5
Sipi natuna esana lami ilau buki moumouna ikalai
Kabo tomone yagitai kaba miya wasawasana mena imiyasio na nima ulaulana mena buki moumouna, bwaimwa pepa malamalawena, imiyamiya. Yo pepane kalona mena silele yo dagelana mena tabe silele. Kabo pepane kaba yapatu-kalatanna meuloina seben koina siyapatuli. Yo anelose yabo kaikaiwena yagitai kainana lalakina mena iwaloba, “Yaiya tem sowasowana me ana namwanamwa na pepane ikalai na kaba yapatu-kalatannane sebenne ikele-gabaegili na pepane isoke?” Na nige yabo silolobai bulibuli mena yo yanuwa yaulina mena yo nuwana besiele tanoluwa mena na mesabana ana namwanamwa mena pepane ilivasi yo ikala na kalonane igitai. Kabo nuwagu inaesosi mwa yavalam lalakina, kaiwena nige yabo tonamwanamwa na pepane isoke yo ikala na kalona igitai. Kabo tautaubalao lalakili kalikava yabo ilaoma yo koliyau iwaloba, “Tabu valam. Naga ugitai, kin Deibida koina ilaoma tomonane esana ilalakisosi iya kana mumuga susu Yuda. Kana tokalomagigiliwo ikaiwe-gabaegiliko yo iya ana kaiwe besiele yamayamayale laiyon, mwa iyamo sowasowana pepane kaba yapatu-kalatannane sebenne ikele-gabaegili.”
Yo yagitesae yagitai lami, iya kana koleya besiele siunuyamateyako, itotolo kaba miya wasawasana luwaluwalina mena kabo yamayamayale esopaliwa tabe tautaubalaowa tuwenti powa meuloili simiya-takikilan. Yo lamine sokina seben manna mena yo tabe mannao seben. Mannao bwainene Yaubada iya yaluyaluwana, kabo iya kana koleya besiele yaluyaluwa seben Yaubada iyawasali silobi yanuwa yaulina dedeina meuloina kolili. Tomone kaba miya wasawasana mena imiyamiya yo pepa moumounawa ikabi-kalatan nima ulaulana mena kabo lami itolo yo ilaoma yo pepane ikalai. Saugana pepa moumouna ikalai yo yamayamayale yoli esopali mekalikavao tautaubalao lalakiliyao sipwalou manna mena. Me ali kaba venu esana api yo gaeba gole na siloyapowonli mula bwalaina namwanamwasosina mena, kana katai besiele Yaubada ana tomoyao ali kawanoi isaesae koina. Yo wali waluwaluna yabo siwaliyan lami kaiwena siba, “Kowa Tonamwanamwa yo kowamo sowasowam pepane ukwalai yo kaba yapatu-kalatannane ukele-gabaegili yo kusoke yo ukwala-gwaligwali, kaiwena tauna kona siunuyamatewo yo kwasinem ididi. Yo kwasinem ana didi koina tomo ukwalailima siyamala Yaubada ana tomoyao, susu uloi uloi, kaina uloi uloi, kaba loina uloi uloi, yo kwapi uloi uloi. 10 Kabo siyaele kupeiliko am kaba loina kana tomo yakayakasisili kabo siya sipaisowa ala Yaubada kaiwena. Yo siya kani yanuwa yaulina siloinayan.”
11 Yo yagitesae anelose baibaiwasosili yagitaili nige sowana tayasilili, kabo mekalikavao yamayamayale esopali yo tautaubalao lalakiliyao, kaba miya wasawasana sitolo-takikilan. 12 Na yabenalan siwali kainali lalakina mena siba, “Lami tauna kona iya siunuyamate, kabona ana namwanamwa yo ana kaiwe ana wasawasa yo ana sonoga kaiweli tatobali-seyan, kabo tayakasisiyan yo tatobalan.” 13 Kabo yabenalan ginauli meuloina meyawasili bulibuli mena yo yanuwa yaulina mena yo tanoluwa mena yo kalita mena, meuloili siwaliwali siba, “Tomone imiyasio kaba miya wasawasana mena iya yo Lami tatobalanagili, yo tayakasisi-yagili, yo takawa-kaikaiwe-yagili, yo takawa-wasawasa-yagili sauga meuloina kani nige ilolotom.” 14 Kabo yamayamayale esopali siwaloba, “O, besiele.” Na siya tautaubalao lalakiliwa sitalumiyasio yo sipwalou koina.