13
Yeisu ana mulolo ana tobenaliyao kolili ilalakisosi mwa kaekaeli ideulili
Kaliyate kaigeda imiyamiya kabo mwalelikwa soina kana sauga. Yeisu ikataiyako ana sauga ikelakubwamako na yanuwa yaulina ilogabaen na ipileyoi Tamana koina. Ana tomoyao imulolososi kolili siya simiyamiya yanuwa yaulina mena kabo bwaite sauga ana mulolone kaiweli kana lalaki iyakenayagili. Yeisu me ana tobenaliyao sikekakekan lolau kekanna. Seitani ana nuwatu naenaena ipeiyako Yudasa Isikaliota koina, iya Saimoni natuna, naga kani iya Yeisu iwalo-masalan toloinao kolili. Yeisu ikataiyako Tamana loina meuloina ipeiyako nimana mena yo ikatai iya ilaomaya Yaubada koina na tabe kani ipileyoi koina. Mwa kekan mena itoloma na kana kwama bwaimwa kaleko mamalawena, ipei-suwalan na tawelo ikalai yo kasipuna mena ipan. Kabo waila isuwai gaeba mena na iyatubu ana tobenaliyao kaekaeli ideulili yo tawelone kasipuna mena ipapanne ikalai yo kaeliyao isauli. Yo saugana ilaoma Saimoni Pita koina, Pita iba, “Guyau, gubesi, yakato kaekaegu kudeulili?” Yeisu Pita kainana iyamaisa iba, “Yagu paisowane nige nuwam imamayaleyan, na kani muli mena kabo nuwam imayaleyan.” Kabo Pita iwaloba, “Nigele, tabu kisi sauga yabo kaekaegu kudeulili.” Yeisu iba, “Tem nige kaekaem yadedeulili kowa kani nige kagu tomuliya.” Saimon Pita iwaloba, “Guyau, tem bwaimwa besiele, tabu kaekaegumo kudedeulili, na nimagu yo kulukulugu besiele kudeulili.” 10 Yeisu iwaloba, “Tem yaiya tomo isugu kani dumdum meuloina yona mena imwawasi. Mwa nige sowasowana isuguyoi na sowasowanamo kaenamo ideulili. Komiu meuloimiu kwanamwanamwako na iyamo nige meuloimiune.” 11 Yeisu ikataiyako yaiya kani iwalo-masalan toloinaone kolili. Bwaite kaiwena mwa iba, “Nige meuloimiune kwananamwanamwa.”
12 Saugana ana tobenaliyao kaekaeli ideulili imwawasi, kana kaleko malamalawenawa ilikwayoi kabo ilau imiyasio yoi ana kaba miya mena. Kabo ana tobenaliyao ineliyagili, iwaloba, “Gubesi, nuwamiu simayale tawae yapaisowaine kolimiu? 13 Kaiwena sauga meuloina kwawalowalo koliyau ‘Toyakayakatai’ yo ‘Guyau.’ Mwa ami walone bwaite idudulai, kaiwena yau bwaimwa besiele. 14 Yau, ami guyau yo ami toyakayakatai, yaemala ami topaisowa kabo kaekaemiu yadeuliliko mwa komiu tabe sowasowana kwaemala ami elieliyamwao ali topaisowao na kaekaeliyao kwadeulili. 15 Yau kaba gite bwaite yapaisowai kaiwemiu na mesabana komiu waginauli besiele tawae yaginauliyako kolimiu. 16 Yawalo yawasosi kolimiu, topaisowa nige ilalalaki kabo ana taubala. Tabe besiele tosagenawasa iya nige ilalalaki kabo kana toyawasane. 17 Komiu yagu paisowane kana nuwamayale wakataiyako, mwa tem saugana waginaulili Yaubada kani iwalo-muloloimiu.”
18 “Komiu yagu tomoyao yagitesipwaimiuko yo yakatai-namwanamwaimiu. Nige meuloimiu kaiwemiu walo bwaite yawawalowen. Na iyamo yabo kani isikotanagau besiele Buki Tabu ana walo bwaite iwaloba, ‘Tomo bwaine iya naga gaeba kaigeda koina kakekan iya kani ikalomagigi-lagau.’ Mwa walo bwaite kana yawasosi kani naga iyawatagili. 19 Mwa walone bwaite kolimiu yawalo-masalan bagunayan kabo muli mena siyawatagili mwa saugana tem siyawatagili kani wakawa-yawasosi yakato yaiya yau. 20 Yawalo yawasosi kolimiu, tem yaiya iyogan iya yayayawasane iya iyoganyau. Na yaiya iya iyoganyau kagu toyawasane iyogan.”
Yeisu iedeedede kana tokalomagigili kaiwena
(Madiu 26:20-25 yo Malika 14:17-21 yo Luka 22:21-23)
21 Yeisu ana walo iyemwawasi kabo nuwana ipolowe lalakina mwa iwalolau kolili iba, “Yawalo yawasosi kolimiu, kaigeda kolimiu kani iwalo-masalagau.” 22 Ana tobenaliyao siemankulakula-yagili nuwali ipwanopwano nige sikakatai yaiya Yeisu kaiwena iwalowalo. 23 Yeisu ana tobenali iya imulolososi koina, imiyasio Yeisu salina mena. 24 Kabo Saimon Pita manna ilau tobenaline koina na gamwana iyamwasali yakato Yeisu ineliyan yaiya kaiwena iwalowalo. 25 Tobenaline itagelakeile Yeisu koina na ineli, “Guyau, yaiya kaiwena kuwalowalo?” 26 Kabo Yeisu iba, “Naga beledine tupwatupwanane yayabuta gaeba mena na yaolena koina. Bwaimwana tomonane.” Yeisu ana walo iyemwawasi kabo beledi iyabuta yo iwolena Yudasa iya Saimon Isikaliota natuna. 27 Saugana Yudasa beledine ikalai Seitani ilusae koina. Yeisu iwaloba, “Ginauline nuwanuwam uginauli kupaisowa mwayamwayauwan.” 28 Kabo tobenaliyao simiyamiya teibeli mena nige sikakatai tawae kaiwena Yeisu iwalo bwaite besiele Yudasa koina. 29 Yudasa iya mane tobwana kana togitekalatan mwa tobenaliyao tupwaliyao sibatoko Yeisu iwalolau koina na ilau gogo igimwala kekanne kaiwena o nuwana ilau mane tupwana tobubutuma iwolegili. 30 Saugana Yudasa beledine ikalai kabo ikaisulu mwa ilau boniboniyai mena.
Loina waluwaluna Yeisu koina
31 Saugana Yudasa ilaoko Yeisu iwaloba, “Bwaite sauga tomo kani sigitai Tomo Natuna ana wasawasa yo iya tabe koina kani Yaubada ana wasawasa sigitai. 32 Iya kani koina Yaubada ana wasawasa sigitai yo Yaubada ibomayoi kani Tomo Natuna ana wasawasa iginauli yo kani iginauli mwayamwayau mena. 33 Natuguwao, yau nige yamiyamiya kolimiu sauga mamalawena. Kani kwaloyaiyau bwaite saugane koina na yawaloyoi kolimiu besiele beyabeyana yawaloko Yudiya toloinao kolili, komiu nige sowasowamiu kwalau dedeinane koina yalalaune. 34 Bwaite loina waluwaluna yaeyawa kolimiu, kwamulolo kaigeda kaigeda koina. Kwamulolo kaigeda kaigeda koina besiele yamulolo kolimiu. 35 Tem kwamulolo kaigeda kaigeda koina, iya koina kani tomo meuloina sikatai komiu walo yawasosi kagu tomuliyayao.”
Yeisu Pita ana uvala kaiwena iwalo bagunayan
(Madiu 26:31-35 yo Malika 14:27-31 yo Luka 22:31-34)
36 Mwa Saimon Pita Yeisu ineliyan iba, “Guyau, to kulalau?” Yeisu iba, “Bwaite sauga yalalau dedeinane koina nige sowasowam kulau koina na kani muli mena kabo kulaoma koliyau.” 37 Kabo Pita iwalolau koina iba, “Guyau, gubesi na bwaite saugane nige sowasowagu yalau koina, yabomayoi yatalamwagau yaboita kaiwem.” 38 Kabo Yeisu kainana iyamaisa iba, “Gubesi, kani yawasosi kuboma kutalamwagiwo na kuboita kaiwegu? Yawalo yawasosi koliwo, muliya kabo kamkam tauna ivalam na kowa kani meyaiyona kuuvalayagau.”