សារ យីស៊ូ តាំងហ្យិត ប‌៉្រ័ះ បឺគ ឡាច់ ឡឹង ប៉ាណូស
១ យីស៊ូ លូ សឹះ អ៊ែ ឃ្លង ទឹល ហាង តោ ម៉ុត កាណុង ព្រី សុនសាត កេរ៉ាស៊ីន។ ២ ផះ យីស៊ូ អ្យូវ ឡាច់ ឡឹង ទូក ផាឌី កា ទី កាម៉ាក័ ប‌៉្រ័ះ ប៉្រគ័ ម៉ោញ ដូវ ចាក ឡាច់ ឡឹង ចារ ពូ តប់ ប៉ាទ្រូ ពឹះ ប៉ាគ់ ចារ អ៊ែ ឡូត។ ៣ ប៉ាណូស អា អ្វៃ រចារ ពូ តប់ ប៉ាទ្រូ អូ ទី ពឿ ចឹង ដាម័ កត់ អ៊ែ អុះ យ‌៉័ះ ពូ កត់ អ៊ែ លូ ច្វ្រាល់ កា អូ ទួម អុះ។ ៤ ពូ តាឡាប័ ចៃគ ណូះ លូ កត់ លូ ច្វ្រាល់ អៀង ទង កេះ ហះកា អ៊ែ វ៉ាក ណូះ សាន់ដូះ ច្វ្រាល់។ អូ ទី បក់ ពឿ ដាម័ អ៊ែ អុះ។ ៥ អ៊ែ ចាក អ្វៃ រជុង ប៉ានឹម ចារ ពូ តប់ ប៉ាទ្រូ រ៉ប់ ម៉ាំង រ៉ប់ ដារ់ ស៊ូ អ្វៃ ឡុង លូ អ្យក់ អំហ្មោ ទ្រួស ឡាកោ អ៊ែ ទៅ។ ៦ ផះ អ៊ែ ប៉ប័ យីស៊ូ ឡឹង ចាំងហាយ្គ អ៊ែ សាតាក់ ឡាំ ជន តាកុល ឡោម សាំប‌៉័ះ យីស៊ូ។ ៧ អ៊ែ ស៊្រែក ម៉ៃៗ ខាក់ ផា «អឺ យីស៊ូ គន ប‌៉្រ័ះ តីស ហ៊្លត ឡឹង ពូ អីស ទី សារ ញ៉ា លូ អាញ់ ? អាញ់ ប៉រ់ ឡោម អីស ហះ ម៉ាត់ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ ជែ ប៉្រគ័ បាប អាញ់»។ ៨ ប‌៉្រ័ះ បឺគ កាប នីណោ័ះ ញន កា យីស៊ូ តាំងហ្យិត អ៊ែ ផា «ប‌៉្រ័ះ បឺគ ឡាច់ ឡឹង ប៉ាណូស អា ពិ»។ ៩ កេះណោះ យីស៊ូ អំប៉ញ់ លូ ប‌៉្រ័ះ បឺគ ណោះ ផា «ពឿ សិច អីស ?» ប‌៉្រ័ះ បឺគ រ៉ះ ផា «ញឹន សិច តាប៉ល់ តាហាន ខង ញឹន ទី គួប អៀង ដូវ»។ ១០ ប‌៉្រ័ះ បឺគ ឡោម ឡា យីស៊ូ ខាក់ អ្យូគ កា អ៊ែ ទ្រុះ ឡាច់ អន់ឌែ ឡឹង ចារ ណោះ។ ១១ ក្យាម័ រណោះ ទី សាគែ អៀង ម៉ោញ តាប៉ល់ ផះ អ្វៃ ណាំង សា រជុង ប៉ានឹម។ ១២ មួត ប‌៉្រ័ះ បឺគ ឡោម យីស៊ូ ផា «ប៉រ់ អន់ ញឹន ម៉ុត ពឹង សាគែ តោ ឡគ»។ ១៣ យីស៊ូ កា ភម អន់។ មួត ប‌៉្រ័ះ បឺគ កា ឡាច់ ឡឹង កាម៉ាក័ ណោះ ម៉ុត ពឹង សាគែ។ តាប៉ល់ សាគែ អៀង ឃឺ អ៊ែ ២០០០ កល់ សាតាក់ ជឹរ ច្រាំង គ្រូគ ឡិ ពឹង ទៀក តាំងលោ័ ឡង់ ទៀក តោ័ ទិ។
១៤ មួត រង សាគែ សាតាក់ សឹត រ៉ះ លូ មួត កាំឡាំង អ្វៃ ប៉ាគ់ មឿង លូ មួត កាំឡាំង បក់ អ្វៃ ប៉ាគ់ ស្រុក តេះ។ កាំឡាំង ប៉ាណាំ គួប ចាក ឡាំ ហៃ សារ ណោះ។ ១៥ ទឹល ប៉ាគ់ ចារ យីស៊ូ អន់ឌែ ប៉ប័ ប៉ាណូស បក់ ប‌៉្រ័ះ បឺគ តាប៉ល់ តាហាន ម៉ុត។ អ៊ែ អង់អ្វៃ ហះ ណោះ ដាគ់ ហ្លង់ កេះ កាស៊ប ពៀត ខោ អាវ ដេល។ សារ ណោះ ប៉្រគ័ អន់ ពូ អ្យូគ កា យីស៊ូ។ ១៦ មួត បក់ ប៉ប័ សារ ណោះ ម៉ាត់ តាំងឡា កា រ៉ះ តូ កា ពូ ឡឹង សារ កាម៉ាក័ ប‌៉្រ័ះ ប៉្រគ័ លូ សារ សាគែ ណោះ ដេល។ ១៧ កេះណោះ ពូ ឡោម ឡា យីស៊ូ ប៉្រើ ចាក ឡាច់ ឡឹង ចារ ពូ ណោះ។ ១៨ ផះ យីស៊ូ ចាក ជឹរ ជិះ ទូក កាម៉ាក័ បក់ ប‌៉្រ័ះ ប៉្រគ័ ពែ ប៉រ់ ពួយ អ្វៃ អន់ឌូ លូ អ៊ែ ដេល។ ១៩ ហះកា យីស៊ូ អូ ភម អន់ អ៊ែ ពួយ អុះ។ អ៊ែ រ៉ះ កា កាម៉ាក័ ណោះ ផា «ចាក សឹត ប៉ាគ់ ហី អីស ពិ ! សឹត អ្វៃ លូ ខាប់ខួ អីស ម៉ាគ់ រ៉ះ សារ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ តាប៉ាប តាប៉ុន កា អីស លូ សារ អ៊ែ តង័ តាគ់ អន់ដាគ់ អីស អា»។ ២០ កាម៉ាក័ ណោះ កា ចាក ឡាច់ រ៉ះ កា កាំឡាំង ខេត ដេកាប៉ូល ឡឹង សារ យីស៊ូ តាគ់ អន់ដាគ់ អ៊ែ។ គ្រឹប ដូវ ឡាក់ កាតាំង សារ អ៊ែ រ៉ះ ពូ កា ញម ខាក់។
សារ យីស៊ូ តាគ់ អង់រ៉ីស សឹត គន វគ័ យ៉ៃរ៉ុះ
២១ យីស៊ូ ជិះ ទូក ឃ្លង តាំងលោ័ ឡឹង ហាង តោ សឹត ប៉ាគ់ ហាង អា ណាវ្គ។ ណោះ ទី តាប៉ល់ កាំឡាំង អៀង ប៉ាតុំ គួប ពឹះ ប៉ាគ់ ចារ អ៊ែ អ្វៃ រហាង តាំងលោ័។ ២២ ផះ ណោះ ទី ក្រាគ់ រ៉ាំងហៃ រ៉ោង ម៉ោញ ដូវ សិច យ៉ៃរ៉ុះ ពឹះ ទឹល។ ផះ អ៊ែ ប៉ប័ យីស៊ូ អ៊ែ កា ជន តាកុល សាំប‌៉័ះ ហះ ជុង យីស៊ូ ២៣ កាប ឡោម រ៉ះ កា យីស៊ូ ផា «គន អង់កាន់ អាញ់ អីគ យ៉ឹប ខាក់ ប៊ែត ចឹង តោ័ ហង ប៉រ់ អីស ឡាំ សាប៉ាគ់ ពឹង អ៊ែ ណើ ម៉ាគ់ អ៊ែ ដាគ់ អ្វៃ រ៉ីស»។ ២៤ យីស៊ូ កា ឡាំ ពួយ អ៊ែ។
ទី តាប៉ល់ កាំឡាំង អៀង ខាក់ ប៉ាពែរ ចាក ពួយ អ៊ែ។ ២៥ ផះ ណោះ ទី អង់កាន់ ម៉ោញ ដូវ អីគ ជឹរ អញ់ជុ លើយ ទុញ ១២ សាណាំ កេះ។ ២៦ ទី មួត ម៉ូអ្យា អៀង ពួ អ៊ែ អូ អ្លុ ប៉្រគ័ ដាគ់ អុះ ហ៊ែង កា អីគ ហ៊ែង យ៉ឹប ៗ។ អ៊ែ ប្រូ រ៉ាស អំប៉ាស ទិ ប៉្យើះ អ្យក់ ពួ ឡាកោ អ៊ែ អូ ទី ប៉ាឡៃ អុះ អ៊ែ ហ៊ែង យ៉ឹប ៗ។ ២៧ អង់កាន់ ណោះ កាតាំង លៅ ពូ រ៉ះ សារ យីស៊ូ អ៊ែ កា ឡាំ ប៉ាពែរ ម៉ុត ពួយ អន់ឌូ លូ កាំឡាំង ដេល ម៉ុត សាប៉ាគ់ អាវ តីស យីស៊ូ ទ្រង អង់កក់។ ២៨ ញន អ៊ែ ឃឹត កាណុង ពុត «ផា អាញ់ ទី សាប៉ាគ់ ដឹង អាវ អ៊ែ ដាគ់ ហង អីគ អាញ់ អា»។ ២៩ ផាឌី ឡាកោ អ៊ែ កា ង៉ត់ ផាម ឡូត អ៊ែ កាតាំង ឡាកោ អ៊ែ ដាគ់ កេះ។ ៣០ កេះណោះ យីស៊ូ កា អ្លុ ឡូត ផា អំរ៉ាញ អ៊ែ ទី តាគ់ អន់ដាគ់ ប៉ាណូស។ ណោះ អ៊ែ កាលែង ឡាំ ប៊ែង កាំឡាំង អំប៉ញ់ ផា «ពឿ សាប៉ាគ់ អាវ អាញ់ ?» ៣១ មួត សឹះ តើល អ៊ែ ផា «អីស ប៉ប័ កេះ កាំឡាំង អៀង ចាក ប៉ាពែរ គួប ខាក់ អា ខ ញ៉ា ត្រគ់ អីស អំប៉ញ់ ផា ពឿ សាប៉ាគ់ អាវ អីស នីអៀ ?»។ ៣២ យីស៊ូ ហៃ ជុំ កាំឡាំង ប៉ិច អ្លុ អន់តគ់ ផា ពឿ សាប៉ាគ់ អ៊ែ ណោះ។ ៣៣ អង់កាន់ ណោះ អ្យូគ រ៉ារ៉ៃត ខង អ៊ែ អ្លុ អន់តគ់ សារ ណោះ កើត ពឹង ឡាកោ អ៊ែ។ អ៊ែ ម៉ុត កាដាប សាំប‌៉័ះ ហះ ជុង យីស៊ូ លូ រ៉ះ សារ ឡាក់ ទី កើត ពឹះ កាណុង ឡាកោ អ៊ែ ទិណោ័ះ កា យីស៊ូ។ ៣៤ យីស៊ូ កាប លូ អ៊ែ ផា «អីស ដាគ់ កេះ ញន កា អីស សឿ។ ចាក ពិ ចាក ដាគ់ ប៉ាឡឹង អន់ ដាគ់ អីគ អីស ណោះ»។
៣៥ ផះ យីស៊ូ អ្វៃ កាប ណោះ ទី ពូ ពឹះ ឡឹង ហី យ៉ៃរ៉ុះ រ៉ះ ផា «គន អង់កាន់ អីស តោ័ កេះ ជែ អ្វៃ តាគ់ អង់ខើក ណៃឃូ ហង»។ ៣៦ យីស៊ូ អូ ងឹត ឡឹង សារ ពូ រ៉ះ ណោះ អុះ។ អ៊ែ រ៉ះ កា យ៉ៃរ៉ុះ ផា «ជែ ឃឹត អីស ក្រាន័ កា សឿ ដោច»។ ៣៧ យីស៊ូ អូ អន់ ពូ ឡាំ ពួយ អ៊ែ អុះ អ៊ែ អន់ ដឹង ពេត្រុះ យ៉ាកុប លូ យូហាន អុះ យ៉ាកុប។ ៣៨ ទឹល ប៉ាគ់ ហី យ៉ៃរ៉ុះ ឡាក់ ក្រាគ់ រ៉ាំងហៃ រ៉ោង ណោះ យីស៊ូ ប៉ប័ កាំឡាំង អៀង រ៉ាចក់ រ៉ាចល់ អ្វៃ ញ៉ាំ អង់ហ្យាំង ឡុង។ ៣៩ យីស៊ូ ម៉ុត ពឹង កាណុង ហី កាប កា ពូ ផា «ញ៉ា ត្រគ់ អន់ដីស អ្វៃ រ៉ាចក់ រ៉ាចល់ ញ៉ាំ អង់ហ្យាំង នីអៀ សាស្វា អា អ៊ែ អូ តោ័ អុះ អ៊ែ ក្រាន័ កា តៃប ហ្លាក់ ដោច»។ ៤០ ហះកា ពូ កាកីក ប៉ាដើក ប៉ាញ់ចើរ កា យីស៊ូ។ កេះណោះ អ៊ែ តាំងហ្យិត ឡាច់ ពូ ប៉ាគ់ ឡីង។ អ៊ែ អ្យក់ ដឹង ពឹ មើគ សាស្វា ណោះ លូ សឹះ អ៊ែ ប៉ៃង ដូវ ម៉ុត ពួយ អ៊ែ ពឹង ណុង ចារ សាស្វា អង់កាន់ ណោះ។ ៤១-៤២ សាស្វា ណោះ ទី អាញុ ១២ សាណាំ កេះ។ យីស៊ូ រ៉ុប តី អ៊ែ កាប ផា «តាលីថា គូមី !» ព្រែ ផា «អ្យូវ ពិ ណាង»។ ផាឌី សាស្វា អង់កាន់ ណោះ កា អ្យូវ អន់តាវ ចាក ឡូត។ ផះ ណោះ អន់ឌែ ញម ខាក់។ ៤៣ កេះណោះ យីស៊ូ រ៉ះ អន់តគ់ កា អន់ឌែ កាខាក់ អូ អន់ រ៉ះ សារ ណោះ អន់ ពូ អ្លុ អន់តគ់ អុះ។ អន់តីគ ឡឹង ណោះ អ៊ែ ប៉្រើ អន់ឌែ អ្យក់ សាណា អន់ កា ណាង ណោះ សា។