Mỳjja apôx kêtri kukãm 'ã ujarẽnh ne ja.
Bẽnjadjwỳr Jeju Kritu ne Djuãomã, õ àpênhbê Djuãomã mỳjjao amirĩt. Me kute Jeju mar kêtja ne me me kute amim Jeju marjao bikẽnh ar o ba. Nhym kam Jeju kute õ me jao tỳx nhym me akubyn tỳx ne kute kanga kêt kadjy Djuãomã mỳjjao amirĩt. Te me kute meo bikẽnhkam mã Jeju'ã ngràn kute kanga kêtmã kum o amirĩt. Anhỹr djwỳnhràm kum o amirĩt, abentã kum o amirĩto tẽ, mỳjja'ã akreo tẽ. Õ me jabit kute mỳjja mar nhym me kàtàmbê bipdjurmã ne apỹnh mỳjja djàri'ã mỳjja jakre. Bir, nhym mỳj ne Djuão omũ?
Metĩndjwỳnh kute me axwemã o pãnh ne tu kute mỳjja jaxwe kunĩ kuwyo imôkam rẽnh nhym apêxmã. Nhym kute Xatanajdjwỳ bĩn nhym kêt nhym kam pyka ajte nyn tu mexkumrẽxmã ne kum o amirĩt. Ne kum kàjkwadjwỳ jakre. Metĩndjwỳnh kute õ me jao kĩnhmã, me 'ã ngrà tỳx ne kute kanga kêtja, me tãm ne kute meo kĩnh nhym me kàjkwakam õ pykakam kĩnhkumrẽx ne ar ba rã'ã rã'ãmã. Kam ne me mexbit ar ban kam kanê kêt ne tyk kêt ne mỳr kêt. Mỳjja punu 'ỳr àr kêtkam. Ja kunĩ ne kum o amirĩt, apôx djwỳnhràm kum o amirĩt. Nhym Djuão me kadjy omũ. Mỳjja apôx kêtri ne anhỹr djwỳnhràm omũn memã arẽ. Tãm ne ja.
1
Me kute pi'ôkjakôt amijo baja dja me kĩnh.
Jeju Kritu kute mỳjjao amirĩt ne ja. Metĩndjwỳnh ta ne Jejumã arẽ nhym kam amidjô'ã ajte kute õ àpênhjamã o amirĩtmã, nhym kam me kute marmã. Apỹnh mỳjja djàri dja ĩ apôx, amikrà kêt ne apôx nhym anhỹr djwỳnhràm arỳm kute memã o amirĩtmã. Imã ne arỳm o amirĩt ba kam ije me amã arẽnhmã. Ba ibê Djuão ne ba Metĩndjwỳnhmã idjàpênh, imã ne o amirĩt ba ije me amã arẽnhmã. Nãm iwỳr kadjy mrãnh djwỳnh jano nhym kam imã mỳjja kunĩ jakre ba kam kôt omũ. Ije arỳm kunĩ pumũnhkam dja ba prĩne me amã kunĩ jarẽ. Metĩndjwỳnh kabẽn ne ba arỳm ije me amã arẽnhmã. Jeju Kritu kute katàt kabẽn jarẽnh tãm dja ba me amã arẽ.
Metĩndjwỳnh kute anhỹr djwỳnhràm mỳjja'ã memã ujarẽnh ja gêdja me'õ memã arẽ nhym kute arẽnh djwỳnh tãm gêdja arỳm Metĩndjwỳnh kum kĩnh jadjà. Nhym me kute mar ne kôt amijo bajadjwỳ gêdja Metĩndjwỳnh memã kĩnh jadjà. Dja amẽ aro kĩnh, me kute 'ã ujarẽnh djwỳnho kĩnh ne kam ajte me kute maro ỹr jadjwỳo kĩnh. Bir, arỳm 'ỳr. Arỳm Metĩndjwỳnh kute memã mỳjja anhỹr djwỳnhràm arẽnh ja arỳm apôx 'ỳr.
Djuão apỹnh me kute Jeju'ã abeno bikprõnh djàri kubê 7mã kabẽn.
Ba ibê Djuão ne ba ar amã pi'ôk no'ôk ne. Ar aje amim Jeju mar ne apỹnh aje kôt aben pydjija, ar amã ne ba pi'ôk no'ôk ne. Pykabê Adjijkam apỹnh krĩ rũnhkôt ar aje 'ã abeno abikprõnho 7ja me amã ne ba pi'ôk no'ôk ne.
Gê Metĩndjwỳnh ukaprĩkôt me ajo djuw mex ne ar me ajo ba ne me amã umar mex jarẽ ga me adjumar mex ne ar aba. Metĩndjwỳnh ta ne tĩn ne ar ba, amrẽbê adjàkamã tĩn ne ar ba. Dja mrãmri tĩn rã'ã rã'ã. Tãm dja ukaprĩkôt me ajo djuw mex ne me amã umar mex jarẽ.
Nhym Metĩndjwỳnh Karõ kute amijo 7 ne Metĩndjwỳnh krĩ djà kônh ku'ê tãm gêdja adjwỳnhdjwỳ me ajo djuw mex ne me amã umar mex jarẽn ar me ajo ba.
Nhym Jeju Kritudjwỳ dja me ajo djuw mex ne me amã umar mex jarẽ. Jeju Kritu ta kute mrãmri katàt memã Metĩndjwỳnh kabẽno amirĩt djwỳnh ne kumrẽx tyk ne akubyn tĩn ne kator gêdja Metĩndjwỳnhmẽ Metĩndjwỳnh Karõmẽ kudjwa me ajo djuw mex. Jeju ne bẽnjadjwỳro kute me bẽnjadjwỳr kunĩ jakrenh ne pyka kunĩkôt me õ bẽnjadjwỳro ba. Tãm dja Metĩndjwỳnhmẽ Metĩndjwỳnh Karõmẽ kudjwa me ajo djuw mex ne me amã umar mex jarẽ.
Jeju Kritu ta ne kum me bajabêkumrẽx ne amikamrôo me bajaxweo ajngrà. Ne kam ajte ta ar me bajo ban kam Bãmmã me bapumjuw gu me kam babê me kadjy Metĩndjwỳnh mar djwỳnh ne Bãmmã badjàpênh ar baba. Kumã, Jeju Kritu tãmmã gora gê me kàjmã kum rax jarẽnh rã'ã rã'ã. Gêdja umao ar me bajo ba rã'ã rã'ã. Mrãmri. Tãm ne ja.
Ori, amrẽ tẽ. Kakrãkôt ne amrẽ tẽ. Me kunĩ dja me omũ. Me kute Jeju kanhwỳr djwỳnhjadjwỳ dja me omũ, prĩne Jeju pumũ.
Nhym apỹnh pyka djàri dja me kunĩ omũn amra, Jeju pymaje àmrao kumex. Mrãmri dja me kunĩ omũn amim ngryk ne àmrao kumex. Be, tãm ne ja.
Bẽnjadjwỳrbê Metĩndjwỳnh ne memã kum,
—Ba ibê mỳjja kunĩ krax ne ajte ibê mỳjja kunĩ 'ênhôt, ane.
Nãm ã Metĩndjwỳnh tỳxo kubê kumkati ane. Metĩndjwỳnh, ta ne tĩn ne ar ba, amrẽbê adjàkamã tĩn ne ar ba. Dja mrãmri tĩn rã'ã rã'ã. Ajbit ne umao mỳjja kunĩ pytà.
Jeju Djuãomã amijo amirĩt.
Nà, ba ibê me akamy Djuão. Nãm me Jejukôt me akudjwa ijo ajkẽ ba itokry. Mrãmri ne Jeju me baro'ã me bapytàn ar me bajo ba. Ba kam me akudjwa mã Jeju'ã ingrà tỳx ne 'ãno djan ije kanga kêt. Ba ne ba apêxtibê Paximukam ar ba. Na bãm memã Metĩndjwỳnh Kabẽn jarẽn memã Jeju'ã idjujarẽnh iba. Nhym kam me ja ngryk ne kam imã,
—Kwãrĩk wãnh mỳjja wã jarẽnh kêt, ane. Ne kam ipa 'amỳn kam ijo tẽn apêxti jakam imẽ ba kam kam ar iba.
10 Be, pi'ôk kamrêkkam, Bẽnjadjwỳr nhõ akatijakam ne ba arek maro nhỹ nhym Metĩndjwỳnh Karõ ar ijo ba. Ba kam me'õ kabẽn ma. Me'õ kabẽn tỳx kute poti kakôr tỳx pyràk. Ikôt ne imã kabẽn ne. Ne imã,
11 —Ba ibê mỳjja kunĩ krax ne ajte ibê mỳjja kunĩ 'ênhôt. Ba ren ije kàjkwamẽ pykamẽ omũnh 'ãno idjãm kêt nhym ren amrẽbê amijo ajkẽ nhym ren mỳjja kunĩ kêt ne. Ẽ, amrẽ tẽn mỳjja pumũn 'ã pi'ôk no'ôk, ane. 'Ã pi'ôk no'ôk ne kam memã ano. Me kute amim Jeju mar ne apỹnh kute kôt aben pydji, me jamã dja ga ano. Me kute apỹnh krĩ rũnhkôt 'ã aben pydjibê 7, ar kute Epexukam 'ã aben pydjijamẽ, ar kute Emĩnakam 'ã aben pydjijamẽ, ar kute Pegamukam 'ã aben pydjijamẽ, ar kute Xijxirakam 'ã aben pydjijamẽ, ar kute Xadjikam 'ã aben pydjijamẽ, ar kute Pirapijkam 'ã aben pydjijamẽ, ar kute Raodjikam 'ã aben pydjijamẽ, mekmã dja ga aje mỳjja pumũnhja'ã pi'ôk no'ôk ne ano, ane. Nãm ã imã kabẽn ane.
12 Ba kam 'ỳr akẽx. Ije mỳj me'õ kute imã kabẽnja pumũnhmã 'ỳr akẽx nhym ngônhpôkti kubê 7 ne ku'ê ba omũ. Kẽn karỳro ngônhpôkti.
13 Nhym kam ipôkri dja. Kute me'õ my pyràk ne dja. Nãm kubẽkà ryti jadjàn o dja. Kubẽkà rytija ne parkõn 'ãnh itep nhym 'ã dja. Ne kẽn karỳro amirunh pren 'ã dja. 14 Ne kĩ jaka: kute àk kaka jaka ja pyràk. Kute kadjàt nhĩ jaka pyràk. Nhym no pôkja kute kuwy pôk pyràk. 15 Ne par jadjênh. Kute ngônh nhipêx djàkam me kute 'ã ngrão pôx nhym adjênh pyràk. Nhym õkrekam krikrit kute ngô rãrãkti: pyràk. 16 Ne ubôkjao kanhêtireo 7 ne 'amỳn o dja nhym kam aktã kàx djwa mextire ajkwa krekre kurũm kato. Ne nokre jadjênh kute kàjkwa nhipôkri myt mrãnhkam adjênh ja pyràk.
17 Ba omũn kam itu mỳrbê tỹm kute ityk pyràk ne itu mỳrbê tỹm ne nõ, itĩn prãme. Nhym kam ta ijã ikra dji, ubôko ijã ikra djin kam imã,
—Kwãrĩk wãnh atĩn prãm kêt. Ba ibê mỳjja kunĩ krax ne kam ajte ibê mỳjja kunĩ 'ênhôt. 18 Bajbit ne ba ije amitĩn mar. Arỳm ne ba ty ne kam arỳm ajte itĩn ne. Amrẽ ipumũ. Ba dja ba itĩn rã'ã rã'ã. Ba ne ba ikabẽno me tyk kadjy me anor djwỳnh ne kam ajte ikabẽno me tyk nhõ pyka'ỳr me anor djwỳnh.
19 Aj, dja ga on 'ã pi'ôk no'ôk, aje omũnhja'ã pi'ôk no'ôk ne. Arỳm kator ga aje omũnhjamẽ mỳjja kraxje kator kêt rã'ãmẽ. Amẽ dja ga 'ã pi'ôk no'ôk ne. 20 Mỳkam ne ba kanhêtireo 7 idjubôko 'amỳn o dja ga omũ? Ne kẽn karỳro ngônhpôktio 7jadjwỳ, mỳj ne ja? Bir, ba amã arẽ ga ama. Ẽ, ngônhpôktio 7ja ne kubê apỹnh krĩ djàri me kute amim imar ne kute ikôt aben pydji 'ã akre kubê 7. Apỹnh krĩkam me kute ikôt aben pydji'ã akre kubê 7 ne ja. Nhym kanhêtireo 7ja ne kubê apỹnh krĩ djàri me kute ijã abeno bikprõnhja kadjy mrãnh djwỳnh ta ne 'ã akre, ane.
Nãm ã Jeju imã kabẽn ane ba kuma.