19
Bulibuli kana tomiya Yaubada siwaloseyan
Muli mena boda lalakina kainali yabenalan bulibuli mena siba, “Aleluiya, Yaubada tawaloseyan. Lebo, wasawasa yo kaiwe imiyayai ala Yaubada koina. Kaiwena ana loina meuloina yawasosi sidudulai. Yaubada sine toganawali yawasosi iyokoiyan yo iyamaisa, kaiwena ana ganawali mena yanuwa yaulina isibayanae yo Yaubada ana topaisowao iunuyamateli. Mwa maisana iyapileyoi koina.” Kabo labuina yoi siyoga siba, “Aleluiya, Yaubada tatobalan. Babiloni iwedoli yo bogauna ikinkin sauga meuloina.”
Kabo tautaubalao lalakili yoli tuwenti powa mekalikavao yamayamayale esopali sitalu-miyasio sipwalou Yaubada koina, iya imiyasio kaba miya wasawasana mena. Mwa siyoga siba, “O, besiele. Aleluiya, Yaubada tatobalan.”
Yo kaina yaboyoi yabenalan ilaoma kaba miya wasawasana mena iba, “Komiu Yaubada ana topaisowa meuloimiu, komiu esamiyao kikiuli yo komiu esamiyao lalakili, ala Yaubada kwayakasisiyan yo kwawaloseyan.” Kabo boda lalakisosina kainali yabenalan besiele yalubwasi daguguna yo tutu daguguna siba, “Aleluiya, Yaubada tatobalan. Kaiwena ala Yaubada iya Tokaiwesosi, iya Toloina. Nuwala siyaliyaya yo Yaubada tawaloseyan. Kaiwena lami ana sauga kasole kana sauga ilaoma-oliko yo kana kawakawalulu ikatububunanako ana kasolene kaiwena. Yo Yaubada kaleko mayamayalena yo pigapigabuna iwolena sinene koina yo iluwui.” (Kaleko mayamayalenane kana katai besiele Yaubada ana tomoyao ali paisowa dudulaina.)
Mwa anelose iwalo koliyau iba, “Kuleleli bwaite besiele. Siya Yaubada iyoganli yo silusae lami ana kasole soina koina Yaubada iwalo-muloloili.” Mwa ietulanyoi iba, “Walone siya wasa yawasosi ilaomaya Yaubada koina.” 10 Sauganane iwalo bwaine besiele mwa yatalu-miyasio kaena yaulina mena yakato yapwalou koina. Na iwaloma koliyau iba, “Nigele, yau topaisowamo, yau besiele kowa yo kamkavao am tali tomeliwo siya Yeisu wasana siyawayawasayan. Kutapwaloloya Yaubada koina. Kaiwena yaina yawasosi na palopitao sipalopisai nuwanuwali Yeisu wasana siyawasayan.”
Tomo yabo imwalisae osi mayamayalena pwatana mena
11 Yo yagitai bulibuli gamwana isoke yo osi mayamayalena iyawatagilima. Na tomone iya imwalisae osine pwatana mena esana siba Todudulai yawasosi yo Towalo yawasosi. Tem tomo iyatalayagili o ikaleyaili iya ana paisowa dudulaina. 12 Manna besiele mayau wedolina memenana yo pwaopwaom sibaibaiwa simiyamiya kulukuluna mena, na esa yabo silele yona mena esane nige tomo yabo ikakatai iya ibomamo ikatai. 13 Kana kwama malamalawena iluwui yo kwasine koina siyabuta yo esana bwaite besiele ‘Yaubada ana Walo.’ 14 Tokaleya bulibuli mena siyamuli-kusuli siya kaleko mayamayalena yo namwanamwasosili silikwali yo simwalisae osi mayamayaleli pwatali mena. 15 Yo kaleya kelepana matamatagena iyawatagilima gamwana mena mwa koina ikaleya yo yanuwa meuloili simatausi kaiwena me ana loina kaikaiwena iloinayagili. Iya oine kanna itam-lobiyen kaba tamtam mena yo oinene masina iya besiele Yaubada Tokaiwe ana munamunai lalakina. 16 Kana kwamane koina yo piyana mena esa yabo silele esana bwaite besiele, ‘kinyao ali kin yo guyauwo ali guyau.’
17 Yo anelose yaboyoi yagitai itotolo dabwelo pwatana mena yo iyogalau man meuloili siya sievaeva-keikeile kolili, kainana lalakina mena iba, “Kwalaoma, yo kwamiya-gogo Yaubada ana soi lalakina kaiwena. 18 Kabo buluma wakekan bwaine kinyao, tokaleyayao, tomo kaikaiweli, osi yo osi kali tomwalisae yo tomo meuloili yo siya esali lalakina yo siya esali kikiuna yo tabe topaisowa panpanna bulumaliyao.”
19 Mwa yamayamayale naenaena yo yanuwa yaulina kana kinyao mekalikavao ali tokaleyayao yagitaili silogogo na yakato tem sikaleya iya imwalisae osi pwatana mena me ana tokaleyayao kolili. 20 Kabo yamayamayale naenaena mekanakava palopita mwakomwakotana sikabi-kalatagili yo sipanili. Yo palopita mwakomwakotanane tauna kona ginauli kaba nuwapwanopwano ipaisowaili yamayamayalene kaiwena, yo koina tomo sibaibaiwa imwakotayagili siya tauna koina yamayamayalene kana kilakilala kolili yo sipwalou ana kokotomo koina. Mwa yamayamayalene mekanakava palopita mwakomwakotanane meyawayawasili sigabae-lobiyegili mayau yo veku salepa wedowedolili koina. 21 Mwa iya imwalisae osi pwatana mena ali tokaleyayao iunuyamateli kaleya kelepana iyawatagilima gamwana mena kabo man sievaeva meuloili silaoma bulumaliyao kolili sikekan kanasiga diyaliyao sisu.