សារ យីស៊ូ កាប កា មួត ផារ៉ាស៊ី
១ ទី មួត ផារ៉ាស៊ី លូ មួត ណៃឃូ ប៉ាំងហៀន ចាបាប់ អន់ដា ពឹះ ឡឹង មឿង យេរូសាឡឹម ឡាំ ប៉ាគ់ ចារ យីស៊ូ។ ២ អន់ឌែ ប៉ប័ សឹះ យីស៊ូ សា សាណា អូ ទី រ៉ាវ តី ណោះ ពូ ផា យច ចាបាប់ វគ័ យ៉ាគ់ កេះ * ៣ តាម សារ តាឡាប័ ឃើយ មួត សុនសាត អ៊ីស្រាអ៊ែល ទិឌូ កាខាក់ អ៊ែ មួត ផារ៉ាស៊ី ផា អន់ឌែ អូ រ៉ាវ តី ហិ អន់ឌែ អូ សា អុះ ខង អន់ឌែ ប៉្រគ័ ពួយ ចាបាប់ វគ័ យ៉ាគ់ អន់ឌែ។ ៤ ផា អន់ឌែ សឹត ឡឹង តាឡាត ផា អូ ទី រ៉ាវ កាណាគ័ អន់ឌែ តាច់ ណោះ ហិ អន់ឌែ អូ សា អុះ។ ពូ ប៉្រគ័ ពួយ ចាបាប់ វគ័ យ៉ាគ់ អៀង នែវ ខាក់ ឡាក់ កា សារ រ៉ាវ ពៀង រ៉ាវ ព្រឺយ រ៉ាវ កគ័ លូ គ្រេ។ ៥ មួត ផារ៉ាស៊ី លូ មួត ណៃឃូ ប៉ាំងហៀន ចាបាប់ អំប៉ញ់ លូ យីស៊ូ ផា «ញ៉ា ត្រគ់ មួត សឹះ អីស អន់ឌែ អូ ប៉្រគ័ ពួយ ចាបាប់ វគ័ យ៉ាគ់ ពិន ឃឺ អន់ឌែ សា អូ រ៉ាវ តី នីណោ័ះ ?» ៦ យីស៊ូ តើល អន់ឌែ ផា «អន់ដីស អា ប៉ាណូស តាគ់ អំប៉្រគ័ ដាគ់។ ត្រគ់ ខាក់ វគ័ អេសាយ ច្រាគ់ ពួយ ប៉ានឹរ ប‌៉្រ័ះ ផា៖
 
"ប៉ាសុន អា រ៉ាប់ អាញ់ ដឹង អន់តង់ ពឹរ អន់ឌែ ដោច
ពុត អន់ឌែ ចាំងហាយ្គ ឡឹង អាញ់។
៧ អន់ឌែ កាដាប សាំប‌៉័ះ អាញ់ ហះកា អូ ទី ខា អុះ។
អន់ឌែ អ្យក់ ចាបាប់ ប៉ាណូស ប៉ាំងហៀន ប៉ាតាង ប៉ានឹរ ប‌៉្រ័ះ"
 
៨ អន់ដីស អ្លាត សារ ប‌៉្រ័ះ អន់តគ់ រ៉ះ ឃឺ ប៉្រគ័ ពួយ ចាបាប់ វគ័ យ៉ាគ់ អន់ដីស»។
៩ កេះណោះ យីស៊ូ កាប ណាវ្គ «អន់ដីស អ្លាត សឿ ប៉ានឹរ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ រ៉ះ ភឿ ប៉ាំងកើត ចាបាប់ ម៉ះ អន់ដីស ទៅ។ ១០ ប‌៉្រ័ះ ប៉្រើ វគ័ ម៉ូសេ រ៉ះ ផា "អន់ដីស ត្រគ់ អ្យិល កូត័ មើគ ពឹ បក់ ពឿ ត័ះ ប៉ាស្យាប ពឹ មើគ ណោះ ត្រគ់ តោ័ ហង" ១១ ហះកា អន់ដីស ប៉្រគ័ នីអៀ៖ ផា ប៉ាណូស ចំ រ៉ះ លូ ពឹ មើគ អ៊ែ ផា "អាញ់ អូ អ្លុ តង័ អន់ដីស អុះ ខង កាណាគ័ អាញ់ ទិណោ័ះ ឃឺ កបាន កេះ"»។ (កបាន ទី ណី ផា «កាណាគ័ ចឹង មប អន់ កា ប‌៉្រ័ះ»)។ ១២ «អន់ដីស អូ អន់ អ៊ែ តង័ ពឹ មើគ អ៊ែ អុះ។ ១៣ ទឹល នីណោ័ះ អន់ដីស តាគ់ អង់ហ៊្យង ប៉ានឹរ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ ញន អន់ដីស ប៉្រគ័ ពួយ គុន តាឡាប័ ឃើយ ឡាក់ អន់ដីស ប៉ាំងហៀន តូៗ គួប សោប។ អន់ដីស ប៉្រគ័ សារ អូ ដាគ់ អន់ទៀគៗ អៀង ណាវ្គ អូ ដាគ់ ឡាក់ កា សារ អា ដេល»។
១៤ កេះណោះ យីស៊ូ អើ កាំឡាំង ពឹះ ប៉ាគ់ ចារ អ៊ែ ម៉ោញ ទង ណាវ្គ។ អ៊ែ កាប ផា «អន់ដីស ទិឌូ សាំយ៉ាំង កាខាក់ ហោគ។ ១៥-១៦ អូ ទី សាណា ញ៉ា ម៉ុត កាណុង វ៉ាច់ ប៉ាណូស អ្លុ ប៉្រគ័ អន់ កា ប៉ាណូស យច អុះ ឃឺ គ្រឹប កាណាគ័ ឡាក់ ឡាច់ ឡឹង ឡាកោ ប៉ាណូស ណោះ ប៉្រគ័ អន់ ប៉ាណូស យច»។§
១៧ យីស៊ូ ចាក ឡាច់ ឡឹង កាំឡាំង ម៉ុត ពឹង ហី។ កេះណោះ មួត សឹះ ឡាំ អំប៉ញ់ ឡឹង សារ អ៊ែ កាប ប៉ាន់ដឹប ពែ។ ១៨ យីស៊ូ តើល អន់ឌែ ផា «អន់ដីស អា អ្វៃ កា អូ ហ្លង់ ឡាក់ កា ពូ ដេល ប ? អន់ដីស ត្រគ់ អ្លុ អន់តគ់ ផា កាណាគ័ ឡឹង ឡីង ម៉ុត កាណុង ប៉ាណូស អូ អ្លុ ប៉្រគ័ អន់ ប៉ាណូស យច អុះ ១៩ ខង សាណា ទិណោ័ះ អ៊ែ អូ ម៉ុត កាណុង ពុត ប៉ាណូស អុះ ឃឺ អ៊ែ ម៉ុត កាណុង វ៉ាច់ កេះណោះ អីគ វ៉ាច់ ឡាច់ ទិ ប៉ាគ់ ឡីង ណាវ្គ»។ សារ អា យីស៊ូ ប៉ិច រ៉ះ ផា គ្រឹប សាណា ខឹន សា ទិណោ័ះ។ ២០ យីស៊ូ កាប ណាវ្គ «ទី ដឹង កាណាគ័ ឡាក់ ឡាច់ ឡឹង ប៉ាណូស ណោះ ប៉្រគ័ អន់ កា ប៉ាណូស យច ២១ ខង គ្រឹប សារ អ៊ក ឡាច់ ឡឹង ពុត ដោះ ឃឹត អូ ដាគ់ ប៉្រគ័ លូ អង់កាន់ លូ កាម៉ាក័ រ៉ាត អន់តុង កោះ ប៉ាន់តោ័ ២២ រ៉ាលង កល់ តាណេះ ប៉ិច ដឹង កា រ៉ាស អំប៉ាស ពូ ប៉ាអ្យប់ ខូយ ប៉ាលុ ពូ ប៉្រគ័ អូ ដាគ់ អៀង នែវ សាណីង អូ យ៉ឺម កាប ពោ អ្វាត់ ឡាកោ លូ ឃឹត សារ ង៉ល់ អន់ទ្រុយ។ ២៣ សារ អូ ដាគ់ ទិ អា ហង ឡាច់ ឡឹង ពុត ប៉ាណូស ប៉្រគ័ អន់ ប៉ាណូស យច»។
សារ យីស៊ូ ចាក តាគ់ អន់ដាគ់ ប៉ាណូស សុនសាត អន់ទៀគ
២៤ យីស៊ូ ចាក ឡាច់ ឡឹង ណោះ ឡាំ ប៉ាគ់ ចារ ក្យាម័ មឿង ទីរ៉ូះ។ អ៊ែ ម៉ុត ដំ កាណុង ហី ពូ អ៊ែ អូ ប៉ិច អន់ ពូ អ្លុ អន់តគ់ អុះ ហះកា អ៊ែ អោន អូ សាគឹម។ ២៥ ផះ ណោះ ទី អង់កាន់ ម៉ោញ ដូវ គន អង់កាន់ អ៊ែ ប‌៉្រ័ះ ប៉្រគ័។ អ៊ែ កាតាំង លៅ ពូ រ៉ះ ឡឹង យីស៊ូ អ៊ែ កា ឡាំ ឡូត ពឹះ កាដាប សាំប‌៉័ះ ហះ ជុង យីស៊ូ។ ២៦ អង់កាន់ ណោះ កាប សុនសាត ក្រិក អ៊ែ អូ ត្រគ់ សុនសាត អ៊ីស្រាអ៊ែល អុះ អ៊ែ កើត ពឹង ខេត ភេនិះ ឃឺ ខេត ស៊ីរី ណោះ ហង។ អ៊ែ ឡោម ប៉្រើ យីស៊ូ ទ្រុះ ឡាច់ ប‌៉្រ័ះ បឺគ ឡឹង គន អ៊ែ។ ២៧ យីស៊ូ កាប លូ អ៊ែ ផា «ត្រគ់ អន់ គន សោ អ៊ីស្រាអ៊ែល សា ផីគ អន់ឌែ ហិ អូ ត្រគ់ អ្យក់ សាណា ម៉ះ អន់ឌែ អន់ កា សូ * អុះ»។ ២៨ អង់កាន់ ណោះ តើល ផា «អឺ ពឹ តាំងឡា ត្រគ់ ហង អីស ផា ! ហះកា សូ អ្វៃ អន់តេ័ះ គ្រេ សា សាណា ហ្រុង តៃល សាស្វា ណោះ ទី ដេល»។ ២៩ ផាឌី យីស៊ូ រ៉ះ កា អ៊ែ ផា «ត្រគ់ ហង អីស កាប ទឹល នីណោ័ះ សឹត ពិ ប‌៉្រ័ះ បឺគ ឡាច់ ឡឹង គន អីស កេះ»។ ៣០ អង់កាន់ ណោះ សឹត ទឹល ប៉ាគ់ ហី អ៊ែ ប៉ប័ គន អ៊ែ តៃប ពឹង គ្រេ ប‌៉្រ័ះ បឺគ ឡាច់ ឡឹង អ៊ែ កេះ។
៣១ កេះណោះ យីស៊ូ ចាក ឡាច់ ឡឹង ចារ ក្យាម័ មឿង ទីរ៉ូះ អ៊ែ ចាក ទ្រង មឿង ស៊ីដូន កេះណោះ ឡាំ ប៉ាគ់ តាំងលោ័ កាលីឡេ ប៊ែង ខេត ដេកាប៉ូល។ ៣២ ពូ អ្យក់ ឡាំ ប៉ាណូស ក្លឹក ម៉ោញ ដូវ ទឹប អ៊ែ កាំឡូ អូ សូវ អ្លុ កាប ពឹះ ប៉ាគ់ ចារ យីស៊ូ។ ពូ ឡោម ប៉្រើ យីស៊ូ សាប៉ាគ់ ពឹង ប៉ាណូស ណោះ ភឿ តង័ តាគ់ អន់ដាគ់ អ៊ែ ណើ។ ៣៣ យីស៊ូ ជៀក ប៉ាណូស ក្លឹក ណោះ ឡាច់ ឡឹង កាំឡាំង។ អ៊ែ ឡក់ ត្រោម តោរ កាម៉ាក័ ណោះ កេះណោះ អ៊ែ កាសុះ ពឹង សាំប្លោ តី ឡាប ពឹង អំប៉្យិត កាម៉ាក័ ណោះ ដេល។ ៣៤ កេះណោះ អ៊ែ ង៉ើយ ហៃ ពឹង ប៉្លៃង តាំងហើម តីស កេះណោះ កាប ផា «អិបផាថា !» (ទី ណី ផា «ហគ់ បើក ពិ»)។ ៣៥ ផាឌី តោរ កាម៉ាក័ ណោះ កា សាំយ៉ាំង កាតាំង អំប៉្យិត អ៊ែ កា ឡាប៉ាត័ អ្លុ កាប សាឡះ ខាក់។ ៣៦ យីស៊ូ រ៉ះ កា អន់ឌែ កាខាក់ អូ អន់ អន់ឌែ រ៉ះ សារ ណោះ អន់ ពូ អ្លុ អុះ។ ហ៊ែង អ៊ែ អន់តគ់ អូ អន់ រ៉ះ ហ៊ែង ណោះ ហង ពូ រ៉ះ ហ៊ែង ខាក់។ ៣៧ ពូ ទិឌូ ញម ខាក់ ពូ កាប ផា «គ្រឹប សារ អ៊ែ ប៉្រគ័ ដាគ់ ទិណោ័ះ យ‌៉័ះ ប៉ាណូស ក្លឹក កា អ៊ែ ប៉្រគ័ អន់ កាតាំង យ‌៉័ះ ប៉ាណូស កាំឡូ កា អ៊ែ ប៉្រគ័ អន់ អ្លុ កាប ដេល»។
* ៧:២ ៧:២ សុនសាត អ៊ីស្រាអ៊ែល ទី ចាបាប់ លូ គុន តាឡាប័ ឃើយ អៀង កាយ ឡឹង ចាបាប់ ប‌៉្រ័ះ ឡាក់ កា សារ រ៉ាវ តី អា ណោះ ពូ ផា ចាបាប់ វគ័ យ៉ាគ់។ ៧:៧ ៧:៦-៧ សារ អា ឡាច់ ឡឹង អេសាយ ២៩:១៣ ៧:១០ ៧:១០ សារ អា ឡាច់ ឡឹង សារ ឡាច់ (និក្ខមនំ) ២០:១២; ២១:១៧ § ៧:១៥-១៦ ៧:១៥-១៦ ហ្លា ពូ ច្រាគ់ លូ តី ម៉ោញ ចំលួន ធែម ប៉ានឹរ ផា៖ ពឿ កាតាំង សារ អា អ្យក់ ឃឹត ចាជ្រែប ពិ។ * ៧:២៧ ៧:២៧ សុនសាត អ៊ីស្រាអ៊ែល ឌុ កាប សាដោះ កា សុនសាត អន់ទៀគ ផា «សូ» ហះកា តាទឹច អ៊ែ ប៉ានឹរ យីស៊ូ កាប អា ឃឺ «សូ ថិៗ» អ៊ែ អូ ត្រគ់ កាប សាដោះ កា ពូ អុះ។