12
Yola tatalamwagili Yaubada koina
Tomo Yudiya ali tapwalolo mumugana bwaite besiele. Yakayakan siunuili yo sigabuli na paisowane bwaine iyamala ali kaba pwaoli. Ali nuwatu yakato saugana yakayakan boiboitana sigabu bwalaina isae Yaubada koina na ali naenaena Yaubada inuwatu-pwaikili. Kaukavao yo duguwao, Yaubada ikate-kamkamna-yagila kaiwena mwa yakabi-yakaiwemiu yomiu kwayakasisi-yagili na kwatalam-wagimiu koina besiele iya ana pwaoli, pwaoli bwaite meyawasina, iya ana kaba yaliyaya. Bwaite tapwalolo yawasosi Yaubada manna mena tem bwaite besiele kwapaisowai. Tabu yanuwa yaulina tomonliyao mumugali wakakalai, na kwatalamwagimiu Yaubada ami nuwatu ibui kwaemala tomo waluwaluli, yo mumugana beyabeyana wagabaen. Kabo sowasowamiu Yaubada ana nuwatu dudududulaina kaiwemiu wakatai, tawae inamwanamwasosi yo tawae Yaubada ana kaba yaliyaya.
Yau Yaubada koina katekamkamna yalobaiyako yo yaemala ami apositolo kabo ilonamwayagau yayanuwapeimiu kaigeda kaigeda kolimiu. Tabu kununuwa-saesae, na kubomayoi ugitesipwaiwo tawae kam lonamwa besiele am meli kana lalaki bwaimwa Yaubada iyeyawa. Tomo kaigeda kaigeda me yona na yonane waunao sibaibaiwa na waunaone siya ali paisowa uloina uloina. Bwaine kaba gite kita tomeliwo kolila. Bwagana tabaibaiwa na iyamo meuloila tatubwe Keliso koina taemala besiele tomo kaigeda yona yo kaigeda kaigeda tatubwe-gogo besiele Keliso waunao. Kala yauyauya meuloila uloina uloina Yaubada iyeyama kolila. Kabo kaba gite bwaite besiele. Yaiya tem kana yauyauya palopisai ilonamwayan ipaisowa besiele ana meli kana lalaki koina. Kita tomeliwo ekalesiya ana dedei koina, yaiya tem kana yauyauya toyakayakatai sowasowana iyakayakatai yo yaiya tem kana yauyauya tosagu sowasowana isagusagu. Tem yabo kana yauyauya tokabiyakaiwe sowasowana ikabikabi-yakaiwe. Tem yabo kana yauyauya tosokekeli sowasowana me ana kate-talam iyauya tobubutuma kolili. Tem yabo kana yauyauya tobaguna ilonamwayan iboma italamwan yawasosi paisowane koina, yo tem yabo kana yauyauya tokatekamkamna ilonamwayan me ana yaliyaya ipaisowa.
Mumugamiu sidudulai kamikavao kolili
Kwamulolo kamikavao kolili me ami mulolo yawasosi. Mumugana naenaena kwasikotanan, na mumugana namwanamwana kana paisowa wakabi-kalatan koina kwapaisowa. 10 Kwaemulomulolo-wagimiu ami tali tomeliwo kolili besiele siya kamikavao yo dumiyao yawasosi. Kamikavao kali yakasisi ilalaki kabo muli mena kwabomayoi kami yakasisi. 11 Tabu Yaubada ana paisowa yomiu ikwakwatakwata-yan na kwapaisowa me ami kate-talam. 12 Me ami yaliyaya yo me ami katepatu kwasanasana bwaite ginauline kani iginauli kaiwemiu. Tem polowe kwalobai, wakalakisiye. Sauga meuloina wakawakawanoi Yaubada koina. 13 Tem ami tali tomeliwo tawae kolili ibwaga kwasaguili. Taumanao kwayoganlima ami nume mena. 14 Siya siyakamkamnamiu, wakawanoi Yaubada iwalo-muloloili, na tabu wakakawanoi iyayamaisali. 15 Siya siyaliyaya mekamikavao kwayaliyaya toyawa yo siya sivalam koyasili mekamikavao kwavalam koyasili. 16 Kamikavao mekamikavao kwamiya namwanamwa. Tabu gagasa, na kamikavao siya nige esali ilalalaki wakawa-elieliyam-wagili. Tabu kwaboma kwapepei-seyagimiu yakato komiumo tokatai, kaiwena komiu nige tokatai. 17 Tem tomo yabo naenaena iginauli kolimiu tabu kwayayamaisa koina. Wagite-kalatagimiu tawae inamwanamwa tomo meuloili manli mena iya bwaimwa kwapaisowai. 18 Tem tawae komiu sowasowamiu waginauli na tomo mekamikavao kwamiya daumwali, bwaite iya waginauli. 19 Yagu eliyamwao, siya naenaena sipaisowai kolimiu tabu kwayayamaisa-yavivilayoi kolili, na kwapei Yaubada koina kaiwena kani me ana munamunai iyamaisali. Kaiwena Buki Tabu koina Guyau iwaloba, “Yau kani yayamaisa-yapileyoi kolili ali naenaena maisana. Gumyai yau yagu paisowa.” 20 Na tem kam tokalomagigiliwo siguliyam, kan kuwolegili sikan. Tem waila galogaloli imagu waila kuwolegili sinuma kabo ami paisowa namwanamwana koina kani kali lotonan besiele yakato mayau wedowedolina kupeili kulukululi mena kaiwena simwalimwaline lalakina. 21 Tabu mumugana naenaena ana kaiwe ikakaiwe-gabaegimiu, na komiu ginauli namwanamwana kwapaisowai kabo naenaenane wakaiwe-gabaen.