សារ យីស៊ូ សឹត ប៉ាគ់ ស្រុក ណាសារែត
១ យីស៊ូ ចាក ឡាច់ ឡឹង ស្រុក ណោះ សឹត ប៉ាគ់ ស្រុក តេះ អ៊ែ ទៅ មួត សឹះ កា ឡាំ ពួយ អ៊ែ ដេល។ ២ ទឹល ដារ់ រ៉ាឡូវ អ៊ែ ប៉ាំងហៀន ពូ ពឹង រ៉ោង។ កាំឡាំង អៀង កាតាំង អ៊ែ ប៉ាំងហៀន ណោះ ពូ ញម ខាក់។ ពូ កាប គួប ពូ ផា «ឡឹង ចំ អ៊ែ អ្លុ សារ ទិ អា ? ញ៉ា ត្រគ់ អ៊ែ ហ្យាំង សាឡាច់ នីអៀ ? ញ៉ា ត្រគ់ អ៊ែ អ្លុ ប៉្រគ័ សារ អឺញ អំរ៉ាញ នែវ អា ? ៣ ញ៉ា ប៉ាណូស អា អូ ត្រគ់ រ៉ាគឹយ ចាំង អ៊្លង គន ម៉ារី ប ? អូ ត្រគ់ អុះ អ៊ែ ប សិច យ៉ាកុប យូសេ យូដា លូ ស៊ីម៉ូន ណោះ ? អុះ អង់កាន់ អ៊ែ កា អ្វៃ កាណុង ស្រុក អន់ឌូ លូ ពិន ដេល»។ ណោះ ហង បះ ពូ អូ ចៃ សឿ អ៊ែ។ ៤ យីស៊ូ កាប លូ អន់ឌែ ផា «មួត រ៉ាគឹយ ប‌៉្រ័ះ  ទី ដឹង ពឹង ហី អ៊ែ ទៅ ស្រុក តេះ អ៊ែ ទៅ អុះ ម៉ី អ៊ែ ទៅ ដោច ពូ អូ រ៉ាប់ អូ សឿ អ៊ែ»។ ៥ អ្វៃ ហះ ណោះ យីស៊ូ អូ អ្លុ ប៉្រគ័ សារ អឺញ អំរ៉ាញ អៀង អុះ ទី ដឹង សាប៉ាគ់ តាគ់ អន់ដាគ់ ប៉ាណូស អីគ ពៀរ ប៉ៃង ដូវ។ ៦ យីស៊ូ ញម ខាក់ ប៉ប័ កាំឡាំង ស្រុក អូ សឿ តាឡាម័។ ឡៃង ឡឹង ណោះ អ៊ែ ចាក ឡាំ ប៉ាំងហៀន ប៉ាគ់ ស្រុក អន់ទៀគៗ ឡាក់ អ្វៃ ជុំ រណោះ ណាវ្គ។
សារ យីស៊ូ ប៉្រើ សឹះ អ៊ែ ចាក
៧ កេះណោះ យីស៊ូ អើ ពឹះ សឹះ ១២ ដូវ ប៉្រើ អន់ឌែ ចាក ពៀរ ដូវ ៗ លូ អន់ អន់ឌែ ទី អំរ៉ាញ ទ្រុះ ប‌៉្រ័ះ បឺគ ប‌៉្រ័ះ រ៉ឺគ ដេល។ ៨ អ៊ែ អន់តគ់ រ៉ះ កា អន់ឌែ ផា «ជែ ទ្រុង ឡាំ កាណាគ័ ញ៉ា ចឹក ដឹង អ៊្លង ជ្រៀ បគ័ ហង ជែ ទ្រុង ឡាំ សាណា សាណឹត កាទុង លើ លៀន កាក់។ ៩ ជិះ ដឹង កឺប ហះកា ជែ ពៀត អាវ ពៀរ តាល់។ ១០ ផា អន់ដីស ម៉ុត ពឹង ហី បក់ ចំ អ្យគ័ អន់ដីស អ្វៃ ពឹង ហី ណោះ ទឹល ដារ់ អន់ដីស ចាក ឡាច់ ឡឹង ស្រុក ណោះ ពិ។ ១១ ផា ស្រុក ចំ ពូ អូ ហាប់ អូ កាំប៉ាំង អន់ដីស អន់ដីស ត្រគ់ ចាក ឡាច់ ឡឹង ស្រុក ណោះ ទឹប តាតូះ ឡាច់ កាបក់ តេះ ឡឹង ជុង អន់ដីស ភឿ តាំបាង ផា អន់ដីស អូ ត្រគ់ លូ ពូ»។ ១២ មួត សឹះ កា ចាក ឡាំ អន់តគ់ ប៉ាតោ កា ពូ អន់ ប៉ិនពែង ពុត ពៀក។ ១៣ អន់ឌែ ទ្រុះ ប‌៉្រ័ះ បឺគ ប‌៉្រ័ះ រ៉ឺគ អន់ ឡាច់ ឡឹង ប៉ាណូស អៀង។ អន់ឌែ ឡាប សាងី ពឹង មួត ព្លុ អីគ អន់ ពូ ដាគ់។
សារ សាដាច់ ហេរត ប៉ាន់តោ័ យូហាន
១៤ សាដាច់ ហេរត កា អ្លុ អន់តគ់ ឡឹង សារ ទិណោ័ះ ញន យីស៊ូ លៅ លែង សិច ខាក់។ ហះកា ពូ សាម៉គ័ ផា «វគ័ យូហាន ឡាក់ ប៉ាំងហុំ ពូ ពែ អ៊ែ រ៉ីស សឹត ណាវ្គ ណោះ ហង បះ អ្លុ ប៉្រគ័ សារ អំរ៉ាញ អឺញ កេង ខាក់ នីអៀ»។ ១៥ បក់ អន់ដា ផា «អ៊ែ អា ហង វគ័ អេលីយ៉ា» បក់ អន់ដា ណាវ្គ ផា «អ៊ែ រ៉ាគឹយ ប‌៉្រ័ះ ម៉ោញ ដូវ ឡាក់ កា រ៉ាគឹយ ប‌៉្រ័ះ រ៉ាំងហាវ ម៉ោហ ពែ ដេល»។ ១៦ កាប៉ាច់ សាដាច់ ហេរត ប៉ាគ់ អ៊ែ អ្លុ អន់តគ់ ឡឹង សារ អា កេះ អ៊ែ ផា «ប៉ាណូស អា នីចម័ កា យូហាន អាញ់ ប៉្រើ ពូ កាសិត អង់កូ ពែ ហង រ៉ីស សឹត ណាវ្គ អា»។ ១៧-១៨ សារ អា កើត នីអៀ សាដាច់ ហេរត ប៉ិច កា ហេរ៉ូឌៀស កាម៉ាញ់ អុះ អ៊ែ ភីលីប អ៊ែ កា អ្យក់ ទី អ៊ែ ឡគ។ ណោះ ហង វគ័ យូហាន កាប កា សាដាច់ ហេរត ផា «អីស អូ ត្រគ់ អ្យក់ កាម៉ាញ់ អុះ ប៉្រគ័ កាម៉ាញ់ អីស អុះ»។ កេះណោះ សាដាច់ ហេរត ប៉្រើ ពូ រ៉ុប កត់ ចគ់ វគ័ យូហាន គ្រន កាណុង ខុក ញន ហេរ៉ូឌៀស។ ១៩ ហេរ៉ូឌៀស អឺក ខាក់ កា វគ័ យូហាន ណោះ ហង អ៊ែ ណាំង ទ្រង ប៉ាន់តោ័ អ្លាត អ៊ែ ហះកា អ៊ែ ណាំង ទ្រង ប៉ាន់តោ័ អូ ប៉ប័ ២០ ខង សាដាច់ ហេរត អ៊ែ អ្យូគ កា យូហាន អ៊ែ អ្លុ អន់តគ់ ផា វគ័ យូហាន ប៉ាណូស ដាគ់ ត្រង់ ឡាក់ ប៉្រគ័ ង៉ារ ប‌៉្រ័ះ។ ណោះ ហង អ៊ែ កា រ៉ាំងហៃ យូហាន។ ផះ អ៊ែ សាំយ៉ាំង យូហាន យ‌៉័ះ អ៊ែ អុក ពុត វ៉ឹនវ៉ាយ ឡឹង សារ អ៊ែ កាប ណោះ ហះកា អ៊ែ ចៃ សាំយ៉ាំង ដេល។ ២១ ដារ់ ម៉ោញ សាដាច់ ហេរត ប៉្រគ័ ប៊ុន កាណើត * អ៊ែ អើ ពឹះ មួត ក្រាគ់ តាំងកង់ តីសៗ មួត ម៉ៃគ តាហាន លូ ប‌៉្រ័ះ ប៉ាត្រង័ អ្វៃ កាណុង ខេត កាលីឡេ។ ផះ ណោះ ហេរ៉ូឌៀស ទី ទ្រង ចឹង ប៉្រគ័ កា យូហាន។ ២២ គន អង់កាន់ ហេរ៉ូឌៀស ម៉ុត កាតាប័ ប៉្រគ័ អន់ កា សាដាច់ ហេរត លូ មួត អំហ៊្មយ ទិឌូ ប៉ាញ័ ពុត កា អ៊ែ ខាក់។ សាដាច់ ហេរត កាប លូ អ៊ែ ផា «ផា អីស ប៉ិច កា កាណាគ័ ញ៉ា ប៉រ់ ពិ អាញ់ ចឹង អន់ កា អីស»។ ២៣ សាដាច់ ហេរត ម៉ត់ ផា «អីស ប៉រ់ កាណាគ័ ញ៉ា កាតាម អាញ់ ចឹង អន់ យ‌៉័ះ ប៉ាថេត ម៉ោញ ប៊ែង កា អន់ ដេល»។ ២៤ អ៊ែ ឡាច់ អំប៉ញ់ លូ មើគ អ៊ែ «កាណាគ័ ញ៉ា អាញ់ ត្រគ់ ប៉រ់ ឡឹង អ៊ែ ?» មើគ អ៊ែ តើល «ប៉រ់ កល់ យូហាន»។ ២៥ អ៊ែ ប៉ាន់តាន វ៉ីល សឹត រ៉ះ កា សាដាច់ ហេរត ផា «អាញ់ ប៉ិច កា កល់ យូហាន ចៃគ ពឹង ក្លារ តីស កិញអៀ ហង»។ ២៦ សាដាច់ ហេរត អុក ពុត ពៀក ខាក់ ហះកា អ៊ែ អូ ចៃ រ៉ើ ពុត ញន អ៊ែ ទី ម៉ត់ ហះ ម៉ាត់ អំហ៊្មយ ទិឌូ កេះ។ ២៧ អ៊ែ កា ប៉្រើ តាហាន ម៉ោញ ដូវ ឡាំ កាសិត អ្យក់ កល់ យូហាន កា អ៊ែ ឡូត។ ២៨ តាហាន ឡាំ ប៉ាគ់ ខុក កាសិត អ្យក់ កល់ យូហាន ចៃគ ពឹង ក្លារ តីស ជឹន អន់ កា អ៊ែ។ អ៊ែ កា អ្យក់ កល់ ណោះ អន់ កា មើគ អ៊ែ។ ២៩ សឹះ យូហាន អ្លុ អន់តគ់ ឡឹង សារ ណោះ អន់ឌែ កា ឡាំ អ្យក់ តប់ ប៉ាទ្រូ យូហាន។
សារ យីស៊ូ អន់ ណុំ ប៉ាំង កា កាំឡាំង អៀង
៣០ អន់តីគ ឡឹង ណោះ មួត សឹះ ឡាក់ រ៉ះ ប៉ាតាង យីស៊ូ ណោះ សឹត ឡឹង ចាក។ អន់ឌែ កា រ៉ះ លូ យីស៊ូ គ្រឹប ង៉ារ អន់ឌែ ទី ប៉្រគ័ លូ សារ អន់ឌែ ប៉ាំងហៀន ពូ។ ៣១ ទី ប៉ាណូស អៀង ចាក សឹត ចាក ឡាំ ប៉្រគ័ អន់ កា យីស៊ូ លូ សឹះ អ៊ែ អូ ហារ់ សា។ យីស៊ូ កាប លូ សឹះ អ៊ែ ផា «ពិ ពិន ឡាំ ប៉ាគ់ ចារ ឡាង៉ាន់ ម៉ាគ់ ពិន រ៉ាឡូវ បៀត»។ ៣២ យីស៊ូ កា ជឹរ ជិះ ទូក អន់ឌូ លូ មួត សឹះ ឡាំ ប៉ាគ់ ចារ ឡាង៉ាន់។ ៣៣ ហះកា ទី ប៉ាណូស អៀង ប៉ប័ យីស៊ូ លូ មួត សឹះ អ៊ែ ចាក។ ពូ អន់ហ្នាល់ អន់ឌែ ណោះ ហង ពូ ប៉ាណាំ គួប ចាក ឡាច់ ឡឹង ស្រុក អន់ទៀគៗ សាតាក់ ឡាំ ប៉ាគ់ ចារ ណោះ អន់ទ្រួល ឡឹង អន់ឌែ។ ៣៤ ប៉ាគ់ យីស៊ូ ហាវ ឡឹង ទូក អ៊ែ ប៉ប័ កាំឡាំង អៀង នីណោ័ះ អ៊ែ ឡិ ណូស ស្រូគ តាប៉ាប តាប៉ុន កា ពូ ខាក់។ អ៊ែ ហៃ ពូ អ្វៃ ឡាក់ កា ចៀម អូ ទី តាំងឡា រង។ ណោះ ហង អ៊ែ ទី ប៉ាំងហៀន សារ អន់ទៀគៗ អៀង នែវ។ ៣៥ ផះ ណោះ ដារ់ ក្យាម័ ចឹង ម៉ាំង កេះ មួត សឹះ រ៉ះ កា យីស៊ូ ផា «ចារ ហះ អា ឡាង៉ាន់ ខាក់ ដារ់ កា ក្យាម័ ចឹង ម៉ាំង កេះ។ ៣៦ ប៉្រើ កាំឡាំង សឹត ពិ ម៉ាគ់ អន់ឌែ ចាក ណាំង តាច់ សាណា សា រស្រុក បក់ អ្វៃ ក្យាម័ រអា»។ ៣៧ យីស៊ូ តើល អន់ឌែ ផា «ញ៉ា អន់ដីស អូ អ្យក់ សាណា អន់ អន់ឌែ សា ណើ»។ អន់ឌែ តើល ផា «ញ៉ា ពិន ត្រគ់ អ្យក់ លៀន ២០០ កាក់ តាច់ សាណា អន់ អន់ឌែ សា ប ?» ៣៨ យីស៊ូ អំប៉ញ់ អន់ឌែ ផា «អន់ដីស ទី ណុំ ប៉ាំង ញ៉ាង កាតុ ? ឡាំ ហៃៗ»។ ប៉ាគ់ អន់ឌែ ប៉ប័ កេះ អន់ឌែ រ៉ះ ផា «ពិន ទី ណុំ ប៉ាំង ប៉ាតាម័ កាតុ លូ កា ពៀរ ក្យាំង»។ ៣៩ កេះណោះ យីស៊ូ ប៉្រើ កាំឡាំង អន់ អង់អ្វៃ ប៉ាតុំ ប៉ិន ក្រុំ ពឹង សាម៉ោង កាសៃគ ឡាញ់ចឺន។ ៤០ ពូ អង់អ្វៃ ប៉ិន ក្រុំ ៗ អន់ដា ទី ១០០ ដូវ អន់ដា ទី ៥០ ដូវ។ ៤១ យីស៊ូ អ្យក់ ណុំ ប៉ាំង ប៉ាតាម័ កាតុ លូ កា ពៀរ ក្យាំង ណោះ ង៉ើយ ហៃ ពឹង ប៉្លៃង ប៉ានេ ប‌៉្រ័ះ កេះណោះ គុ ណុំ ប៉ាំង អន់ កា មួត សឹះ ភឿ ជែក អន់ កា កាំឡាំង សា។ អ៊ែ កា ជែក កា ពៀរ ក្យាំង ណោះ អន់ និះទៅ ដេល។ ៤២ កាំឡាំង សា ផីគ ទិឌូ។ ៤៣ កេះណោះ អន់ឌែ ទូញ រ៉ាន់ដាប់ ណុំ ប៉ាំង លូ កា សល់ តៃល ពូ សា ទី ប៉ាញ័ ១២ កាអ្លី ណាវ្គ។ ៤៤ ចំលួន ប៉ាណូស សា ណុំ ប៉ាំង ណោះ កាគ់ ដឹង កាម៉ាក័ ៥០០០ ដូវ។
សារ យីស៊ូ ចាក អំប៉ាំង អង់កក់ ទៀក
៤៥ កេះណោះ យីស៊ូ ប៉្រើ មួត សឹះ ជិះ ទូក ឃ្លង ឡាំ ប៉ាគ់ តេះ បេតសៃដា អន់ទ្រួល។ កេះណោះ អ៊ែ រ៉ះ កា កាំឡាំង ប៉្រើ ពូ សឹត។ ៤៦ កាំឡាំង សឹត ទិ កេះ អ៊ែ កា ចាក ហាវ ម៉ន់ ពឹង ប៉ានឹម។ ៤៧ ទឹល ប៉្លៃង ម៉ាំង មួត សឹះ ជិះ ទូក ទឹល ពឹង អន់តិគ័ តាំងលោ័ កេះ ដឹង យីស៊ូ ដូវ អ៊ែ អ្វៃ ពឹង គោក។ ៤៨ យីស៊ូ ប៉ប័ មួត សឹះ ជែវ ទូក ញ៉ាក ខាក់ ខង ទី ខ្យាល ប៉ឹ សឹត ទូក អន់ឌែ។ ក្យាម័ ប៉ាតារ យីស៊ូ ចាក អំប៉ាំង អង់កក់ ទៀក ឡាំ ប៉ាគ់ ចារ អន់ឌែ អ៊ែ ប៉្រគ័ ឡាក់ កា ចាក ទ្រួង។ ៤៩ ផះ អន់ឌែ ប៉ប័ អ៊ែ ចាក អំប៉ាំង អង់កក់ ទៀក តាំងលោ័ មួត សឹះ សាម៉គ័ កា ប៉ាទ្រូ ប៉ាំងអ្យូគ អន់ឌែ ណោះ ហង អន់ឌែ ឡុង។ ៥០ មួត សឹះ ទិឌូ ប៉ប័ អ៊ែ អន់ឌែ កា អ្យូគ ខាក់។ យីស៊ូ កា កាប លូ អន់ឌែ ឡូត ផា «ជែ អ្យូគ ហង ! អាញ់ ឡា អា ឡា»។ ៥១ កេះណោះ យីស៊ូ ម៉ុត ជិះ ទូក អន់ឌូ លូ អន់ឌែ ផាឌី ខ្យាល កា ស្វាស។ មួត សឹះ ញម សាំងអយ។ ៥២ អន់ឌែ អូ ហ្លង់ ង៉ាប់ ឡឹង សារ ណុំ ប៉ាំង ពែ ញន អន់ឌែ អូ ចៃ ឃឹត។
៥៣ អន់ឌែ ជិះ ទូក ទឹល ប៉ាគ់ ហាង តេះ កេនេសារែត កេះ។ អន់ឌែ កា តាវ ទូក ហះ ណោះ ហង។ ៥៤ យីស៊ូ អ្យូវ ជឹរ ឡឹង ទូក អន់ឌូ លូ មួត សឹះ ផាឌី ទី ពូ អន់ហ្នាល់ អ៊ែ ឡូត។ ៥៥ ពូ សាតាក់ ឡាំ រ៉ះ គ្រឹប ស្រុក តេះ ពឹង ចារ ណោះ។ ពូ ណាំផា គួប តូង័ ប៉ាណូស បក់ អីគ ពឹង ត្រិ អ្យក់ ឡាំ ប៉ាគ់ ចារ ចំ ពូ កាតាំង លៅ ផា យីស៊ូ អ្វៃ។ ៥៦ គ្រឹប ចារ យីស៊ូ ឡាំ អូ ផា កា ប៉ាគ់ ស្រុក ប៉ាគ់ មឿង លើ ស្រុក តេះ ឡាក់ អ្វៃ ប៉ាគ់ ញ៉ក កាតាម កា ពូ អ្យក់ ប៉ាណូស អីគ ចៃគ ពឹង តាឡាត។ មួត ព្លុ អីគ ណោះ កា ឡោម អ៊ែ ប៉ិច ទី ដឹង សាប៉ាគ់ ឡាណុច អាវ អ៊ែ ណោះ បគ័ កេះ។ គ្រឹប ប៉ាណូស បក់ ទី សាប៉ាគ់ អាវ អ៊ែ ដាគ់ អីគ ទិឌូ។
* ៦:២១ ៦:២១ ប៊ុន កាណើត រ៉ប់ សាណាំ ពូ ប៉្រគ័ ប៊ុន អា តាគ់ កាចាំង ឡឹង ដារ់ អ៊ែ កើត។ ៦:៣៧ ៦:៣៧ ២០០ កាក់ ពៀគ គុល «២០០ ឌែណារី»។ ម៉ោញ ឌែណារី ឃឺ ខា ប៉្រគ័ គូលី ម៉ោញ ដារ់។