សារ យីស៊ូ រ៉ះ សារ ប៉ាន់ដឹប អន់ទៀគៗ
១ យីស៊ូ ប៉ាំងហៀន ពូ រហាង ទៀក តាំងលោ័ ណាវ្គ។ ទី កាំឡាំង អៀង រ៉ាងុំ រ៉ាង៉ៃ ពឹះ អ្វៃ ជុំ អ៊ែ។ ណោះ អ៊ែ កា អ្យូវ ជឹរ អ្វៃ ពឹង ទូក ឡាច់ ឡឹង ហាង ប៊ែត កាប៉ាច់ មួត កាំឡាំង អន់ឌែ អ្វៃ រហាង ពឹង គោក។ ២ យីស៊ូ កាប ប៉ាន់ដឹប សារ អៀង ប៉ាំងហៀន អន់ឌែ។ អ៊ែ ប៉ាំងហៀន ពូ ផា ៣ «ហគ់ សាំយ៉ាំង ! ទី កាម៉ាក័ ម៉ោញ ដូវ ចាក ឡាំ ចី តីល ពៀ។ ៤ ផះ អ៊ែ ចី តីល ពៀ អន់ដា ឡិ ពឹង ទ្រង សៃម ចោះ ទិ។ ៥ តីល អន់ដា ឡិ ពឹង តេះ អំហ្មោ ឡាក់ ចារ អូ ទី តេះ កាពុល។ តីល ពៀ ណោះ ហ៊ន ឡាម៉គ់ ខាក់ ខង តេះ ឡាតាំង ៦ ហះកា ទឹល ដារ់ តុ ឡាំងគត អ៊ែ កា ឡាយ៉ោ ក្រោះ ខង រ៉ាយ៉ះ អ៊ែ តោត អូ ជ្រុ។ ៧ តីល អន់ដា ណាវ្គ ឡិ ពឹង តេះ ចារ ទី សាលៀ ប៉ាគ់ អ៊ែ ហ៊ន សាលៀ កាត្រោប រឹត អ៊ែ ប៉្រគ័ អន់ អ៊ែ អូ អ្លុ ប៉្លៃ ប៉ាកាវ អុះ។ ៨ ហះកា ទី តីល អន់ដា ណាវ្គ អ៊ែ ឡិ ពឹង ចារ តេះ ដាគ់។ តីល ណោះ កា ហ៊ន ហាវ ប៉ាំងកើត ប៉្លៃ ប៉ាកាវ។ តីល អន់ដា ម៉ោញ ឡាច់ ៣០ ម៉ោញ ឡាច់ ៦០ ម៉ោញ ឡាច់ ១០០»។ ៩ កេះណោះ យីស៊ូ កាប ផា «ពឿ កាតាំង សារ អា អ្យក់ ឃឹត ចាជ្រែប ពិ !»។
១០ អន់តីគ ឡឹង ណោះ ផះ កាំឡាំង អៀង អូ ទី អ្វៃ អន់ឌូ លូ អ៊ែ ណោះ មួត សឹះ ១២ ដូវ លូ មួត អន់ទៀគ អន់ដា អ្វៃ លូ អ៊ែ អន់ឌែ អំប៉ញ់ ឡឹង សារ អ៊ែ កាប ប៉ាន់ដឹប ណោះ។ ១១ យីស៊ូ រ៉ះ កា អន់ឌែ ផា «អាញ់ ចឹង រ៉ះ អន់ អន់ដីស ហ្លង់ សារ អោន សាគឹម ឡឹង សារ ប‌៉្រ័ះ រ៉ាំងហៃ រ៉ាំងខ្យា ហះកា ពូ អន់ទៀគ ពូ កាតាំង ដឹង សារ ប៉ាវ៉ាម ដោច ១២ ម៉ាគ់ អន់ឌែ ហៃ ប៉ប័ ហះកា អូ អន់ហ្នាល់ យ‌៉័ះ អន់ឌែ កាតាំង ហះកា អូ ហ្លង់ អ្យូគ ផៃគ អន់ឌែ វ៉ីល ណាំង ប‌៉្រ័ះ ណោះ អ៊ែ អូ អ្យក់ យ៉ូ អន់ឌែ *»។ ១៣ កេះណោះ យីស៊ូ កាប «ផា អន់ដីស អូ ហ្លង់ សារ ប៉ាន់ដឹប អា នីចម័ អន់ដីស ចឹង ហ្លង់ សារ ប៉ាន់ដឹប អន់ទៀគៗ ណាវ្គ ? ១៤ ប៉ាណូស ចី តីល ពៀ ឡាក់ ប៉ាណូស រ៉ះ ប៉ានឹរ ប‌៉្រ័ះ។ ១៥ ប៉ាណូស អន់ដា ពៀប ឡាក់ កា តីល ឡិ ពឹង ទ្រង ផះ អន់ឌែ កាតាំង ពូ រ៉ះ ប៉ានឹរ ប‌៉្រ័ះ ណោះ ប‌៉្រ័ះ បឺគ សាតាំង កា រ៉ាត អ្យក់ ឡាច់ ប៉ានឹរ ប‌៉្រ័ះ ណោះ ឡឹង អន់ឌែ ឡូត។ ១៦ ប៉ាណូស អន់ដា ឡាក់ កា តីល ឡិ ពឹង ចារ តេះ អំហ្មោ កា និះទៅ ដេល។ សាគ់ កាតាំង ប៉ានឹរ ប‌៉្រ័ះ អន់ឌែ កា ហោក សឿ ឡូត។ ១៧ ហះកា អន់ឌែ អូ ទី អន់ ប៉ានឹរ ប‌៉្រ័ះ ម៉ុត កាណុង ពុត អន់ឌែ កាខាក់ ហិ។ អន់ឌែ សឿ ដឹង ម៉ោញ ទ្រុ។ ទឹល ទី សារ ថុក ញ៉ាក កើត ពឹះ លើ ទី ពូ អន់ទៀគ អូ ណីស ញន កា ប៉ានឹរ ប‌៉្រ័ះ ណោះ អន់ឌែ កា អ្លាត សឿ ឡូត។ ១៨ ប៉ាណូស អន់ដា ឡាក់ កា តីល ឡិ ពឹង ចារ សាលៀ។ អន់ឌែ កាតាំង ប៉ានឹរ ប‌៉្រ័ះ ដេល ១៩ ហះកា អន់ឌែ វ៉ឹនវ៉ាយ ដឹង កា សារ អ្វៃ កោប គុន ប៉ាណូស ពឹង អង់កក់ តេះ អា។ អន់ឌែ ហោក ដឹង កា រ៉ាស អំប៉ាស លូ ប៉ិច កា កាណាគ័ អន់ទៀគៗ ណាវ្គ។ សារ ទិណោ័ះ ប៉្រគ័ អូ អន់ ប៉ានឹរ ប‌៉្រ័ះ កើត ប៉្លៃ ប៉ាកាវ អុះ។ ២០ ហះកា ទី ប៉ាណូស អន់ដា ណាវ្គ ឡាក់ កា តីល ឡិ ពឹង ចារ តេះ ដាគ់។ អន់ឌែ កាតាំង ប៉ានឹរ ប‌៉្រ័ះ ណោះ កា សឿ។ អន់ឌែ ប៉ាំងកើត ប៉្លៃ ប៉ាកាវ បក់ អន់ដា ម៉ោញ កើត ៣០ បក់ អន់ដា ម៉ោញ កើត ៦០ បក់ អន់ដា ណាវ្គ ម៉ោញ កើត ១០០»។
២១ កេះណោះ អ៊ែ ផា «អូ ទី ពឿ សុះ តាគៀង អ្យក់ រែវ កាត្រោប លើ ចៃគ អន់តេ័ះ គ្រេ អុះ។ ឃឺ ពូ សុះ ចៃគ ពឹង ចារ តាគៀង ទៅ។ ២២ គ្រឹប សារ អោន ភឿ រ៉ះ អន់ ពូ ហ្លង់ គ្រឹប សារ សាគឹម ភឿ ឡាង តាំបាង អន់ ពូ ប៉ប័។ ២៣ ពឿ កាតាំង សារ អា អ្យក់ ឃឹត ចាជ្រែប ពិ»។
២៤ កេះណោះ យីស៊ូ កាប ណាវ្គ ផា «អន់ដីស ត្រគ់ ឡាវ៉ាំង ឡឹង សារ អន់ដីស សាំយ៉ាំង អា កាខាក់។ អន់ដីស វ៉ាល់ ប៉ុប ចំ អន់ដីស ចឹង ទី ប៉ុប ណោះ ដេល លើ លឹះ ឡឹង ណោះ សាំ។ ២៥ ប៉ាណូស ចំ ទី កេះ ចឹង អន់ ធែម ណាវ្គ ហះកា ប៉ាណូស ចំ អូ ទី ចឹង ត្រគ់ អ្យក់ ឡាច់ កាណាគ័ ញ៉ា ឡាក់ អ៊ែ ទី ប៊ត ប៊ែត ណោះ»។
២៦ យីស៊ូ កាប ណាវ្គ ផា «សារ រ៉ាំងហៃ រ៉ាំងខ្យា ម៉ះ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ ពៀប ឡាក់ កា ប៉ាណូស ម៉ោញ ដូវ ចី តីល ពៀ ពឹង តេះ អ៊ែ។ ២៧ យ‌៉័ះ អ៊ែ តៃប លើ អ្យូវ យ‌៉័ះ ម៉ាំង លើ តារ កាតាម កា តីល ណោះ ប៉ាទុះ ម៉ាត់ ចាត់ ឡាំងគត ដេល។ អ៊ែ អូ អ្លុ អន់តគ់ តីល ណោះ អ៊ែ ប៉ាទុះ ម៉ាត់ ចាត់ ឡាំងគត នីចម័ អុះ ២៨ ខង តេះ តាគ់ អង់ហ៊ន តីល ណោះ អ៊ែ ទៅ។ សាគ់ ប៉ាន់ដា ចាត់ ឡាំងគត អន់តីគ ឡឹង ណោះ ចាត់ អង់កោហ ប៉្លោហ ប៉ាយ៉ក័ ទី ប៉្លៃ។ ២៩ ទឹល ទុំ កេះ ពូ អ្យក់ កាន់ឌៀវ ច្រូត័ ឡូត ខង ទឹល ថុន ច្រូត័ កេះ»។
៣០ យីស៊ូ កាប ណាវ្គ ផា «សារ រ៉ាំងហៃ រ៉ាំងខ្យា ម៉ះ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ ពៀប ឡាក់ កា កាណាគ័ ញ៉ា ? ពិន ចឹង អ្យក់ កាណាគ័ ញ៉ា ចឹង ប៉ាន់ដឹប អន់ ត្រគ់ ? ៣១ សារ រ៉ាំងហៃ រ៉ាំងខ្យា ម៉ះ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ ពៀប ឡាក់ កា តីល រ៉ាហឺញ ម៉ោញ នែវ។ ផះ ពូ តប់ តីល ណោះ ពឹង តេះ អ៊ែ រ៉ាហឺញ ឡឹង ពូ។ ៣២ ទឹល ពូ តប់ កេះ តីល ណោះ កា ហ៊ន ហាវ តីស លឹះ ឡឹង តើម សាណា អន់ទៀគៗ ទី ហ្លា ទី តាំងកង់ ទី កី ឡាអត់ មួត សៃម ពឹះ ប៉្រគ័ សំប៉ូវ រ៉ាឡូវ អ្វៃ»។
៣៣ យីស៊ូ រ៉ះ ប៉ានឹរ ប‌៉្រ័ះ អន់ ពូ សាំយ៉ាំង អ៊ែ ឌុ កាប ប៉ាន់ដឹប នីអៀ ហង តាម ពូ ហ្លង់ ពូ ទៅ។ ៣៤ រ៉ប់ យីស៊ូ រ៉ះ ប៉ានឹរ ប‌៉្រ័ះ អន់ ពូ សាំយ៉ាំង អ៊ែ កាប ប៉ាន់ដឹប លើយ ហះកា ប៉ាគ់ អ៊ែ ឡាច់ ឡឹង កាំឡាំង អៀង អ្វៃ ដឹង មួត សឹះ អ៊ែ ណោះ អ៊ែ រ៉ះ តាគ់ អង់ហ្លង់ សារ ទិណោ័ះ អន់ សឹះ អ៊ែ ហ្លង់។
សារ យីស៊ូ ប៉្រគ័ អន់ ស្វាស បី ខ្យាល
៣៥ ង៉ាច ដារ់ ណោះ ទៅ យីស៊ូ រ៉ះ កា មួត សឹះ ផា «ពិ ពិន ឃ្លង ឡាំ ប៉ាគ់ ហាង តោ»។ ៣៦ មួត សឹះ កា ចាក ឡាច់ ឡឹង កាំឡាំង អៀង ជឹរ ជិះ ទូក អន់ឌូ លូ យីស៊ូ ឡាក់ អ្វៃ ពឹង ទូក ណោះ។ ទី ទូក អន់ទៀគ អន់ដា ឡាំ អន់ឌូ ដេល។ ៣៧ ផាឌី ប៉្លៃង បី ខ្យាល វ៉ាល ពុត ប៉ឹ ទៀក រ៉ាំងក្លាច ម៉ុត កាណុង ទូក ប៊ែត ចឹង ប៉ាញ័។ ៣៨ កាប៉ាច់ យីស៊ូ តៃប ខើយ្គ អន់ហ្នើយ្គ ហ្លាក់ អ្វៃ ប៉ាគ់ កាសៃ ទូក។ មួត សឹះ ពឹះ រ៉ោ អ៊ែ ផា «ណៃឃូ ពិន តោ័ កិញអៀ ហង ! ញ៉ា អីស អូ ឃឹត ប ?» ៣៩ យីស៊ូ អ្យូវ អន់តាវ កេះណោះ ទឹប ខ្យាល លូ ទៀក ផា «ស្វាស ឡគ ពិ !» ផះ ណោះ ស្វាស ខ្យាល ប៉្រាំង ខឹង អង់កក់ ទៀក ដាគ់ ថិរ តៃល ទៅ។ ៤០ កេះណោះ យីស៊ូ កាប កា អន់ឌែ ផា «ញ៉ា ត្រគ់ អន់ដីស អ្យូគ តាឡាម័ នីអៀ ? អន់ដីស បើ សឿ ប ?» ៤១ អន់ឌែ អ្យូគ អ្យឹរៗ ម៉ោញ កាប លូ ម៉ោញ ផា «ប៉ាណូស នែវ ចំ អា បះ ខ្យាល លូ ទៀក រ៉ាប់ អ៊ែ នីអៀ ?»។
* ៤:១២ ៤:១២ ប៉រ់ ហៃ អេសាយ ៦:៩-១០