២៧
សារ ពូ ជឹន យីស៊ូ អន់ ប៉ាគ់ វគ័ ពីឡាត
១ ប៉ាគ់ តារ កាំលឺ មួត ម៉ៃគ ក្រាគ់ រ៉ាម៉ះ ប‌៉្រ័ះ លូ ក្រាគ់ តាំងកង់ សុនសាត អ៊ីស្រាអ៊ែល អន់ឌែ ប៉ាតុំ គួប ពឹកសា ឡឹង សារ ចឹង ប៉ាន់តោ័ យីស៊ូ។ ២ កេះណោះ អន់ឌែ កត់ ចគ់ យីស៊ូ ឡាំ ជឹន ប៉ាគ់ វគ័ ពីឡាត ឡាក់ ម៉ៃគ រ៉ាំងហៃ ខេត។
៣ យូដះ ឡាក់ ប៉ាណាំ ពូ ឡាំ រ៉ុប យីស៊ូ អ៊ែ ប៉ប័ ពូ ប៉្រគ័ កា យីស៊ូ នីណោ័ះ អ៊ែ អ្វះ ឡាកោ ខាក់ កា អ្យក់ លៀន ៣០ កាក់ ណោះ ឡាំ ជឹន កា មួត ម៉ៃគ ក្រាគ់ រ៉ាម៉ះ ប‌៉្រ័ះ លូ ក្រាគ់ តាំងកង់ ណាវ្គ ៤ លូ កាប ផា «អាញ់ ប៉្រគ័ យច កេះ ខង អាញ់ ទី ជឹន ប៉ាណូស ដាគ់ អូ ទី ថូត អន់ កា ពូ ប៉ាន់តោ័»។ ហះកា ពូ តើល ផា «សារ ណោះ អូ ត្រគ់ លូ ញឹន អុះ ស៊ុត កា អីស ទៅ សារ ណោះ»។ ៥ យូដះ ហឹរ អ្លាត លៀន កាណុង រ៉ោង រ៉ាម៉ះ កេះណោះ ចាក ឡាច់ ឡាំ រត អង់កូ ប៉ាន់តោ័ ឡាកោ ទៅ។ ៦ មួត ម៉ៃគ ក្រាគ់ រ៉ាម៉ះ ប‌៉្រ័ះ ទូញ លៀន ណោះ លូ កាប ផា «លៀន អា អូ ត្រគ់ អ្យក់ រ៉ាន់ដាប់ អន់ឌូ លូ លៀន រ៉ោង រ៉ាម៉ះ ប‌៉្រ័ះ ណាវ្គ អុះ ខង លៀន អា តាច់ ផាម ប៉ាណូស កេះ»។ ៧ អន់ឌែ ពឹកសា គួប សោប កេះណោះ អ្យក់ លៀន ណោះ ឡាំ តាច់ ម៉ីរ រ៉ាគឹយ ម៉ាន កាណាគ័ គម ប៉្រគ័ ចារ សាំរ៉ាប់ តប់ ប៉ាទ្រូ សុនសាត អន់ទៀគ។ ៨ ខ ណោះ ហង បះ ពូ អន់ សិច ម៉ីរ ណោះ ផា «ម៉ីរ ផាម» លើយ ទឹល រ៉ប់ ដារ់ អា។ ៩ សារ អា កើត ពឹះ ភឿ តាគ់ អង់កេះ សារ រ៉ាគឹយ ប‌៉្រ័ះ សិច យេរេមៀ ទី ច្រាគ់ រ៉ះ ផា «អន់ឌែ ទី អ្យក់ លៀន ប៉្រាក់ ៣០ កាក់ ឡាក់ លៀន សុនសាត អ៊ីស្រាអ៊ែល បក់ អន់ដា កាប ផា លៀន ខា តាច់ ប៉ាណូស អា។ ១០ កេះណោះ អន់ឌែ អ្យក់ លៀន ណោះ ឡាំ តាច់ ម៉ីរ រ៉ាគឹយ ម៉ាន កាណាគ័ ឡាក់ កា ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ ទី ប៉្រើ អាញ់»*
១១ យីស៊ូ អន់តាវ ហះ ម៉ាត់ ម៉ៃគ រ៉ាំងហៃ ខេត កេះណោះ ម៉ៃគ រ៉ាំងហៃ ខេត អំប៉ញ់ ផា «អីស ហង ប សាដាច់ សុនសាត អ៊ីស្រាអ៊ែល ?» យីស៊ូ តើល ផា «ត្រគ់ ឡាក់ កា អីស ផា ណោះ ហង» ១២ មួត ម៉ៃគ ក្រាគ់ រ៉ាម៉ះ ប‌៉្រ័ះ លូ ក្រាគ់ តាំងកង់ អន់ឌែ ច្រោម យីស៊ូ យច ហះកា អ៊ែ អូ តើល ពូ អុះ។ ១៣ វគ័ ពីឡាត អំប៉ញ់ យីស៊ូ ផា «ញ៉ា អីស អូ កាតាំង ប សារ ពូ ច្រោម អីស អៀង ណោះ ?» ១៤ ហះកា យីស៊ូ អូ តើល លូ ម៉ោញ នឹរ អុះ ខ អា ហង បះ ម៉ៃគ រ៉ាំងហៃ ខេត ញម ខាក់។
១៥ រ៉ប់ សាណាំ កាណុង រ៉ាំងវ៉ាង ពូ ប៉្រគ័ ប៊ុន ទ្រួង ម៉ៃគ រ៉ាំងហៃ ខេត ឃើយ តោះ ឡើយ ប៉ាណូស ថូត ម៉ោញ ដូវ តាម ពុត ម៉ះ មួត ប៉ាសុន។ ១៦ ផះ ណោះ ទី ប៉ាណូស ថូត ម៉ោញ ដូវ លៅ លែង ខាក់ សិច អ៊ែ បារ៉ាបះ ១៧ ប៉ាគ់ មួត ប៉ាសុន ពឹះ តុំ គួប កេះ វគ័ ពីឡាត អំប៉ញ់ អន់ឌែ ផា «ប៉ាណូស បក់ អ៊ែ ចំ អន់ដីស ប៉ិច អន់ អាញ់ តោះ ឡើយ បារ៉ាបះ ញ៉ា យីស៊ូ ឡាក់ ពូ ផា សាដាច់ ?» ១៨ អ៊ែ អំប៉ញ់ នីណោ័ះ ខង អ៊ែ អ្លុ អន់តគ់ កា មួត ម៉ៃគ ក្រាគ់ រ៉ាម៉ះ ប‌៉្រ័ះ ទី ពុត សាណីង ហង បះ ពូ ឡាំ ជឹន យីស៊ូ ប៉ាគ់ អ៊ែ។ ១៩ ទី សារ ម៉ោញ ណាវ្គ ផះ អ៊ែ អ្វៃ ពឹង ចារ តាត់ស៊ិន សារ កាម៉ាញ់ អ៊ែ ប៉្រើ ពូ ឡាំ រ៉ះ កា អ៊ែ ផា «អូ អន់ ប៉្រគ័ នីចម័ អុះ កា ប៉ាណូស ដាគ់ ត្រង់ អា។ ញន កា សារ អ៊ែ អា ហង អាញ់ អំប៉ោ បឺគ ខាក់ ម៉ាំង ពែ»។ ២០ ហះកា មួត ម៉ៃគ ក្រាគ់ រ៉ាម៉ះ ប‌៉្រ័ះ លូ ក្រាគ់ តាំងកង់ អន់ឌែ ប៉្រើ មួត ប៉ាសុន ប៉រ់ ហះ ម៉ៃគ រ៉ាំងហៃ ខេត តោះ ឡើយ បារ៉ាបះ លូ ប៉្រើ ប៉ាន់តោ័ យីស៊ូ។ ២១ ម៉ៃគ រ៉ាំងហៃ ខេត អំប៉ញ់ អន់ឌែ ណាវ្គ ផា «មួត ពៀរ អា អន់ដីស ប៉ិច អន់ អាញ់ តោះ ឡើយ បក់ អ៊ែ ចំ ?» អន់ឌែ តើល ផា «បារ៉ាបះ !» ២២ វគ័ ពីឡាត កា អំប៉ញ់ ណាវ្គ ផា «ទឹល នីណោ័ះ អន់ដីស ប៉ិច កា អាញ់ ប៉្រគ័ នីចម័ កា យីស៊ូ ឡាក់ ពូ ផា សាដាច់ អា ?» អន់ឌែ ទិឌូ តើល ផា «អ្យក់ ឡាំ ប៉ង់ អ៊ែ ពឹង អ៊្លង គឹង ពិ»។ ២៣ អ៊ែ អំប៉ញ់ ណាវ្គ «ប៉ាណូស អា ទី ប៉្រគ័ យច ញ៉ា ?» ហះកា អន់ឌែ តើល ហ៊ែង ម៉ៃ ខាក់ ផា «ប៉ង់ អ៊ែ ពឹង អ៊្លង គឹង ពិ !» ២៤ វគ័ ពីឡាត ឃឹត ផា យ‌៉័ះ ចឹង កាប ណាវ្គ កា អូ ដាម័ ពូ អុះ ខង មួត ប៉ាសុន កា កើត ទី សារ រ៉ាចក់ រ៉ាចល់ ហ៊ែង យ៉ឹប នីអៀ។ អ៊ែ កា អ្យក់ ទៀក រ៉ាវ តី ហះ ម៉ាត់ កាំឡាំង អៀង § លូ កាប ផា «អាញ់ អូ រែវ ពុត ប៉ាន់តោ័ ប៉ាណូស អា លូ អន់ដីស អុះ សារ អា ស៊ុត កា អន់ដីស ទៅ ពិ»។ ២៥ មួត ប៉ាសុន ទិឌូ តើល ផា «សារ ប៉ាន់តោ័ ប៉ាណូស អា អន់ កា ញឹន លូ គន សោ ញឹន ទៅ ពិ»។ ២៦ វគ័ ពីឡាត កា តោះ ឡើយ បារ៉ាបះ កាប៉ាច់ យីស៊ូ អ៊ែ ប៉្រើ ពូ អ្យក់ កាស៊ែ ប៉្លៃ ម៉ាត់ ពីត សាប៉្វាត័ កេះណោះ អ៊ែ អន់ ពូ អ្យក់ ឡាំ ប៉ង់ ពឹង អ៊្លង គឹង។
សារ ពូ អ្យក់ យីស៊ូ ឡាំ ប៉ង់ ពឹង អ៊្លង គឹង
២៧ មួត តាហាន វគ័ ពីឡាត អ្យក់ ឡាំ យីស៊ូ ប៉ាគ់ ឡាន ហី ម៉ៃគ រ៉ាំងហៃ ខេត កេះណោះ ប៉ាតុំ គួប តាហាន ទិឌូ ពឹះ អ្វៃ ជុំ យីស៊ូ។ ២៨ អន់ឌែ រ៉ីស អ្លាត ខោ អាវ អ៊ែ កេះណោះ អន់ឌែ អ្យក់ អាវ តីស នែវ កាហ្រី ទុំ តាគ់ អំពៀត ពឹង អ៊ែ ឡគ។ ២៩ កេះណោះ អន់ឌែ អ្យក់ សាលៀ រ៉ាំងគួង ប៉្រគ័ ឡាក់ កា មួក សាដាច់ តាគ់ អន់តល័ ពឹង កល់ អ៊ែ លូ អ្យក់ អ៊្លង តាគ់ អញ់ចឹក ពឹង តី សាម៉ា អ៊ែ កេះណោះ ប៉ាណាំ គួប ជន តាកុល សាំប‌៉័ះ អ៊ែ លូ កាប ប៉ាឡៃវ ផា «ប៉រ់ ការ៉ុប សាំប‌៉័ះ សាដាច់ សុនសាត អ៊ីស្រាអ៊ែល»។ ៣០ កេះណោះ អន់ឌែ កាសុះ ទៀក ពឹរ ពឹង អ៊ែ លូ អ្យក់ អ៊្លង អ៊ែ ចឹក ណោះ ពីត កល់ អ៊ែ ទៅ។ ៣១ កេះ ពូ ប៉ាឡៃវ ប៉ាំងហ្រល់ កា អ៊ែ ពូ រ៉ីស ឡាច់ អាវ តីស ណោះ កេះណោះ ពូ អ្យក់ អាវ អ៊ែ ទៅ តាគ់ អំពៀត អ៊ែ ណាវ្គ។ កេះណោះ ពូ អ្យក់ អ៊ែ ឡាំ ប៉ង់ ពឹង អ៊្លង គឹង។
៣២ ផះ អន់ឌែ ចាក ឡាច់ ឡឹង មឿង ណោះ ប៉ប័ កាម៉ាក័ ម៉ោញ ដូវ សិច អ៊ែ ស៊ីម៉ូន ឡឹង មឿង គីរែន អន់ឌែ ប៉ាំងខំ ប៉្រើ អ៊ែ គយ អ៊្លង គឹង តាង យីស៊ូ។ ៣៣ ប៉ាគ់ ឡាំ ទឹល ចារ ម៉ោញ សិច កុលកុថា (ព្រែ ផា «ប៉ានឹម កាន់តីង កល់») ៣៤ ពូ អ្យក់ តាពែ ប៉្លៃ អង់កាច ឡាយ លូ កាណាគ័ តាំង អន់ កា យីស៊ូ អៃត អ៊ែ ក្រាន័ កា អ្យឹប ដោច អ៊ែ អូ ចៃ អៃត អុះ។ ៣៥ ប៉ាគ់ ពូ ប៉ង់ ពឹង អ៊្លង គឹង កេះៗ មួត តាហាន អ្យក់ ខោ អាវ យីស៊ូ រ៉ុប កាប៉ាច់ ជែក គួប សោប * ៣៦ កេះណោះ អន់ឌែ អង់អ្វៃ ញ៉ាម យីស៊ូ ហះ ណោះ ហង។ ៣៧ ពូ ច្រាគ់ ពឹង ប៉ាតាគ់ រ៉ះ ឡឹង សារ ពូ ប៉ង់ យីស៊ូ ផា «ប៉ាណូស អា សិច យីស៊ូ ឡាក់ សាដាច់ សុនសាត អ៊ីស្រាអ៊ែល»។ កេះណោះ ពូ ប៉ង់ ប៉ាតាគ់ ណោះ ពឹង អ៊្លង គឹង អំប៉ាំង កល់ អ៊ែ។ ៣៨ ពូ កា ប៉ង់ ប៉ាណូស អន់តុង ពៀរ ដូវ សានែង អ៊ែ ដេល ម៉ោញ ដូវ អ្វៃ គែង សាម៉ា ម៉ោញ ដូវ ណាវ្គ អ្វៃ គែង សាំងអ្យោ។ ៣៩ កាំឡាំង ចាក រណោះ ពូ កាប ប៉ាឡៃវ យីស៊ូ ទឹប ង៉ាង៉ិរ កល់ កា អ៊ែ ៤០ លូ កាប ផា «ញ៉ា អីស ផា ចឹង យ៉ះ ហី រ៉ោង រ៉ាម៉ះ ប‌៉្រ័ះ កេះណោះ ប៉្រគ័ ណាវ្គ រ៉ាំងវ៉ាង ប៉ៃង ដារ់ ! ហគ់ តង័ ហៃ ឡាកោ អីស ទៅ ! ផា អីស គន ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ តាទឹច តាឡេះ ឡាកោ អីស ទៅ ជឹរ ប៉ាគ់ តេះ អា ពិ»។ ៤១ ចានែក មួត ម៉ៃគ ក្រាគ់ រ៉ាម៉ះ ប‌៉្រ័ះ លូ មួត ណៃឃូ ប៉ាំងហៀន ចាបាប់ លូ មួត ក្រាគ់ តាំងកង់ អន់ឌែ កា កាប ប៉ាឡៃវ កា យីស៊ូ ដេល។ ៤២ អន់ឌែ កាប ផា «អ៊ែ អា អ្លុ តង័ ពូ អន់ទៀគ ហះកា អូ អ្លុ តង័ ឡាកោ អ៊ែ ទៅ អុះ។ ផា អ៊ែ សាដាច់ អ៊ីស្រាអ៊ែល តាទឹច អន់ អ៊ែ ជឹរ ឡឹង អ៊្លង គឹង កិញអៀ ហង ពិ ណោះ ពិន ចឹង សឿ អ៊ែ។ ៤៣ អ៊ែ ម៉ឹង ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ ផា ប‌៉្រ័ះ ប៉ិច កា អ៊ែ តាទឹច អន់ ប‌៉្រ័ះ តោះ ឡើយ អ៊ែ កិញអៀ ហង ពិ ខង អ៊ែ កាប ផា "អាញ់ អា គន ម៉ះ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័"»។ ៤៤ មួត អន់តុង ឡាក់ ពូ ប៉ង់ អន់ឌូ លូ យីស៊ូ អន់ឌែ កា កាប បឺង៉ាយ កា អ៊ែ និះទៅ ដេល។
៤៥ ផះ កាដារ់ ប៉ង់ សាន់តាគ័ ផាឌី ប៉្លៃង ម៉ាម៉ាំង ក្លិប ទឹប ប៉ាថេត ណោះ ទឹល ដារ់ សិ មង ប៉ៃង។ ៤៦ រ៉ាំងវ៉ាង មង ប៉ៃង ណោះ យីស៊ូ កា ស៊្រែក ម៉ៃៗ ផា «អេលី អេលី ឡាម៉ា សាបាច់ ថានី !» ទី ណី ផា «អឺ ប‌៉្រ័ះ ! ប‌៉្រ័ះ អាញ់ វ៉ៃ ! ញ៉ា ត្រគ់ អីស អ្លាត អាញ់ នីអៀ ?» ៤៧ ទី បក់ អន់ដា អ្វៃ ក្យាម័ រណោះ កាតាំង អ៊ែ កាប នីណោ័ះ ពូ ផា «កាតាំង ប ប៉ាណូស អា អើ វគ័ អេលីយ៉ា ហង ណោះ !» ៤៨ កេះណោះ ទី ប៉ាណូស ម៉ោញ ដូវ សាតាក់ ឡាំ អ្យក់ បឹង សាអ្យាំង ឡុក ពឹង ទៀក អ្យូគ ទ្រែម ពឹង ឡាណុច អ៊្លង អន់ទឺប អន់ កា យីស៊ូ អ្យឹប។ ៤៩ ហះកា បក់ អន់ដា កាប ផា «អញ់ចាំ ហៃ លួង ! វគ័ អេលីយ៉ា ជឹរ តង័ អ៊ែ តាទឹច ប ?»។
៥០ យីស៊ូ អង់ហ្យាំង តុត ពុត ម៉ោញ ទង ណាវ្គ កេះណោះ អ៊ែ កាតាច់ កាស៊ែ តាំងហើម ហង។ ៥១ ផះ ណោះ កាណាត់ ប៉ិង កាណុង ពឹង រ៉ោង រ៉ាម៉ះ ប‌៉្រ័ះ តាហ៊ែក ប៉ុត ឡឹង កាំប៉ាំង ទឹល អន់តេ័ះ។ អង់កក់ តេះ កា រ៉ារ៉ៃត អំហ្មោ កា សាដះ។ ៥២ រ៉ូង័ តប់ ប៉ាទ្រូ កា តាបើក ប៉ាទ្រូ មួត សឿ ប‌៉្រ័ះ សើគ ពែ កា ទី រ៉ីស សឹត អៀង ដូវ ដេល។ ៥៣ ប៉ាគ់ យីស៊ូ រ៉ីស សឹត ណាវ្គ អន់ឌែ កា ឡាច់ ឡឹង រ៉ូង័ ប៉ាទ្រូ ដេល ចាក ម៉ុត កាណុង មឿង យេរូសាឡឹម ឡាក់ ចារ ពូ ប៉ានេ ប‌៉្រ័ះ លូ តាំបាង ឡាកោ អន់ កា កាំឡាំង អៀង ប៉ប័ ដេល។ ៥៤ ផះ ម៉ៃគ តាហាន សុនសាត រ៉ូម លូ មួត តាហាន អ្វៃ ញ៉ាម យីស៊ូ អន់ឌែ ប៉ប័ អង់កក់ តេះ រ៉ារ៉ៃត លូ សារ ទិណោ័ះ កើត ពឹះ អន់ឌែ អ្យូគ ខាក់ លូ កាប ផា «ប៉ាណូស អា គន ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ តាទឹច វេ !» ៥៥ ហះ ចារ ណោះ ទី មួត អង់កាន់ អៀង ដូវ ឡាក់ ចាក ពួយ យីស៊ូ ឡឹង ខេត កាលីឡេ ពែ ទឹប ប៉្រគ័ ង៉ារ កា អ៊ែ អន់ឌែ អន់តាវ ហៃ ឡឹង ចាំងហាយ្គ។ ៥៦ កាំឡាំង មួត អង់កាន់ ណោះ ទី ម៉ារី ឡឹង ស្រុក ម៉ាដាឡា ម៉ារី មើគ យ៉ាកុប លូ យូស៊ែប លូ កាម៉ាញ់ វគ័ សេបេដេ អន់ដា។
សារ ពូ តប់ ប៉ាទ្រូ យីស៊ូ
៥៧ ប៉ាគ់ ទឹល កាង៉ាច ទី ប៉ាណូស ប៉ាត្រង័ ម៉ោញ ដូវ សិច យូស៊ែប ស្រុក អារ៉ាម៉ាថេ អ៊ែ កា ប៉្រគ័ សឹះ យីស៊ូ ដេល។ ៥៨ អ៊ែ ឡាំ ប៉ាគ់ វគ័ ពីឡាត ប៉រ់ អ្យក់ តប់ ប៉ាទ្រូ យីស៊ូ។ វគ័ ពីឡាត កា ប៉្រើ ពូ មប ប៉ាទ្រូ យីស៊ូ ណោះ កា អ៊ែ។ ៥៩ យូស៊ែប អ្យក់ ប៉ាទ្រូ យីស៊ូ ណោះ ទ្រែម លូ កាណាត់ បាក ដាគ់ ឡាយ៉ាម័។ ៦០ កេះៗ អ៊ែ ឡាំ តាម៉ុត កាណុង រ៉ូង័ អំហ្មោ ណាវ ឡាក់ អ៊ែ ទី ប៉្រគ័ សាំរ៉ាប់ តប់ ប៉ាទ្រូ កេះណោះ ប៉ាហ្វាល់ អំហ្មោ តីស កាត្រើគ អំប៉ារ រ៉ូង័ ណោះ កេះៗ អ៊ែ សឹត ហង។ ៦១ ម៉ារី ឡឹង ស្រុក ម៉ាដាឡា លូ ម៉ារី ម៉ោញ ណាវ្គ កា អ្វៃ ហះ ណោះ ដេល អន់ឌែ អង់អ្វៃ ក្យាគ់ ហះ អំប៉ារ រ៉ូង័។
៦២ ប៉ាគ់ ដារ់ តាយ៉ាង័ ឃឺ ដារ់ ពូ រ៉ាឡូវ ហង មួត ម៉ៃគ ក្រាគ់ រ៉ាម៉ះ ប‌៉្រ័ះ លូ មួត ផារ៉ាស៊ី អន់ឌែ ប៉ាណាំ គួប ឡាំ ប៉ាគ់ វគ័ ពីឡាត លូ រ៉ះ ផា ៦៣ «ពឹ តាំងឡា ញឹន កាចាំង ឡឹង ប៉ានឹរ ប៉ាណូស ប៉ាលុ ព្លូង កា ពូ ណោះ អ៊ែ កាប ផះ អ៊ែ អ្វៃ រ៉ីស ពែ អ៊ែ ផា "ចឹង តោ័ ដឹង ប៉ៃង ម៉ាំង កេះណោះ អាញ់ ចឹង រ៉ីស សឹត ណាវ្គ"។ ៦៤ ទឹល នីណោ័ះ អីស ប៉្រើ ពូ ញ៉ាម ហះ អំប៉ារ រ៉ូង័ ណោះ អន់ ទឹល ប៉ៃង ដារ់ អ្យូគ មួត សឹះ អ៊ែ ឡាំ អន់តុង អ្យក់ ឡាច់ កេះណោះ អន់ឌែ រ៉ះ កា ពូ ផា អ៊ែ រ៉ីស សឹត កេះ។ សារ អន់ឌែ ប៉ាលុ ព្លូង លឺក អា ចឹង អូ ដាគ់ ក្វា ឡឹង អន់ទ្រួល ណាវ្គ ហង»។ ៦៥ វគ័ ពីឡាត តើល អន់ឌែ ផា «អន់ដីស អ្យក់ តាហាន ណោះ ពិ ប៉្រើ ពូ ឡាំ ញ៉ាម រ៉ូង័ ណោះ ប៉្រគ័ តាម អន់ដីស អ្លុ»។ ៦៦ កេះណោះ អន់ឌែ ឡាំ ប៉ាសឹរ អំប៉ារ រ៉ូង័ អន់ កាចាប័ លូ ប៉្រើ តាហាន អ្វៃ ញ៉ាម។
* ២៧:១០ ២៧:៩-១០ សារ អា ឡាច់ ឡឹង សាការី ១១:១៣ ២៧:១១ ២៧:១១ «ត្រគ់ ឡាក់ កា អីស ផា ណោះ ហង» ពៀគ គុល «អីស ផា នីណោ័ះ !»។ ២៧:១៦ ២៧:១៦ បារ៉ាបះ ហ្លា ពូ ច្រាគ់ លូ តី ម៉ោញ ចំលួន ផា៖ យីស៊ូ បារ៉ាបះ § ២៧:២៤ ២៧:២៤ សារ រ៉ាវ តី អា ទី ណី ផា អ៊ែ អូ រែវ ពុត ប៉្រគ័ សារ អា អុះ ឃឺ អ៊ែ ប៉ាគែក ផា ឡាកោ អ៊ែ អូ ទី ថូត។ * ២៧:៣៥ ២៧:៣៥ ហ្លា ពូ ច្រាគ់ លូ តី ម៉ោញ ចំលួន ធែម ប៉ានឹរ ផា៖ ភឿ តាគ់ អង់កេះ សារ ឡាក់ កា មួត រ៉ាគឹយ ប‌៉្រ័ះ ទី ច្រាគ់ រ៉ះ ផា "ពូ ចឹង អ្យក់ អាវ អ្លឹង អាញ់ រ៉ុប កាប៉ាច់ ជែក គួប សោប"