17
Yeisu ibomayoi kaiwena ikawanoi
Yeisu ana walo bwaite iyemwawasi kabo manna isae bulibuli mena na iba, “Tamagu, sauga ilaomako na yau natum esagu ukeleisinan na mesabana yau tabe esam kani yakeleisinani. Kaiwena loina yo kaiwe kuyelima koliyau mwa tomo meuloili yaloinayagili na yau sowasowagu yawasi miyamiya yaina yaolena tomo meuloina siya analiyao kuyelima koliyau. Na yawasi miyayainane bwaite, mesabana sikatai yakato kowa Yaubada yawasosi, na tabe sikatai yau Yeisu Keliso kuyawasayauma. Esam yakeleisinanako yanuwa yaulina mena kaiwena paisowa kuyeyama yaemwawasi-yako. Tamagu nuwanuwagu yamiyamiya koliwo sauga bwaite. Nuwanuwagu esagu kuyawasawasa besiele ala wasawasa beyabeyana kowa te yau tamiyamiya muliya kabo yanuwa yaulina kuyamayale.”
Yeisu ana tobenaliyao kaiweli ikawanoi
Yeisu iwaloyoi iba, “Yayakenayagiwoko tomone kolili siya yanuwa yaulina mena ukwalaili na kuyelima. Siya am tomoyao yo kuyelima koliyau yo am walo siobigaili. Mwa sauga bwaite sikatai ginauli meuloina kuyelima koliyau silaomaya koliwo. Walone siya kuyelima koliyau yawalowegiliko kolili mwa walone sibenalagiliko yo kaiweli siyaliyaya, mwa sikawa-yawasosi yo sikatai yakato yau yalaomaya koliwo mwa simeli yakato kowa kuyawasayau. Yakawanoi kaiweli. Nige yakakawanoi tomo yanuwa yaulina kaiweli na siya kuyeyelimane kaiweli, kaiwena siya am tomoyao. 10 Yagu tomo meuloina siya am tomoyao yo am tomoyao meuloili siya yagu tomoyao. Na siya mumugali mena esagu sikeleisinan. 11 Bwaite sauga yalalaowa koliwo, kani nige yamimiyayoi yanuwa yaulina mena na siya kani simiyamiya yanuwa yaulina mena. Kowa Tamagu esam yakasisi, ugite-kalatagili esam kaikaiwena mena bwaimwana iya esane kuyeyama koliyau na mesabana silaoma siyaboda kaigeda besiele kowa te yau tamiya kaigeda. 12 Saugana yamiyamiya mekaukavao yagite-kalatagili esam kaikaiwena koina bwaine esane iya kuyeyama koliyau. Na nige yabo ikwakwalalele bwaimwanamo tomone baguna Buki Tabu koina iya kaiwena iwalowalone na yakato isilae.* 13 Sauga bwaite yau yanuwa yaulina mena na yalalaowa koliwo. Yagu kawanoi yawalowenako koliwo na mesabana yagu yaliyaya kateli iloyakalapowon. 14-16 Am walone yawalowegiliko kolili mwa tomo yanuwa yaulina sikalomagigi-lagili kaiwena siya nige simiyamiya bodane yanuwa yaulina tomoliyao kolili besiele tabe yau nige yamiyamiya ali bodaone kolili. Nige yakakawanoi kaiweli na yakato yanuwa yaulina mena ukele-gabaegili na iyamo tabu Seitani ikakabitonagili. 17 Am walone walo yawasosi, mwa nuwanuwagu walo yawasosine ipaisowa kolili na bwaine koina kuyakasisiyagili am paisowa kaiwena. 18 Yayawasali siyawatagili dedei meuloina kolili besiele kuyawasayau yalaoma yanuwa yaulina mena. 19 Siya kaiweli yayakasisiyagau koliwo kaiwena nuwanuwagu siya besiele siyakasisiyagili koliwo.”
Yeisu ikawanoi siya naga simeli kaiweli
20 Yeisu iwaloyoi iba, “Nige yakakawanoi yagu tobenaliyaomo kaiweli na yakawanoi siya naga tobenaliyao ali guguye simeliyan kaiweli. 21-23 Yakawanoi kaiweli na mesabana siyaboda kaigeda. Tamagu nuwanuwagu simiya kaigeda besiele kowa te yau tamiya kaigeda na simiyamiya kolila na mesabana yanuwa yaulina sikatai yakato kumuloloiyau yo kumuloloili mwa kaiwena kuyawasayauma. Baguna am wasawasa kuyeyamako koliyau. Mwa bwaine wasawasane koina yayawasawasaliko na siyaboda kaigeda besiele kowa te yau. 24 Tamagu nuwanuwagu siya kuyeyelimane mekaukavao kamiya toyawa toweya koina yamiyamiya na yagu wasawasa sigitai, bwaine wasawasane kuyeyama kaiwena kumulolo koliyau muliya kabo yanuwa yaulina kuyamayale. 25 Tamagu kowa todudulaisosi kaigedamo. Yanuwa yaulina nige sikakataiwo na yau yakataiwo yo siya kuyelimakone sikataiyako yakato kowa kuyawasayau. 26 Yayakenayagiwoko kolili na iyamo kani yapaipaisowa-kalatan kaiwena nuwanuwagu siemulomulolo-wagili besiele kumulolo koliyau na yau yamiyamiya kolili.”
* 17:12 Yeisu iwalowalo Yudasa Isikaliota kaiwena.