2
Epexukam ar ja arỳm kum Metĩndjwỳnh kĩnh ngrire.
Nhym kam ajte imã,
—Ẽ, ar kute krĩraxbê Epexukam amim imar ne kute ikôt aben pydjija kadjy mrãnh djwỳnhjamã dja ga pi'ôk no'ôk ne. Dja ga arkum ikabẽn jarẽ. Ba ibê Bẽnjadjwỳr Jeju dja ga arkum ikabẽn jarẽn arkum, “Ẽ, ba ije idjubôko kanhêtireo 7 ne 'amỳnhja, ne ba kẽn karỳro ngônhpôktio 7kam imrãnhja, ba. Ba ne ba ar amã ikabẽn ne.
Gar ikabẽnkôt ar amijo aba ba arỳm omũ. Ar adjàpênh rax, ar aje ijãno adjãm ne aje ikanga kêt ba arỳm omũn kam ikĩnhkumrẽx. Nã gãm ar abê me axwe kĩnh no kati ba arỳm omũ. Nhym me wã we kute ‘Jeju kute ar ijanor’ anhỹrja gar te kabẽn mex jabej kam aman kam arỳm prĩne mekmã akato. Me wã ne me 'êxnhĩkumrẽx. Me tãm ne gar arỳm mekmã akaton abê me kĩnh no kati. Nã gãm ar ijãno djan amibê ijo abiknor kêtkumrẽx ne. Nãm me ikôt ar ajo ajkẽ gar tu ate akrãn aje amibê ikanga kêt ba arỳm omũn kam ikĩnhkumrẽx ne.
Bep mỳjja pydji ne ba omũn ikaprĩre. Amrẽbê ar aje amim ijo amirĩt totokbê ne gar amã ijabê ne jakam arỳm amã ikĩnh ngrire. Gop ar amim akaton wãnh ajaxwemã anhiren iwỳr amijo akẽx. Nã gãm ar ibê amiptàr mex ne. On ar ajte akubyn amã ijabên kam ajte akubyn imã apê kute amrẽbê imã ar adjàpênh ja pyràk. Dja gar ã anhỹr kêt ba wãm ar awỳr tẽn kam ar abê ngônhpôktiwã kaba nhym arỳm ãm djà kaprỳ.
Nhym bep me punubê Nikôrij, me tãm, me kabẽn punu ar baja. Me tãm ne gar me kabẽn punukam amã me kurêkumrẽx. Mrãmri, kam ne mexkumrẽx. Mrãmri ne gar amã me kabẽn punuja kurêkumrẽx. Kam ne mexkumrẽx. Badjwỳ ne ba imã mekbê Nikôrij me kabẽn punukam imã me kurêkumrẽx.
Gora ar ajamak mex jabej on ama. Metĩndjwỳnh Karõ ne ar kute amim imar ne apỹnh kute ikôt aben pydjijamã kabẽn. Gora ar prĩne kabẽn ja ma. Ẽ, ar me kuràm atỳx ne aje ijãno adjãm, ar gajbit dja ba ar amã pidjô kute meo tĩnja jarẽ gar gajbit ku. Pidjô kute meo tĩnja ne Metĩndjwỳnh nhõ pykakam dja, kàjkwakam Metĩndjwỳnh nhõ pyka mexkumrẽxkam. Tãm dja gar ku”, ane. Nãm ã Jeju imã kabẽn ane. Ba ibê Djuão ne ba kuman ar amã arẽ.
Emĩnakam ar ja tokry.
Nhym kam Jeju ta ajte imã,
—Ẽ, krĩraxbê Emĩnakam ar kute amim imar ne kute ikôt aben pydjija kadjy mrãnh djwỳnhjamã dja ga pi'ôk no'ôk ne. Dja ga arkum ikabẽn jarẽ. Ba ibê Bẽnjadjwỳr Jeju dja ga arkum ikabẽn jarẽn arkum, “Ẽ, ba ibê mỳjja kunĩ krax ne kam ajte ibê mỳjja kunĩ 'ênhôt. Ba ne ba tyn kam ajte itĩn ne. Ba ne ba ar amã ikabẽn ne.
Me kute ar ajo bikẽnhja ne ba arỳm omũ. Ar anhõ mỳjja kêt, anhõ nêkrêx kêtja ne ba arỳm omũ. Nhym bep kati, nĩjar anhõ nêkrêx kumex. Mrãmri pykakam ar abakam arỳm anhõ mỳjja kêt nhym bep kàjkwakam anhõ mỳjja kumex. Nhym me kwỳ ta amijo Metĩndjwỳnh kra, amijo mekbê idjaer ne ar ajaprỳ ar o ba, ba arỳm omũ. Djãm mekbê Metĩndjwỳnh kra? Kati, Xatanaj nhõ àpênh ne wã ne kam mã kôt ar aben pydjio ba. 10 Kwãrĩk wãnh gar amã me uma kêt. Gora ar atỳx. Dja me ĩ ar ajo ajkẽ ga ar atokry. Gora ar atĩn prãm kêt. Ẽ, godja me ĩ Xatanajbê me axwe nhõ bẽnjadjwỳr kabẽnkôt mekbê ijê djàkam ar akwỳ rẽ, ar aje ikanga jabej. Be, akati kunĩkôt dja me ar ajo ajkẽ gar atokry. Nhym kam arỳm me kute ar ajo bikẽnh'ã akatibê 10 nhym kam me arỳm ar ajo bikẽnh kêt ne. Gora ar ijã angrà tỳx ne ijãno dja. Godja me te ar apa gar ijãno dja ba kam pãnh ar ajo tĩn gar atĩn rã'ã rã'ã.
11 Gora ar ajamak mex jabej, on ama. Metĩndjwỳnh Karõ ne ar kute amim imar ne apỹnh kute ikôt aben pydjijamã kabẽn. Gora ar prĩne kabẽn ja ma. Ẽ, ar me kuràm atỳx ne aje ijãno adjãmja, ar gajbit dja gar atyk nhijukri ajte atyk kêtkumrẽx. Arkati”, ane. Nãm ã Jeju imã kabẽn ane. Ba ibê Djuão ne ba kuman ar amã arẽ.
Pegamukam ar ja kwỳ prõ prãm.
12 Nhym kam Jeju ta ajte imã,
—Ẽ, ar kute krĩraxbê Pegamukam amim imar ne kute ikôt aben pydjija kadjy mrãnh djwỳnhjamã dja ga pi'ôk no'ôk ne. Dja ga arkum ikabẽn jarẽ. Ba ibê Bẽnjadjwỳr Jeju dja ga arkum ikabẽn jarẽn arkum, “Ẽ, ba ne ba ar amã ikabẽn. Ba ijajkwa krekre kurũm aktã kàx djwa mextire kator djwỳnh, ba ne ba ar amã ikabẽn ne.
13 Xatanaj kute meo ba djàkam ne gar te ar aban amex rã'ã ba arỳm ar apumũ. Be, nã gãm ar ijã angrà tỳx ne aje amibê ikanga kêt. Djã nã gãm ar me kudjwa aminêje memã kum, ‘Jakam arỳm ije amim Jeju mar kêt. Arỳm imã kĩnh kêt’, ane? Kati, ar aje ã memã anhỹr kêtkumrẽx. Nhym me arỳm ar anhõbikwa Ãxipanh bĩ gar mã amã ikĩnh ne aje ikanga kêtkumrẽx ne. Nà, Ãxipanhdjwỳ kum me uma kêt ne tu memã ijarẽnh 'ãno dja nhym me kubĩ, wãkam, Xatanaj mõr djà wãkam. Nãm me te kubĩ gar mã amã ikĩnh ne. Ba arỳm omũn ar akam ikĩnh ne.
14 Bep me kute me kabẽn punukôt amijo ba ja tãm ne ba imã me kĩnh kêt. Ar akwỳ ne gar me bakukãmãre 'õbê Barãokôt ar amijo aba. Djãm Barão mex got. Nãm mekbê idjaer kurê djwỳnhbê Barakimã mekbê idjaer'ã karõ. Kute mekbê idjaer o bikẽnhmã ne mỳjja punu'ã kum karõ. Mekbê idjaer kute mry punu krẽnmã, me kute mỳjjao Metĩndjwỳnh karõ nhipêxjamã mry nhõr ja kute krẽn ne amijo bikẽnhmã. Ne ajte me kute abenbê prõo àkĩnh ne arĩk prõ prãmo kumexmã. Me kute ã amijo bikẽnho anhỹrmã ne me'ã kum karõ. Nhym kam ô'ã Baraki mekbê idjaero bikẽnh o ba. 15 Nhym ar akamdjwỳ mekbê Nikôrij ã kabẽn ane, ã memã 'ã karõo ane. Nhym ar akwỳ kabẽn punu jakôt ar amijo ba.
16 On ar amim akaton wãnh ajaxwemã anhiren iwỳr amijo akẽx. Dja gar amim akator kêt ba ar awỳr bôx ne me kabẽn punuja'ỳr iprõt ne. Ijajkwa krekre kurũm aktã kàxdjwa mextire katorjao dja ba me'ỳr iprõt ne.
17 Gora ar ajamak mex jabej on ama. Metĩndjwỳnh Karõ ne ar kute amim imar ne apỹnh kute ikôt aben pydjijamã kabẽn. Gora ar prĩne kabẽn ja ma. Ẽ, ar me kuràm atỳx ne aje ijãno adjãmja, ar gajbit dja ba ar amã djwỳbê mỳj ne ja ngã, djwỳo bipdjurja ngã gar krẽ. Ba kam ajte ar atỳxmãbit apỹnh kẽn mêre, kẽn jaka ngã. Ne kam ajte ar amã kẽn ja no'ôk, apỹnh ar anhidji ny'ã kẽn no'ôk ne kungã gar kam omũ. Atemã me ja kute ar anhidji nyja mar kêt. Ar gajbit, ar atỳxbit, ije apỹnh ar amã kẽn nhõrja, ar gajbit dja gar apỹnh aminhidji nyja ma”, ane. Nãm ã Jeju imã kabẽn ane. Ba ibê Djuão ne ba kuman ar amã arẽ.
Xijxirakam Djedjabeu ar noo akno.
18 Nhym kam Jeju ta ajte imã,
—Ẽ, ar kute krĩraxbê Xijxirakam amim imar ne kute ikôt aben pydjija kadjy mrãnh djwỳnhjamã dja ga pi'ôk no'ôk ne. Dja ga arkum ikabẽn jarẽ. Ba ibê Bẽnjadjwỳr Jeju dja ga arkum ikabẽn jarẽn arkum, “Ba ne ba ar amã ikabẽn ne. Ẽ, ba, ibê ne Metĩndjwỳnh kra ne ino pôk kute kuwy pôk pyràk, ne ipar jadjênh kute ngônh nhipêx djàkam me kute 'ã ngrão pôx nhym adjênh pyràk, ba ne ba ar amã ikabẽn ne.
19 Gar kôt amijo aba, ba arỳm omũn kam ikĩnhkumrẽx. Gar amã aben jabên amã Metĩndjwỳnh jabê ba arỳm omũ. Gar tu amim imarkumrẽx ne ijã angrà tỳx ba arỳm omũ. Ar adjàpênh rax ba arỳm omũ. Nã gãm ar ijãno djan amibê ikanga kêtkumrẽx ba arỳm omũ. Nã gãm ar ikôt amijo aba. Amrẽbê ne gar ikôt amijo aba ngrire ne kam amijo tẽn amijo tẽn arỳm ikôt amijo amõr mex ne.
20 Nhym bep mỳjja pydji ne ba omũn ikaprĩre. Nã gãm ar amã me'õ nibê Djedjabeu kĩnh. Nãm we amijo Metĩndjwỳnh kabẽn jarẽnh djwỳnh ne kam mỳjja punu'ã inhõ àpênhmã karõn 'ã arkum apnê. Inhõ àpênh kute abenbê prõo àkĩnh ne ar prõ prãm ba ne kam kute amijo bikẽnhmã.
Ne kam ajte ar kute mry punu krẽnmã, me kute mỳjjao we Metĩndjwỳnh karõ nhipêxjamã kute mry nhõr nhym ar kute krẽn ne o kute amijo bikẽnhmã. Nãm ã Djedjabeu inhõ àpênhmã mỳjja punu'ã karõo ane, ne ã 'ã arkum àpnênho ane. 21 Nã bãm te amiwỳr kam ama. Kute amim kator ne wãnh axwemã irern iwỳr amijo akẽxmã te amiwỳr kam ama nhym kute mjên prãm ja kanga kêt ne amim kator kêtkumrẽx. Kum axwe kĩnh rã'ã:.
22 Ẽ, dja ba nija'ỳr bôx ne kam nõr djàkam kumẽ, nõr djà tãmkam dja ba kumẽn kam prĩne o ajkẽ. Me my kute nĩnhjamẽ ro'ã dja ba prĩne meo ajkẽ. Dja me kum axwe kĩnh rã'ã ne nija kanga kêt ne iwỳr amijo akẽx kêt, ba kam prĩne meo ajkẽ nhym me kam tokry. 23 Ne ni krajadjwỳ pyka mẽ o amrà. Apỹnh ar aje amim imar ne ikôt aben pydjija kunĩ aje imã akator kadjy. Ba ije ar ajamakkre kadjwỳnhbêmẽ anhõkre kadjwỳnhbê aje mỳjja mex nàr mỳjja punu'ã amim karõ jabej ije ar akamũnh ne kôt ije ar anhĩ pỹnhkôt ar amã o pãnh djwỳnh. Gar kôt aje imã akator kadjy dja ba ni krajadjwỳ pyka mẽ o amrà.
24 Bep ar aje me kabẽn punukôt amijo aba kêtjamã, wãkam, Xijxirakam ar aje me kabẽn punu kôt amijo aba kêtjamã dja ba ajte ikabẽn 'õ jarẽnh kêt. Mrãmri ne ar aje ikôt amijo aba ne ar aje Xatanaj kukràdjà mar prãm kêtkam amexkumrẽx. Nhym me ate we kute Xatanaj kukràdjà bipdjurja marmã we, ‘Mexkumrẽx gu me kuma’, anhỹrja djãm me mex got. Axwe punu gar kôt amijo aba kêtkam amexkumrẽx. 25 Gora ar mã ikôt ar amijo aban ijã angrà tỳx rã'ã: ba akubyn bôx.
26-28 Ẽ, ar me kuràm atỳx ne aje ijãno adjãmja, ar aje ikabẽn mar ne aje ikôt amijo aba rã'ãn aje o atẽm ne o atẽm ne arỳm aje inomã mẽnhja, ar ajã dja ba bẽnjadjwỳr rẽ gar kam inhijuk'ã meo aba.
‘Apỹnh me ba djàri dja gar meo aba, ar apymao meo aban meo aba tỳx ne. Meo aba tỳx ne, nhym me'õ axwe gar kam prĩne o ajkẽ, me kute kàxo àbêr djào kute ngyo ngônh totyk ne prĩne ka'êkja pyràk. Dja gar ã meo aba tỳxo ane.’
Be, Ibãmbê Metĩndjwỳnh ne ijã bẽnjadjwỳr mẽ. Dja ba kam amidjô'ã ar ajã kurẽ gar kam ikabẽnkôt meo aba. Dja ba kam ajte ar akĩnh djà kadjy ar amã umajỳrtiredjwỳ ngã, akati maktã umajỳrtire ja ngã.
29 Gora ar ajamak mex jabej on ama. Metĩndjwỳnh Karõ ne ar kute amim imar ne apỹnh kute ikôt aben pydjijamã kabẽn ne. Gora ar prĩne kabẽn ja ma”, ane. Nãm ã Jeju imã kabẽn ane. Ba ibê Djuão ne ba kuman ar amã arẽ.