាគ់ ប៉រ់ អីស តាប៉ាប តង័ ញឹន ណើ»។ ២៣ យីស៊ូ តើល ផា «ញ៉ា ត្រគ់ អីស កាប "ផា អីស អ្លុ" នីណោ័ះ ? ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ អ្លុ ប៉្រគ័ គ្រឹប សារ កា ប៉ាណូស បក់ សឿ អ៊ែ»។ ២៤ ពឹ សាស្វា ណោះ កា តើល កាប តុត ពុត ផា «អាញ់ សឿ ហង ! ហះកា ប៉រ់ អីស តង័ អន់ អាញ់ សឿ កាខាក់ ណាវ្គ»។ ២៥ ផះ ណោះ យីស៊ូ ប៉ប័ កាំឡាំង ឡាំ ហៃ គ្រុកៗ អ៊ែ កាប អឺក កា ប‌៉្រ័ះ បឺគ ផា «ប‌៉្រ័ះ បឺគ កាំឡូ ក្លឹក អាញ់ ប៉្រើ អីស ចាក ឡាច់ ឡឹង សាស្វា អា ពិ ជែ វ៉ីល សឹត ណាវ្គ ដៃ»។ ២៦ ផាឌី ប‌៉្រ័ះ បឺគ ប៉្រគ័ អន់ សាស្វា ណោះ អង់ហ្យាំង វ៉ើក លូ ប៉ក់ រ៉ារ៉ៃត ខាក់ កេះណោះ ចាក ឡាច់ កា អ៊ែ។ សាស្វា ណោះ តៃប រ៉ាន់តង់ ឡាក់ កា តោ័ កេះ។ កាំឡាំង អៀង កាប ផា «អ៊ែ តោ័ កេះ»។ ២៧ កាប៉ាច់ យីស៊ូ រ៉ុប តី សាស្វា ណោះ លឺក តាគ់ អង់អ្យូវ សាស្វា ណោះ កា អ្យូវ អន់តាវ។
២៨ អន់តីគ ឡឹង ណោះ យីស៊ូ ចាក ម៉ុត កាណុង ហី មួត សឹះ អំប៉ញ់ អ៊ែ អូ អន់ ពូ កាតាំង ផា «ញ៉ា ត្រគ់ ញឹន ទ្រុះ ឡាច់ ប‌៉្រ័ះ បឺគ ណោះ អូ ឡាច់ ?» ២៩ យីស៊ូ តើល រ៉ះ កា អន់ឌែ ផា «ទ្រុះ ឡាច់ ប‌៉្រ័ះ បឺគ នែវ អា ទី ដឹង ម៉ន់ ប៉រ់ ហះ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ ហង»។
សារ យីស៊ូ ប៉ាំងហៀន សឹះ អ៊ែ
៣០ យីស៊ូ លូ សឹះ អ៊ែ ចាក ឡាច់ ឡឹង ណោះ តាត់ ទ្រង ខេត កាលីឡេ។ អ៊ែ អូ ប៉ិច អន់ ពឿ អ្លុ ចារ អន់ឌែ អ្វៃ អុះ ៣១ ខង អ៊ែ អ្វៃ ប៉ាំងហៀន សឹះ អ៊ែ។ អ៊ែ រ៉ះ កា អន់ឌែ ផា «ប៉ាណូស អាញ់ ពូ ចឹង រ៉ុប ជឹន អន់ កា ពូ ប៉្រគ័ បាប។ ពូ ចឹង ប៉ាន់តោ័ អាញ់ ហះកា ប៉ៃង ដារ់ ឡឹង ណោះ អាញ់ ចឹង រ៉ីស សឹត ណាវ្គ»។ ៣២ ហះកា មួត សឹះ អូ ហ្លង់ ឡឹង សារ អ៊ែ រ៉ះ ណោះ អុះ លូ អូ ខឹន អំប៉ញ់ អ៊ែ ដេល។
៣៣ យីស៊ូ លូ សឹះ អ៊ែ ចាក ទឹល មឿង កាផានឹម ណាវ្គ។ ផះ អន់ឌែ អ្វៃ កាណុង ហី យីស៊ូ អំប៉ញ់ លូ សឹះ អ៊ែ ផា «សារ ញ៉ា អន់ដីស កាប រទ្រង អំពែ ?» ៣៤ មួត សឹះ អ្វៃ រ៉ាង៉ាប់ ខង ផះ អន់ឌែ ចាក រទ្រង ពែ អន់ឌែ កាប ប៉ាគែក គួប ផា ពឿ ប៉្រគ័ តីស ឡឹង ពូ។ ៣៥ យីស៊ូ អង់អ្វៃ កេះណោះ អ៊ែ អើ កាំឡាំង សឹះ ១២ ដូវ ពឹះ តុំ។ អ៊ែ កាប ផា «ពឿ ប៉ិច ប៉្រគ័ តីស បក់ ណោះ ត្រគ់ ប៉្រគ័ ថិ ពុត ចឹត យរ ឡឹង ពូ»។ ៣៦ កេះណោះ យីស៊ូ អ្យក់ សាស្វា ម៉ោញ ដូវ អន់ អន់តាវ ហះ អន់តិគ័ កាំឡាំង សឹះ កេះណោះ អ៊ែ អ្យក់ ពៅ អន់ អ្វៃ ពឹង ព្លូ កាប លូ សឹះ អ៊ែ ផា ៣៧ «បក់ ពឿ រង សាស្វា ឡាក់ កា សាស្វា អា ញន អាញ់ ណោះ ឡាក់ កា អ៊ែ ហាប់ អាញ់ ដេល បក់ ពឿ ហាប់ អាញ់ អូ ត្រគ់ ហាប់ ដឹង អាញ់ អុះ ឃឺ ហាប់ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ ឡាក់ ប៉្រើ អាញ់ ពឹះ ប៉ាគ់ អា ដេល»។
៣៨ យូហាន រ៉ះ កា យីស៊ូ ផា «ណៃឃូ ញឹន ប៉ប័ ប៉ាណូស ម៉ោញ ដូវ ទ្រុះ ឡាច់ ប‌៉្រ័ះ បឺគ រ៉ះ សិច អីស។ ញឹន ទឹប អូ អន់ អ៊ែ ប៉្រគ័ នីណោ័ះ ខង អ៊ែ អូ ចាក លូ ពិន»។ ៣៩ យីស៊ូ តើល ផា «ជែ ទឹប អ៊ែ អូ ទី បក់ ពឿ អ្លុ ប៉្រគ័ សារ អំរ៉ាញ រ៉ះ សិច អាញ់ កេះណោះ កាប អ៊ក កា អាញ់ អុះ។ ៤០ បក់ ពឿ អូ ណាំង សារ លូ ពិន បក់ ណោះ កា កាំឡាំង ពិន ដេល ហង។ ៤១ អាញ់ រ៉ះ តាទឹច ផា បក់ ចំ ប៉្រគ័ ដាគ់ កា អន់ដីស យ‌៉័ះ អ៊ែ អន់ ទៀក កា អន់ដីស ដឹង ម៉ោញ ចក កាតាម ញន អន់ដីស សឹះ អាញ់ បក់ ណោះ ចឹង ទី សារ ដាគ់ ហង។
៤២ «អ៊ែ ចឹង ប៉ាណាប ខាក់ បក់ ចំ ប៉ាណាំ កាំឡាំង បក់ សឿ អាញ់ ចាក ទ្រង យច យ‌៉័ះ ប៉ាណូស សឿ ណោះ ថិ ឡឹង ពូ កាតាម។ ផា ពូ អ្យក់ បក់ ប៉ាណាំ យច ណោះ កត់ អន់ទល អំហ្មោ តីស ពឹង អង់កូ អ៊ែ កេះណោះ ប៉ាឡិ អ្លាត កាណុង ទៀក សាឡីគ សាឡាយ ណោះ ដាគ់ លឺន ឡឹង អន់ អ៊ែ ប៉្រគ័ យច។ ៤៣-៤៤ ផា តី ណាំផា ប៉្រគ័ យច ហគ់ កាសិត អ្លាត តី ណោះ។ អ្យក់ កា ទី ម៉ុត អ្វៃ រ៉ីស អន់ឌូ លូ ប‌៉្រ័ះ យ‌៉័ះ ទី តី ដឹង ម៉ោញ ណោះ អ៊ែ ដាគ់ លឺន ឡឹង ទី តី ទិ ពៀរ ហះកា ឡាកោ ឡិ ពឹង ចារ អុញ សា អូ អ្លុ ប៉ាត់ ៤៥-៤៦ ផា ជុង ប៉ាណាំ ប៉្រគ័ យច កាត្រៃល អ្លាត ជុង ណោះ។ អ្យក់ កា ទី ម៉ុត អ្វៃ រ៉ីស អន់ឌូ លូ ប‌៉្រ័ះ យ‌៉័ះ ចាក ជុង ដឹង ម៉ោញ ណោះ អ៊ែ ដាគ់ លឺន ឡឹង ចាក ជុង ពៀរ ហះកា ឡិ ពឹង ចារ អុញ ៤៧ ផា ម៉ាត់ ប៉ាណាំ ប៉្រគ័ យច ខ្វិក ឡាច់ ម៉ាត់ ណោះ។ អ្យក់ កា ទី ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ រ៉ាំងហៃ រ៉ាំងខ្យា យ‌៉័ះ ម៉ាត់ ដឹង ម៉ោញ ណោះ អ៊ែ ដាគ់ លឺន ទី ម៉ាត់ ទិ ពៀរ ប៊ែង ហះកា ឡិ ពឹង ចារ អុញ ៤៨ ឡាក់ ចារ ទី ហ្រាយ សា ពូ លើយ លូ អុញ សា អូ អ្លុ ប៉ាត់។ ៤៩ ប៉ាណូស ទិឌូ ចឹង ប៉្រៃ ញន សាគ់ លួង លូ អុញ។ ៥០ ប៉ោ័ះ ឡាក់ កាណាគ័ ទី ខា ហះកា ផា អ៊ែ អូ ប៉្រៃ កេះ អន់ដីស ចឹង ប៉្រគ័ នីចម័ អន់ អ៊ែ កេះ ប៉្រៃ ណាវ្គ ? អន់ ឡាកោ អន់ដីស ទី ខា ឡាក់ កា ប៉ោ័ះ លូ អ្វៃ រិគរែម រ៉គ់ រែ លូ គួប សោប លើយ ពិ»។
* ៩:១២ ៩:១២ ប៉រ់ ហៃ ម៉ាឡាគី ៤:៥-៦ ៩:៤៣-៤៤ ៩:៤៣-៤៤ ហ្លា ពូ ច្រាគ់ លូ តី ម៉ោញ ចំលួន ធែម ប៉ានឹរ ផា៖ ឡាក់ ចារ ទី ហ្រាយ សា ពូ លើយ លូ អុញ សា អូ អ្លុ ប៉ាត់ ៩:៤៥-៤៦ ៩:៤៥-៤៦ ហ្លា ពូ ច្រាគ់ លូ តី ម៉ោញ ចំលួន ធែម ប៉ានឹរ ផា៖ ឡាក់ ចារ ទី ហ្រាយ សា ពូ លើយ លូ អុញ សា អូ អ្លុ ប៉ាត់