សារ យីស៊ូ អន់ ណុំ ប៉ាំង កា កាំឡាំង អៀង ម៉ោញ ទង ណាវ្គ
១ ផះ ណោះ ទី កាំឡាំង អៀង ណាវ្គ ពឹះ ប៉ាតុំ គួប សោប។ ញន កា កាំឡាំង អូ ទី សាណា សា យីស៊ូ កា អើ មួត សឹះ ពឹះ ចារ អ៊ែ លូ កាប ផា ២ «អាញ់ តាប៉ាប តាប៉ុន កា កាំឡាំង អា ខាក់ អន់ឌែ ចាក ពួយ អាញ់ ប៉ៃង ដារ់ កេះ កិញអៀ អូ ទី សាណា សា កេះ។ ៣ ផា អាញ់ អន់ អន់ឌែ សឹត វ៉ាច់ ដោះ អ្យូគ អន់ឌែ អូ ត្រូះ ប៉ក់ រទ្រង ខង មួត បក់ អន់ដា ពឹះ ឡឹង ចារ ចាំងហាយ្គ»។ ៤ មួត សឹះ តើល ផា «ស៊្រែ តីស អា ឡាង៉ាន់ ខាក់ សាណា ឡឹង ចំ ចឹង ណាំង អន់ កា អន់ឌែ សា ផីគ ?» ៥ យីស៊ូ អំប៉ញ់ «អន់ដីស ទី ណុំ ប៉ាំង ញ៉ាង កាតុ ?» អន់ឌែ តើល ផា «តាំប៉ើះ កាតុ»។ ៦ យីស៊ូ ប៉្រើ កាំឡាំង អង់អ្វៃ ពឹង តេះ កេះណោះ អ៊ែ អ្យក់ ណុំ ប៉ាំង តាំប៉ើះ ណោះ ប៉ានេ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័។ កេះណោះ អ៊ែ គុ ណុំ ប៉ាំង ណោះ អន់ កា មួត សឹះ ប៉្រើ អន់ឌែ ជែក អន់ កា កាំឡាំង។ ៧ អន់ឌែ កា ទី កា រ៉ាហឺញ អន់ដា ដេល។ យីស៊ូ ប៉ានេ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ លូ ប៉្រើ មួត សឹះ អ្យក់ កា ណោះ ជែក អន់ កា កាំឡាំង ដេល។ ៨ កាំឡាំង សា ផីគ ទិឌូ។ កេះណោះ មួត សឹះ ទូញ រ៉ាន់ដាប់ សល់ តៃល ពូ សា ទី តាំប៉ើះ ពុង ណាវ្គ។ ៩ កាំឡាំង ទិណោ័ះ ទី ៤០០០ ដូវ។ កេះណោះ យីស៊ូ ប៉្រើ កាំឡាំង សឹត ប៉ាគ់ ហី អន់ឌែ ទៅ។ ១០ អ៊ែ កា ជឹរ ជិះ ទូក លូ មួត សឹះ ចាក ឃ្លង ឡាំ ប៉ាគ់ តេះ ដាល់ម៉ានុថា។
១១ កេះណោះ មួត ផារ៉ាស៊ី ពឹះ កាកាប ប៉ាគែក លូ យីស៊ូ។ អន់ឌែ ប៉្រើ យីស៊ូ តាំបាង សារ អំរ៉ាញ អឺញ ឡឹង ប‌៉្រ័ះ ភឿ សាគ់ អ៊ែ។ ១២ យីស៊ូ តាំងហើម តីស កេះណោះ កាប ផា «ញ៉ា ត្រគ់ ប៉ាណូស រ៉ាំងហាវ អា ប៉ិច ដឹង កា ប៉ប័ សារ អំរ៉ាញ អឺញ ? អាញ់ រ៉ះ កា អន់ដីស តាទឹច ផា អន់ដីស ចឹង អូ ប៉ប័ សារ អំរ៉ាញ អឺញ ញ៉ា អុះ»។ ១៣ កេះណោះ យីស៊ូ ចាក អ្លាត អន់ឌែ ជឹរ ជិះ ទូក វ៉ីល សឹត ប៊ែង ហាង តោ ណាវ្គ។
១៤ មួត សឹះ ពឹល អ្យក់ ឡាំ ណុំ ប៉ាំង។ កាណុង ទូក អន់ឌែ ទី ណុំ ប៉ាំង ដឹង ម៉ោញ កាតុ ឡក់។ ១៥ យីស៊ូ រ៉ះ អន់តគ់ កា អន់ឌែ ផា «ឡាវ៉ាំង ឡាកោ អន់ដីស ឡឹង ពុះ * មួត ផារ៉ាស៊ី លូ ពុះ សាដាច់ ហេរត អន់ កាខាក់»។ ១៦ មួត សឹះ កាកាប គួប អន់ឌែ ឡឹង សារ អូ ទី ណុំ ប៉ាំង។ ១៧ យីស៊ូ ហ្លង់ ឡឹង សារ មួត សឹះ កាប ណោះ ហង អ៊ែ ផា «ញ៉ា ត្រគ់ អន់ដីស ឃឹត កា សារ អូ ទី ណុំ ប៉ាំង នីអៀ ? ញ៉ា អន់ដីស បើ ប៉ប័ លើ បើ តាន័ ហ្លង់ ប ? ញ៉ា ក្រូ ហ្លង់ តាឡាម័ អន់ដីស អា ? ១៨ អន់ដីស ទី ម៉ាត់ ហះកា ហៃ អូ ប៉ប័ ? អន់ដីស ទី តោរ ហះកា អូ កាតាំង ? អន់ដីស អូ កាចាំង ប ១៩ សារ អាញ់ គុ ណុំ ប៉ាំង ប៉ាតាម័ កាតុ អន់ កា កាំឡាំង ៥០០០ ដូវ ពែ អន់ដីស ប៉ាតុំ ណុំ ប៉ាំង តៃល កាំឡាំង សា ទី ញ៉ាង កាអ្លី ?» អន់ឌែ តើល ផា «១២ កាអ្លី»។ ២០ «នីចម័ ផះ អាញ់ គុ ណុំ ប៉ាំង តាំប៉ើះ កាតុ អន់ កា កាំឡាំង ៤០០០ ដូវ ពែ អន់ដីស ទូញ រ៉ាន់ដាប់ សល់ តៃល ពូ សា ទី ញ៉ាង ពុង ?» អន់ឌែ តើល ផា «តាំប៉ើះ ពុង»។ ២១ យីស៊ូ កាប កា អន់ឌែ ផា «អន់ដីស បើ អ្លុ បើ ហ្លង់ ប ?»។
សារ យីស៊ូ តាគ់ អន់ដាគ់ ប៉ាណូស ម៉ាម៉ាំង ម៉ាត់
២២ យីស៊ូ លូ សឹះ ចាក ឡាំ ប៉ាគ់ តេះ បេតសៃដា ផះ ណោះ ទី ពូ អ្យក់ ពឹះ កាម៉ាក័ ម៉ាម៉ាំង ម៉ាត់ ម៉ោញ ដូវ ឡោម ប៉្រើ យីស៊ូ សាប៉ាគ់ អ៊ែ។ ២៣ យីស៊ូ ទុង តី បក់ ម៉ាម៉ាំង ម៉ាត់ ណោះ ឡាច់ គែង ឡាំប៉ាត ស្រុក។ កេះណោះ អ៊ែ កាសុះ ទៀក ពឹរ ឡាប ពឹង ម៉ាត់ បក់ ម៉ាម៉ាំង ណោះ លូ សាប៉ាគ់ តី ពឹង អ៊ែ។ យីស៊ូ អំប៉ញ់ «ញ៉ា អន់ដា អីស ប៉ប័ ?» ២៤ បក់ ម៉ាម៉ាំង ម៉ាត់ ណោះ រ៉ាល ម៉ាត់ រ៉ះ ផា «អាញ់ ប៉ប័ ប៉ាណូស ចាក សឹត ឡាំ ហះកា ឡាក់ កា តើម អ៊្លង»។ ២៥ យីស៊ូ សាប៉ាគ់ ពឹង ម៉ាត់ បក់ ម៉ាម៉ាំង ណោះ ម៉ោញ ទង ណាវ្គ។ ផាឌី ម៉ាត់ អ៊ែ កា ដាគ់ ហៃ ប៉ប័ កាណាគ័ ញ៉ាៗ សាឡះ ខាក់ ហង។ ២៦ យីស៊ូ ប៉្រើ អ៊ែ សឹត ប៉ាគ់ ប៉ើក ទឹប រ៉ះ អន់តគ់ កា អ៊ែ ផា «ជែ ចាក ម៉ុត កាណុង ស្រុក ដៃ ហោគ !»។
សារ យីស៊ូ ប៉ាំងហៀន សឹះ អ៊ែ ឡឹង សារ អ៊ែ ចឹង តោ័
២៧ យីស៊ូ លូ មួត សឹះ ចាក ឡាំ ប៉ាគ់ ស្រុក តេះ ឡាក់ អ្វៃ ក្យាម័ មឿង កេសារៀ ភីលីប។ ផះ អន់ឌែ ចាក រទ្រង យីស៊ូ អំប៉ញ់ លូ សឹះ អ៊ែ ផា «កាំឡាំង ទិឌូ ពូ ផា អាញ់ អា ឃឺ ប៉ាណូស នីចម័ ?» ២៨ អន់ឌែ តើល «បក់ អន់ដា ផា វគ័ យូហាន ឡាក់ ប៉ាំងហុំ ពូ អន់ដា ណាវ្គ ផា វគ័ អេលីយ៉ា ហះកា ទី បក់ អន់ដា ណាវ្គ ផា រ៉ាគឹយ ប‌៉្រ័ះ ម៉ោញ ឡាក់ កា រ៉ាគឹយ ប‌៉្រ័ះ អន់ទៀគៗ ដេល»។ ២៩ យីស៊ូ អំប៉ញ់ លូ អន់ឌែ ផា «កាប៉ាច់ អន់ដីស អន់ដីស ផា អាញ់ អា ប៉ាណូស នីចម័ ?» ពេត្រុះ តើល ផា «អីស អា បក់ ប‌៉្រ័ះ រ៉ើស អន់ ប៉្រគ័ សាដាច់ »។ ៣០ យីស៊ូ អន់តគ់ កា អន់ឌែ អូ អន់ រ៉ះ កា ពូ អុះ។
៣១ គឹត ឡឹង ដារ់ ណោះ យីស៊ូ រ៉ះ កា មួត សឹះ ផា «ប៉ាណូស អាញ់ ត្រគ់ ប៉ាណាប អៀង នែវ។ មួត ក្រាគ់ រ៉ាំងហៃ មឿង មួត ម៉ៃគ ក្រាគ់ រ៉ាម៉ះ ប‌៉្រ័ះ លូ ណៃឃូ ប៉ាំងហៀន ចាបាប់ ចឹង អូ ណីស កា អាញ់ អន់ឌែ ចឹង ប៉ាន់តោ័ អាញ់ ហះកា ប៉ៃង ដារ់ អន់តីគ ឡឹង ណោះ អាញ់ ចឹង រ៉ីស សឹត ណាវ្គ»។ ៣២ យីស៊ូ រ៉ះ ឡាក់ ខាក់ ឡឹង សារ អា។ ពេត្រុះ ទុង ឡាច់ យីស៊ូ កេះណោះ កាប កា អ៊ែ ផា «ញ៉ា ត្រគ់ អីស កាប នីអៀ»។ ៣៣ យីស៊ូ កាលែង ហៃ កាំឡាំង សឹះ អន់ទៀគៗ កេះណោះ អ៊ែ កាប កា ពេត្រុះ ផា «ចាក ឡាច់ ប៉ាគ់ តោ សាតាំង ! ខង អីស អូ ទី ពុត ឡាក់ កា ប‌៉្រ័ះ អុះ ទី ដឹង ពុត ប៉ាណូស ដោះ»។
៣៤ កេះណោះ យីស៊ូ អើ កាំឡាំង លូ មួត សឹះ ពឹះ កេះណោះ អ៊ែ រ៉ះ ផា «បក់ ពឿ ប៉ិច ចាក ពួយ លូ សឿ អាញ់ ជែ ឃឹត កា ឡាកោ ទៅ ត្រគ់ សាឡាគ់ ឡាកោ គយ អ៊្លង គឹង ពួយ អាញ់។ ៣៥ បក់ ចំ ប៉ិច អ្វៃ រ៉ីស បក់ ណោះ ចឹង តោ័ ហះកា បក់ ចំ តោ័ ញន អាញ់ លូ ញន សារ ដាគ់ ឡឹង ប‌៉្រ័ះ បក់ ណោះ ចឹង អ្វៃ រ៉ីស។ ៣៦ ផា ប៉ាណូស ទី គ្រឹប កាណាគ័ ពឹង អង់កក់ តេះ អា ហះកា អ៊ែ តោ័ ទី ខា ដេល ប ? ៣៧ ប៉ាណូស ចឹង អ្យក់ កាណាគ័ ញ៉ា តូរ័ តាគ់ អង់រ៉ីស ឡាកោ អ៊ែ ទី ? ៣៨ ជែ តាយួស កា មួត អូ រ៉ាប់ អូ សឿ ប‌៉្រ័ះ លូ មួត ទី សារ យច ញន កា ប៉ាណូស អាញ់ លូ ប៉ានឹរ អាញ់ កាប។ ផា បក់ ពឿ តាយួស ប៉ាណូស អាញ់ ចឹង អូ អន់ហ្នាល់ បក់ ណោះ ដេល ប៉ាគ់ ដារ់ អាញ់ ជឹរ លូ មួត ប៊យ ប‌៉្រ័ះ ឡាក់ ដាគ់ ត្រង់ ទឹប អំរ៉ាញ អឺញ ម៉ះ ពឹ អាញ់»។
* ៨:១៥ ៨:១៥ ពុះ អា សាំរ៉ាប់ ប៉្រគ័ ណុំ ប៉ាំង។ យីស៊ូ កាប ប៉ាន់ដឹប ឡឹង សារ អន់ឌែ ប៉ាំងហៀន។ ៨:២៩ ៨:២៩ បក់ ប‌៉្រ័ះ រ៉ើស អន់ ប៉្រគ័ សាដាច់ ពៀក គុល «គ្រិះ»។