3
Xadjikam ar ja kute me tyk pyràk.
Nhym kam Jeju ta ajte imã,
—Ẽ, ar kute krĩraxbê Xadjikam amim imar ne kute ikôt aben pydjija kadjy mrãnh djwỳnhjamã dja ga pi'ôk no'ôk ne. Dja ga arkum ikabẽn jarẽ. Ba ibê Bẽnjadjwỳr Jeju dja ga arkum ikabẽn jarẽn arkum, “Ẽ, ba ne ba ar amã ikabẽn. Ba ije Metĩndjwỳnh Karõ kute amijo 7 ije amỳnhja, ne ije kanhêtireo 7 ne amỳnhja, ba. Ba ne ba ar amã ikabẽn ne.
Nãm me we ar amex jarẽ. Bep kati, ar ajaxwekam kute ar atyk pyràk. Ba arỳm ar apumũ. On ar ano mex, atĩn rã'ãri, ne akubyn amijo tỳx, amijo mex, ar atyk kêtri. Nã gãm ar amijo aba punu ba te ar apumũ, te ar aje kôt amijo aba jabej te ar apumũ ne kam ar amã, ‘Ẽ, Ibãmbê Metĩndjwỳnhmã ar amex kêtkumrẽx’, ane.
Gop ar ajkam ama. Amrẽbê me kute ar amã arẽnh gar arỳm aje markumrẽx tãm dja gar tu markumrẽx ne kôt amijo aba. Kôt amijo aban on wãnh ajaxwemã anhiren iwỳr amijo akẽx. Dja gar amim akator kêt ba kam ar ajaêrbê ar awỳr bôx. Kute me àkĩnhĩ me aêrbê kute mỳjjao àkĩnh ne kute mebê mỳjja jamỳnh ja pyràk. Dja ba ã ar ajaêrbê ar awỳr ibôxo ane. Dja gar ibôx djàkôt imar kêtkumrẽx ba ar ajaêrbê bôx.
Bep krĩbê Xadjiwãkam ar angrêre ne gar amrãnh mexkumrẽx rã'ã. Ne kam ar angrêre amrãnh mexkumrẽx kute mrãmri ne me kute kubẽkà mex, 'ã ngrã kêt kute angjênh ne 'ã mrãnhja pyràk. Nã gãm ar ã amexo ane. Ar ga dja gar ikôt mrãn ikudjwa kubẽkà jaka jangij ne 'ã mrã. Nã gãm ar amrãnh mexkumrẽx. Nhym kam kubẽkà jaka kadjy ar amex. Tãm dja gar angij, amrãnh mex pãnh angijn 'ã mrã.
Be, ar me kuràm atỳx ne aje ijãno adjãmjabit dja gar ã kubẽkà jaka jangjênh ne 'ã amrãnho ane. Ba kam pi'ôk no'ôkkam anhidji jarijwã o ibingrành kêt, me tĩn rã'ã rã'ã'ã pi'ôk no'ôkkam ar anhidjio ibingrành kêt ne. Ne kam ajte dja ba Ibãmmã inhỹtã ar ajarẽ, Ibãmmẽ Ibãm kadjy mrãnh djwỳnhmẽ arkum inhỹtã tu kàj bê ar ajarẽ ne kum, ‘Be, inhõ me ja ne me ja.’ Be, dja ba ã kum ane.
Gora ar ajamak mex jabej on ama. Metĩndjwỳnh Karõ ne ar kute amim imar ne apỹnh kute ikôt aben pydjijamã kabẽn ne. Gora ar prĩne kabẽn ja ma”, ane. Nãm ã Jeju imã kabẽn ane. Ba ibê Djuão ne ba kuman ar amã arẽ.
Pirapijkam ar Metĩndjwỳnh kabẽnkôt amijo ba.
Nhym kam Jeju ta ajte imã,
—Ẽ, ar kute krĩraxbê Pirapijkam amim imar ne kute ikôt aben pydjija kadjy mrãnh djwỳnhjamã dja ga pi'ôk no'ôk ne. Dja ga arkum ikabẽn jarẽ. Ba ibê Bẽnjadjwỳr Jeju dja ga arkum ikabẽn jarẽn arkum, “Ẽ, ba ne ba ar amã ikabẽn. Ba imexo ipyma ne mrãmri ikabẽnkumrẽx ne ijêxnhĩ kêtkumrẽx ne kam ar amã, ‘Ba ne ba ije inhingêt kukãmã Dawi nhũrkwãkam o kajkep djwỳnh. Ba kikre'ã kuta nhym mỳj me'õ godja 'ã ijê? Ba 'ã ijê nhym mỳj me'õ godja 'ã kuta?’
Bir be, gar ikôt amijo aba ba arỳm omũ. Djã nã gãm ar atỳx kumrẽx? Kati, kàjbê ar atỳx ba arỳm ar apumũ. Nã gãm ar te atỳx ngriren mã ikabẽnkôt ar amijo aban aje ikanga kêtkumrẽx ba kam ar amã, ‘Ba gêdja ba ar amã kikre'ã kuta. Mỳj me'õ gêdja ar abê 'ã ijê? Ba dja ba ar ajo iba. Mỳj me'õ dja inê?’ ane.
Ẽ, Xatanaj nhõ àpênh 'êxnhĩja, kute kôt ar aben pydjio ba, ne me 'êx ne amijo Metĩndjwỳnh kra, kute amijo mekbê idjaer, djãm mekbê idjaer djwỳnh got, me ja me tãm gêdja ba ar awỳr me pa 'amỳn meo mõn ar akuka kônh me umjuw nhym me kam pijàm djàje ar akuka kônh ibôn krĩn ar amã arax jarẽn kam tu ar amarkumrẽx. Imã ar ajabêkam kôt me kute mar ne kute ar ajã, ‘Jeju kum ar abêja pumũ’, anhỹr kadjy dja ba ã meo ane.
10 Ije ar amã, ‘Dja me te ar ajo ajkẽ gora gar mã ijã angrà tỳx ne ijãno djan ikanga kêt’, anhỹrkôt ne gar amijo aba. Nhym me te ar ajo ajkẽ gar mrãmri ijãno djan ikanga kêt. Kam dja ba ar apytà. Ije me kunĩo ibikẽnhkam dja ba arỳm ar apytà. Dja ba pyka kunĩkôt ije me kabi kadjy meo ajkẽ. Dja ba apỹnh pyka djàri me kunĩ kabi, me kute imã kator kadjy me kabin meo ajkẽ. Nhym bep ar amexbit dja ba ar apytà.
11 Arỳm ibôx 'ỳr. Gora ar arek ikabẽnkôt ar amijo aba rã'ã: ba kam ar amã o pãnh, ar amã ar akĩnh djà ngã. Kwãrĩk wãnh me'õ ar abê ikurê kêt. Dja me'õ ar anoo aknon ar abê ikurê gar kam akĩnh djà bỳr kêt ne. Dja gar arek amijo aban arỳm ikam amim akĩnh djà by.
12 Ẽ, ar me kuràm atỳx ne aje ijãno adjãm, ar gajbit dja ba amim ar apumjuw, Ibãmbê Metĩndjwỳnh nhũrkwãtikam ar apumjuw gar aku'ê rã'ã rã'ã, kute Metĩndjwỳnh nhũrkwãtikam par pyràk ne aku'ê, Metĩndjwỳnh kuka kônh aku'ê rã'ã rã'ãn akator kêt. Ba dja ba ar ajã Ibãmbê Metĩndjwỳnh nhidji no'ôk, ne kam ajte ar ajã krĩ nhidji no'ôk, Ibãmbê Metĩndjwỳnh nhõ krĩ mex nhidji dja ba ar ajã no'ôk ne. Krĩ mexja, Djeruxarẽ nyja, Ibãmbê Metĩndjwỳnh kurũm rwỳkja, kàjkwa kurũm rwỳk, ja tãm nhidji dja ba ar ajã no'ôk ne. Ne kam ajte ba aminhidji ny ar ajã no'ôk ne, ar atỳx ne aje ijãno adjãmja'ã aminhidji no'ôk ne.
13 Gora ar ajamak mex jabej on ama. Metĩndjwỳnh Karõ ne ar kute amim imar ne apỹnh kute ikôt aben pydjijamã kabẽn. Gora prĩne kabẽn ja ma”, ane. Nãm ã Jeju imã kabẽn ane. Ba ibê Djuão ne ba kuman ar amã arẽ.
Raodjikam ar kute ngô kàjbê kangro pyràk.
14 Nhym kam Jeju ta ajte imã,
—Ẽ, ar kute krĩraxbê Raodjikam amim imar ne kute ikôt aben pydjija kadjy mrãnh djwỳnhjamã dja ga pi'ôk no'ôk ne. Dja ga arkum ikabẽn jarẽ. Ba ibê Bẽnjadjwỳr Jeju dja ga arkum ikabẽn jarẽn arkum, “Ẽ, ba ne ba ar amã ikabẽn. Ba, ibê ne Mrãmri. Ba ije mrãmri katàt memã Metĩndjwỳnh kabẽno amirĩt djwỳnh ne ba mrãmri ikabẽnkumrẽx. Metĩndjwỳnh kabẽnkôt ne ba ibê mỳjja kunĩ nhipêx djwỳnh.
15 Gar ar aba ba arỳm ar apumũ. Djãm we ar amã ikurê nàr kon djãm we ar amã ijabê. Arkati. Nã gãm ar amã ikurê kêt ne kam ajte amã ijabê kêt. Ar aje ngô kàjbê kangro pyràk, ajakry kêt ne kam ajte akangro kêt. Gop on ar ajakry nàr kon on akangro rax. Ba gop kôt kuma, ar apunu ma nàr kon ar amex ma. 16 Nhym bep kati, ar kàjbê akangrokam ije ar amar mex kêt. Kam dja ba ar ajo aptô. Ar ajakry kêt ne ar akangro kêt ne aje ngô kangro kajgo pyràkkam.
17 Nã gãm we ar, ‘Arỳm ne inhõ nêkrêx kumex. Nã bãm prĩne inhõ mỳjjao aptà nhym kam kumex. Arỳm inhõ mỳjja kunĩ bikàr ne ibê 'õ'ã kàtàm kêt.’
Kê, djãm ar aje amimar got. Nã gãm ar prĩne amijo ajkẽ. Ne akaprĩ mex ne. Ne abikẽnh mex ne. Ar ano rã ne anhõ kubẽkà kêtkam tu irãri ar abajakam. Djãm ar aje amimar kêt? 18 Kam dja ba ar amã mỳjja jarẽn ar amã, ‘Ẽ, on kẽn karỳr mextireja, ngônh nhipêx djàkam me kute 'ã ngrão pôx nhym mextire ja dja gar 'ã ijwỳ ba ar amã kungã gar abyn arỳm amimex, arỳm abikẽnh kêt. Ne kam ajte ar kubẽkà jaka'ã ijwỳ ba ar amã kungã gar kam arỳm angjê. Angjên irãri ar aba kêtkam apijàm kêt. Ne kam ajte ar anokam pidjỳ'ã ijwỳ ba ar amã kungã gar arỳm o amino djy ne arỳm ano mex.’
19 Me axwe nêje ne ba memã ibẽn tỳx ne imã me kĩnhja ne ba memã uwẽk màt ne. Kam dja gar on amim akaton wãnh ajaxwemã anhiren akubyn iwỳr amijo akẽx.
20 Ẽ, gop ar ikabẽn ma. Ota ba arỳm ar awỳr bôx ne kikre kabem dja. Ar ajõ imã kikre'ã ta. Ba wãm awỳr wadjà gu baro'ã aben kuka kônh banhõ kwỳ krẽno nhỹ ga arỳm akĩ:nhkumrẽx. Gop ar ajõ aje ikabẽn mar jabej, on kikre'ã ta.” Nãm ã Jeju me kunĩmã kabẽn ane. Me kute Jejuo aminhõmã ne ã kabẽn jarẽnho ane ne kam ajte memã kum,
21 “Ẽ, me me kuràm atỳx ne aje ijãno adjãmja, me gajbit dja ba me amã arẽ ga me ikrĩ djàkam inhikô'ã nhỹ. Me ga dja gu me ar meo baban bakabẽno me ano. Me me bamã àpênhmã dja gu me bakabẽno me anor ar o baba. Ga ba itỳx ne ije Ibãm 'ãno idjãm ne ije amijo imrãnh rã'ãn ije aminhinomã amimẽnhja pumũ. Ije kanga kêt ne ije aminhinomã amimẽnh ne kam Ibãm nhikô'ã inhỹr ne ije ikabẽno me anorja pumũ. Dja ga me ã ikudjwa atỳx ne ijãno adjãmo ane.
22 Gora me ajamak mex jabej on ama. Metĩndjwỳnh Karõ ne mete amim imar ne apỹnh kute ikôt aben pydjijamã kabẽn. Gora prĩne kabẽn ja ma”, ane. Nãm ã Jeju imã kabẽn anen kam o ino re. Ba ibê Djuão ne ba kuman me amã arẽ.