សារ យីស៊ូ អូ អ្យក់ យ៉ូ សារ យច ប៉ាណូស
១ ទុញ ដារ់ ឡឹង ណោះ យីស៊ូ វ៉ីល សឹត ប៉ាគ់ មឿង កាផានឹម ទៅ។ ពូ កាតាំង លៅ ផា អ៊ែ អ្វៃ ពឹង ហី។ ២ ណោះ ទី ប៉ាណូស អៀង ពឹះ ប៉ាគ់ ហី អ៊ែ អ្វៃ ណោះ ប៉ាញ័ ក្លិប យ‌៉័ះ រអំប៉ារ រញ៉ា កា ប៉ាណូស អ្វៃ ប៉ាញ័ ដេល។ យីស៊ូ រ៉ះ ប៉ានឹរ ប‌៉្រ័ះ អន់ ពូ សាំយ៉ាំង។ ៣ ទី ប៉ាណូស ប៉្វាន់ ដូវ តូង័ ប៉ាណូស តោ័ ជុង តី អ្យក់ ឡាំ ប៉ាគ់ ចារ យីស៊ូ។ ៤ ញន ទី ប៉ាណូស អៀង តាឡាម័ អន់ឌែ អូ ទី ទ្រង អ្យក់ ម៉ុត ប៉ាណូស តោ័ ជុង តី ណោះ ទឹល ប៉ាគ់ ចារ យីស៊ូ អុះ។ ទឹល នីណោ័ះ អន់ឌែ កា ហាវ យ៉ះ អន់តល័ ហី * ត្រង់ ចារ យីស៊ូ អ្វៃ។ កេះណោះ ប៉ាហ្រូ ជឹរ ប៉ាណូស តោ័ ជុង តី ណោះ ពឹង ត្រិ ទ្រង តាវ៉ាង័ អន់ឌែ យ៉ះ ណោះ។ ៥ ផះ យីស៊ូ ប៉ប័ អន់ឌែ សឿ អ៊ែ តាទឹច អ៊ែ កាប លូ ប៉ាណូស តោ័ ជុង តី ណោះ ផា «សារ យច អីស អាញ់ អូ អ្យក់ យ៉ូ អុះ អ្លាត ដោះ កេះ គន»។ ៦ មួត ណៃឃូ ប៉ាំងហៀន ចាបាប់ បក់ អន់ដា ឡាក់ អ្វៃ ក្យាម័ រណោះ ឃឹត កាណុង ពុត ផា ៧ «ខ ញ៉ា ត្រគ់ ប៉ាណូស អា ខឹន កាប ផាម៉ាត ប‌៉្រ័ះ នែវ អា ? វិត ឡឹង ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ អូ ទី ពឿ អ្លុ អ្លាត ដោះ សារ យច អុះ»។ ៨ សារ អន់ឌែ ឃឹត កាណុង ពុត ណោះ យីស៊ូ កា អ្លុ កាណុង ពុត អ៊ែ ឡូត។ អ៊ែ កាប លូ មួត ណោះ ផា «ញ៉ា ត្រគ់ អន់ដីស ឃឹត នីណោ័ះ ? ៩ ផា អាញ់ រ៉ះ កា ប៉ាណូស កាជក អា ផា "អាញ់ អូ អ្យក់ យ៉ូ សារ យច អីស កេះ" លើ កាប ផា "អ្យូវ អ្យក់ ត្រិ អីស ចាក ពិ" កាប នីចម័ ឡាម៉គ់ លឺន ? ១០ ហះកា អាញ់ ប៉ិច អន់ អន់ដីស អ្លុ ហ្លង់ ផា ពឹង អង់កក់ តេះ អា ប៉ាណូស អាញ់ អ្លុ អ្លាត ដោះ សារ យច»។ កេះណោះ យីស៊ូ កាលែង ហៃ ប៉ាណូស តោ័ ជុង តី ទឹប កាប ផា ១១ «អ្យូវ អ្យក់ ត្រិ អីស ចាក សឹត ប៉ាគ់ ហី អីស ទៅ ពិ»។ ១២ ប៉ាណូស តោ័ ជុង តី ណោះ កា តាឡូះ អ្យូវ ប៉្រោហ តាទឹច អ្យក់ ត្រិ អ៊ែ ចាក ឡាច់ ទ្រួង ម៉ាត់ កាំឡាំង ទិណោ័ះ ប៉្រគ័ អន់ ពូ ញម ខាក់។ ពូ ប៉ានេ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ ទឹប កាប ផា «យើយ ! អូ ឃើយ ប៉ប័ ដៃ អាញ់ សារ អឺញ អំរ៉ាញ នែវ អា»។
សារ មួត ផារ៉ាស៊ី ណាំង សារ លូ យីស៊ូ លូ សឹះ អ៊ែ
១៣ យីស៊ូ ឡាច់ ចាចាក រហាង តាំងលោ័ ណាវ្គ ណោះ កា ទី កាំឡាំង អៀង ពឹះ ប៉ាគ់ ចារ អ៊ែ។ អ៊ែ កា រ៉ះ អន់តគ់ ប៉ាតោ កា ពូ។ ១៤ អ៊ែ កា ឡាច់ ប៊ែត ឡឹង ណោះ ផាឌី ប៉ប័ លេវី គន វគ័ អាលផាយ អ្វៃ ហះ ចារ ពូ អ្យក់ រ៉ាបៃ។ យីស៊ូ កាប លូ អ៊ែ ផា «ចុ ឡាំ ពួយ អាញ់»។ ណោះ អ៊ែ កា អ្យូវ ចាក ពួយ យីស៊ូ ឡូត។ ១៥ កេះណោះ យីស៊ូ ឡាំ សា សាណា ប៉ាគ់ ហី លេវី ណោះ ទី ប៉ាណូស អ្យក់ រ៉ាបៃ លូ ប៉ាណូស អូ ដាគ់ អៀង ដូវ ពឹះ សា អន់ឌូ លូ អ៊ែ លូ សឹះ អ៊ែ ដេល ខង ទី ប៉ាណូស នែវ អា អៀង ដូវ ចាក ពួយ យីស៊ូ។ ១៦ មួត ណៃឃូ ប៉ាំងហៀន ចាបាប់ ប៊ែង ផារ៉ាស៊ី ប៉ប័ យីស៊ូ សា អន់ឌូ លូ មួត អ្យក់ រ៉ាបៃ លូ ប៉ាណូស អូ ដាគ់ នីណោ័ះ អន់ឌែ កា អំប៉ញ់ លូ មួត សឹះ អ៊ែ ផា «ញ៉ា ត្រគ់ យីស៊ូ សា អន់ឌូ លូ ប៉ាណូស អ្យក់ រ៉ាបៃ លូ ប៉ាណូស អូ ដាគ់ នីអៀ ឡគ ?» ១៧ យីស៊ូ កាតាំង អន់ឌែ កាប នីណោ័ះ អ៊ែ តើល ពូ ផា «ប៉ាណូស ដាគ់ ឡាកោ ប៉ាំងឡៃ អ៊ែ អូ តងកាន ម៉ូអ្យា អុះ ទី ដឹង បក់ អីគ ព្លុ តងកាន ម៉ូអ្យា។ អាញ់ អូ ត្រគ់ ជឹរ ណាំង ប៉ាណូស ដាគ់ អុះ ឃឺ ជឹរ ណាំង ជៀក មួត អូ ដាគ់ ភឿ អន់ អន់ឌែ ប៉ិនពែង ពុត ពៀក»។
១៨ ផះ ណោះ សឹះ វគ័ យូហាន លូ មួត ផារ៉ាស៊ី អន់ឌែ កំ អូ សា សាណា។ ពូ ពឹះ អំប៉ញ់ យីស៊ូ ផា «ញ៉ា ត្រគ់ សឹះ យូហាន លូ សឹះ មួត ផារ៉ាស៊ី អន់ឌែ កំ អូ សា សាណា ញ៉ា ត្រគ់ សឹះ អីស អូ កំ ?» ១៩ យីស៊ូ តើល អន់ឌែ ផា «ផះ ប៉ាញ់សង់ ក្លោ កាម៉ាញ់ នីចម័ គួប ចាង័ អ៊ែ ចឹង អ្លុ កំ ? ផះ ក្លោ អ្វៃ អន់ឌូ អន់ឌែ អូ កំ អុះ។ ២០ ហះកា ចឹង ទី ដារ់ ម៉ោញ ពូ ចឹង រ៉ុប អ្យក់ ឡាច់ ក្លោ ណោះ ដារ់ ណោះ អន់ឌែ ចឹង កំ។ ២១ អូ ទី ប៉ាណូស ពឿ អ្យក់ កាណាត់ ណាវ ជឹង ក្លោប អាវ រ៉ោះ អុះ។ ផា ប៉្រគ័ នីណោ័ះ កាណាត់ ណាវ ណោះ ចឹង កាប៉្រិញ ប៉្រគ័ អន់ កា អាវ តាហ៊ែក ហ៊ែង យ៉ឹប។ ២២ អូ ទី បក់ ពឿ អ្យក់ តាពែ ប៉្លៃ អង់កាច បើ ងំ ចៃគ ពឹង ស្រោ អង់ការ សាន់ដាប់ អុះ។ ផា ប៉្រគ័ នីណោ័ះ តាពែ ប៉្លៃ អង់កាច ណោះ ចឹង ប៉្រគ័ អន់ ស្រោ សាន់ដាប់ តារ៉ាយ្គ ណោះ អ៊ែ ចឹង តាហ្រីស តាពែ កា សីគ ទិ ស្រោ អង់ការ កា ខូច័ រ៉ាយ ដេល។ ផា តាពែ បើ តាន័ ងំ ពូ ចៃគ ពឹង ស្រោ អង់ការ ណាវ ដេល»។
២៣ ត្រគ់ ពឹង ដារ់ រ៉ាឡូវ យីស៊ូ លូ សឹះ អ៊ែ ចាក តាត់ ទ្រង អន់តិគ័ ម៉ីរ សឹះ អ៊ែ ចាក អន់ដើរ ហ៊្រច សា ពៀ សាឡី អន់ដើរ។ ២៤ មួត ផារ៉ាស៊ី កាប កា យីស៊ូ ផា «ហៃ សឹះ អីស ណោះ ញ៉ា ត្រគ់ អន់ឌែ ប៉្រគ័ ង៉ារ កាច់ ពៀ ពឹង ដារ់ រ៉ាឡូវ នីអៀ ឡគ ? ចាបាប់ អូ អន់ ប៉្រគ័ ង៉ារ នែវ អា ពឹង ដារ់ រ៉ាឡូវ អុះ §»។ ២៥ យីស៊ូ តើល ផា «អន់ដីស ទិឌូ អូ ទី អាន ប សារ សាដាច់ ដាវីត លូ គួប អ៊ែ ប៉្រគ័ ផះ អន់ឌែ ឡាយ៉ិត តងកាន កាណាគ័ សា ណោះ ពែ ? ២៦ ផះ រ៉ាំងហាវ វគ័ អាប៊ីយ៉ាថា ប៉្រគ័ ម៉ៃគ ក្រាគ់ រ៉ាម៉ះ ប‌៉្រ័ះ  ផះ ណោះ សាដាច់ ដាវីត ម៉ុត កាណុង ចារ រ៉ាម៉ះ ប‌៉្រ័ះ អ្យក់ សា ណុំ ប៉ាំង ពូ ទៀន អន់ ហះ ម៉ាត់ ប‌៉្រ័ះ លូ ជែក អន់ កា គួប អ៊ែ អន់ដា ដេល *។ តាម ចាបាប់ ទី ដឹង ក្រាគ់ រ៉ាម៉ះ ប‌៉្រ័ះ ខឹន សា ណុំ ប៉ាំង ណោះ»។ ២៧ កេះណោះ យីស៊ូ រ៉ះ កា មួត ផារ៉ាស៊ី ផា «ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ ប៉ាំងកើត ដារ់ រ៉ាឡូវ ភឿ អន់ កា ប៉ាណូស អូ ត្រគ់ ប៉ាំងកើត ប៉ាណូស ភឿ អន់ កា ដារ់ រ៉ាឡូវ អុះ។ ២៨ ទឹល នីណោ័ះ ប៉ាណូស អាញ់ ឡាក់ តាំងឡា ដារ់ រ៉ាឡូវ ដេល»។
* ២:៤ ២:៤ ហី ពូ ណោះ អន់តល័ សាម៉ើ ប៉្រគ័ លូ អិត លើ ជៀរ ទឹប ពូ ប៉្រគ័ ជុង កឺង គែង ឡីង សាំរ៉ាប់ ហាវ ពឹង អន់តល័។ ២:២០ ២:២០ យីស៊ូ កាប នីអៀ ឃឺ កាប ប៉ាន់ដឹប ឡឹង ឡាកោ អ៊ែ ទៅ ផះ អ៊ែ អ្វៃ រ៉ីស ប៉្រគ័ អន់ សឹះ អ៊ែ ហោក រ៉គ់ ហះកា ប៉ាគ់ ពូ រ៉ុប ប៉ាន់តោ័ អ៊ែ ទៀ ណោះ អន់ឌែ ចឹង អុក ពុត ទឹប កំ អូ សា សាណា។ ២:២២ ២:២២ អ៊ែ កាប ប៉ាន់ដឹប ប៉ិច ផា អ៊ែ អន់ សារ ដាគ់ ឡាក់ ណាវ កាខាក់ អូ ត្រគ់ ក្រាន័ កា ប៉ាយ៉ាម័ សារ សាន់ដាប់ អុះ។ § ២:២៤ ២:២៤ តាម ចាបាប់ ប‌៉្រ័ះ ប៉្រគ័ ង៉ារ ដឹង ត្រោ ដារ់ ត្រគ់ រ៉ាឡូវ ម៉ោញ ដារ់ ហះកា មួត ផារ៉ាស៊ី អន់ឌែ ធែម ចាបាប់ អន់ឌែ ណាវ្គ ផា អន់ឌែ ប៉ប័ ពូ ហ៊្រច សា ពៀ ពឹង ដារ់ រ៉ាឡូវ អន់ឌែ ផា យច ចាបាប់ ហង ឡាក់ កា ប៉្រគ័ ង៉ារ ដេល។ * ២:២៦ ២:២៦ ផះ ណោះ ប‌៉្រ័ះ អូ អឺក កា សាដាច់ ដាវីត អុះ ទឹល នីណោ័ះ មួត ផារ៉ាស៊ី អូ ត្រគ់ អឺក កា សឹះ យីស៊ូ ដេល។ ប៉រ់ ហៃ ១ សាំយូអ៊ែល ២១:១-៦