14
Yeisu iya kamwasa Tamala koina
Yeisu iwalolau ana tobenaliyao kolili iba, “Tabu kwamamatausi, yo wakakatewakaka, Yaubada kwameliyani yo yau kwameliyagau. Tamagu ana nume mena biliutusi sibaibaiwa simiyamiya, kani yalau na yakatububunagili kaiwemiu. Tem walone bwaite mwakota nige sowasowana yawalowen kolimiu besiele. Tem yalau na yanuwane yakatububunan na imwawasi kabo muli mena kani yapileyoima na yakalaimiu. Na toweya koina yamiyamiya komiu kani besiele koina kwamiyamiya. Dedeinane koina yalalaune kana kamwasa wakataiyako.”
Yeisu iya kamwasa, walo yawasosi yo yawasi
Mwa Tomasi Yeisu ineliyan iba, “Taubala, toisabo kamwasa koina kulalau? Kamwasane kai nige kakakatai.” Yo Yeisu kainana iyamaisa iba, “Yau kamwasa, walo yawasosi, yo yawasimiu yaina. Nige kamwasa yaboyoi imiyamiya Tamagu koina bwaimwanamo yau koliyau. Tem ukwataiyau besiele Tamagu ukwatai. Bwaite saugane koina yo sauga ilalaoma Tamagu ukwataiyako yo ugitaiyako.” Kabo Pilipi iwaloba, “Guyau, bwaimwanamo nuwanuwamai tem Tamam kuyakenayagimai.” Yeisu Pilipi iyokoiyan iwaloba, “Sauga imamalawe kowa te yau tamiyamiya. Gubesi na nige ukwakataiyau? Tem yaiya igitaiyau bwaimwana Tamagu igitaiyako. Mwa tawae kaiwena kuwaloba, ‘Tamam kuyakenayagimai.’ 10 Tomalaele kumeli yakato yau Tamagu koina yamiyamiya yo tabe Tamagu iya koliyau imiyamiya, bwaite besiele awa? Walone bwaite yawalowalowegiline kolimiu nige yau yagu walo na Tamagu ana walo, kaiwena iya koliyau imiyamiya yo tabe koliyau ana paisowa ipaipaisowaili. 11 Yagu walone kwameliyagili, yau yamiyamiya Tamagu koina yo Tamagu imiyamiya koliyau. Na tem yagu walone nige kwamemeliyagili besi kwamelimo yagu paisowa kaikaiweline kilakilalali tawae yaginauliliko kolili. 12 Yawalo yawasosi kolimiu, yaiya tem imeli koliyau kani sauga muli mena paisowa kaikaiweline yaginaginauliline kani iginaulili. Kani ana paisowane yagu paisowane ilalaki-gabaegili, kaiwena yau yalalau Tamagu koina na Yaluyaluwa Tabuna yayawasayama kolimiu. 13 Na tawae esagu mena wakawanoiyan kani yaginauli ami kawanoine besiele, na mesabana yagu paisowane kolili Tamagu esana wasawasana yakeleisinan. 14 Tem tawae yabo kaiwena wakawanoi esagu mena kani yaginauli besiele.”
Yeisu ana waloyameli Yaluyaluwa Tabuna kaiwena
15 Yeisu iwaloyoi iba, “Tem kwamulolo koliyau yagu loinane kwaobigaili. 16-17 Kani yakawanoi Tamagu koina na kami tosagu yabo iyawasayama na mekamikava sauga meuloina. Tosagu bwaine iya Yaluyaluwa Tabuna na iya towalo yawasosi. Na tomo yanuwa yaulina nige sowasowali sikalai kali sagu, kaiwena nige sigigitai yo nige sikakatai. Na komiu wakatai kaiwena iya imiyayai mekamikava yawasimiu koina. 18 Nige sowasowana yalogabaegimiu komiu sinasinagemiu, na kani muli mena yapileyoima kolimiu. 19 Sauga kikiunamo na tomo yanuwa yaulina kani nige sigigitaiyau yoi na komiu kani wagitaiyau. Kaiwena meyawasigu mwa komiu besiele kani meyawasimiu. 20 Bwaine kaliyatene koina wakatai kani yau yamiyamiya Tamagu koina na komiu kwamiyamiya koliyau na yau yamiyamiya kolimiu. 21 Tem yaiya yagu loina ikalaili na iobigaili iya imulolo koliyau. Iya kagu tomulolone Tamagu kani imulolo koina. Yau tabe besiele kani yamulolo koina na yabomayoi yayakenayagau koina.”
22 Kabo Yudasa yabo, iya tamana esana Yemesa, iwaloba, “Guyau, gubesi mwa kani kubomayoi kam koleya kuyakenayan kolimai na nige kuyakenayagiwo tomo yanuwa yaulina kolili?” 23 Yeisu Yudasa kainana iyamaisa iwaloba, “Tem yaiya imulolo koliyau yagu walo iobigaili. Kabo Tamagu kani imulolo tomone koina na Tamagu yo yau kalau koina mekamakava kamiyamiya. 24 Na tem yaiya nige imumulolo koliyau yo yagu yakayakatai nige ioobigaili kani nige sowasowana kalau koina. Mwa yakayakatai bwaite kwabebenalagiline nige yaboma yagu nuwatu mena na ilaoma Tamagu koina iya kagu toyawasa. 25 Saugana yamiyamiya mekamikava walo bwaite yawalowegili kolimiu, 26 na Tamagu muli mena kani kami tosagu iyawasayama esagu mena iya Yaluyaluwa Tabuna na iya kani ginauli meuloina iyakenayagimiu yo iyanuwapeimiu walo meuloina siya yawalowegiliko kolimiu. 27 Nuwadaumwali yalogabaen mekamikava, yo yagu nuwadaumwali yaeyawa kolimiu. Tawae yae-eyawane nige besiele yanuwa yaulina iyeyawa. Tabu katemiu siwawakaka yo tabu kwamamatausi. 28 Komiu kwabenalagiliko tawae yawalowegili yakato yau yalalau na muli mena kani yapileyoima kolimiu. Tem kwamulolo koliyau kani kwayaliyaya kaiwena yalalau Tamagu koina iya ilalaki kabo yau. 29 Bwaite saugane koina ginauli yawalo-masala bagunayagili kolimiu, na sauga silalaoma kolili tem ginauliline siyawatagilima, bwaite yagu walone kani wakawa-yawasosi-yagili. 30 Nige sowasowana yaedeedede mamalawe kolimiu kaiwena yanuwa yaulina kana toloina naenaena Seitani ilalaoma. Na nige yabo ana kaiwe koliyau. 31 Yabomayoi yatalamwagau kaiwena nuwanuwagu yanuwa yaulina ikatai yakato yamulolo Tamagu koina yo ana loina meuloina yaginaulili ana walo koliyau besiele. Kwalaoma na dedei bwaite talogabaen.”