18
Yaubada yanuwa esana lalakina Babiloni ikelegwaligwali
Yo anelosene ana walo iyemwawasi, na yaboyoi yagitai bulibuli mena ilobima. Loina kaikaiwena imiyamiya koina, yo ana wasawasa mayalena mena yanuwa yaulina meuloina imayale. Na iyoga kainana lalakina mena iba, “Babiloni yanuwa esana lalakina itata-gwaligwaliko, itata-gwaligwaliko. Yanuwa ibubuko yo iyamala yaluyaluwa biki ali yanuwa, yo man naenaeli siya bowa kali tokekan sievaeva-keikeile ali kaba towa. Kaiwena Babiloni ana ganawali yo mumugana besiele wain kaikaiwena tomo meuloili iyanumali yo isibayanaeli. Yanuwa yaulina kana kinyao mekanakavao ganawali mumugana siginauli yo sinene sauga meuloina nuwanuwanamo gogo wasawasana kabo ginauli meuloili igimwalaili mwa towasawasa lalakili meuloili siwasawasa yawasosi mane simasuliyan sinene ana gimwala kalakalabili koina.”
Kaina yabo yabenalan yoi ilobimaya bulibuli mena iba, “Komiu yagu tomoyao yanuwane bwaimwana kwalogabaen. Kisi ana kamwasa yauyaulena iyakawamiu yo maisana naenaena ilaowa kolimiu, kaiwena ana pwanoli koyana iyasae isae bulibuli mena itupa, yo ana pwanoline Yaubada inuwatu-kalatan, koinaele kani iyamaisa. Tokaleyayao komiu, mumugane tomo kolili iginauliliko kwayamaisa koina besiele. Tawae iginaulili maisana kwaolena melabui, iya wain kaikaiwena iwolena tomo sinuma, mwa tabe maisana wain kaikaiwe molosina kwasuwai yo kwaolena inuma. Iya ibomamo esana ipei-seyan, yo kaba miya namwanamwana koina imiya. Koinaele maisana kwayakamkamna molosi ivalam na ikatai. Kaiwena iba, ‘Yau kuin yamiyasio yagu kaba miya wasawasana mena, yau nige kwabukwabuli besi, yo nige sauga yabo yavavalam koyasili besiele kwabukwabuli mumugali.’ Bwaine iya kaiwena kani kaliyate yabo koina kabo kamkamna meuloili ilobaili, besiele tabe kasiebwa, valam koyasili yo guliyam lalakina. Yo Guyau Yaubada Tokaiwesosi sinene kani iyatalayan yo iyamaisa kabo igabu mayau mena.
Saugana yanuwa yaulina kana kinyao, siya tauna kona mekanakavao simiyamiya kaba miya wasawasana mena yo siganaganawali, ana wedoline bogauna sigitai kani sivalam siyayau yo sivalam koyasili. 10 Simatausi yo sitolo-suwala kali mwayaga iyai kaiwena kisi siya tabe besiele, koinaele siba, “Oo, inae. Oo, inae. Babiloni yanuwa esana lalakina yo kaikaiwena, sauga kubwakubwa molosina koina maisam kulobai.”
11 Towasawasao yanuwa yaulina mena Babiloni sabina sivalam koyasili kaiwena ali gogo wasawasali nige tomo yabo kani igigimwalaili. 12 Kabo ali wasawasane bwaimwana gole, siliba, veku kali koleya namwanamwali yo sise tumaliyao pigapigabuli, kaleko namwanamwaliyao kali saba pepolo, silika yo kaleko balabalagiyali, mayau bwalabwalaili, dona, gai, kopa, aeyan yo veku sapusapuli pigapigabuli, 13 kan kaba yabwalaili tupwaliyao besiele yabo esana sinamon, yo kaba gabu bwalabwalaili tupwaliyao besiele mula yo olibanuma,* olibe olo yo wain kaba numa, witi yo pwalawa, bulumakau, sipi, osi, waga niuniuli yo topaisowa panpanili, yo tomo meyawasili sigimwala-yagili besiele siya ginauli bwagabwaga. 14 Towasawasao kani siwalolau koina siba, ‘Wasawasa gogoliyao kaiweli kunuwanuwatuwa, sikwalaleleko yo silogabaegiwo, nige sowasowana kulobaiyoili.’ 15 Kabo towasawasaone, siya tauna kona gogone sigimwala-yagili sinene koina yo ali mane lalakina silobai, kani simatausi yo sitolo-suwala kali mwayaga iyai kisi kamkamnane ipanaisima ikele-kaigedaili. Yo kani sivalam koyasili, 16 yo siba, ‘Oo, inae. Oo, inae. Babiloni yanuwa esana lalakina, tauna kona kana namwanamwa kaleko kana saba pepolo yo balabalagiyana kuluwui, yo yom kana pasa gole, veku wasawasali, yo sise tumaliyao pigapigabuli. 17 Yo sauga kubwakubwana koina maisam iyawatagili yo am wasawasa gogoliyao sikwalaleleko.’
Yo tokabi-waga meuloili me ali kilakaiwo yo tomwalisaewo yo ali mane ana kaba laoma kalita paisowana koina kani sitolo-suwala molosi, 18 ana wedoline bogauna sigitai yo siyoga kainali lalakina mena siba, “Tauna kona nige yanuwa Babiloni kana koleya besiele na kabona tawae iyai?” 19 Kabo kau sikalaili yo itoli mena sipeili na sivalam koyasili kainali lalakina mena siba, “Oo, inae. Oo, inae. Babiloni yanuwa esana lalakina, tokabi-waga meuloili ali wasawasa kaba lobainaele kowa. Na sauga kubwakubwa molosina koina am wasawasa meuloina ikwalalele yawasosi.
20 Komiu tomiya bulibuli mena, kwayaliyaya. Komiu Yaubada ana tomoyao, apositoloyao yo palopitao mekamikavao kwayaliyaya, kaiwena kamkamnane Babiloni iginauli kolimiu maisana Yaubada iyamaisa-yapileyoiyako koina.”
21 Kabo anelose kaikaiwena yabo veku lalakina ikalai igabae-lobiyen kalita mena yo iba, “Babiloni, yanuwa esana lalakina, kani sigabae-lobiyegiwo besiele bwaite vekune yo tomo nige sowasowana sigitaiyoiwo. 22 Tabe nige kaba venu ipapagan besiele api, igo, bwagigi, gwelulu kani nige simamayaleyoi koliwo. Yo siya topaisowao uloi uloi kolili kani nige simimiya yoi luwamiu mena. Besiele tabe loliga paisowana daguguliyao nige sowasowana sibenalan yoi koliwo. 23 Mayale nige sowasowana silala yoi koliwo, yo tokasole tatao mekanakava kana kawakawalulu ali yaliyaya yo ali talawauwau nige tabe tomo sibebenalanyoi koliwo. Maisam kana koleya bwaimwa besiele kaiwena tauna kona am towasawasao esali siyalalaki yanuwa yaulina mena yo am kukula koina tomo meuloili yanuwa yaulina mena kumwakotayagili. 24 Yaubada iyamaisao kaiwena ana palopitao yo ana tomoyao kuunuyamateli, totapwalolo meuloili yanuwa yaulina mena ali kamkamna maisana ilaowa koliwo.”
* 18:13 Mula yo olibanuma siya olo siebwelili yo siyamala olo kaba gabu bwalabwalaili (inisensi). Kaina Dimdim esaliyao ‘Myrrh’ yo ‘Frankincense.’