Pedru kute memã atãri pi'ôk no'ôk ne ja.
Jejukôt ba djwỳnhbê Pedru ajte arkum pi'ôk no'ôk ne. Tyk kêtri ne arkum pi'ôk no'ôk ne. Tekrekam Metĩndjwỳnh kabẽn jarẽnh djwỳnh 'êxnhĩ bôxmã ne arkum arẽ ne kam arkum,
—Dja gar Jeju'ãbit angràn amũ aje maro amikamẽnh kadjy katàt ar amijo aba. Akati 'õkam dja Jeju akubyn bôx ne pyka jao apêx. Kam dja ar amã pyka jakam kukràdjà kĩnh rax kêt. Dja ĩ apêx gwaj Jeju akubyn bôx kamnhĩxbê ar baba. Nãm ã Pedru arkum ane.
1
Ba ibê Ximão Pedru. Jeju Kritu ne ijano ba 'ã idjujarẽnh ar iba. Ba ne ba ar amã ikabẽn ne. Gwaj Batĩndjwỳnhmẽ gwaj bapytàr djwỳnh ar ta ne ar arỳm gwaj bamã axwe kêt jarẽ. Jeju Kritubê ne gwaj bapytàr djwỳnh. Ar ta ne ar gwaj bamã axwe kêt jarẽ gwaj arỳm tu amim markumrẽx ne bamã kĩnhkumrẽx. Ar amã ne ba ikabẽn jarẽ.
Gê Metĩndjwỳnh tu kum ar akaprĩ:kumrẽx* gar adjumar mexo amũ amikamẽn arỳm adjumar mexkumrẽx ne.
Me ba mex'ã kute memã karõ.
Kô k 1.4
Metĩndjwỳnh ne mexo uma:n prĩne mex ne axwe kêtkumrẽx. Arỳm amiwỳr gwaj bajuw gwaj tu amim markumrẽx nhym 'itỳxkôt arỳm gwaj bamã Karõ jano. Ne gwaj bamã kabẽn jarẽ gwaj arỳm bamã kĩnh ne kôt ar amijo baban kam arỳm kôt batĩn ne ar baba rã'ã: rã'ã ne. Gwaj kam bajaxwe kangan bamex prãm. Kôt ne kute gwaj bamã mỳjja jarẽnh mãmdji. Kute gwaj bamã mỳjja mexti:rekumrẽx jarẽnh. Dja gwaj amiwỳr mỳjjakam amakbê ta mexo bamex. Ja kadjy ne gwaj bamã mỳjja mexti:re jarẽ. Me kum Metĩndjwỳnh kĩnh kêtja ne me mỳjja punu kumexo ba. Me 'êxnhĩ. Me kum me kurê. Me ari prõ, mjên kupa'ã kurẽ ba. Me mỳjja punu kumex jao ba. Gwaj ba dja gwaj bamã mỳjja punu kĩnh kêt ne tu kangakumrẽx. Ja kadjy ne Metĩndjwỳnh gwaj bamã mỳjja mextire jarẽnh mãmdji.
Kute gwaj bamã mỳjja nhõrmã arẽnhkam
dja gar amikrà kêt ne amex. Arỳm ar aje tu amim Metĩndjwỳnh markumrẽxkam dja gar amex.
Amex ne ajte Metĩndjwỳnh mar mexo amũ amikamẽn mar rax ne.
Metĩndjwỳnh mar rax ne ajte ajaxwe kêt kadjy amijãno dja.
Ajaxwe kêt kadjy amijãno djan ajte Metĩndjwỳnh kôt ar amijo aba.
Kôt ar amijo aba'ã adjukanga kêt.
'Ã adjukanga kêt ne ajte mex kôt amex.
Mex kôt amex ne ajte Jeju kukwakam akamy arkam adjukaprĩ. Arkam adjukaprĩ kute me axikôt apôx abenkam ukaprĩ pyràk.
Arkam adjukaprĩn ajte amã me kunĩ jabê.
Dja gar ã aba mexo anen aba mexo amũ amikamẽn aba me:xkumrẽx. Ga, pidjô ô me:xkumrẽxja pumũ. Nhym me kum kĩ:nhkumrẽx. Ne kam kam kaprĩ kêtkumrẽx. Ar gadjwỳ dja gar aba me:xkumrẽx ne akajgo kêtkumrẽx nhym Bẽnjadjwỳr djwỳnhbê Jeju Kritu arỳm kum akĩnhkumrẽx ne akam kaprĩ kêtkumrẽx.
Nhym be, godja gar ajõ aba mex kêt ne aba punu jabej. Aje mrãmri ne me no rã kute amybỳm mỳjja pumũnh kêt pyràk ne aje mar rerekre. Metĩndjwỳnh ne arỳm ar ajaxwe tũm maro aknon akam ngryk kêt. Nhym be, ar ga ne gar arỳm jao ajamak kêt katin arỳm mar kêt ne.
10 Kam, akmere, àpnhĩre ar, amibêx ne markumrẽx. Djãm mrãmri ne Metĩndjwỳnh amijo ar apytàn amiwỳr ar ajuw ne ar ajo bakumrẽx? Ja dja gar amibêx ne markumrẽx. Ne kam arỳm amim,
—Nà. Mrãmri ne Metĩndjwỳnh arỳm amijo ipytàn ijo bakumrẽx, ane. Dja gar ije ar amã arẽnhja kôt amijo aba mex ne kam Metĩndjwỳnhbê amijo akẽx kêtkumrẽx.
11 Dja gar aba mexo ane nhym kam arỳm Bẽnjadjwỳr djwỳnhbê Jeju Kritu bôx. Kubê ne gwaj bapytàr djwỳnh. Dja bôx ne õ kàjkwamã ar ajo mõn ar ajo bôx ne arỳm ar amã,
—Aj. On amrẽ wadjà. Ota, ar anhõ mỳjja mexti:rekumrẽx. Ba dja ba ar ajo iba. Jakam dja ba me kunĩ:o iba rã'ã: rã'ã ne, ane. Dja gar pykakam aba mexo ane nhym arỳm ar ajo bôx ne ã ar amã ane.
Metĩndjwỳnh kabẽn pỹnh ne kute memã arẽnh.
Ep 4.1; Kor 1.10; Ped k 1.15; Ap 3.4
12 Kam dja ba ije ar amã ar aba mex ja'ã karõ 'ãno dja. Arỳm ne ba ar amã tãm jarẽ gar arỳm aman arỳm kôt amijo aba mex. Kwãrĩk wãnh rã'ã. Dja ba ajte ar amã tãm jarẽn ajte ar amã tãm jarẽ gar arỳm mar tỳx ne. Ne kam aba mex'ã adjukanga kêt.
13 Nã bãm amim,
—Pykakam itĩn ne ar ibari dja ba mã arkum arẽ gê ar mar tỳx. Tãm ne mexkumrẽx. Nã bãm ã amim anen kam arỳm mã ar amã arẽ. 14 Mrãmri ityk arỳm ijo rãm ne ja. Bẽnjadjwỳr djwỳnhbê Jeju Kritu ne imã arẽ ba arỳm kuma. Ga, kubẽkàtio kikreja pumũ. Nãm me kungràn arỳm mã tẽ. Badjwỳ dja ba ty nhym inhĩ wãnh nõ. 15 Itĩnri dja ba ar amã karõ 'ãno dja. Ar aba mex'ã ar amã karõ 'ãno dja. Dja ba ty gar mã aba mex ne mar tỳx ne arỳm 'ã adjukanga kêtkumrẽx.
16 Gwaj banhõ Bẽnjadjwỳr djwỳnhbê Jeju Kritu arỳm bôx ne 'itỳxkôt mỳjja pumũnh kêt nhipêxo ba. Bar memã 'ã idjujarẽnh ar iba. Djãm me kabẽn kajgokôt ne bar amijo iban arỳm ar amã me ujarẽnh kajgo jarẽ? Kati. Djã ne me ta amim,
—Ba dja ba memã 'ã ajarẽn prĩne idjujarẽnho irô mex gê me idjujarẽnh ma? Dja me kuman aben djô'ã amũ abenmã arẽnho ba, ane. Djã ne me ã amim anen 'êx ne arỳm amũ imã arẽ ba me ujarẽnh kajgoja man arỳm me ô'ã amũ ar amã arẽ? Kati. Ar ba ne bar Jeju pumũnhkumrẽx ne kam kôt ar amã 'ã ajarẽ. Jejubê ne Bẽnjadjwỳrbê kumkatibê Kritu ne me kunĩ, mỳjja kunĩo ba. Bar omũn arỳm ar amã tãmja'ã ajarẽ.
17-18 Amrẽbê ne bar Jeju pumũ. Metĩndjwỳnh nhõ krãnhkam ne bar djan arỳm kam Metĩndjwỳnh kabẽn ma. Jejumẽ ro'ã ne bar djan arỳm kuma. Kakrã jadjênh tỳ:x ne me:xkumrẽx ne arỳm Jeju kuno bar omũ. Nhym kam Metĩndjwỳnh arỳm kàjkwa kurũm Jeju'ã ar imã kabẽn jarẽ. Kakrã jadjênh tỳ:x kurũm ne ar imã 'ã kabẽn jarẽn kam,
—Ikra ne wã. Imã abê:kumrẽx. Ba kam kam ikĩnhkumrẽx. Nãm ã Jeju'ã ane bar arỳm kabẽn ma. Ga, Metĩndjwỳnh, me Babãm ta kute kum rax jarẽnhja pumũ. Kum kĩ:nh jarẽnhja pumũ bar arỳm kuma.
19 Be, nã bãm ar Jeju pumũn Metĩndjwỳnh kabẽn ma. Nhym be, amrẽbê ne me bakukãmãre Metĩndjwỳnh kukwakam kabẽn jarẽ. Metĩndjwỳnh ne kabẽn pỹnh ne arẽ gwaj mar pỹnh. Dja gwaj on Metĩndjwỳnh kabẽn mar 'ãno dja.
Ga, ngônh pôk kryre kute akamàt kô tyk kurwỳja pumũ. Me'õ ne o akamàt kurwỳ ne arỳm amim kam mỳjja pumũnho ba. Metĩndjwỳnh kabẽndjwỳ dja gwaj mar 'ãno djan arỳm mỳjja mar kêt maro tẽ. Arỳm mỳjja kute apôxmã maro tẽ. Dja gwaj mar 'ãno badjãmo tẽ:n arỳm mỳjja'ỳr o bôx ne arỳm prĩne mỳjja pumũnh mex ne.
Ga, umajỳrti noti kàjmã mrãnhja pumũ. Kàjmã mrã nhym me arỳm abenmã kum, “Arỳm akati 'ỳr”, ane. Nhym kam akati ban arỳm akati nhym kam me arỳm mỳjja kunĩ pumũnh mex ne. Gwaj badjwỳ dja gwaj Metĩndjwỳnh kabẽn mar 'ãno badjãmo mõ:n arỳm Kritu'ỳr o babôxkumrẽx. Nhym kam arỳm akubyn bôx gwaj arỳm prĩne omũnh mex nhym arỳm me:xkumrẽx ne dja. Gwaj kam prĩne mỳjja kunĩ pumũnh mexkumrẽx.
20-21 Amrẽbê: me bakukãmãre Metĩndjwỳnh kukwakam kabẽn jarẽ nhym me 'ã pi'ôk no'ôk ne. Djãm kabẽn jarẽnh djwỳnh ta ne amikabẽn man o Metĩndjwỳnh kabẽn ne arẽ? Kati. Metĩndjwỳnh Karõ ta ne ngrẽk nhym kam kabẽn man Metĩndjwỳnh kabẽn kô:t arẽ. Karõkôt kute arẽnhkam djãm gwaj baje pi'ôkkam kabẽn jarẽnh kajgo ne tu kabẽn mar, tu mỳjja'ã kute kabẽn jarẽnhja mar? Kati. Gwaj ba baje tu mar kêt. Dja gwaj Karõ kumrẽx ma nhym arỳm gwaj bajamak bô gwaj kam pi'ôkkam kabẽn jarẽ. Ne kam arỳm kôt kuma.
* 1:2 Djãm ar ga ne gar adjukaprĩ nhym pãnh arỳm kum ar akaprĩ Kati. Ta ne tu kum ar akaprĩkumrẽx.