ម៉ាកុះ
ច្រាគ់ សារ ដាគ់ ឡឹង យីស៊ូ
សារ អន់តគ់ រ៉ះ
ម៉ាកុះ ឃើយ ចាក រ៉ះ សារ ដាគ់ ឡឹង យីស៊ូ អន់ឌូ លូ វគ័ ប៉ូល លូ វគ័ ពេត្រុះ ហះកា អ៊ែ អូ ត្រគ់ កាណុង កាំឡាំង ១២ ដូវ បក់ រ៉ះ ប៉ាតាង យីស៊ូ ណោះ អុះ។
តាម ពូ រ៉ះ ម៉ាកុះ កាតាំង ពេត្រុះ រ៉ះ ឡឹង ង៉ារ ឡាក់ យីស៊ូ ប៉្រគ័ លូ សារ យីស៊ូ រ៉ះ អ៊ែ ច្រាគ់ សារ ទិណោ័ះ កាណុង ផាប់ អា ហង។ ពូ ឃឹត ផា ម៉ាកុះ ច្រាគ់ សារ ដាគ់ ឡឹង យីស៊ូ អា អន់ទ្រួល ឡឹង ពូ ឃឺ អ៊ែ រ៉ាំងវ៉ាង សាណាំ ៥៥-៦០ គ.ស. ឃឺ អ៊ែ ២៥ សាណាំ អន់តីគ ឡឹង យីស៊ូ តោ័។
សារ ម៉ាកុះ ប៉ិច កា ពូ អ្លុ ហ្លង់
ម៉ាកុះ ច្រាគ់ សារ កាណុង ផាប់ អា សាំរ៉ាប់ កា បក់ សឿ ប‌៉្រ័ះ ឡាក់ អ្វៃ ប៉ាគ់ ប៉ាថេត អន់ទៀគ អូ អ្វៃ ពឹង ប៉ាថេត អ៊ីស្រាអ៊ែល ម៉ាគ់ អន់ឌែ អាន ដេល។ អ៊ែ ប៉ិច រ៉ះ ប៉ាឡាក់ អន់ ពូ អ្លុ អន់តគ់ ផា យីស៊ូ ឃឺ បក់ ប‌៉្រ័ះ រ៉ើស អន់ ប៉្រគ័ សាដាច់ លូ បក់ ប‌៉្រ័ះ ប៉្រើ ជឹរ តង័ ប៉ាណូស ឃឺ យីស៊ូ ហង ឡាក់ សុនសាត អ៊ីស្រាអ៊ែល អ្វៃ សាណាង ចឹង ពឹះ តង័ អន់ឌែ ណោះ។
អ៊ែ ប៉ិច រ៉ះ ប៉ាឡាក់ ណាវ្គ ផា យីស៊ូ ឃឺ គន ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ តាទឹច។ កាណុង សារ ម៉ោញ ពឹង ផាប់ អា យីស៊ូ រ៉ះ ផា «សារ រ៉ាំងហៃ រ៉ាំងខ្យា ម៉ះ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ ក្យាម័ ចឹង ទឹល ហង»។ អ៊ែ កា តាំបាង សារ អំរ៉ាញ អឺញ កេង ខាក់ អន់ អៀង ភឿ អន់ ពូ អ្លុ អន់តគ់ ផា សារ រ៉ាំងហៃ រ៉ាំងខ្យា ណោះ ពឹះ ទឹល កេះ ឃឺ អ៊ែ តាគ់ អន់ដាគ់ ពូ អីគ ព្លុ លូ ទ្រុះ ឡាច់ ប‌៉្រ័ះ បឺគ ប‌៉្រ័ះ រ៉ឺគ លូ តាគ់ អញ់ស្វាស បី ខ្យាល លូ តាគ់ អង់រ៉ីស សឹត ប៉ាណូស តោ័។ ហះកា យីស៊ូ អូ ប៉ិច អន់ ប៉ាសុន អន់ហ្នាល់ ផា អ៊ែ គន ប‌៉្រ័ះ ស៊្រសៗ ឡូត អុះ អ្យូគ ផៃគ ពូ ចឹង ឃឹត យច ទឹល នីណោ័ះ អ៊ែ ទឹប មួត បក់ អ៊ែ តង័ តាគ់ អន់ដាគ់ អូ អន់ រ៉ះ កា ពឿ អន់ ពូ អ្លុ អុះ។ ម៉ោញ ណាវ្គ អ៊ែ ប៉ិច អន់ មួត សឹះ អ៊ែ អ្លុ អន់តគ់ ផា យ‌៉័ះ អ៊ែ ឡាក់ គន ប‌៉្រ័ះ កាតាម កា អ៊ែ ទី សារ ឡាំបាក លូ ចឹង តោ័ ដេល។ កាប៉ាច់ មួត បក់ សឿ ប‌៉្រ័ះ ត្រគ់ អ្លុ អន់តគ់ ផា យ‌៉័ះ ប‌៉្រ័ះ តង័ អន់ឌែ អន់ រ៉ាវ៉ាច់ ឡឹង សារ យច កេះ កាតាម កា អន់ឌែ ត្រគ់ ថុក ញ៉ាក ឡាំបាក អន់ឌូ លូ យីស៊ូ ដេល។
ម៉ាកុះ ប៉្រគ័ អន់ បក់ អាន សារ កាណុង ផាប់ អា ញម លូ ឃឹត ផា យីស៊ូ ឃឺ ប៉ាណូស នីចម័ បះ អ៊ែ អ្លុ ប៉្រគ័ សារ អំរ៉ាញ អឺញ កេង ខាក់ ទិណោ័ះ ? ប៉ាគ់ អាន សារ កាណុង ផាប់ អា ឡុច ទិ កេះ ណោះ ពិន ចឹង អ្លុ អន់តគ់ ផា យីស៊ូ គន ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ តាទឹច ហង។
ផិនកាន កាណុង សារ ម៉ាកុះ ច្រាគ់
សារ វគ័ យូហាន ឡាក់ ប៉ាំងហុំ ពូ (១:១-៨)
សារ យីស៊ូ ប៉្រើ យូហាន ប៉ាំងហុំ លូ សារ អ៊ែ អូ ចៃ ប៉្រគ័ ពួយ សារ ប‌៉្រ័ះ បឺគ ប៉ាង៉ល់ (១:៩-១៣)
សារ យីស៊ូ អ្វៃ ពឹង ខេត កាលីឡេ (១:១៤-៩:៥០)
សារ យីស៊ូ ឡាច់ ឡឹង ខេត កាលីឡេ ឡាំ ប៉ាគ់ មឿង យេរូសាឡឹម (១០:១-៥២)
អាទិត ពូ រ៉ុប យីស៊ូ អ្យក់ ឡាំ ពីត ប៉្រគ័ បាប លូ ប៉ាន់តោ័ (១១:១-១៥:៤៧)
សារ យីស៊ូ រ៉ីស សឹត (១៦:១-៨)
[សារ យីស៊ូ តាំបាង ឡាកោ អន់ មួត សឹះ ប៉ប័ (១៦:៩-២០)]។
សារ វគ័ យូហាន ឡាំ ប៉ាំងហុំ ប៉ាណូស
១ អា ហង សារ ដាគ់ ឡឹង យីស៊ូ បក់ ប‌៉្រ័ះ រ៉ើស អន់ ប៉្រគ័ សាដាច់ *។ អ៊ែ ឡាក់ គន កាម៉ាក័ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័។ សារ អ៊ែ ឡាក់ កា នីអៀ៖
២ វគ័ អេសាយ ទី ច្រាគ់ កាណុង ផាប់ ប៉ានឹរ ប‌៉្រ័ះ៖
 
«ប‌៉្រ័ះ កាប ផា "អាញ់ ចឹង ប៉្រើ ម៉ោញ ដូវ ប៉ាតាង អាញ់
អន់ ឡាំ អន់ទ្រួល ឡឹង អីស
ភឿ ទ្រៀម ទ្រង អន់ កា អីស"។
៣ ទី ប៉ានឹរ ប៉ាណូស ម៉ោញ ដូវ កាប ម៉ៃៗ ពឹង ស៊្រែ តីស ផា៖
"ហគ់ ទ្រៀម ទ្រង ហាប់ ពឹ តាំងឡា ពិន
ហគ់ តាម៉ង់ ទ្រង អន់ កា អ៊ែ"»
 
៤ ណោះ វគ័ យូហាន កា ពឹះ ទឹល ត្រគ់ ពួយ ប៉ានឹរ ប‌៉្រ័ះ រ៉ះ តាទឹច អ៊ែ ប៉ាំងហុំ ពូ ពឹង ទៀក ទ្រូង ប៉ាគ់ ស៊្រែ តីស។ អ៊ែ រ៉ះ ប៉្រើ ពូ ហុំ ភឿ តាំបាង ផា អន់ឌែ ប៉ិនពែង ពុត ពៀក កេះ ណោះ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ ចឹង អូ អ្យក់ យ៉ូ សារ យច ម៉ះ អន់ឌែ ហង។ ៥ កាំឡាំង ឡឹង ខេត យូដា លូ កាំឡាំង ឡឹង មឿង យេរូសាឡឹម ឡាំ ប៉ាគ់ ចារ វគ័ យូហាន អន់ឌែ កា ឡាប់ ញម កា ឡាកោ អន់ឌែ ទី សារ យច ណោះ វគ័ យូហាន កា ប៉ាំងហុំ អន់ឌែ ពឹង ទៀក ទ្រូង យដាន់។ ៦ វគ័ យូហាន កាស៊ប ពៀត ខោ អាវ ប៉្រគ័ លូ សក់ អូត សាកាគ់ អ្រឹះ អ៊ែ ចៃគ ម៉ាអ៊ែវ ប៉្រគ័ លូ អង់ការ។ រ៉ប់ ដារ់ អ៊ែ សា ឡៃប លូ ទៀក គ្រត។ ៧ វគ័ យូហាន រ៉ះ កា ប៉ាសុន ផា «ទី ប៉ាណូស ម៉ោញ ដូវ ទី អំរ៉ាញ តីស ហ៊្លត ឡឹង អាញ់ អ៊ែ ចឹង ពឹះ អន់តីគ ឡឹង អាញ់។ អាញ់ អា អូ ឃឺ លូ អង់កុញ រ៉ីស កាស៊ែ កឺប អ៊ែ សាំ។ ៨ អាញ់ ប៉ាំងហុំ អន់ដីស លូ ទៀក ហះកា អ៊ែ ចឹង ប៉ាំងហុំ អន់ដីស លូ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលឹង ប‌៉្រ័ះ ដាគ់ កាខាក់ ឡគ»។
៩ ផះ ណោះ យីស៊ូ ទឹល ពឹះ ឡឹង តេះ ណាសារែត ខេត កាលីឡេ។ វគ័ យូហាន កា ប៉ាំងហុំ អ៊ែ ពឹង ទៀក ទ្រូង យដាន់។ ១០ ផះ យីស៊ូ អ្យូវ ហាវ ឡឹង ទៀក អ៊ែ ប៉ប័ ប៉្លៃង តាលុះ ព្វឹង លូ ប៉ប័ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលឹង ប‌៉្រ័ះ ដាគ់ កាខាក់ ឡាក់ កា អន់តើប រ៉ាក់ សាណាង័ ជឹរ ឡើះ ពឹង អ៊ែ។ ១១ ផាឌី កាតាំង ប៉ានឹរ កាប ឡឹង ប៉្លៃង ផា «អីស គន តាម័ អាញ់ ប៉ិច ចៃ កេង អីស ត្រគ់ ពុត អាញ់ ខាក់»។
១២ កេះណោះ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលឹង ប‌៉្រ័ះ កា ប៉ាណាំ យីស៊ូ ឡាំ ប៉ាគ់ ចាំងហាយ្គ ពឹង ស៊្រែ តីស។ ១៣ អ៊ែ អ្វៃ ពឹង ស៊្រែ តីស ណោះ ៤០ ដារ់ ទឹប ប‌៉្រ័ះ បឺគ សាតាំង សាគ់ លួង អ៊ែ ដេល។ អ៊ែ អ្វៃ អន់ឌូ លូ កាណាគ័ ព្រី ទី មួត ប៊យ ប‌៉្រ័ះ រ៉ាំងហៃ អ៊ែ។
សារ យីស៊ូ ចាក រ៉ះ សារ ដាគ់ ឡឹង ប‌៉្រ័ះ
១៤ ឡៃង ឡឹង ពូ រ៉ុប វគ័ យូហាន ចៃគ ខុក យីស៊ូ ឡាំ ប៉ាគ់ ខេត កាលីឡេ ចាក រ៉ះ សារ ដាគ់ ឡឹង ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ អន់ ពូ អ្លុ អន់តគ់។ ១៥ អ៊ែ កាប ផា «ដារ់ កាំឡត់ ទឹល កេះ សារ រ៉ាំងហៃ រ៉ាំងខ្យា ម៉ះ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ ក្យាម័ ចឹង ទឹល ហង។ អ្យគ័ អន់ដីស ប៉ិនពែង ពុត ពៀក លូ សឿ សារ ដាគ់ ឡឹង ប‌៉្រ័ះ ពិ»។ ១៦ ផះ យីស៊ូ ចាក រហាង ទៀក តាំងលោ័ កាលីឡេ អ៊ែ ប៉ប័ ស៊ីម៉ូន លូ អុះ អ៊ែ សិច អន់ត្រេ។ អន់ឌែ អ្វៃ ត្រេះ ជៀល ខង អន់ឌែ ប៉ាណូស ណាំង កា។ ១៧ យីស៊ូ កាប លូ អន់ឌែ ផា «ចុ ឡាំ ពួយ អាញ់ អាញ់ ចឹង ប៉ាំងហៀន អន់ដីស ចាក ណាំង អើ ប៉ាណូស ឡគ»។ ១៨ កាតាំង យីស៊ូ កាប នីណោ័ះ អន់ឌែ អុះ ម៉ី កា សាន់តាគ់ អ្លាត ជៀល ចាក ពួយ យីស៊ូ ឡូត។ ១៩ យីស៊ូ ចាក បៀត ឡឹង ណោះ ណាវ្គ ផាឌី កា ប៉ាត័ះ យ៉ាកុប លូ អុះ អ៊ែ សិច យូហាន ផះ អ្វៃ ប៉ាយ៉ាម័ ជៀល ពឹង ទូក។ អន់ឌែ ណោះ គន វគ័ សេបេដេ។ ២០ យីស៊ូ កា ជៀក អន់ឌែ ណាវ្គ អន់ឌែ កា ចាក ពួយ យីស៊ូ និះទៅ ដេល អ្លាត ពឹ អន់ឌែ អ្វៃ ពឹង ទូក លូ មួត ប៉្រគ័ គូលី អន់ឌែ។
២១ យីស៊ូ លូ សឹះ អ៊ែ ចាក ម៉ុត ពឹង មឿង កាផានឹម។ ទឹល ដារ់ រ៉ាឡូវ អ៊ែ ឡាំ លួម លូ ពូ ពឹង រ៉ោង។ អ៊ែ កា ប៉ាំងហៀន ពូ ដេល។ ២២ មួត បក់ កាតាំង យីស៊ូ ប៉ាំងហៀន ណោះ ញម ខាក់ ខង អ៊ែ កាប ទី អំរ៉ាញ អូ ត្រគ់ ឡាក់ កា មួត ណៃឃូ ប៉ាំងហៀន ចាបាប់ អុះ។ ២៣ ផះ ណោះ ទី ប៉ាណូស ប‌៉្រ័ះ ប៉្រគ័ ម៉ោញ ដូវ ចាក ម៉ុត ពឹង រ៉ោង ចារ ពូ លួម។ អ៊ែ កាប ស៊្រែក ផា ២៤ «យីស៊ូ តេះ ណាសារែត ! នីចម័ អីស ចឹង ប៉្រគ័ កា ញឹន ? អីស ពឹះ ថាំឡាយ ញឹន ប ? អាញ់ អន់ហ្នាល់ អីស កេះ អីស ប៉ាណូស ដាគ់ ត្រង់ ឡាក់ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ ប៉្រើ ពឹះ»។ ២៥ យីស៊ូ កាប ប៉ាំងអ្យូគ ប‌៉្រ័ះ បឺគ ផា «អ្វៃ រ៉ាង៉ាប់ ! ចាក ឡាច់ ឡឹង ប៉ាណូស អា ពិ»។ ២៦ ប‌៉្រ័ះ បឺគ តាំប៉ក់ ប៉ាណូស ណោះ សាស្វាល់ ឡាឡាក ឡុង ស៊្រែក ចាក ឡាច់ កា អ៊ែ។ ២៧ កាំឡាំង ទិឌូ ញម រ៉ាង៉ើគ ពូ កាប គួប ពូ ផា «យើយ ញ៉ា តិម កេង អ៊ិះ ! អ៊ែ ប៉ាំងហៀន សារ ណាវ ញ៉ា តិម អំរ៉ាញ ! អ៊ែ ប៉្រើ ប‌៉្រ័ះ បឺគ ឡាច់ ប‌៉្រ័ះ បឺគ កា ប៉្រគ័ ពួយ ឡូត»។ ២៨ ណោះ សិច យីស៊ូ កា លៅ ប៉ាញ័ ទឹប ខេត កាលីឡេ។
២៩ កេះណោះ យីស៊ូ លូ សឹះ អ៊ែ ចាក ឡាច់ ឡឹង រ៉ោង ចារ ពូ លួម ឡាំ ប៉ាគ់ ហី ស៊ីម៉ូន លូ អន់ត្រេ។ យ៉ាកុប លូ យូហាន កា ឡាំ ពួយ ដេល។ ៣០ មើគ អន់ហ្នី ស៊ីម៉ូន ព្លុ អ្វៃ តៃប ពឹង គ្រេ។ យីស៊ូ ម៉ុត ពឹង ហី ពូ រ៉ះ លូ អ៊ែ ផា មើគ អន់ហ្នី ស៊ីម៉ូន អ៊ែ ព្លុ។ ៣១ អ៊ែ ចាក ម៉ុត ប៉ាគ់ ចារ មើគ អន់ហ្នី ស៊ីម៉ូន ណោះ លូ ប៉ោក អន់ អ្យូវ ផាឌី ព្លុ ណោះ កា ដាគ់ ព្យោ័។ កេះណោះ មើគ អន់ហ្នី ស៊ីម៉ូន តាំបាង សាណា សាណឹត អន់ កា អន់ឌែ។ ៣២ ទឹល កាង៉ាច ដារ់ ម៉ុត កេះ ពូ អ្យក់ ឡាំ ប៉ាណូស អីគ ប៉ាណូស ប‌៉្រ័ះ ប៉្រគ័ ទិណោ័ះ អ្យក់ ឡាំ ជឹន អន់ ប៉ាគ់ ចារ យីស៊ូ។ ៣៣ កាំឡាំង មឿង ណោះ ទិឌូ ពឹះ ប៉ាតុំ គួប ហះ អំប៉ារ ហី។ ៣៤ យីស៊ូ តាគ់ អន់ដាគ់ ប៉ាណូស ព្លុ អីគ អៀង លូ ទ្រុះ ឡាច់ ប‌៉្រ័ះ បឺគ អៀង អន់ ឡាច់ ឡឹង ពូ ដេល។ ហះកា អ៊ែ អូ អន់ មួត ប‌៉្រ័ះ បឺគ ណោះ កាប អុះ ខង អន់ឌែ អន់ហ្នាល់ អ៊ែ។
៣៥ កាំលឺ ផុងម៉ាំង យីស៊ូ អ្យូវ ចាក ឡាំ ប៉ាគ់ ចារ ឡាង៉ាន់ កេះណោះ អ៊ែ ម៉ន់ ឡាំ ណាំង ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័។ ៣៦ ស៊ីម៉ូន លូ មួត បក់ អ្វៃ អន់ឌូ កា ចាក ណាំង យីស៊ូ។ ៣៧ ប៉ាគ់ ប៉ប័ យីស៊ូ កេះ អន់ឌែ រ៉ះ ផា «ពូ ខំ កា អ្វៃ ណាំង អីស ទិឌូ ទិឌៀន»។ ៣៨ យីស៊ូ តើល អន់ឌែ ផា «ពិន ត្រគ់ ឡាំ ប៉ាគ់ ស្រុក តេះ អ្វៃ ក្យាម័ រអា។ អាញ់ ចឹង រ៉ះ សារ ដាគ់ ឡឹង ប‌៉្រ័ះ កា អន់ឌែ អ្លុ ដេល ខង អាញ់ ពឹះ សាំរ៉ាប់ រ៉ះ សារ អា ហង»។ ៣៩ យីស៊ូ ចាក ឡាំ គ្រឹប ស្រុក តេះ កាណុង ខេត កាលីឡេ។ អ៊ែ រ៉ះ សារ ដាគ់ ឡឹង ប‌៉្រ័ះ គ្រឹប រ៉ោង លូ ទ្រុះ ឡាច់ ប‌៉្រ័ះ បឺគ អន់ ឡាច់ ឡឹង ពូ អៀង ដេល។
៤០ ទី ប៉ាណូស ត្រគ់ រ៉ោះ ម៉ោញ ដូវ ឡាំ ប៉ាគ់ ចារ យីស៊ូ អ៊ែ ជន តាកុល សាំប‌៉័ះ ឡោម យីស៊ូ ផា «អីស ទី អំរ៉ាញ តាគ់ អន់ដាគ់ អាញ់ ផា អីស ចៃ»។ ៤១ យីស៊ូ តាប៉ាប កា អ៊ែ ខាក់ ណោះ ហង អ៊ែ សាប៉ាគ់ ប៉ាណូស ណោះ ទឹប កាប ផា «អាញ់ ចៃ ដេល ហគ់ អន់ ដាគ់ ប៉្រាល់ ពិ»។ ៤២ ផាឌី រ៉ោះ អ៊ែ ណោះ កា ព្រេះ ព្យោ័ អន់តាន័ ជុង តាទឹច។ ៤៣ កេះណោះ យីស៊ូ អន់តគ់ រ៉ះ កា អ៊ែ កាខាក់ ផា ៤៤ «ហគ់ ចាក ពិ ជែ រ៉ះ សារ អា អន់ ពូ អ្លុ ដៃ ហោគ។ ឃឺ អីស ត្រគ់ ឡាំ តាំបាង ឡាកោ អន់ មួត ក្រាគ់ រ៉ាម៉ះ ប‌៉្រ័ះ ប៉ប័។ កេះណោះ អ្យក់ កាណាគ័ ពុះ សៃន ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ ឡាក់ កា វគ័ ម៉ូសេ ទី រ៉ះ អន់តគ់ ភឿ អន់ ពូ អ្លុ ផា អីស ដាគ់ ប៉្រាល់ តាទឹច»។ ៤៥ ហះកា ប៉ាណូស ណោះ ចាក រ៉ះ លូ ពូ គ្រឹប ចារ អន់ ពូ អ្លុ ឡឹង សារ ណោះ។ ខ ណោះ ហង បះ យីស៊ូ អូ ទី ម៉ុត កាណុង មឿង ឡាក់ កា អន់ទ្រួល ឃឺ អ៊ែ អ្វៃ គែង ឡីង មឿង ចារ ឡាង៉ាន់ៗ។ ហះកា ទី ប៉ាណូស គ្រឹប ចារ ប៉ាណាំ គួប ពឹះ ប៉ាគ់ ចារ អ៊ែ។
* ១:១ ១:១ បក់ ប‌៉្រ័ះ រ៉ើស អន់ ប៉្រគ័ សាដាច់ ពៀគ គុល «គ្រិះ»។ ១:២ ១:២ វគ័ អេសាយ ឡាក់ រ៉ាគឹយ ប‌៉្រ័ះ ម៉ោញ ដូវ ឡឹង ប៉ាសើគ ពែ។ ១:៣ ១:២-៣ សារ អា ឡាច់ ឡឹង ម៉ាឡាគី ៣:១លូ អេសាយ ៤០:៣