Djuão kute pi'ôko ino rer no'ôk ne ja.
Jejukôt ba djwỳnhbê Djuão ne õbikwa myjamã pi'ôk no'ôk ne. Õbikwaja ne ar apỹnh pyka djàri memã Jeju'ã ujarẽnh tẽmja amiwỳr aro wadjà ne arkum kabẽn mex jarẽ ne arkum mỳjja ngã ne ar kujate nhym ar tẽ. Kute arek o anhỹr rã'ãmã ne kute kubê me'õ jaxwe pymamã ne kum pi'ôk no'ôk ne.
1
Akmere, Gaju. Ba ibê Djuão ne ba amã pi'ôk no'ôk ne. Ibê Jeju nhõ me jao iba djwỳnh'õ ne ba amã pi'ôk no'ôkkam ikabẽn jarẽ. Metĩndjwỳnh kabẽn katàtkôt imã ajabê.
Akmere, Metĩndjwỳnhmã arỳm amexkumrẽx ba arỳm ama. Ne kam Metĩndjwỳnhmã ajo a'uw ga amex kôt adjumar mex. Adjà kêtdjwỳo ane. Ga adjumar mex ne adjà kêtja ne ba imã kĩnhkumrẽx. Be, Jeju kukwakam gwaj bakamy ar arỳm nĩnh iwỳr bôx ne imã ajarẽ. Nãm ar imã,
—Be, Onĩj Gaju kute Metĩndjwỳnh kabẽn katàt markumrẽx ne kabẽn kôt kute amijo ba mexkumrẽx, ane. Ba ar kute ajarẽnhja man ikĩnhkumrẽx. Nã bãm memã Jeju'ã idjujarẽnh nhym me kute ikabẽnkôt Jejuo aminhõ. Ba kam mã itẽm nhym me nĩnh imã me'ã ujarẽnh ne kute imã,
—Onĩj ar kute akabẽn kôt Jejuo aminhõja Metĩndjwỳnh kabẽn man kôt kute katàt amijo bakumrẽx, anhỹr. Me kute ã imã anhỹrkam ikĩ:nhkumrẽx.
Gaju kute meo djuw mexkam Djuão kute amikĩnh jarẽnh.
Akmere Gaju, Jeju kukwakam gu bakamy kwỳ ne awỳr bôx, ga anhõdjành ne aro djuw mex. Nã gãm te ar nokre pumũnh kêt ne tu aro djuw mex. Ne kam Metĩndjwỳnh kabẽn kôt amijo abakumrẽx. Aje me bakamyo djuw mex kunĩkôt ne ga kabẽn man kôt amijo aba mexkumrẽx. Gwaj bakamyja kwỳ arỳm nĩnh ar iwỳr bôx ne ar imã ajã ajarẽn ajte me kute Jeju mar kunĩjamã ajã ajarẽn memã kum,
—Onĩj Gaju kum ar ijabê:n õdjành ne ar ijo djuw mex, ane, ba arỳm ar kuman ajte ama. Dja ar ajte awỳr bôx ga amũ ajte ar mõr kadjy arkum mỳjja'õ ngã. Arkum djwỳ, pi'ôk kaprĩ ngã. Metĩndjwỳnh kabẽnkôt arkum angã.
Mỳkam dja ga ã arkum õro ane? Bir, ar Jeju'ã ujarẽnh kadjy mõrkam. Nhym be, jakam me kute Jeju mar kêt kwỳ bit kute gwaj bakamyjamã õ mỳjja nhõrmã nhym ar kute amim byr kêt. Me kute Jeju mar kêtkam gwaj bakamy ar kute mebê byr kêt. Ne kam arỳm mã mõ. Mỳj xêja dja gwaj bakamy arkum mỳjja ngã? Djãm me kute Jeju mar kêt? Kati. Me kute amim Jeju mar dja gwaj bakamy arkum mỳjja ngã nhym ar arỳm tẽ. Jeju kabẽn katàt jarẽnh kadjy tẽ. Gwaj ba dja gwaj arkum mỳjja ngã. Ne kam arỳm ar ro'ã apê.
Djoti kute amijo bẽnjadjwỳr rax prãm.
Amrẽbê ne ba wãm ar aje amim Jeju marjamã pi'ôk no'ôk ne. Gar arỳm inhõ pi'ôk jarẽn ikabẽn ma. Nhym be, wãkam Djoti kute ikabẽn mar prãm kêt. Djoti ta ne amijo bẽnjadjwỳr rax prãm. Me kute amim Jeju markam ta amijo bẽnjadjwỳr rax prãm. Bẽnjadjwỳr rax prãmje ne kute ikabẽn mar prãm kêtkumrẽx.
10 Dja ba ar akam itẽm ne ibôx jabej ne arỳm ar amã Djoti jarẽ. Nãm ikàxã kabẽn punure jarẽnho ba. Amrẽbê jakam gwaj bakamy kwỳ wãm ar awỳr tẽn ar akam bôx. Ar kute ar amã Metĩndjwỳnh kabẽn jarẽnh kadjy ar akam bôx. Nhym kam Djoti kute ar pa kjênh kêt ne arkum aminhũrkwã jarẽnh kêt. Gar akwỳ ar aje arkum aminhũrkwã jarẽnh prãm nhym Djoti arỳm ar abê aptàn ar amã,
—Aje, jakam dja gar ar ikôt abikprõnh kêt, ane. Ne ar aje amim Jeju mar bikprõnh djà nêje ar ajano.
11 Akmere, kwãrĩk wãnh me axwe'ã amijakre kêt. Me mex'ã dja ga amijakre. Me mex ne me Metĩndjwỳnh kôt ar amijo ba. Nhym me axwe kute Metĩndjwỳnh mar kêtkumrẽx. 12 Be, me kunĩ ne me me bakamy Temexu mex jarẽ. Nãm me 'ã abenmã kum,
—Metĩndjwỳnh kabẽn katàt kôt ne Temexu amijo ba gwaj arỳm omũ, ane. Ar badjwỳ ne bar Temexu mex jarẽ ga ar ijêxnhĩ kêtkôt aje arỳm ar imar.
13 Nã bãm bit ije amã ikabẽn kumex jarẽnh prãm. Ne kam ije pi'ôkkam amã arẽnh prãm kêt. 14 Ije amikrà kêt ne awỳr itẽmmã. Dja ba awỳr bôx gu banhỹtãri abenmã bakabẽn jarẽ. Ja kadjy ne ba amima.
15 Gê Metĩndjwỳnh ajo djuw mex ga adjumar mex rã'ã. Be, jakam gu banhõbikwa ar arỳm amã kabẽn mex jarẽ ba kuman arỳm pi'ôk jakam wãm amã arẽ. Ga apỹnh aje gu banhõbikwa nhidji mar kôt arkum ar idji jarẽn arkum ikabẽn mex jarẽ. Tãm ne ja.