11
Paulo ikatewakaka kisi toyakayakatai mwakomwakotali Kolinita tomeli siwoya-suwalagili
Nuwanuwagu tem wakalakisiye-yagau yagu edeedede nagamo ilaulau. Bwagana yagu walo kwabenalagili besiele toyauyaule ali edeedede, na iyamo wakalakisiye-yagili. Yau nuwanuwagu lalakina komiu kabo yakepate kaikaiwe kaiwemiu, besiele tabe Yaubada nuwanuwana lalakina komiu. Yayakawalulu-wagimiuko tokasole tau kaigeda koina, bwaimwana iya Keliso, mwa nuwanuwagu yakalaimiu komiu Kolinita kwalau iya koina, besiele vesala waluwaluna yaolena-lawan tau koina ikasolanan. Na yakatewakaka-yagimiu kisi besiele Seitani imwakota-yagimiu besiele kaba yatubu koina weso ana sonoga mena Ibe imwakotayan. Kaiwena nige nuwanuwagu Keliso kana mulolo yo ana paisowa kana yakasisi katemiu mena ikwalalele. Na kategu iwakaka-yagimiu kaiwena yabenalanako yakato sauga bwaite koina toyakayakatai uloiliyao silaowa yo ali walo koina mwayamwayau kwameliyagili. Siya toyakayakataine ali yakayakatai Yeisu kaiwena nige idududulai yo nige besiele kai kagu guguyeyan. Yo ali yakayakatai Yaluyaluwa Tabuna kaiwena nige idududulai yo nige besiele iya tauna kona wakalai kai kolimai. Ali yakayakatai wasana namwanamwana kaiwena uloina, nige besiele kai ama guguye. Toyakayakataine siya mwa kwayaliyaya kaiweli sibomayoi sikawa-apositolo-yagili yakato esaliyao lalakili na iyamo nige sinanamwanamwa-gabaegau. Siwalo yakato yau nige towalo sonoga besi. Nuwana besiele, na iyamo yakatai tawae yawalowalowen. Yo yagu nuwatu yakato ama katai wakilala kaiwena sauga ibaibaiwa ama kataine kayakenayan kolimiu yo wakawa-yawasosi-yanako.
Paulo nige sauga yabo Kolinita tomeliwone kolili ikakawanoi kana sagu kaiwena
Tauna kona Yaubada wasana namwanamwana yaguguyeyan kolimiu nige yakakawa-maisa, na bwaine kamwasane koina yapei-lobiyegau na komiu yapei-seyagimiu. Mwa gubesi ami nuwatu bwaine kaiwena? Yakato inae? Kagu sagu yakalaiya ekalesiya tupwaliyao kolili, na iyamo sagune koina komiu Kolinita yasagusaguimiu koina. Na komiu kwawalo yakato sagune yakewali ekalesiya tupwaliyao kolili. Na nigele, siyeyama kagu sagu kaiwena na iyamo manene yayapaisowa sabi saguimiu. Tauna kona yamiyamiya kolimiu nige yagu mane ilalalaki na iyamo nige yakakawanoi kolimiu sagu kaiwena. Na siya kalakavao tomeliwo Masidoniya polovinsi koina silaoma, tawae yakubwa koina siya mwa sisaguiyau. Na komiu nige sauga yabo sagu kaiwena yakakawanoiyan kolimiu yo tabe sauga ilalaoma koina nige sowasowana kani yaginauli besiele. Bwaite yagu walo gagasa. 10 Yo nige tomo yabo Akaya polovinsi koina sowasowana yagu walo gagasane bwaite iyamwanou. Kaiwena yawalo yawasosi kolimiu. Keliso iya towalo yawasosi iya tabe ikatai yagu walo nige mwakota. 11 Tawae yaina bwaite besiele yaginauli? Yakato nige yamumulolo kolimiu? Nigele, Yaubada iyamo ikataiyako yamulolo kolimiu. 12 Bwaite yau kaba gagasa. Nige sauga yabo sagu yakakalai kolimiu, mwa walone bwaite kani yasamasamalului kaiwena nuwanuwagu toyakayakataine siya ali walo-gagasa yakausi, siwalo yakato siya yo kai katoyatoyawa. Na nigele, kaiwena siya sikawanoi kolimiu kali sagu kaiwena. 13 Yo toyakayakataine besiele bwaine siya tosagenawasa mwakomwakotaliyao, ali paisowane koina simwakomwakota-yagimiu, yo kali koleya siginaulili yakato siya besiele Keliso ana tosagenawasao. 14 Bwaite nige ginauli waluwaluna koliyau, yakataiyako kani siginauli, kaiwena Seitani, isonogasosi mwakota koina yo sowasowana ibomamo kana koleya iginauli iya besiele mayale kana anelose. 15 Na tawae kaiwena tanuwa-pwanopwanowan? Kaiwena takataiyako Seitani ana topaisowao mumugaliyao siya tomwakomwakota kali koleya sibuili besiele mumugana namwanamwana kana topaisowao. Sauga ana kaba mwawasi koina ali paisowa maisana kani sikalai.
Paulo polowene ilobaili iyamala ana kaba gagasa
16 Iyaele yawaloko na kani yagu walone kwabenalan besiele kabo toyauyaule ali edeedede. Na iyamo kisi ami nuwatu mena yau toyauyaule. Tem ami nuwatu besiele inamwanamwa koliyau na iyamo nuwanuwagu yagu edeedede bwagabwaga wakalakisiyeyan yo kwabenalan. Mwa koinaele yau kani naga yawalo gagasayoi. 17 Na walo-gagasane yawawalowenne nige besiele Guyau ana nuwatu, iyamo besiele toyauyaule yabo ana edeedede, na nuwanuwagu yagu walo kwabenalan. 18 Na iyamo toyakayakatai sibaibaiwa siya sibomamo siwalo-seyagili besiele yanuwa yaulina tomonliyao ali walo-gagasa, mwa yau tabe kani yawalo-gagasa. 19 Kwawalo yakato komiu kwasonogasosi kabo muli mena tosonoga meuloili, na iyamo toyakayakataine ali edeedede yauyauleli nige kwasisikotanan. Walo yawasosi, komiu toyauyaule. 20 Kabo bwagana tem toyakayakataine siloiloina-yagimiu, yo ali namwanamwa kaiwena siyapaisowamiu, simwakota-yagimiu, sibomamo siwalo-saesae manimiu mena, sikopapalimiu yo sisinalimiu na iyamo wakalakisiye-yagili yo wakawa-namwanamwa-yagili. 21 Saugana kamiyamiya luwamiu mena kai nige kagiginauli besiele. Kabo ami nuwatu yakato kai tomo belubeluliyao. Kaiwena mwa yawalo kolimiu kwanuwatu-pwaikimai.
Na iyamo tem tomo yabo me ana katepatu na iwalo-gagasa, yau tabe besiele sowasowagu tabe yakatepatu na yawalo-gagasa. Mwa yagu walone besiele kabo toyauyaule ali walo. 22 Toyakayakataine sigagasa kolimiu yakato siya Ibeliu tomonliyao. Na tabe yawalo kolimiu, yau Ibeliu tomona. Siwaloko kolimiu yakato siya Isileli tomonliyao. Na yau tabe yawalo kolimiu, yau tabe Isileli tomona. Nige sinanamwanamwa-gabaegau kaiwena siya yo yau katoyatoyawa, kama kulutubu ilaomaya Abelamo koina. 23 Siwaloko kolimiu yakato siya Keliso ana topaisowao. Na yau yagu paisowa Keliso kaiwena ilalakisosi kabo muli mena siya ali paisowa. Yau genuwagu gagasa na siya ali gagasa kaiwena mwa kabo yau tabe yagagasa. Yo yagu walo kana lotonan besiele kabo yauyaule ali edeedede. Yau sauga ibaibaiwa siunu-gwalagwalai-yau na siya nigele. Yo sauga ibaibaiwa sipanyau na sipeiyau deli mena na siya nigele. Yo sauga ibaibaiwa masa kikiunamo boita yalobai. 24 Mevaligigi tomo Yudiya ali maina kaba sapi sikalai koina sisapiyau me teti naen (39), kikiunamo yaboita. 25 Meyaiyona Loma tokaleya ginagina sikalai koina siunuiyau, mekaigeda tomo silovekuiyau, meyaiyona kaduna waga mena, waga itaigali isalili, yo sauga yabo mena kaliyate kaigeda yo boniyai kaigeda kalita mena iyaluyaluwagau. 26 Sauga ibaibaiwa yagu lokeikeile dedei kelamamalawe mena, masa kikiunamo nae yalobai waila lalakili ali didi kolili, tokewali kolili, yagu tomoyao Yudiya kolili yo tomo uloili kolili. Masa kikiunamo nae yalobaili taon kaloli mena, ule mena yo wowoli saugali kolili kalita mena. Yo masa kikiunamo nae yalobaili tokawa-kava mwakomwakotali kolili. 27 Paisowa polopoloweli yaginaulili yo sauga ibaibaiwa nige yakekeno, sauga tupwana yaguliyam yo galogalogu imagu yo sauga ibaibaiwa nige yakekekan, sauga tupwana yalakiki yo nige kaleko yaboyoi na tem yalikwa. 28 Polowe sibaibaiwa simiyamiya na nige sowasowana yawalowegili. Na iyamo ginauli kaigedamo, kaliyate kaigeda kaigeda polowe imayamayale koliyau bwaimwanamo yanuwanuwatusosi tomeliwo bodaliyao meuloili kali gitekalatan kaiwena. 29 Tem tomeli yabo ana meli ibelu kani lotonan naenaena yalotonan. Besiele tem tomeli yabo siwoyai na ibeku kani yamunamunai lalakina.
30 Siya toyakayakataine sigagasa ali kaiwe kaiwena na ilonamwayagau tem yagagasa yagu belune kaiwena. Mwa bwaite edeededene kani yawalo-masalan kolimiu. 31-33 Yanuwa Damasiko koina Kin Aletasi ana gavana tokaleyayao ipeili yanuwa kana gana kana gamwa sigitekalatan mwa tem sigitaiyau sikabi-kalatagau yo sipanyau. Na iyamo yagu elieliyamwao sitauliyau kodo koina kabo siyalawe-yatalu-yau yanuwa kana gana tomlapena yabo koina. Saugana kaegu yapeili bwatano mena yasagena yayabubu me yagu matausi lalakina, mwa gavana ana loina yayabubu-gabaen yo nige sipapanyau. Yaubada ikataiyau nige yamwamwakota. Iya Guyau Yeisu ana Yaubada yo Tamana yo iya esana tatobatobalan sauga meuloina.