12
Paulo ana walo-gagasa iboma kana yakenayan Yaubada koina igitai kaiwena
Kani yawalo-gagasa bwagana yagu gagasane koina kani nige yabo namwanamwa yalolobai. Na tawae Guyau iyakenayagau kagu yakenayan koina kani yawalowegili. 2-3 Tomo yabo yakatai iya Keliso kana tomeli* bolime potin (14) imwawasiko koina Yaubada ikalai isae bulibuli saesae molosina koina bwaimwana Paladaisi. Nige yakakatai nuwana meyona ilau o nuwana yona imiyamiya na yaluyaluwanamo isae. Yaubada ibomamo ikatai. Yo bwaine Paladaisine koina walo ibenalagiliko walone siya tomo meuloili nige sowana sibenalagili yo mekana yakasisi nige sowana siwalo-masalan. Ginauli bwaine besiele iyawatagili tomone koina sowasowana yawalo-gagasa kaiwena. Nige yakato yaboma yawalo-seyagau, na kani yawalo-gagasamo yau kaba beluwone kaiweli. Na tem yagagasa kagu yakenayanne kaiwena, nige sowana tomo sikawa-yauyaule-yagau yagu walone kaiwena, kaiwena tawae yawalowen bwaimwana walo yawasosi. Na iyamo kani nige yagagagasa kagu yakenayanne kaiwena. Kaiwena nige nuwanuwagu tomo simeli-laoma yagu walo gagasane koina yo sikeleisinagau. Nuwanuwagumo yagu paisowane sigitai yo yagu walone sibenalan na iya koina sowasowana nuwali imayale na sikawa-namwanamwa-yagau.
Yakenayanne bwaine Yaubada iyakenayagau kaba nuwayai yawasosi na iyamo Yaubada nige nuwanuwana yanuwa-saesae kaiwena. Kabo kasiebwa yabo iyeyama yogu luwana mena kana lotonan koliyau besiele wamali isakosakonayau. Ana paisowa besiele kabo Seitani gamwana tokabina iyawasayama yo isiba-yanaeyau mwa ikausiyau na tabu yagagagasa. Meyaiyona yakawanoi kaikaiwe Yaubada koina yakato kasiebwane ikele-gabaen koliyau. Na iyamo iwaloma koliyau iba, “Yagu katekamkamna sowasowana am polowe meuloili ikabi-yamalamalaeli. Kaiwena yagu kaiwe ikaiwesosi siya sibelu molosi kolili.” Ana walone kaiwena yayaliyaya lalakina kabo yawalo-gagasa yagu kaba beluwone kaiweli na mesabana Keliso ana kaiwe yalotonan imiyamiya koliyau. 10 Kabo tem Keliso ana paisowa kaiwena yabelu o nuwana tem tomo sisinaliyau o tem nae yalobai o tem siyakamkamnayau o tem polowe tupwaliyao yalobaili bwai yayaliyayamo. Kaiwena saugana tem yabebelune iyaele Keliso ana kaiwe yalotolotonan koliyau ikabikabi-yakaiweyau.
Paulo ana paisowa Kolinita manli mena iyakenayagili yakato iya apositolo yawasosi
11-12 Iyaele yawalo-gagasako, mwa besiele yau toyauyaule yabo. Na iyamo komiu mwa kwaula-yamwasaliyau yo yawalo bwaine besiele. Ilonamwayagimiu tem komiu kwatobalanagau na iyamo nige wagiginauli. Na ami boda luwana mena tupwaliyao sipei-yataluyau siba, “Apositoloyao meuloili ali kaiwe ilalakisosi kabo iya.” Tem sipei-yataluyau bwaine nige tawae yabo koliyau kaiwena yau yagu nuwatu mena yau tomo bwagabwaga, na iyamo saugana yamiyamiya kolimiu meyagu kalakisiye ginauli kaba nuwapwanopwano yo kilakilala yapaisowaili. Yo siya kilakilalane siwalo-masalagau yau apositolo yabo, nige sinanamwanamwa-gabaegau. 13 Yagu paisowa kolimiu besiele tabe ekalesiya meuloili kolili. Ginauli kaigedamo uloina, nige sauga yabo kagu polowe yawawalowen kolimiu na tem kwasaguiyau. Tem ami nuwatu bwaite yagu lopwanone kabo kwanuwatu-pwaikiyau.
Paulo Kolinita iyokoiyagili
14 Saugane bwaite koina yakatukatububu na yalalaowa kolimiu bwaite yagu laowa yaiyonana. Saugana yalaowa kani nige polowe yabo yapepei kolimiu, kaiwena ami gogo wasawasaone nige nuwanuwaguwao, nuwanuwagu ele mwa komiu. Komiu besiele natuguwao yo yau besiele tamamiu kaiwena yagu guguye koina kwanuwabui. Inamwanamwa tem tama yo sina sagu sikatububunan natuliyao kaiweli, nige ilolonamwayan tem natu ikatububu sinana yo tamana kaiweli. Kabo kani nige yakakawanoi kolimiu sagu kaiwena. 15 Yayaliyaya lalakina tem yau gogo wasawasa yayavenuwan kolimiu yo besiele tabe yagu kaiwe yagabaen komiu kami sagu kaiwena, kaiwena yau yakatekamkamna-yagimiu lalakina. Na komiu gubesi? Kani ami katekamkamna koliyau kikiuna besiele ami sagu koliyau? 16 Mwa yawasosi yau nige polowe yabo yapepei kolimiu. Na iyamo kamikavao tupwaliyao sinuwa-labulabui kaiwegu kani siwaloba, “Paulo nuwana isonoga edeedede mwakomwakotana koina, koinaele ana sonoga koina ikalaila yo ala gogo wasawasa ikwayaili.” Na bwaine mwakota. 17-18 Taito yo kalakava yabo tauna kona yayawasali silaowa kolimiu. Gubesi ami nuwatu, yakato yayawasali kolimiu na simwakota-yagimiu na ami gogo wasawasa sikalaili? Nigele, komiu wakataiyako nige sowasowana yaginauli kolimiu besiele. Yo tabe wakatai iya yo yau yaluyaluwa kaigeda koina kapaisowa yo kamwasa kaigeda kasagenayan.
19 Kateguwao komiu yagu eliyamwao, tabu kwanuwanuwatu letane bwaite koina yakato ami yakewaimai katonatonan tem kayadudulai. Na nigele. Kai kamiyamiya Keliso koina yo kawalo dudulai Yaubada manna mena, mwa walone meuloina kabona kawalowen letane koina kami kabiyakaiwe kaiwena. 20 Yakatewakaka saugana tem yalaowa yagitaimiu kisi nige kwayayaliyaya koliyau yo yau tabe kani nige yayayaliyaya kolimiu. Yakatewakaka yoi kisi ala miyagogo kalona mena wagamwapakiki, kwalamwa-polowe, kwamunamunai, wakalomagigili, kwawalo kololo, kwaetalapili, wagagasa kabo kisi ala miyagogo iwenoweno. 21 Yo yakatewakaka yoi kisi yalaowa na tomo sibaibaiwa yalobaili ali pwanoliwa tauna kona iyaelemo siginaginaulili, mumugana naenaena ali ganawali yo ali paisowa mwalimwalinena nige sisisikotanan. Tem yalobaili na nagamo kamwasa naenaena siginaginauli kani yamwalimwaline Yaubada manna mena yo manimiu mena yo kategu ikamkamnasosi.
* 12:2-3 Buki Tabu kana tokatai sibaibaiwa ali nuwatu yakato Paulo ibomayoi kaiwena iwalowalo