10
Kaukavao yo duguwao, nuwanuwagu lalakina tomo Yudiya meuloili lebo silobai, bwaimwa yagu kawanoi Yaubada koina. Yawalo yawasosi kolimiu, siya sitonan kaiwe nuwanuwali Yaubada simuliya na iyamo kana kamwasa yawasosi nige sikakatai, bwaimwana Yeisu kana meli. Nige sikakatai toisabo kamwasa koina na Yaubada kani ikawa-namwanamwa-yagili. Sitonan kaiwe yakato siboma Mosese ana loina simuliya na lebo silobai. Na nige sitatalamwagili kamwasane koina Yaubada nuwanuwana. Na Mosese ana loina meuloina kana nuwatu Keliso iyemwawasiyako kabo tomo meuloili siya simeli koina Yaubada ana kawa-namwanamwa kani silobai.
Mosese iwalo yakato tem tomo yabo nuwanuwana kana kawa-namwanamwa ilobai Yaubada koina, sowasowana loinane iobigaili. Iwaloba, “Yaiya tem loina ana walo iobigaili, kani koina yawasina ilobai.” Na nige tomo yabo sowasowana loinane iobigai. Na Yaubada ana kawa-namwanamwa kana lobai meli koina bwaite besiele. Tem tomo siya me ali meli Yeisu koina nige sowasowali me ali nuwa labulabui. Nige sowana siwaloba, “Kani yaiya isae bulibuli mena na Keliso ilobiyenama?” Kaiwena Yeisu ilobimako. Yo nige sowana siwaloba, “Yaiya kani ilobi toboita ali dedei mena na Keliso ikele-yatoloyama boita mena?” Kaiwena Yeisu itoloyoiko. Kaiwena Buki Tabu iwalo bwaite besiele, “Yaubada ana walo iyaele salim mena, imiyamiya sopam mena yo katem mena.” Na meli walona kaiwena bwaimwana kayakayakatai-yani kolimiu bwaite besiele. Tem sopam mena kuba, “Yeisu iya Guyau” yo tem katem mena kumeli yakato Yaubada ikeleyatoloyoi boita mena kabo kani lebo kulobai. 10 Kaiwena tameli katela mena yo ala meline tawalo-masalan sopala mena. Bwaine kamwasane koina Yaubada ikawa-namwanamwa-yagila yo ileboila. 11 Besiele Buki Tabu ana walo iwaloba, “Yaiya imeli koina kani nige imwamwalimwaline.” 12 Na walone bwaite tomo meuloili kaiweli, kaiwena tomo Yudiya yo siya nige tomo Yudiya nige kali uloi ipapagani. Guyau kaigedana iya meuloili ali Guyau. Yo iya Guyaune siya sikawakawanoi koina imulolososi kolili. 13 Kaiwena Buki Tabu iwaloba, “Analiyao siya tem lebo kaiwena sikawanoi Guyau koina, kani silobai.”
14-15 Tem Guyau Yeisu nige simemeliyan gubesi na sikawanoi koina lebo kaiwena? Yo tem tomeli ali toguguye yabo nige siyayawasa iyawatagili boda uloili kolili gubesi bodane wasana namwanamwana ali benabenalanna? Tem nige iguguguye bodane kolili gubesi na simeli? Tem Yeisu esana nige iguguguyeyan kolili gubesi ali katakataina yaiya koina kani lebo silobai? Kaiwena Yaubada nuwanuwana wasana namwanamwana taluwewasayani tomo meuloili kolili, nuwana siya tomo Yudiya o nuwana siya nige tomo Yudiya. Buki Tabu iwalo besiele iwaloba, “Wasa namwanamwana kana toguguye ana laoma kaba yaliyaya.”
Buki Tabu beyabeyana iwalo-bagunayanako tomo Yudiya ali sikote kaiwena
16 Tomo Yudiya sibaibaiwasosi Yeisu wasana namwanamwana sisikotanan. Iyawatagili besiele palopita Aiseya ana palopisai. Kaiwena sauga beyabeyana tomo Yudiya ali sikote iwalo-bagunayanako iba, “Guyau, kani analiyao ama guguyene simemeliyan?” 17 Saugana Yeisu Keliso wasana namwanamwana siguguyeyan kita tomeli kolila wasane tabenalan yo tameli, awa? 18 Na yaneli, “Gubesi, walo yawasosi Yudiya wasane nige sibebenalan?” Nigele, sibenalanako, besiele Buki Tabu ana walo bwaite, “Toyawasane kainali ilaoko yanuwa yaulina meuloina kolili yo ali walo ilau yanuwa yaulina kanasiga kolili.” 19 Na yaneliyoi, “Gubesi, walo yawasosi Yeisu wasana tomo Yudiya nige nuwali imamayaleyan?” Nigele, Yeisu wasana nuwali imayaleyanako. Yaubada ana sikotanagili tomo Yudiya kaiwena Buki Tabu iwalo-bagunayanako Mosese kainana koina iba, “Kani Yaubada iula-munamunaimiu ana paisowa koina, kaiwena kani tomo uloili siya nige ali katai Yaubada kaiwena ikalaili yo ipeili iya ana tomoyao siyamiyalaemiu.” 20 Siya nige Yudiya tomonliyao kani tomo Yudiya siyamiyalaeli yo siyamala Yaubada ana tomoyao. Nuwatune bwaite Aiseya ikabiyakaiwe iwaloba, “Siya nige siloloya kaiwegu silobaiyauko, yo siya nige sineneli kaiwegu yabomayoi yayamayaleyauko kolili.” 21 Na Yaubada ana sikotanagili tomo Yudiya kaiwena Aiseya Yaubada kainana iwalowen iwaloba, “Kaliyate meuloina nimagu yayagayan togamwa-panapanawa kolili yakato yakalaili na kainagu nige sibebenalan yo nige siyayakasisi-yagau.”