16
Yeisu iwaloyoi iba, “Walone bwaite kabona yawalowegili kolimiu mesabana ikabi-yakaiwemiu na tabu woya ilalaowa kolimiu na kwalolosuwala. Sauga muliya kani siwalo kwayawatagili ali nume tapwalolo kolili na nige sowasowana mekamikavao kwatapwalolo. Tabe sauga ilalaoma tem tomo iunuimiu kani ibatoko yakato Yaubada ana paisowa igiginauli. Paisowa besiele bwaitete kani siginauli kolimiu kaiwena nige sikakataiyau, besiele Tamagu nige sikakatai. Bwaite walone yawalo-baguna-yagili kolimiu kabo muli mena ginauline siyawatagili. Tem siyawatagili yagu walone kwanuwatu-kalatagili kaiwena yayanuwapeimiuko. Baguna walone bwaite nige yawawalowegili kolimiu kaiwena yau mekamikava.”
Yaluyaluwa Tabuna ana paisowa
Yeisu iba, “Sauga bwaitete yalologabaegimiu na yalalauyoi kagu toyawasayauma koina. Na nige yabo kowa bwaite sauga kuneneli koliyau, ‘Toweya kulalau?’ Yagu walo kaiweli nuwamiu sipolowe lalakina. Yawalo yawasosi kolimiu, ami namwanamwa kaiwena yalologabaegimiu. Kaiwena tem nige yalalau kani kami Tosagu nige ilalaoma, mwa yalau na kami Tosagu yayawasayama kolimiu. Tem ilaoma kani ginauli yaiyona iyakenayagili tomo meuloili kolili, bwaimwa ali pwanoli, mumugana namwanamwana kana katai, yo ali yatala. Kani ali pwanoli iyakenayagili, kaiwena nige simemeli koliyau. 10 Yo kani mumugana namwanamwana kana katai iyakenayagili, kaiwena yau yalalau Tamagu koina na kani nige wagigitaiyau yoi. 11 Yo kani iyakenayagili yakato kani sauga muli mena iyatalayagili, kaiwena yanuwa yaulina kana toloina bwaimwa Seitani, iyatalayanako yo kana loina iwalowenako. 12 Ginauli sibaibaiwa nuwanuwagu yawalowegili kolimiu na komiu nige sowasowamiu. 13 Na saugana Yaluyaluwa Tabuna, bwaimwa towalo yawasosi, ilaoma kani ibaguna-yagimiu walo yawasosi koina. Kani nige iboma ana nuwatu mena iedeedede na kani iedeedede tawae ibenalan na ginauliline iyakenayagimiu tawae kani situbu manimiu mena. 14 Ana nuwatu kani ikalaili koliyau na iyakenayagimiu na bwaine koina kani esagu ikeleisinan. 15 Nuwatu meuloina Tamagu kaiwena yo yau tabe kaiwegu. Bwaite kaiwena yawaloba Yaluyaluwa Tabuna ana nuwatu kani ikalaili koliyau na iyakenayagimiu.”
Nuwapolowe koina kani ibui yaliyaya
16 Mwa Yeisu tabe iwalo kolili iba, “Sauga kubwakubwana koina kani nige wagigitaiyau na sauga kubwakubwana mulina mena kabo wagitaiyau.” 17 Ana tobenaliyao tupwaliyao sibomayoi sienelineli-yagili siwaloba, “Na gubesi ana walone bwaite kana katai? Kaiwena iwalo yakato sauga kubwakubwana kani nige tagigitai na sauga kubwakubwana mulina mena kani tagitai. Tabe iwalo yakato yainane bwaimwa ilalau Tamana koina. 18 Na bwaite walone, sauga kubwakubwana, tawae kana bui? Ana walone nige nuwala imamayaleyan.”
19 Yeisu ikatai ana tobenaliyao nuwanuwali sineliyan kabo iwalo kolili iwaloba, “Kabona yawalo yakato sauga kubwakubwana koina kani nige wagigitaiyau na sauga kubwakubwana mulina mena kabo wagitaiyau. Nuwana bwaite walone kaiwena kwabomayoi kwaenelineli-yagimiu, awa? 20 Yawalo yawasosi kolimiu, kikiunamo kani nuwamiu sinae yo kwavalam koyasili kaiwegu na iyamo tomo yanuwa yaulina siya kagu tokalomagigili, kani siyaliyaya. Sauga kubwakubwana mulina mena kabo ami valam iyamala ami kaba yaliyaya. 21 Tem saugana sine ana sauga kabi kani kamkamna lalakina ilobai. Na saugana tem melumelu ikabiyan iyawatagili kani ana kamkamna meuloina imwawasi na iyaliyaya kaiwena melumelu iyawatagilimako mayale mena. 22 Besiele bwaite saugane koina kwanuwanae na sauga kubwakubwana koina kani wagitaiyau yoi na kwayaliyaya. Na ami yaliyayane nige sowasowana yabo ikele-gabaen kolimiu. 23 Bwaine kaliyateliyaone kolili kani nige sowasowana ginauli yabo kwaneliyan koliyau. Yawalo yawasosi kolimiu, tem tawae wakawanoiyan esagu mena Tamagu kani iyeyawa kolimiu. 24 Baguna yo kanasiga kabona nige ginauli yabo wakakawanoiyan esagu mena. Wakawanoi na kwalobai, na koina kwayaliyaya lalakina.”
Yeisu yanuwa yaulina ikaiwe-gabaeni
25 Yeisu iwaloyoi iba, “Walo kobwaibwaili mena yaedeedede na sauga ilalaoma kani nige sowasowana walo kobwaibwaili mena yaedeedede kolimiu, kani yawalo dudulai kolimiu Tamagu kaiwena. 26 Sauganane koina esagu mena kani wakawanoi. Nige yawawaloba yakato yau yakawanoi Tamagu koina kaiwemiu, 27 kaiwena Tamagu iboma imulolo kolimiu. Imulolo kolimiu kaiwena kwamulolo koliyau yo kwameli yau yalaomaya koina. 28 Yau Tamagu koina yalaoma yo yanuwa yaulina mena yamiyamiya, koina bwaite sauga yanuwa yaulina yalologabaeni na yapipileyoi Tamagu koina.”
29 Ana tobenaliyao walone bwaite sibenalan mwa siwalolau koina, siba, “Guyau, bwaite saugane kabo nuwamai simayale, kaiwena nige kuedeedede walo kobwaibwaili mena. 30 Bwaite koina kakatai yawasosi yakato kowa ginauli meuloili ukwataili. Koina tabu kaneneliyagiwo kaiwena ama nuwatu meuloili ukwatailiko. Mwa bwaite saugane kameliyagiwo yakato kowa Yaubada koina kulaoma.” 31 Yeisu iwalo kolili iba, “Kabo kwameliyagau, wa? 32 Sauga iyaele ilalaoma yo iyawatagilimako meuloimiu kani kwasagena-gwaligwali kwalau ami dedei kaigeda kaigeda na yau kani kwalogabaegau yaboma. Na iyamo kani nige yaboma kaiwena yau Tamagu mekaukava. 33 Nuwanuwagu kwamiya daumwali kaiwena kwamiyamiya koliyau, bwaite kaiwena mwa walone yawalowegili kolimiu. Sauga muli mena kani wakamkamna yanuwa yaulina mena. Na wakatepatu kaiwena yanuwa yaulina ana kaiwe yakaiwe-gabaenako.”