11
Tomo Yudiya luwali mena Yaubada isaisalimo igitesipwailiko
Kabo kani yaneliyoi, “Gubesi, walo yawasosi Yaubada iboma ana tomoyao meuloili Yudiya isikotanagili?” Nigele, nigele molosi. Kaba gite yabo yau. Kaiwena yau Yudiya tomona, kagu kulutubu ilaomaya Abelamo koina yo yau Beniyamina ana susu yabo. Siya tomo Yudiya isaisalimo igitesipwailiko ana tomoyao yawasosi kani nige isisikotanagili. Nuwatune bwaite Buki Tabu beyabeyana ikabiyakaiwe Ilaitiya edeededena koina. Ilaitiya iwalo kaiwe Yaubada koina Yudiya kaiweli iwaloba, “Guyau, am palopitao meuloili siunuyamateliko, na kaba pwaoli kaiwem sikogwaligwaliliko. Yau yabomamo yatupwa yamiyamiya na nuwanuwali yakato siunuiyau.” Na Yaubada Ilaitiya kainana gubesi ana yamayamaisana? Iwalo bwaite besiele iba, “Tomo isaisalimo, kali baibaiwa seben tausan, yapei-suwagiliko kaiwegu, siya nige sauga yabo sipwapwalou yaubada mwakomwakotana Baal koina.” Na yau Paulo yawalo kolimiu yakato besiele tabe sauga kabona Yaubada Yudiya isaisalimo igitesipwaili yo ipei-suwalagiliko, siya ana mulolo lalakisosina koina mwa igitesipwaili. Nige yakato ali paisowa namwanamwana kaiwena mwa igitesipwaili, nigele. Tem Mosese ana loina obigaina kaiwena na Yaubada igitesipwaili kani ana mulolone iyamala ginauli bwagabwaga.
Siya tomo Yudiya isaisalimone Yaubada igitesipwailiko ana kawa-namwanamwa silobai yo kani lebo silobai. Na siya tomo Yudiya sibaibaiwasosi Yaubada nige igigitesipwaili sikepate kaikaiwe tem Yaubada ana kawa-namwanamwa silobai, na nigele, nige silolobai. Yo kani nige lebo silobai kaiwena Yaubada kateli ikabi-yakolololi mwa kainana nige sibebenalan, besiele Buki Tabu beyabeyana ana walo iwaloba, “Yaubada ali nuwatu iyaboniboniyai kabo nige sowasowana ginauli yabo sigitai yo tenaliyao iyakolali nige sowasowana walo yabo sibenalan. Yo besielemo bwaine kanasiga kaliyate kabona.” Yo Kin Deibida tabe nuwatune bwaite ikabiyakaiwe iwaloba, “Saugana sikekakekan yo siyaliyaliyaya kani kali tokalomagigili silaoma sidale-takiki-lagili sikabi-kalatagili yo siyakamkamnali naenaena maisana.” 10 Yo tabe kaiweli iwaloyoi iwaloba, “Manliyao kani siboniboniyai nige ginauli yabo sigigitai na kali polowene kolili dagelali iyakeyou sauga meuloina.” 11 Yaneliyoi, “Gubesi, tomo Yudiya ali beku koina nuwana nige kanna yabo iyayawatagili, awa?” Nigele. Na ali bekune kanna bwaite besiele, siya nige Yudiya tomonliyao kani tomo Yudiya siyamiyalaeli yo lebo silobai, na mesabana tomo Yudiya siulamunamunaili me ali lamwapolowe na siwaloba, “Gubesi mwa lebo imiyamiya kolili na kai tomo Yudiya nigele.” 12 Yaubada ana sikotanagili tomo Yudiya kaiwena kanna iyawatagiliko bwaite besiele, siya nige Yudiya tomonliyao mulolo kalakalapowonna silobaiyako. Na iyamo tem tomo Yudiya meuloili sinuwabui yo Yeisu simeliyan kani mulolo lalakisosina kalakalapowonna iyawatagili yo yaliyaya lalakina meuloila talobai.
Siya nige Yudiya tomonliyao simeli Yeisu koina Paulo ikabiyakaiweli
13 Na bwaite sauga yawalowalo komiu yanuwa Loma nige tomo Yudiya kolimiu. Yau Paulo wasana namwanamwana kana tosagenawasa komiu nige Yudiya kolimiu kaiwena Yaubada ipeiyau ami apositolo. Kabo paisowane bwaite kolimiu kaiwena yagagasa sauga meuloina. 14 Yagagasa yagu paisowa kolimiu kaiwena na tem yagu tali tomo Yudiya isaisalimo yagu paisowane wasana sibenalan yo siya nuwanuwali sinuwabui tabe kabo kani yakalaili. 15 Tomo Yudiya sibaibaiwasosi kani nige lebo silolobai kabo Yaubada ana sikotanagili kanna iyawatagiliko, tomo uloili sibaibaiwa yanuwa yaulina mena siyamala ana eliyamwao. Na gubesi tem naga muli mena Yudiya meuloiline sinuwabui? Kani kaba yaliyaya lalakina yo tabe ginauli kaba nuwapwanopwano waluwaluli siyawatagili besiele toboita meuloili kani sitoloyoi salai mena. 16 Tem tomo yabo beledi isuna tupwana imulolowan Yaubada koina beledine meuloina bwaimwana Yaubada ana gogo. Tem tomo yabo mayau yaina iyakasisiyan Yaubada koina kabo lagalagana meuloili Yaubada ana gogo. Besiele tabe bwaite, Yaubada Yudiya tubunao yawasosi igitesipwaili kabo boda Yudiya meuloili siya ana boda yakayakasisina.
17 Siya boda Yudiya besiele mayau olibe lagalagana mayaune tomo sikumai, na komiu nige Yudiya besiele mayau olibe lagalagana mayaune iboma ikinkin bwagabwaga. Yaubada mayaune tomo sikumai lagalagana tupwali igolu-gabaegili,* na komiu nige Yudiya besiele olibe bwagabwaga lagalagaliyao tupwali ikalaimiu yo iyapatumiu mayaune tomo sikumai yaina koina kabo mayaune masina namwanamwana bwaimwa ilaomaya mayaune tomo sikumai yaina koina ipanaisi kolimiu. 18 Kabo olibe kumakumaina lagalagana bwaimwa Yaubada igolu-gabaegili tabu komiu kwawawalo-yataluli. Nige sowasowana komiu nige Yudiya wagagasa kaiwena nige yakato komiu lagalaga namwanamwa kwaolena olibe kumakumaina yaina koina na olibe yaina namwanamwa iyeyawa komiu lagalaga kolimiu. 19 Na nuwana komiu nige Yudiya yabo kani iwaloba, “Na Yaubada lagalaga tupwali igolu-gabaegiliko kaiwena iya nuwanuwana yau iyapatuyau olibe kumakumaina yaina koina.” 20 Na yau kani kainam yayamaisa yawaloba am walo idudulai, Yaubada igoluyoili kaiwena nige simemeli. Na kowa iyaele kumiyamiya kaiwena kumeliko. Kabo tabu ugagagasa, na me am matausi ugitekalatagiwo, 21 kisi Yaubada igolu-gabaegiwo besiele olibe kumakumaina lagalagana igolu-gabaegiliko ali sikote kaiwena.
22 Naga kwanuwatui Yaubada ana mulolo yo ana loina kaikaiwena. Siya sibeku kali maisa iwolegili. Na tem kainana kwabenalan kani imulolo kolimiu na ana mulolo kalona mena kwamiyamiya. Na tem nigele, kani itom-gabaegimiu besiele siya tomo Yudiya nige simemeli Yeisu koina. 23 Na tomo Yudiya tem sinuwabui yo simeliyan, kabo kani ikalaiyoili yo ipeili ali kaba miya mena kaiwena iya toloina yo sowasowana iginauli besiele ana nuwatu. 24 Baguna komiu besiele mayau olibe ikin bwagabwaga lagalagana yo Yaubada ikalaimiu yo iyapatumiu mayau olibe kumakumaina yaina koina. Na bwaine mayaune nige yaimiu yawasosi. Kabo naga tem Yaubada nuwanuwana mayau olibe kumakumaina lagalagana iyapatuyoili yainane koina kani nige ikokololo, imalamalae kaiwena siya yaili yawasosi.
Yaubada ana katekamkamna tomo meuloili kolili
25 Kaukavao yo duguwao, nuwatune bwaite, beyabeyana iwadam na Yaubada iyamayaleyako, nuwanuwagu wakatai na tabu wagagagasa. Na besiele bwaite, sauga bwaite koina tomo Yudiya sibaibaiwa kateli sikololo, nige Yaubada kainana sibebenalan, na ali kate kololone kani ilaulau kanasiga siya nige Yudiya tomonliyao meuloili igitesipwailiko simeli Yeisu koina. 26 Kabo muli mena siya tomo Yudiya kateli sikololo kani sinuwabui yo simeli yo lebo silobai besiele Buki Tabu ana walo iwaloba, “Tolebolebo kani ilaoma Saiyon yo iya Yakobo tubunao mumugali naenaena ikele-gabaegili. 27 Yagu waloyameli kolili besiele bwaite, ali pwanoli kani yakele-gabaegili.” 28 Yaubada iginauli Yudiya kolili yakato siya kana kaleyao na mesabana wasana namwanamwana ilaoma kolimiu komiu nige Yudiya tomonliyao. Na siya tomo Yudiya Yaubada ana gitesipwa tomonliyao imuloloili kaiwena beyabeyana mekanakavao tubuliyao siwaloyameli. 29 Na Yaubada ana nuwatu nige sowana ibui siya igitesipwailiko kolili, yo nige sowasowana ana mulolo ikele-yavivilayoi kolili. 30 Beyabeyana komiu nige Yudiya tomonliyao nige Yaubada kwayayakasisiyan. Na sauga bwaite koina siya tomo Yudiya ali gamwa-panapanawa kaiwena komiu Yaubada ana katekamkamna kwalobai. 31 Kabo besiele tabe bwaite. Saugana komiu iyaele kwamiyamiya Yaubada ana katekamkamna kalona mena, siya sauga bwaite nige Yaubada siyayakasisiyan, na mesabana naga tem siya tabe Yaubada ana katekamkamna kani silobai. 32 Kaiwena Yaubada tomo meuloili ipeili siyamala gamwa-panapanawa kana topaisowa panpanli kaiwena ana loina nige siyayakasisiyan. Iginauli besiele bwaite, kaiwena nuwanuwana meuloili ikate-kamkamna-yagili.
Yaubada kana tobali
33 Yaubada ana mulolo ilalakisosi yo kana lalaki nige sowasowana tawalo. Ana sonoga yo ana katai ididiu. Nige yabo sowasowana ana nuwatune kalona iloyai ilobai na ikabi-yamayale. Nige yabo sowasowana ana paisowa kana dudulai ikataili. 34 Besiele Buki Tabu ana walo iwaloba, “Nige yabo Guyau ana nuwatu ikakatai. Nige yabo sowasowana iyakenayan. 35 Nige sowasowana tomo yabo tawae yabo iwolena Yaubada koina kana yaga, na yakato kani iyamaisa-yapileyoi koina.” 36 Kaiwena Yaubada ginauli meuloina iyamayaleli yo igitekalatagili. Yo ginauli meuloiline simiyamiya kana tobali kaiwena. Iya takawa-wasawasayan sauga meuloina nige ana kaba mwawasi. O besiele.
* 11:17 Siya lagalagana tupwali igolu-gabaegili siya tomo Yudiya nige simemeli Yeisu koina.