Djuda kute memã pi'ôk no'ôk ne ja.
Jeju kamy 'õbê ne Djuda. Nãm ar aben djàkam nõ. Jeju kumrẽx kato nhym tũmràm Xijagumẽ Djudadjwỳ Marij kurũm kato. Kute amim Jeju mar kêt ne kam tũmràm tu amim markumrẽx. Birãm Jeju akubyn tĩn kôt ne tu amim kuma. Ne kam Jeju nhõ me jao ba. Ne kam arkum pi'ôk no'ôk ne. Nãm Ar kubê me 'êxnhĩ pyma. Me 'êxnhĩ amijo Metĩndjwỳnh kabẽn jarẽnh djwỳnh ne me kute Jeju marmẽ abenkam bikàr ne ate ajte memã 'êx ban arĩk ar ban memã mỳjja punu'ã àpnênh ba. Nhym kam Djuda arkum,
—Kati, Metĩndjwỳnh amrẽbê kute me axwemã o pãnhja pumũ. Dja ĩ prĩne me jadjwỳo bikẽnh mex ne. Be, ar ga dja gar Jeju'ã angrà tỳx nhym Metĩndjwỳnh dja ar arôrôkbê ar akukrà gar aku'ê tỳx. Nãm ã Djuda arkum ane.
1
Ba ibê Djuda. Ibê Jeju Kritu nhõ àpênh. Ibê Xijagu kamy. Ba ne ba pi'ôk no'ôkkam ar amã ikabẽn jarẽ. Metĩndjwỳnh, me Babãm arỳm amijo ar apytàn amimexo ar ajo mex nhym Jeju Kritu amim ar apytàr mex ne ar ajo ba.
Gê Metĩndjwỳnh tu kum ar akaprĩ:kumrẽx* ne kum ar ajabê:kumrẽx gar adjumar mexo amũ amikamẽn arỳm adjumar mexkumrẽx ne.
Me kute axwe'ã memã àpnênh.
A Ped 2.1
Akmere, àpnhĩre ar, Metĩndjwỳnh ne kute Krituo me bakunĩ pytàr. Nã bãm amibêx ne bit ije ar amã 'ã pi'ôk no'ôko inhỹrmã. Ba nhỹn arỳm me kute ar anoo biknor prãmja man amim,
—Kati. Dja ba arkum me kute ar noo biknor jarẽ. Ne arkum, “Wãnh ne me ar akwỳ anoo biknoro ba. Kritu ne gwaj bamã amijã ujarẽnh pydjin arẽ gwaj babê Kritu nhõ me ja baje mar pydjimã nhym me arỳm 'êx. Ne kam ta amijo Kritu mar mex ne arĩk kupa'ã ar amã 'ã ujarẽnh punun ar anoo biknoro ba. Me kute ar anoo biknoro baja dja gar me 'ãno djan mã akabẽno me ity gê me anhikrê.” Nã bãm ã amikabẽn maro anen arỳm ar amã arẽ.
Me kute ar anoo biknorja ne me kum Metĩndjwỳnh kĩnh kêt ne amipdjur mex ne ar akôt wangijn ar amẽ akà. Nãm me amakkre kêt ne ar amã,
—Ar rã'ãn aben prõ, aben mjên kupê. Gêdja Metĩndjwỳnh ate krã. Arỳm ne tu kum ar akaprĩn ar amã ajaxwe kêt jarẽnhkumrẽx. Nãm me ã ar amã ane. Ne kam arỳm Bẽnjadjwỳr djwỳnh japrỳ. Kubê ne Metĩndjwỳnh. Nãm me Metĩndjwỳnh pydji japrỳ. Ne ajte Bẽnjadjwỳr djwỳnh bê Kritu japrỳn ar'ã memã kum,
—Djãm mrãmri ne Kritu ar ba? Kati. Nãm me 'êx, ane. Amrẽbê me kêtri ne Metĩndjwỳnh arỳm me ja'ã amim karõ. Me biknor tokry djàmã kute me anormã ne me'ã amim karõ.
Apỹnh me tũmre djàri jaxwe'ã ujarẽnh.
Mat 7.21; A Ped 2.3; Dju k 3.6
Ba ar amã me kwỳ biknor'ã ajarẽ gar ama. Gar te arỳm aje me'ã ujarẽnh mar ba ajte ar amã me'ã ajarẽ gar ama.
Be, Bẽnjadjwỳr djwỳnh arỳm pykabê Edjitu kurũm mebê idjaero katon me utà. Ne kam arỳm me amakkre kêto akno. Me kute amim mar kêtjao akno.
Nhym Metĩndjwỳnh kadjy mrãnh djwỳnh jaxwedjwỳ arỳm àpênh djà kanga. Nãm me amijo àmra ban àpênh djà kanga nhym pãnh arỳm me biknor tokry djàkam me kumẽn arỳm akamàt kô tykkam mebê ijê. Nãm mebê ijê tỳx kute mrãmri ne me kute kàxiràxo me uwprekam kute mebê ijê tỳxja pyràk. Õ akati rax me'ỳr bôx kadjy mebê ijê. 'Ãtũm nhym Metĩndjwỳnh kute memã axwe pãnh jarẽnh djà nhõ akati me'ỳr bôx kadjy.
Krĩraxbê Xôtômamẽ Gomoramẽ bu'ã krĩdjwỳ, kam me axwe ne me prõ djwỳnh, mjên djwỳnh kupa'ã ari abeno ngjêxo ba. Metĩndjwỳnh kute me ipêx kupa'ã ne me my ta kute abeno ngjêx prãmkumrẽx nhym me niredjwỳ ta kute aben kupênho ikwã prãmkumrẽx. Me baje amikajmãtã me mar kadjy ne Metĩndjwỳnh arỳm memã axweo pãnh. Kuwyo memã o pãnh nhym kam kuwy meo ajkamuw nhym me mrãmri arỳm biknorkumrẽx.
Me kute me anoo biknor prãmja ne me me ja kôt axwe. Nãm me biptiro ikwãn arỳm amijo àpnun amibu'ã meo àpnu. Ne kum me bẽnjadjwỳr kurên kàjkwakam me rũnh'ã kabẽn punu.
Be, Mĩgeubê ne Metĩndjwỳnh kadjy mrãnh djwỳnh raxja. Djã ne Mĩgeu Xatanajmã kabẽn punu jarẽ? Kati. Amrẽbê: ne me bakukãmãre Môjdjê arỳm ty nhym kam Mĩgeumẽ Xatanaj ar Môjdjê nhĩ'ã aben maro dja. Djã ne kam Mĩgeu tu kum kabẽn punu jarẽ? Kati. Nãm kum,
—Gê Metĩndjwỳnh ta amã akij, ane. Jabit ne arẽ.
10 Nhym be, me kute ar anoo biknor prãmja ne me tu mỳjja'ã kabẽn punu ba. Me kute me mar kêtkam ne me tu me'ã kabẽn punu ba. Nãm me mry djumar djào umar. Mry kute amidjwỳnhbit mar ne tu ar ba. Nhym me mry kôt kute amidjwỳnhbit mar ne tu ar ban arỳm kôt amijo àpnu.
11 Ỹ watĩre, Metĩndjwỳnh dja me biknor tokry djàkam me kurẽ. Amrẽbê: ne me bakukãmãre Kaĩ axwe:. Nhym me kute ar anoo biknor prãmjadjwỳ ne me Kaĩ kôt ar amijo ba. Amrẽbê: ne me bakukãmãre Barão kum nêkrêx prãmje tu me noo aknon meo ajkẽ. Me kute ar anoo biknor prãmjadjwỳ ne me Barão kôt kum nêkrêx prã:m ne ar anoo biknoro ba. Amrẽbê: me bakukãmãre Kore ne kute amijo rax prã:m ne arỳm bẽnjadjwỳr'ã kabẽn punu ba. 'Ã kabẽn punu ba:n kam arỳm akuno. Me kute ar anoo biknor prãmjadjwỳ ne me Metĩndjwỳnh'ã kabẽn punu ba. Dja me 'ã kabẽn punu ba:n ĩ arỳm Kore kôt me biknor tokry djàkam akuno. Metĩndjwỳnh'ã kabẽn punukôt arỳm akuno.
Me kute me noo biknorja me ro'ã bikàr.
A Ped 2.13
12 Ar amã aben jabêkam gar aro'ã ar anhõ kwỳ krẽno akrĩ. Nhym me kute ar anoo biknorjadjwỳ ne me pijàm kêt ne arỳm ar aro'ã aku. Ar akĩnhkumrẽxo akrĩ nhym me arỳm amipunuo ar ajo àpnu. Ga, me kà mexkam ngrã kute o punuja pumũ. Me kute ar anoo biknordjwỳ ne me ã ar ajo àpnuo ane. Amipunuo ã me ajo àpnuo ane. Nhym me te: me kabẽn mex jabej mekam ama:n arỳm kaprĩre ne. Ga, kôk djàbêrkam kakrã kakrãtyk ba kajgoja pumũ. Nhym me te: na bixadjwỳrkam aman kam arỳm kaprĩre ne. Me kute ar anoo biknordjwỳ ne gar ã mekam akaprĩo ane. Nãm me kajgo kute mrãmri ne pidjô kunĩ ô kumexkam ja pydji ô kêt ne ãm pyràk. Pidjô tu tykkumrẽx nhym me arỳm kraxmẽ arêmẽ ro'ã kaba. Nãm me kute uràk ne tu kajgokumrẽx. Dja me arỳm me biknor tokry djàkam akuno.
13 Nãm me ta ar ba kute mrãmri ne ngô djàkrêkam ngô djàkà ari aben pymjỳr pyràk. Ga, ngô djàkrê apêx nhym arỳm akàxkam mỳjja punu kumexja pumũ. Nãm me kabẽn punu jarẽnho ku'ên o ino re nhym me arỳm pijàm ne, kabẽn punukam pijàm ne. Me kute ar anoo biknor prãmja ne me arĩk ba nhym me te: kute mekôt katàt amijo bamã. Me kute mrãmri ne kanhêtire arĩk ba pyràk nhym me te: kute omũnh mex ne kute 'ã amimrãnh jakremã. Metĩndjwỳnh ne arỳm amim me axweja pãnh'ã karõkumrẽx. Akamàt kô tyk pytĩkam dja me kurẽ. Dja kam akamàt kô tyk rã'ã nhym me kator kêtkumrẽx.
14-15 Adão ar amikam kra jadjuw nhym arỳm abatành ne. Abatành ne arỳm amikam kra jadjuw. Kra jadjuw nhym arỳm abatành ne. Abatành ne arỳm amikam kra jadjuw. Ne amũ aben nhijuk'ã kra jadjwỳro tẽ. Adjwỳro tẽ:. Adjwỳro tẽm tãmtã kam arỳm 7'ỳr o bôx. Aben nhijuk'ã krakam kra'ã akren arỳm 7'ỳr o bôx. 7'ỳr o bôx nhym me arỳm krajamã Enoki jarẽ. Enoki ajte me kute me noo biknorja'ã memã kum,
—Ẽ, Bẽnjadjwỳr djwỳnh dja Metĩndjwỳnh nhõ me ja krãptĩ: kubê 10.000mẽ ro'ã bôx. Ne kam arỳm me kum Metĩndjwỳnh kĩnh kêtja kunĩmã axwe pãnh jarẽ. Apỹnh me àpênh jaxwe djàri pãnh memã arẽ. Metĩndjwỳnh'ã kabẽn punuja kunĩ pãnh memã arẽ nhym me arỳm amijaxwe ma. Nãm ã me bakukãmãre Enoki memã ane.
16 Me kute me anoo biknor prãmja ne me bẽn prĩkam kabẽn ban apỹnh mỳjja'ã kabẽn punu prã:m. Me kute amidjwỳnhbit markam ne me kum apỹnh mỳjja punu prãm ne kôt ar amijo ban amijo àmrati ba. Ne kam me õ nêkrêx kumex pumũn amim,
—Ba gêt tãmwã kôt ar amijo iba. Ne kam arỳm inhõ mỳjja kumex ne kôt irax. Nãm me ã amim anen kam kum me õ nêkrêx ngrireja kĩnh kêtkumrẽx. Me kum me õ nêkrêx kumexjabit kĩnho ba.
Me kute Jeju markumrẽx djàpênh'ã memã karõ.
17 Akmere, àpnhĩre ar, ar ga dja gar atemã amijo tẽ. Bẽnjadjwỳr djwỳnhbê Jeju Kritu kute ar anorja dja gar ar kabẽn mar tỳx. 18 Nãm ar arỳm me'ã ar amã ajarẽ. Me kute ar anoo biknor prãmja'ã ajarẽ. Nãm ar ar amã,
—Dja Jeju bôx 'ỳr nhym me arỳm gwaj bajaprỳ:o ba. Dja me amidjwỳnhbit man kum mỳjja punu prãm ne kôt ar amijo ba, ane.
Kritu kute ar anorja ne ar ã ar amã ane. Dja gar ar kabẽn mar tỳx. 19 Me kute ar anoo biknor prãm ja ne me abenbê me kurêo ba. Ne pykakam mỳjjakôtbit amijo ba. Nhym Metĩndjwỳnh Karõ kute meo ba kêtkumrẽx.
20 Akmere, àpnhĩre ar, ar ga dja gar atemã amijo tẽ. Kritu kabẽn mexkumrẽx. Tãm dja gar tu amim markumrẽx ne amim kabẽn maro tẽ:n amũ maro amikamẽn mar rax ne. Metĩndjwỳnh Karõ dja gar aman Metĩndjwỳnhmã akabẽn aba nhym Karõ arỳm ar akôt o kangõ.
21 Metĩndjwỳnh kum gwaj bajabê. Ar gadjwỳ dja gar amã abê rã'ã ne 'ã adjukanga kêt. Ne Bẽnjadjwỳr djwỳnhbê Jeju Kritu jabej ajkam ama. Ta dja bôx ne kum gwaj bakaprĩkumrẽx gwaj kôt batĩn ne ar baba rã'ã: rã'ã ne.
22 Me kwỳ kute amim Jeju mar kêtja dja gar amã me kaprĩn 'ỳr me o akẽxo tẽ gê me tu amim markumrẽx. 23 Nàr, dja gar ano katon me axwebê me kwỳo akẽx. Me kwỳ kute amijo punu mexja. Me ja on biknor karõ dja gar memã ano katon me axwebê meo akẽx. Kute mrãmri ne me'õ kuwykam ãm nhym me kum kaprĩn kam no kator ne kute pa 'amỳnh ne bõm mẽnh pyràk. Dja gar me punu kôt ar apunu'õ pymaje amijã ano tỳx ne.
24 Metĩndjwỳnh ne kute amim ar apytàr mexkumrẽx gar kam ajmã akute kêt ne katàt ar amijo aba rã'ã ne. Metĩndjwỳnh ra:x nhym me kum uma:. Dja amimexo ar ajo mex gar arỳm ajaxwe kêt. Nhym kam arỳm amikabem ar apumjuwn arỳm prĩne ar ajo kĩ:nhkumrẽx. 25 Me Batĩndjwỳnhbê ne me bapytàr djwỳnh. Pydji kute mỳjja kunĩ mar ne krã me:xkumrẽx. Ba kum,
—Mrãmri ame:xkumrẽx ne apyma:kumrẽx. Araxo abê kumkatikumrẽx. Me kunĩ:mã Abẽnjadjwỳr djwỳnhkumrẽx. Ajitỳ:xkumrẽx. Amexmẽ apymamẽ abẽnjadjwỳrmẽ atỳxmẽ ne ga aje 'ã aminhinomã amimẽnh kêtkumrẽx, ane. Gê me kunĩ ã Metĩndjwỳnhmã ane. Tãm ne ja.
* 1:2 Djãm ar ga ne gar adjukaprĩ nhym pãnh arỳm kum ar akaprĩ Kati. Ar ga ne gar adjukaprĩ kêt. Ta ne tu kum ar akaprĩkumrẽx.