6
Lami pepa moumouna kaba yapatu-kalatanna iyatubu isoke
Yo lami yagitai pepa moumouna kaba yapatu-kalatanna meuloina seben papalina mena siyapatu kabo kaba yapatu-kalatanna bagubagunana ikopa-gabaen. Na yamayamayale esopali kolili yabo kainana lalakina mena iedeedede yabenalan kainana kana benali besiele tutu daguguna, iwaloba, “Kulaoma.” Sauganane koina osi mayamayalena yagitai iyawatagilima, yo tomone imwalisae pwatana mena gipoyo ikabi-kalatan, kabo Yaubada pwaopwaom wasawasana iwolena koina kabo iyawatagili ilau na ikaleya yanuwa yo yanuwa kolili yo ikaiwe-gabaegili. Kabo lami buki moumouna kaba yapatu-kalatanna labuina ikopa-gabaen kabo yamayamayale labuina kainana yabenalan iwalo iba, “Kulaoma.” Yo osi balabalagiyana yabo iyawatagili, kabo tomone imwalisae pwatana mena Yaubada kaiwe iwolena koina na iya kaleya iyatubu yanuwa yaulina mena, yo tomo siyeunuunu-wagili. Kabo Yaubada kaleya kelepana lalakina kaigeda iwolena tomone koina.
Yo tabe lami pepa moumouna kaba yapatu-kalatanna yaiyonana ikopa-gabaen, kabo yamayamayale yaiyonana kainana yabenalan iwaloba, “Kulaoma.” Sauganane koina osi dubadubana yabo yagitai, yo tomone imwalisae pwatana mena yo polowe kaba liyeliyeina ikabikalatan nimana mena. Kabo kaina yabo yabenalan ilaomaya yamayamayalene luwali mena, kana benali besiele tomo kainana, kabo iwalolau tomone iya imwalisae osi pwatana mena iba, “Witi kuyatake yo kana polowe besiele kilogelam kaigeda yo maisana besiele kaliyate kaigeda kana paisowa maisana, yo bali kuyatake kana polowe besiele kilogelam yaiyona, yo maisana besiele kaliyate kaigeda kana paisowa maisana.* Yo mayau olibe mekanakava oine tanoliyao tabu kwasisibayanaeli.”
Yo tabe lami pepa moumouna kaba yapatu-kalatanna esopalina ikopa-gabaen, yo yamayamayale esopalina kainana yabenalan iwaloba, “Kulaoma.” Sauganane koina osi yabo yagitai yona kana koleya besiele kaukauna yo tomone imwalisae pwatana mena esana Boita yo toboita ali yanuwa mulina mena ilaulau. Mwa Yaubada kaiwe iwolegili kolili yo sowasowana yanuwa yaulina tomonliyao kali baibaiwa besiele wan kota siunuili. (Nige yakato tomo meuloila na besiele yanuwa yaulina boda kana yakasa esopali na boda kaigeda koina meuloina siunuyamateli na boda yaiyona situpwa) Yo tomo tupwaliyao kaleya mena siboita, yo tomo tupwana guliyam lalakina kaiwena siboita yo tupwaliyao muya kaiwena siboita yo tabe yakayakan sokasokali tomo tupwaliyao sikanli yo siboita. Kabo lami pepa moumouna kaba yapatu-kalatanna valigigina ikopa-gabaen, kabo toboita yaluyaluwali yagitaili kaba pwaoli yaulina mena. Siya baguna Yaubada ana walo siguguyeyan yanuwa yaulina mena kaiwena siunuili. 10 Kabo siyoga kainali lalakina mena siba, “Guyau Tomiyasaesosi, kowa tabu yo kowa towalo yawasosi, toisabo sauga koina kani tomo yanuwa yaulina kuyatalayagili? Kai kasanasanaiwo na kama gum kuyai kaiwena siunuimai.” 11 Kabo kaigeda kaigeda kali kwama malamalaweli yo mayamayaleli Yaubada iwolegili, kabo iwalolau kolili, “Kwasanasana sauga kikiunamo kanasiga kamikavao ami tali topaisowao tem tomo siunuili besiele komiu nuwanuwagu kami yasiyasili sowasowana.”
12 Kabo tabe lami yagitai pepa moumouna kaba yapatu-kalatanna sikis (6) ikopa-gabaen yo mwanikiniki kaikaiwena inuku. Yo dabwelo iboniboniyai, kana koleya besiele Yaubada dabwelone isuma kaleko dubadubana koina, yo waikena ibuikeile ibalagiya besiele kwasine, 13 yo utu bulibuli mena sibeku yo silobima sitalu yanuwa yaulina mena kana koleya besiele yaumai ilotalu yo mayau uweliyao sisalulu bwatano mena. 14 Yo bulibuli imwasali kana koleya besiele oleole tamou, yo yanuwa yaulina, koya yo kalita simwasali ali kaba miya silogabaegili sitatagwaligwali. 15 Yo yanuwa yaulina kana kinyao yo kana toloinao yo kana tokaleyayao lalakili yo siya tomasuliwo yo siya esaliyao lalakili yo tomo meuloili, yo siya tabe topaisowao panpanli yo topaisowa livalivasili siyabubu silau koya kolili veku dupaliyao kolili sikeno-wadam. 16 Yo kabo siyogasae koya yo veku kolili siba, “Wagunaima yo kwasalulu yo kwatapipili kwalobima kwapuluimai, na tomone iya kaba miya wasawasana mena mesabana tabu igigitaimai yo besiele lami ana munamunai tabu iyayakalomai. 17 Kaiwena ali munamunai kali kaliyate ilaoma-oliko salila mena kani toisabo tomo sowasowana ali munamunaine itolo kaukausi?”
* 6:6 Witi yo bali kali koleya kaigeda, siya Yudiya kali lalakina, yo maisali sisaesosi kaiwena guliyam lalakina iyawatagili.