Djuão kute atãri pi'ôk no'ôk ne ja.
Jejukôt ba djwỳnhbê Djuão ne õbikwa nimẽ kra arkum pi'ôk no'ôk ne. Jeju kôt ne o kanikwỳnh ne arkum pi'ôk no'ôk ne. Kute o tỳx ne kute kum me 'êxnhĩ bôxmã arẽnhmã ne pi'ôk no'ôk ne. Me 'êxnhĩ kute Metĩndjwỳnh kabẽn kêt jarẽnh ne kute me noo biknormã bôxmã.
Nãm kum,
—Kwãrĩk wãnh me ja mar kêt ne mekôt amijo aba kêt. Dja ga amijã ano tỳx ne me jamã kre rax. Nãm ã Djuão õbikwa nimẽ arkum ane.
1
Ba ibê Djuão. Ibê Jeju nhõ me jao iba djwỳnh'õ ne ba ar amã pi'ôk no'ôk ne. Nà àpnhĩre, Metĩndjwỳnh ne amijo apytà. Ba kam akramẽ ar amã pi'ôk no'ôk ne. Mrãmri imã ar ajabêkumrẽx. Djãm bajbit? Kati. Me kunĩ kute Metĩndjwỳnh kabẽn katàtkumrẽxja mar ja ne me adjwỳnhdjwỳ kum ar ajabê. Metĩndjwỳnh kabẽn katàtkumrẽx. Gwaj baje bakadjwỳnhbê mar tỳx rã'ã ne baje o bajamak kêt kati prãm kêtkumrẽx.
Me Babãmbê ne Metĩndjwỳnh. Krabê ne Bẽnjadjwỳr djwỳnhbê Jeju Kritu. Gê ar tu kum ar akaprĩkumrẽx* gar adjumar mex rã'ã. Ar katàt kute kabẽn jarẽnhkumrẽx ne kum ar ajabêkumrẽx. Gê ar amẽ amijo kajkep.
Me kum aben jabê'ã kute memã karõ.
Nà àpnhĩre, akra kwỳ ne kôt ar amijo ba ba omũn ikĩnhkumrẽx. Nãm ar kute Metĩndjwỳnh kabẽn katàt markumrẽx ne kôt ar amijo ba ba kôt ar omũ. Me Babãm ta ne 'ã gwaj bamã karõ. Kôt amijo baba'ã gwaj bamã karõ nhym ar arỳm kuma. Ne kam arỳm mrãmri kôt amijo bakumrẽx ba kôt ar omũn arỳm ikĩnhti:re.
Ne kam àpnhĩre ar, jakam ajte ar amã arẽ. Djãm me kabẽn ny ne ba ar amã arẽ? Kati. Gwaj baje amim Jeju mar kraxkam baje kabẽn marja tãm dja ba akubyn ar amã arẽ. Gwaj bamã aben jabêmã. Ja dja ba ajte ar amã arẽ.
Mỳj dja gwaj nẽn bamã aben jabê? Bir, dja gwaj Metĩndjwỳnh kabẽn man kôt ar amijo baban arỳm bamã aben jabê. Mỳj ne kabẽnkam kute? Bir, tãm ne gar aje amim Jeju mar kraxkam arỳm ama. Ar amã aben jabê ryti pydjimã. Ja ne gar ama ba ajte ar amã arẽ.
Me amijã no tỳxmã, me 'êxnhĩ kute me noo biknor kêt kadjy.
Dju k 4.1
Be, arỳm me 'êxnhĩ krãptĩ ar ba. Nãm me memã kum,
—Djãm mrãmri ne Metĩndjwỳnh Jeju Kritu jano nhym pykamã bôx ne nã kurũm katon ar ba? Kati, nãm me 'êx, anhỹro ba. Me kute ã memã anhỹro bakam mrãmri 'êxnhĩkumrẽx. Mebê Kritu kurê djwỳnh.
Dja gar aminêje me 'ãno dja. Me kute ar anoo biknor karõ me 'ãno dja. Ga wãkam arỳm Kritumã adjàpênh 'ãtũm. Nhym Metĩndjwỳnh arỳm ar amã akĩnh djà jarẽ. Dja ar amã kungã. Nàr, godja gar aminêje me 'ãno adjãm kêt jabej, nhym me arỳm ar anoo biknor jabej. Nhym kam Metĩndjwỳnh arỳm ar amã õr kêt. Me kute Metĩndjwỳnh kabẽn mar kêt ne kam amikrà ar o ban ajte kute arek Kritu kabẽn kôt amijo ba kêtja ne Metĩndjwỳnh kute meo ba kêtkumrẽx. Nhym be, me kute arek Kritu kabẽn kôt amijo baja me Babãmbê Metĩndjwỳnh kute meo ba nhym ajte Kradjwỳ kute meo ba.
10 Godja me'õ bôx ne 'êx ne Kritu kupa'ã ar amã ajarẽ kwãrĩk wãnh kum aminhũrkwã jarẽnh kêt. Ne kwãrĩk wãnh pa kjênh kêt. 'Êx ne kupa'ã ar amã 'ã ujarẽnhkam dja gar pa kjênh kêt. 11 Dja gar pa krij nhym me arỳm ar ajã,
—Arỳm ne ar amijã kumẽ. Ga, ar kôt bawã pumũ, ane. Gar kam arỳm kôt ar gadjwỳ Kritu'ã ajêx pyràk.
12 Nã bãm bit pi'ôkjakam ar amã ikabẽn kumex jarẽnh prãm. Ba kam amim,
—Kati. Kwãrĩk wãnh ba pi'ôkkam ikabẽn kunĩ jarẽnh kêt. Dja ba tẽn arkam bôx ne ijajkwao arkum arẽ, ane. Dja ba ar amã ane gwaj kam arỳm abenkam bakĩnhkumrẽx. Ja kadjy ne ba amima.
13 Akanikwỳnhkam kradjwỳ amã amikabẽn mex jarẽ. Metĩndjwỳnh kute amijo akanikwỳnh pytàr tãm kra ne amã amybỳm amikabẽn mex jarẽ. Tãm ne ja.
* 1:3 Djãm ar ga ne gar adjukaprĩ nhym ar pãnh arỳm kum ar akaprĩ Kati. Ar ta ne ar tu kum ar akaprĩkumrẽx.