១ យីស៊ូ ចាក ម៉ុត ពឹង រ៉ោង ម៉ោញ ទង ណាវ្គ ទី ប៉ាណូស ម៉ោញ ដូវ ក្រិវ តី ម៉ោញ ប៊ែង អ្វៃ ហះ ណោះ។ ២ ពូ ចាំ ហៃ យីស៊ូ អ្លុ ផៃគ អ៊ែ តាគ់ អន់ដាគ់ ប៉ាណូស ក្រិវ តី ពឹង ដារ់ រ៉ាឡូវ ម៉ាគ់ ចឹង ទី សារ កាប កា អ៊ែ។ ៣ យីស៊ូ កាប លូ ប៉ាណូស ក្រិវ តី ណោះ ផា «អ្យូវ អន់តាវ អ្វៃ ហៃ ហះ អន់តិគ័ ពូ អា»។ ៤ កេះណោះ យីស៊ូ អំប៉ញ់ លូ អន់ឌែ ផា «ដារ់ រ៉ាឡូវ ចាបាប់ អន់ ប៉្រគ័ ង៉ារ ដាគ់ ញ៉ា ប៉្រគ័ ង៉ារ អូ ដាគ់ ? ត្រគ់ តង័ ប៉ាណូស អន់ រ៉ីស ញ៉ា ត្រគ់ ប៉ាន់តោ័ អ្លាត ?» ហះកា អន់ឌែ អ្វៃ រ៉ាង៉ាប់ ទិឌូ។ ៥ យីស៊ូ កាលែង ហៃ កាំឡាំង ឡាក់ កា អ្វៃ ជុំ អ៊ែ ទឹប អុក ពុត ប៉ិច អឺក កា អន់ឌែ កាង័ កល់ តាឡាម័។ យីស៊ូ កាប លូ ប៉ាណូស ក្រិវ តី ណោះ ផា «ហគ់ ឡាង ហៃ តី !» ប៉ាណូស ណោះ កា ឡាង តាទឹច ផាឌី តី អ៊ែ ណោះ កា ដាគ់ តៃល ទៅ ណាវ្គ។ ៦ មួត ផារ៉ាស៊ី ចាក ឡាច់ ឡឹង រ៉ោង ឡាំ ពឹកសា គួប លូ មួត កាំឡាំង សាដាច់ ហេរត ឡូត ភឿ ណាំង ទ្រង ចឹង ប៉ាន់តោ័ អ្លាត យីស៊ូ។
សារ កាំឡាំង អៀង ចាក ពួយ យីស៊ូ
៧ ឡៃង ឡឹង ណោះ យីស៊ូ ចាក ឡាំ ប៉ាគ់ តាំងលោ័ កាលីឡេ លូ សឹះ អ៊ែ។ ទី កាំឡាំង អៀង ឡឹង ខេត កាលីឡេ ឡាំ ពួយ អ៊ែ លូ ទី ប៉ាណូស ពឹះ ឡឹង ខេត យូដា ៨ មឿង យេរូសាឡឹម ខេត អ៊ីឌុមេ មួត អ្វៃ គែង ដារ់ ឡាច់ ទៀក ទ្រូង យដាន់ លូ មួត បក់ អ្វៃ ជុំ មឿង ទីរ៉ូះ លូ មឿង ស៊ីដូន។ កាំឡាំង អៀង អា ចាក ពួយ យីស៊ូ ញន ពូ កាតាំង លៅ ឡឹង សារ ដាគ់ អ៊ែ ប៉្រគ័ ទិណោ័ះ ណោះ។ ៩ យីស៊ូ ប៉្រើ សឹះ អ៊ែ ទ្រៀម ទូក ម៉ោញ អន់ កា អ៊ែ អ្យូគ ផៃគ ទី ប៉ាណូស អៀង ពឹះ គ្លម អ៊ែ ១០ ខង ទី ប៉ាណូស អីគ ព្លុ អៀង ប៉ាពែរ ម៉ុត ក្យាម័ អ៊ែ ភឿ ទី សាប៉ាគ់ អ៊ែ ខង យីស៊ូ ទី តាគ់ អន់ដាគ់ ប៉ាណូស អន់ ដាគ់ ប៉្រាល់ អៀង ដូវ។ ១១ ផះ មួត ប‌៉្រ័ះ បឺគ ប៉ប័ យីស៊ូ អន់ឌែ កាដាប សាំប‌៉័ះ អ៊ែ ទឹប កាប ឡុង ផា «អីស ឡាក់ គន ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័»។ ១២ ហះកា យីស៊ូ កាប ប៉ាំងអ្យូគ អន់ឌែ កាខាក់ ភឿ ជែ អន់ មួត ប‌៉្រ័ះ បឺគ រ៉ះ អន់ ពូ អន់ហ្នាល់ អ៊ែ។
១៣ កេះណោះ យីស៊ូ ចាក ហាវ ពឹង ប៉ានឹម។ អ៊ែ អើ ហាវ បក់ ចំ ឡាក់ អ៊ែ ប៉ាញ័ ពុត រ៉ើស អ្យក់ អន់ឌែ កា ឡាំ ប៉ាគ់ ចារ អ៊ែ។ ១៤ អ៊ែ រ៉ើស អ្យក់ សឹះ ១២ ដូវ ឡាក់ អ៊ែ អន់ សិច ផា មួត រ៉ះ ប៉ាតាង អ៊ែ ភឿ អ្វៃ អន់ឌូ លូ អ៊ែ ម៉ាគ់ ចឹង ប៉្រើ អន់ឌែ ចាក រ៉ះ សារ ដាគ់ ម៉ះ ប‌៉្រ័ះ ១៥ ទឹប អន់ អន់ឌែ ទី អំរ៉ាញ ទ្រុះ ឡាច់ ប‌៉្រ័ះ បឺគ ប‌៉្រ័ះ រ៉ឺគ ដេល។ ១៦ យីស៊ូ រ៉ើស អ្យក់ អន់ឌែ ១២ ដូវ ណោះ ទី ស៊ីម៉ូន អ៊ែ រ៉ើ សិច អើ ផា «ពេត្រុះ» ១៧ យ៉ាកុប គន វគ័ សេបេដេ លូ យូហាន អុះ យ៉ាកុប យីស៊ូ រ៉ើ សិច អន់ឌែ អើ ផា «បោនអឺកេ» ព្រែ ផា «ប៉ាណូស ទី ពុត សាងុំ ប៉ុប តេះតរ់» ១៨ អន់ត្រេ ភីលីប បាថូលូមេ ម៉ាថាយ ថូម៉ះ យ៉ាកុប គន វគ័ អាលផាយ ថាដេ ស៊ីម៉ូន ប៉ាណូស ក្រុំ ប៉ាត់តាវ៉ាត់ * ១៩ លូ យូដះ អ៊ីសាការីយ៉ុត ប៉ាគ់ អន់តីគ អ៊ែ ប៉្រគ័ អូ ត្រង់ កា យីស៊ូ។
សារ យីស៊ូ រ៉ះ សារ ប៉ាន់ដឹប ឡឹង ប‌៉្រ័ះ បឺគ សាតាំង
២០ អន់តីគ ឡឹង ណោះ យីស៊ូ សឹត ទឹល ប៉ាគ់ ហី ទី កាំឡាំង អៀង ពឹះ ណាវ្គ ប៉្រគ័ អន់ កា យីស៊ូ លូ សឹះ អ៊ែ អូ ហារ់ សា សាណា។ ២១ ផះ មួត ហី ក្រាន យីស៊ូ កាតាំង លៅ ឡឹង សារ អា អន់ឌែ ចាក ណាំង យីស៊ូ ភឿ រ៉ុប អ្យក់ សឹត ខង អន់ឌែ សាម៉គ័ កា យីស៊ូ កើត ង៉ល់ អូ ហ្លង់ កេះ។ ២២ ម៉ោញ ណាវ្គ មួត ណៃឃូ ប៉ាំងហៀន ចាបាប់ ឡាក់ ពឹះ ឡឹង មឿង យេរូសាឡឹម កាប ផា «ប៉ាណូស អា ទី បេលសេប៊ូល ឡាក់ សាដាច់ ប‌៉្រ័ះ បឺគ ម៉ុត អ្វៃ ពឹង ឡាកោ អ៊ែ បះ អ៊ែ អ្លុ ទ្រុះ ឡាច់ ប‌៉្រ័ះ បឺគ នីអៀ ខង សាដាច់ ប‌៉្រ័ះ បឺគ អន់ អំរ៉ាញ កា អ៊ែ»។ ២៣ យីស៊ូ អើ ពូ ពឹះ ប៉ាគ់ ចារ អ៊ែ កេះណោះ អ៊ែ កាប ប៉ាន់ដឹប ផា «នីចម័ ប‌៉្រ័ះ បឺគ សាតាំង អ្លុ ទ្រុះ ឡាច់ សាតាំង ទៅ ប ? ២៤ ផា ប៉ាសុន ប៉ាថេត ចំ តាប៉ុញ គួប សោប ប៉ាថេត ណោះ ចឹង ក្លះ រ៉ាយ តាប៉្រះ តាប៉្រោង ហង។ ២៥ ផា ខាប់ខួ ចំ តាប៉ុញ គួប សោប ខាប់ខួ ណោះ ចឹង ក្លះ ក្លាយ រ៉ាយ គួប ហង។ ២៦ ផា សាតាំង តាប៉ុញ អឺក កា ឡាកោ ទៅ អ៊ែ ចឹង អ្វៃ អូ កើត អុះ ឃឺ អ៊ែ រ៉ាយ រ៉ុង ហង។ ២៧ អូ ទី បក់ ពឿ ខឹន ម៉ុត រ៉ាត អ្យក់ រ៉ាស អំប៉ាស ពឹង ហី ប៉ាណូស កេង អុះ ទី ដឹង រ៉ុប កត់ បក់ កេង ណោះ ហិ ណោះ ចឹង ខឹន ម៉ុត រ៉ាត អ្យក់ រ៉ាស អំប៉ាស អ៊ែ ទី។ ២៨ អាញ់ រ៉ះ តាទឹច កា អន់ដីស ផា ប៉ាណូស ចំ ប៉្រគ័ សារ យច លើ កាប ផាម៉ាត ប‌៉្រ័ះ អ៊ែ ចឹង អូ អ្យក់ យ៉ូ អុះ។ ២៩ ហះកា បក់ ចំ កាប ផាម៉ាត កា ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលឹង ប‌៉្រ័ះ ឡាក់ ដាគ់ កាខាក់ អ៊ែ អូ អ្លាត ដោះ អុះ ឃឺ ប‌៉្រ័ះ ចឹង អ្យក់ យ៉ូ សារ យច ម៉ះ អ៊ែ លើយ ទឹល ប៉ាង៉ាត័»។ ៣០ យីស៊ូ កាប នីណោ័ះ ញន ពូ ផា ទី ប‌៉្រ័ះ បឺគ ម៉ុត អ្វៃ ពឹង ឡាកោ អ៊ែ។
៣១ ផះ ណោះ មើគ លូ អុះៗ យីស៊ូ ទឹល ពឹះ អ្វៃ គែង ឡីង ហី អន់ឌែ ប៉្រើ ពូ ម៉ុត រ៉ះ កា យីស៊ូ។ ៣២ មួត អ្វៃ ជុំ យីស៊ូ បក់ សាំយ៉ាំង អ៊ែ ប៉ាំងហៀន ណោះ អន់ឌែ រ៉ះ កា អ៊ែ ផា «ហៃ តោ មើគ លូ អុះ អីស ពឹះ ណាំង អីស អន់ឌែ អ្វៃ កូម័ គែង ឡីង»។ ៣៣ យីស៊ូ តើល ផា «ពឿ មើគ អាញ់ ? ពឿ អុះ អាញ់ ?» ៣៤ កេះណោះ យីស៊ូ កាលែង ហៃ ប៉ាណូស បក់ អ្វៃ ជុំ អ៊ែ លូ កាប ផា «កាំឡាំង ទិ អា ហង មើគ លូ អុះ អាញ់។ ៣៥ បក់ ចំ ប៉្រគ័ ពួយ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ មួត ណោះ ហង មើគ អាញ់ លូ អុះ កាម៉ាក័ អុះ អង់កាន់ ម៉ះ អាញ់»។
* ៣:១៨ ៣:១៨ ក្រុំ ប៉ាត់តាវ៉ាត់ ពូ អើ ផា ក្រុំ កាណាន ដេល ឃឺ មួត ប៉ិច កា សុនសាត អ៊ីស្រាអ៊ែល ប៉្រគ័ ប៉ាត់តាវ៉ាត់ ភឿ អន់ រ៉ាវ៉ាច់ ឡឹង តី សុនសាត រ៉ូម។ ៣:២២ ៣:២២ បេលសេប៊ូល ឃឺ ម៉ៃគ ប‌៉្រ័ះ បឺគ សិច សាតាំង ណោះ ហង។ ៣:២៧ ៣:២៧ ប៉ាណូស កេង ណោះ ឃឺ ប‌៉្រ័ះ បឺគ សាតាំង។