10
Paulo Kolinita iyakenayagili yakato iya me ana kaiwe
Na tomo tupwaliyao siedeedede kaiwegu siba, “Saugana tem Paulo imiyamiya kolila imatamatausi yo iedeedede me ana katewakaka. Na tem saugana kana mwayaga iyai kolila kabo ala leta kolili iedeedede me ana katepatu yo ana edeedede sikaiwe.” Na Keliso ana nuwalobi yo mumugana bigana mena yau Paulo yakawanoi kolimiu yagu walo kwabenalan. Yo yakawanoi kolimiu saugana tem yalaowa wagite-kalatagimiu na tabu mumugamiu kaiwena na yagu walo ikakaiwe kolimiu. Yo yakatai sowasowana yagu walo ikaiwe kamikavao tupwali kolili, siya sietaetalapili-yagimai siwawalo yakato kai yanuwa yaulina kana nuwanuwatu koina kalaulau. Walo yawasosi kamiyamiya yanuwa yaulina mena na iyamo nige yanuwa yaulina kana nuwatu koina kakakaleya. Ama kaba kaleya nige besiele yanuwa yaulina kana lokaleya, na ama kaba kaleyane ana kaiwe ilaomaya Yaubada koina, yo sowasowana tokalomagigili ali kaba miya kaikaiwena isibayanae. Nuwatu mwakomwakotali yo walo tanasaesae kakele-gwaligwali, siya tomo ali kaba tupa na nige Yaubada kana katai imiyamiya kolili. Tomo ali nuwatu meuloina kakabi-kalatagili yo kapanli, na tem Keliso ana nuwatu siobigai. Yo saugana tem ama walo meuloina kwaobigai kabo kai kakatububu na siya analiyao nige ama walo sibebenalan kakalaili yo loina kolokolololi kaolegili.
Ami lopwano ele bwaite. Sauga kubwakubwana koina ginauli wagitaili manimiu mena yo kwabenalagili tenamiu mena simwakota-yagimiu ami nuwatu siya tomo namwanamwaliyao na iyamo nige wakakatai mumugali yawasosi. Tem tomo yabo luwamiu mena inuwatui yakato komiumo Keliso ana topaisowao iya ilopwano, kaiwena kai tabe Keliso ana topaisowao besiele komiu. Walo yawasosi, Guyau kaiwe iyeyama kolimai yo kapaisowa mwa sowana kaiwene kaiwena tupwana kawalo-gagasa kaiwemai, kaiwena kaiwene Guyau iyeyama kolimai ami meli kaba kabina na nige yakato kaba kele-gwaligwalimiu, mwa koina nige sowana ama walo-gagasa kaiwena kamwalimwaline. Tabu kwanunuwatui yakato yayamatausagimiu yagu letaone kolili. 10 Kaiwena tomo tupwaliyao luwamiu mena sietaetalapili-yagau siba, “Paulo ana edeedede ana leta kolili sikaiwe yo sipolowe na saugana tem tomonane tagitai manla mena nige ana kaiwe ipapagan yo iya toedeedede bwagabwaga yawasosi.” 11 Na toetaetalapili-yagaune sowasowana sikatai yakato saugana tem kalaowa kolimiu kani kaginauli besiele tawae yalele ami letane kaloli mena na yagu kaiwe silotonan.
12 Toyakayakatai mwakomwakotaline sibomamo sikawa-namwanamwa-yagili kolimiu. Na kai nige sowasowana kaboma kakeleisinagimai na yakato siya yo kai katoyatoyawa, nigele. Nige ilolonamwa-yagimai kamwakota yo kagagasa besiele siya. Kaiwena sibomamo mumugali siwalowalo-yapatu ali tali tomoyao mumugali kolili yo sibomamo kali kawa-namwanamwa siwalowalowen. Na tomalaele siya toyauyaule. 13 Kai nige sowasowamai kabomamo kawalo-seyagimai, na kawalowalomo tawae Yaubada iyeyama kolimai kapaisowai, yo ama paisowane kalona mena yabo ele mwa komiu Kolinita kasaguimiu. 14 Kaiwena beyabeyana kai kalaowa kolimiu yo wasana namwanamwana kaguguyeyan kolimiu yo ama guguye koina kwanuwabui yo ama kaba gagasa iyaele mwa kwanuwabuiko. Nige sowana kama tokalomagigili siwaloba, “Paulo me ana bodao sigagasasosi.” Nigele. 15 Yo nige kagagagasa tomo uloili ali paisowa kaiwena yakato siya ali paisowane kai ama paisowa. Bwaite mumugane siya toyakayakatai mwakomwakotaline mumugali. Na ama nuwatu ikaiwe yakato ami meli iyaelemo ikinkin, mesabana kwasaguimai yo ama paisowane kolimiu ikin ilalalaki na idebalala Kolinita dedeina mena. 16 Kabo nuwanuwamai wasana namwanamwana kaguguyeyan dedeina siya simiyalau Kolinita dedeina tete yalasi kaiwena nige sauga yabo toguguye yabo ilalau dedeinane koina. Nige nuwanuwamai kalau yanuwane siya kalakavao sipaisowako kolili na mwakota mena kawalo-seyagimai ali paisowa uwena koina. 17 Na Buki Tabu ana walo bwaite besiele iba, “Tem yaiya nuwanuwana iwalo saesae sowasowana Guyau ana paisowa kaiwena iedeedede yo Guyau esana ikeleisinan na tabu iboma esana ikekeleisinan.” 18 Tem tomo sibomamo esaliyao sikeleisinagili bwaimwana ginauli bwagabwaga Yaubada manna mena. Na tem Guyau Yeisu tomo yabo esana ikeleisinan bwaimwana ginauli yawasosi Yaubada manna mena.