២៨
សារ យីស៊ូ រ៉ីស សឹត ណាវ្គ
១ ប៉ាគ់ ដារ់ អាទិត ឡៃង ឡឹង ដារ់ ពូ រ៉ាឡូវ ប៉ាគ់ កាំលឺ ដារ់ ឡាច់ ម៉ារី ឡឹង ស្រុក ម៉ាដាឡា លូ ម៉ារី ម៉ោញ ណាវ្គ អន់ឌែ ឡាំ ហៃ រ៉ូង័ ចារ ពូ តប់ យីស៊ូ។ ២ ផះ ណោះ ផាឌី អង់កក់ តេះ រ៉ារ៉ៃត ខាក់ ខង ប៊យ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ ជឹរ ឡឹង ប៉្លៃង ប៉ាហ្វាល់ ឡាច់ អំហ្មោ ឡឹង អំប៉ារ រ៉ូង័ កេះណោះ អ៊ែ អង់អ្វៃ ពឹង អំហ្មោ ណោះ ហង។ ៣ ត្រង័ ទ្រៀយ ប៊យ ប‌៉្រ័ះ ណោះ តាតារ ក្លាគ់ ឡាក់ កា កាំឡាត ខោ អាវ បាក តាំព្លុង ដេល។ ៤ មួត តាហាន អ្វៃ ញ៉ាម អ្យូគ កា ប៊យ ប‌៉្រ័ះ រ៉ារ៉ៃត ឡាកោ កើត អូ ហ្លង់ ប៉ាណូស ឡាក់ កា ពូ តោ័ ឡូត។ ៥ ហះកា ប៊យ ប‌៉្រ័ះ កាកាប លូ មួត អង់កាន់ ផា «អន់ដីស ជែ អ្យូគ ! អាញ់ អ្លុ ដេល កា អន់ដីស ឡាំ ណាំង យីស៊ូ ឡាក់ ពូ ប៉ាន់តោ័ ណោះ។ ៦ អ៊ែ អូ អ្វៃ ហះ អា អុះ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ តាគ់ អង់រ៉ីស សឹត អ៊ែ កេះ ឡាក់ កា អ៊ែ ទី រ៉ះ ពែ ហង។ ហៃ ! ហះ អា ហង ចារ ពូ ចៃគ អ៊ែ ពែ។ ៧ ហគ់ សឹត ប៉្រាល់ រ៉ះ កា សឹះ អ៊ែ ផា "អ៊ែ រ៉ីស សឹត កេះ។ កិញអៀ អា អ៊ែ ឡាំ ប៉ាគ់ ខេត កាលីឡេ អន់ទ្រួល ឡឹង អន់ដីស។ ប៉ាគ់ ណោះ អន់ដីស ចឹង ប៉ប័ អ៊ែ"។ អាញ់ រ៉ះ កា អន់ដីស កេះ»។ ៨ មួត អង់កាន់ កា ប៉ាន់តាន ឡាច់ ឡឹង រ៉ូង័ សាតាក់ សឹត ទឹប អ្យូគ ទឹប ហោក ឡាំ រ៉ះ កា មួត សឹះ។ ៩ ផះ អន់ឌែ ចាក ផាឌី យីស៊ូ ម៉ុត ប៉ាគ់ អន់ឌែ លូ អំប៉ញ់ ផា «អន់ដីស ដាគ់ ឡាកោ ប៉ាំងឡៃ ដេល ប ណាង ?» មួត អង់កាន់ ម៉ុត គ្វែត ជុង អ៊ែ លូ កាដាប សាំប‌៉័ះ។ ១០ កេះណោះ យីស៊ូ រ៉ះ កា អន់ឌែ ផា «ជែ អ្យូគ ! ហគ់ អន់ដីស ឡាំ រ៉ះ កា អុះ ម៉ី អាញ់ ប៉្រើ អន់ឌែ ឡាំ ប៉ាគ់ ខេត កាលីឡេ តោ ពិ ប៉ាគ់ ចារ ណោះ អន់ឌែ ចឹង ប៉ប័ អាញ់»។
១១ ផះ មួត អង់កាន់ ណោះ ចាក មួត តាហាន បក់ អ្វៃ ញ៉ាម អន់ដា អន់ឌែ កា ឡាំ ប៉ាគ់ មឿង ដេល ភឿ រ៉ះ សារ ឡាក់ ទី កើត ពឹះ ណោះ កា មួត ម៉ៃគ ក្រាគ់ រ៉ាម៉ះ ប‌៉្រ័ះ ។ ១២ មួត ម៉ៃគ ក្រាគ់ រ៉ាម៉ះ ប‌៉្រ័ះ លូ មួត ក្រាគ់ តាំងកង់ អន់ឌែ លួម ពឹកសា គួប កេះណោះ អន់ លៀន កា មួត តាហាន តុត អៀង ១៣ លូ អន់តគ់ ផា «ហគ់ អន់ដីស រ៉ះ កា ពូ ផា "ផះ ញឹន តៃប ហ្លាក់ មួត សឹះ អ៊ែ ម៉ុត អន់តុង អ្យក់ ប៉ាទ្រូ អ៊ែ ណោះ កាម៉ាំង"។ ១៤ ផា សារ អា កាតាំង ទឹល ប៉ាគ់ ម៉ៃគ រ៉ាំងហៃ ខេត ណោះ ញឹន ចឹង កាប ឡោម លូ អ៊ែ ភឿ អន់ អន់ដីស រ៉ាវ៉ាច់ ឡឹង ថូត»។ ១៥ មួត តាហាន អ្យក់ លៀន លូ ប៉្រគ័ ពួយ សារ ពូ អន់តគ់ ណោះ ហង។ សារ អន់ឌែ រ៉ះ ណោះ កា កាតាំង លៅ ប៉ាញ័ ទឹប ស្រុក សុនសាត អ៊ីស្រាអ៊ែល លើយ ទឹល រ៉ប់ ដារ់ អា។
សារ យីស៊ូ ប៉្រើ សឹះ អ៊ែ ចាក ឡាំ រ៉ះ កា ប៉ាណូស គ្រឹប សុនសាត
១៦ មួត សឹះ ១១ ដូវ អន់ឌែ ជៀក គួប ឡាំ ប៉ាគ់ ខេត កាលីឡេ។ ទឹល ប៉ាគ់ ណោះ ហាវ ពឹង ប៉ានឹម ឡាក់ យីស៊ូ រ៉ះ កា អន់ឌែ។ ១៧ ប៉ាគ់ អន់ឌែ ប៉ប័ យីស៊ូ កេះ អន់ឌែ កាដាប សាំប‌៉័ះ ហះកា បក់ អន់ដា អ្វៃ សង់សៃ។ ១៨ យីស៊ូ ម៉ុត ក្យាម័ អន់ឌែ លូ កាប ផា «គ្រឹប សារ អំរ៉ាញ អឺញ ទឹប ពឹង តេះ លូ ពឹង ប៉្លៃង មប ទិ កា អាញ់ កេះ។ ១៩ ទឹល នីណោ័ះ ហគ់ អន់ដីស ចាក ឡាំ រ៉ះ កា ប៉ាណូស ពឹង អង់កក់ តេះ អា អន់ គ្រឹប សុនសាត ជៀក អន់ឌែ ប៉្រគ័ សឹះ អាញ់ កេះណោះ ប៉ាំងហុំ អន់ឌែ អន់ កេះ ប៉ាសុន ប‌៉្រ័ះ ឡាក់ ពឹ លូ គន ប‌៉្រ័ះ លូ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលឹង ប‌៉្រ័ះ ដាគ់ កាខាក់។ ២០ កេះណោះ ប៉ាំងហៀន អន់ឌែ អន់ ប៉្រគ័ ពួយ គ្រឹប សារ អាញ់ អន់តគ់ រ៉ះ កា អន់ដីស ណោះ ហង។ ត្រគ់ អ្លុ អន់តគ់ ផា អាញ់ កា អ្វៃ អន់ឌូ លូ អន់ដីស រ៉ប់ ដារ់ ដេល លើយ ទឹល អង់កក់ តេះ អា ឡុច ទៀ»។